TRV:02813

ID TRV:02813
Bok 522
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Verneområder: Ved skoghogst eller andre tiltak i tilknytting til verneområder, steder med prioriterte arter eller utvalgte naturtyper skal alltid statsforvalterens miljøvernavdeling kontaktes på forhånd.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav
Kravhensikt Sikre sårbare og truede naturtyper og biologisk mangfold, hindre utryddelse av prioriterte arter og inngrep på naturtyper der aktiv skjøtsel eller andre typer tiltak er en forutsetning for ivaretakelse av naturtypen.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse naturmangfoldloven §23, naturmangfoldloven §24, naturmangfoldloven §25 og naturmangfoldloven §52
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Vedlikehold/Vegetasjonskontroll i sideterreng#Vegetasjonskontroll