TRV:02814

ID TRV:02814
Bok 522
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Nær vann: Ved skoghogst eller andre tiltak hvor jernbanen krysser eller har nærføring til bekker/elver/innsjøer og våtmarksområder skal Vannressursloven §11 følges.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav
Kravhensikt Hindre avrenning og gi levested for planter og dyr.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse vannressursloven
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Vedlikehold/Vegetasjonskontroll i sideterreng#Vegetasjonskontroll