TRV:04565

ID TRV:04565
Bok 525
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Pelefundamentering i forbindelse med jernbanebruer skal prosjekteres og utføres i henhold til NS-EN 1997-1:2004+A1:2013+NA:2020. Krav og retningslinjer i Statens vegvesen håndbok N400 Bruprosjektering (2023) skal også følges, inkludert dennes henvisninger til standarder og til Peleveiledningen.

Kravene i N400 med dennes henvisning til Peleveiledningen gjentas ikke i avsnittene nedenfor. Avsnittene nedenfor definerer ikke avvik fra ovennevnte krav uten at det er spesifisert.

Det skal under prosjekteringen sikres:

  • riktig valg av pelefundamenteringsløsning
  • tilstrekkelig kapasitet av pelen
  • tilstrekkelig kapasitet av jord og fjell
  • tilstrekkelig rambarhet og prosedyrer for installasjon
  • tilstrekkelig sikkerhet mot at pelen skades under installasjon, inkludert beregning av rammespenninger og utmattingsbidrag fra peleramming

Spesifikk beregning av utmattingsbidrag fra peleramming er viktigst ved høy utnyttelse av hammerens energi. Ved lav til middels utnyttelse kan beregning av rammespenninger være tilstrekkelig, sammenholdt med tidligere erfaring eller tidligere beregninger for sammenlignbare forhold. Disse kan bli krevd lagt frem.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon