TRV:04898

ID TRV:04898
Bok 525
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) På oversiktstegninger skal følgende angis for oppriss:
 • Jernbanens lengdemåling (km), skal øke mot høyre, dvs. retning Oslo skal være til venstre på tegningen (retning Trondheim til venstre for de bruer som ligger nord for Trondheim)
 • Sporets stigning eller fall (mot høyre) eller eventuell vertikalradius
 • Faste og bevegelige lagre. Ved henvisning til detaljtegning angis framgangsmåten bruoverbygningen skal løftes på ved bytte av lager.
 • Skråningshelning på fylling eller skjæring
 • Vannstand (HHV eller MV, LV, LRV)
 • Grunnvannstand
 • Tillatte grunnpåkjenninger
 • Jordarter angis med omtrentlige grenser
 • Kotehøyder på fundamenter (u.k. angis, dog ikke ved fjell, her angis o.k.)
 • Fjellkontur
 • Fjellkoter med angitte posisjoner, f.eks. 4 m til høyre for bruaksen
 • Markprofiler under midtlinje og eventuelt under ytterkant
 • Vannrør i gjennomskjæring
 • Kotehøyder for skinneoverkant ved begge ender av brua
 • Teoretiske spennvidder og sum spennvidder angitt i meter (målt langs bruaksen)
 • Totallengde inkludert landkar angitt i meter
 • Plassering av dilatasjoner
 • Pælemateriale
 • Landkar og søyler (akser) nummereres (nr. 1 nærmest Oslo)
 • Lysåpning (fri høyde under bru) og minimum horisontal avstand vinkelrett fra spormidt til nærmeste søyle eller lignende
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon