TRV:08346

ID TRV:08346
Bok 553
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Ansvaret for gjennomføring av de forskjellige kontrolltiltak skal innehas av personell med en av følgende sertifiseringer, i henhold til krav i avsnittene 3 og 4:
  • Sporvekselkontrollør signal
  • Kontrollør signal
  • Sikkerhetskontrollør signal
  • Funksjonskontrollør signal
  • Sluttkontrollør signal (S)

og ha gyldig sertifisering i anleggstypen/på anleggsdelen.

Unntak: Funksjonskontrollør kan forestå funksjonskontroll i anlegg vedkommende ikke har godkjenning for under følgende forutsetninger:

  • Kontrollen gjelder ny anleggsdel (for eksempel ny type sporvekseldrivmaskin)
  • Funksjonskontrolløren har vært ansvarlig for kontroll i et anlegg hvor den samme anleggsdelen benyttes med tilsvarende funksjonalitet
  • En sikkerhetskontrollør med gyldig sertifisering i anleggstypen bistår i kontrollen. (for eksempel med kontroll av samsvar mellom sporveksels posisjon og status i forriglingsutrustningen.)
  • Sikkerhetskontrollør går i dette tilfellet god for at kontrollen gir et tilfredsstillende resultat. Vedkommende signerer på aktuell kontroll i testprotokoll for funksjonskontroll, Signeringen skjer i margen, ved siden av funksjonskontrollørs signatur.
  • Funksjonskontrollør signerer på at kontrollen er gjort.


Følgende gjelder ved drift og vedlikehold

  • Personell som skal stå ansvarlig for bygging og vedlikehold av signalanlegg skal ha fagbrev som signalmontør, og gyldig kompetanse i anleggstypen/på anleggsdelen.
  • I anleggstyper vedkommende ikke har sertifisering kan sikkerhetskontrollør/sporvekselkontrollør/kontrollør signal utføre arbeider på delsystemer vedkommende har sertifisering i, dersom kontrollene utføres av en med sertifisering i anleggstypen.
  • Signalmontør uten sertifisering som kontrollør kan utføre arbeider på anleggsdeler/typer vedkommende innehar kompetanse, dersom kontrollene utføres av en med sertifisering i anleggstypen.
  • For mekaniske anleggsdeler gjelder at den som skal stå ansvarlig for bygging skal ha kurset "Mekanisk kompetanse" (signal), og ha gyldig kompetanse på anleggsdelen. Kontrollen skal da gjennomføres av en med sertifisering på anleggsdelen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Endringsartikler Endringsartikkel 3935
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon