Teknisk regelverk:Forbedringsorientert kvalitetskontroll 2012-02

Dato: 5.12.2012

Emne: 510, avsnitt 5 Kabellegging og kabelkanaler

Enhet: Follobanen


Innspill fra kvalitetskontrollen

1) Normalt skal ......... er en uheldig formulering.

Eksempel: Normal plassering av seksjonsfelt ved hovedsignal, JD540, 2.6.3.1

2) Kabelfritt profil. Gjelder det bare kabler. Gjelder det andre elementer som trekkekummer. Kravet må ses i sammenheng med dispensasjonssøknader. Spesielt gjelder dette tunneler og ombygging av eksisterende strekninger. Vurdere et mindre profil i tunneler og fjellskjæringer, evt. tillatte innskrenkninger over kortere avstander.

3) 520) Kabelkanal skal ligge på formasjonsplan. Hvorfor skal den ligge så lavt. Kravet virker ikke hensiktsmessig. Konflikt med krav til ballasthøyde. Bør kravet tilsi at den skal ligge høyere. Kabelkanalen bør relateres til skinnetopp (SOK), eksempelvis topp kanal i høyde med «SOK». (f,eks. 10 cm lavere).

Gangbane skal ikke ligge under laveste skinne.

Er dette en konflikt?

4) 520-Tunneler: Kabelkanal skal følge nærmeste skinne. Gjelder tunnel, gjelder ikke utenfor tunnel, men kan være fordyrende praksis (misforståelse av kravet). Kravet bør presiseres.

5) 510. 2.5.2: Høyspenningskabler skal legges i en separat kabelkum, se Figur 6, sammen med tilhørende returledning og beskyttelsesledere, men separat fra øvrige lavspenningskabler.

Dyrt krav. Høyspent og lavspent ved siden av hverandre? Nytt krav om hva som skal kreves dersom slike kabler skal legges i samme kanal, kum.

Generelt begrunne krav i større utstrekning.

6) 510 2.5.3: Eget krav til trekkekummer for tunneler/bruer. Der bunnen av kummen er fast (betong/fjell) kan kravet reduseres til 5-10 cm. (Forslag).

Dersom ikke bunn – 0,5 m, med fast bunn 5-10 cm. (forslag). Unngå konflikt med «Rør og trekkekummer skal installeres slik at vann ikke samles, men blir drenert bort.»

Nytt krav: Umagnetisk kabelbeskyttelse – 540 (enlederkabel)

7) Jording av høyspentkabler: Jording i en ende/begge ender, hvordan skal dette utføres? Tydeligere krav? Tilgjengelighetskrav for skjerrn. Motstridende regelverk?

8) Jording av betongelementer. I en tunnel har man ofte betongelementer for vann- og frostsikring. Eksisterende krav utvides/presiseres til også å gjelde prefabrikerte betongelementer/andre elementer.

9) Krav om jording av akselteller?

10) Minste tverrsnitt E: Mangler høyde for knekkpunkt, gjelder profilet kontinuerlig eller kun ved mast/utligger?

11) Minste tverrsnitt: Fjerne krav til transportspor.

12) Kabelfritt profil: Gjelder ikke for fastspor, bør presiseres.