Teknisk regelverk:Forbedringsorientert kvalitetskontroll 2019-02

1 Sammendrag

Om kontrollen:

 • Kontrollere etterlevelse og at krav som gjelder kontaktledningsanlegg i Teknisk regelverk og styringsdokumenter er hensiktsmessige og forståelig

De kontrollerte parter er:

 • Blix tunnelen, TBM, OCL.

Omfanget av kontrollen er begrenset til:

 • Generell anvendelse av Teknisk regelverk kontaktledning.
 • Utarbeidelse av egne Tekniske spesifikasjoner der rammeavtaler ikke benyttes.
 • Gjennomføring av prosjekteringskontroller.

Periode: Kontrollen ble gjennomført 12. desember 2019

1.1 Hovedkonklusjon

Kontrollen viser at:

 • Komponenter anskaffet utenfor rammeavtaler (PGS) utarbeides egne tekniske spesifikasjoner basert på Teknisk regelverk.
 • Tester av materiell (mekaniske og elektriske) utført i uavhengige laboratorier. Dokumenteres med sertifikater.
 • Prosjektet har ønske om mer løpende prosjekteringskontroller.
 • Noen utfordringer ved bruk av rammeavtaler, hvor rammeavtalene har blitt fornyet og materiell leverandøren er endret. Man får da materiell som av utseende er forskjellig selv om ytelsesparametere er de samme.

Det ble avdekket behov for endringer i Teknisk regelverk knyttet til:

 • Det ble ikke avdekket behov for endringer i Teknisk regelverk.
 • Det ble ikke avdekket behov for endringer i styrende dokumenter.

Kontrollen resulterte i prosjektet Follobanen skule utdype litt mer rundt følgende punkter.

 • Risikovurderingsdokumenter.
 • En Teknisk spesifikasjon.
 • Hvordan opplever prosjektet rammene rundt anskaffelsesprosessen?
  • PGS.
  • Utvikling av egne Tekniske spesifikasjoner.
  • Grunnlagsdokumenter (KL).
 • Oversikt for implementering av funn gjort under prosjekteringskontroll.
  • Tegningseksempler, samt tilhørende punkter på kontroll lista.
 • RAM vurderinger (eksempel).
 • Avvik dokumentasjon.
 • Utfordringer mellom bruk av Teknisk regelverk (versjon 2014) og gjennomføring av prosjekteringen.

2 Innledning

Instruks for forvaltning av Teknisk regelverk inneholder et avsnitt som omhandler kontroll av etterlevelse. Her følger det at det skal gjennomføres forbedringsorienterte kvalitetskontroller i samarbeid med brukere av Teknisk regelverk.

Hensikten med å gjennomføre kontrollene er å skaffe kunnskap om hvordan Teknisk regelverk brukes og etterleves i de ulike deler av Bane NORs organisasjon og hos eksterne leverandører. I forbindelse med kontrollene er det like viktig å avdekke urimelige/uhensiktsmessige krav i Teknisk regelverk som det er å avdekke manglende etterlevelse av kravene. I kontrollene legges det derfor stor vekt på at spørsmål skal stilles begge veier, både fra Teknologi og fra den kontrollerte enhet.

3 Emner og gjennomføring

Kontrollen ble gjennomført 2019 i Bane NORs lokaler i Schweiggards gate 33, Oslo.

Kontrollen ble utført gjennom intervju med representanter for rollene .

Disse er ikke kontrollerte parter i vanlig revisjonsteknisk forstand, men nøkkelpersoner knyttet til


Navn Funksjon/avdeling
Tore Myhrvold Manager Railway Systems TBM Follobanen, Follobanen TBM, Utbygging
Axel Sømme Completion Engineer, Systematisk ferdigstillelse, Follobanen TBM, Utbygging
Joha Shamsujjoha Byggeleder jernbaneteknikk, Follobanen TBM, Utbygging
Andreas Melgaard Disiplinleder kontaktledning, Innføring Oslo S, Follobaneprosjektet, Utbygging
Øyvind Frantzen Byggeleder kontaktledning, Innføring Oslo S, Follobaneprosjektet, Utbygging
Cristopher Schive Avdelingsleder, Regelverk og godkjenning, Teknologi og regelverk, Teknisk avdeling
Tore Telstad Avdelingsleder, Elkraft, Teknologi og regelverk, Teknisk avdeling
Thorleif Pedersen Avdelingsleder, Elkraft, Jernbaneteknikk, Teknisk avdeling
Temesgen Mulugeta Haileselassie Fagekspert elkraft, Elkraft, Jernbaneteknikk, Teknisk avdeling
Bjørn Ivar Olsen Fagansvarlig kontaktledning, Elkraft, Jernbaneteknikk, Teknisk avdeling

3.1 Tegninger og dokumenter

Prosjektet presenterte et eksempel på egen utarbeidet Teknisk spesifikasjon OCL Component and Tensioning Devices Description, det ble samtidig forklart at prosjektet krever tilleggsinformasjon dersom leverandørens dokumenter ikke er komplette. Det ble som eksempel framlagt tegninger som i tidligere versjon manglet opplysninger om nyttelast og bruddlast.

3.2 Andre forhold

Lekkasje i tunnelen er den største utfordringen, ellers ingen store utfordringer med komponenter og anskaffelser av disse.

4 Kravteknisk bakgrunn

Teknisk regelverk omhandler temaet

4.1 Forslag til forbedringer

Ingen forslag til forbedringer.