Tele/Prosjektering og bygging/Informasjonssystemer

1 Hensikt og omfang

1.1 Hensikt

I dette kapittel angis overordnede krav for prosjektering og bygging av informasjonssystemer.

Hensikten er å sikre funksjon og oppetidskrav til sentrale systemer, identifisere og kravstille sikkehetsrelaterte funksjoner og sørge for lik utforming på alle stasjoner.

Teleregelverket skiller på rollene til informasjonseier og systemforvalter: Informasjonseier skal sørge for at korrekte grunnlagsdata er tilgjengelig for systemforvalter og samsvarer med hendelser i sanntid . Datakilde fra informasjonseier i kombinasjon med program og maskinvare i sentrale systemer realiserer informasjonstjenesten for publikum.

Definisjonen av informasjonseier i Teleregelverket skal samsvare med definisjoner gitt i Regelverk for operativt personell i Kunde og trafikk (ORV)

1.2 Omfang

Følgende anlegg inngår i Bane NOR's informasjonssystemer:

 • Digital skilting eller Dynamisk skilting kan bestå av toganvisere, monitorer og storskjermer/hovedskjermer
 • Høyttaleranlegg
 • Uranlegg
 • Videoanlegg

Ut over dette skal Bane NOR dekke øvrig behov for informasjon ihht TSI PRM gjennom andre tjenester som Togkartog forskjellige Mobil-app'er .Funksjonelle krav til disse informasjonstjenestene er ikke omfattet i denne delen av Teknisk regelverk

Funksjonelle krav til informasjonssystemer er i teleregelverket begrenset til sentrale systemer.Sentrale systemer består av maskin og programvare som via digital skilting eller tekst til tale ved høyttaleranlegg formidler informasjon til de reisende.

Videoanlegg, ITV utstyr eller kameraovervåkning i Bane NOR sin infrastruktur er informasjon om publikum og ikke for publikum. Primært skal dette dekke behovet for sikkerhet,overvåkning og kontroll.

2 Pålitelighet og tilgjengelighet

2.1 Pålitelighet

Det forutsettes at nye versjoner av programvare er uttestet før implementering i et operativt informasjonssystem, slik at systematiske systemfeil i størst mulig grad kan unngås.

TRV:04310

a) Feil som påvirker tjenesteproduksjonen: Enkeltfeil i sentrale systemer (kjernesystemer) skal ikke medføre utfall av informasjonsanlegg (KV KTI-systemer) på stasjoner av kategori 1 og 2 i Trafikk og markeds kategoreringssystem for stasjoner.

2.2 Tilgjengelighet

2.2.1 Oppetid

TRV:04311

a) Tilgjengelighet: Oppetid for sentrale systemer skal være 99,95% eller bedre, målt over ett år.

TRV:04312

b) Sviktintensitet (failure-rate): Det skal være minimum 5 år mellom hver gang det skjer en feil av to ulike typer.

TRV:04313

a) Nedetid: Sammenhengende nedetid for sentrale systemer skal ikke overskride:

- 2 timer ved feil som medfører full stans
- 10 timer for feil som har innvirkning på punktlighet
- 3 måneder for feil som ikke har innvirkning på togtrafikken.


3 Funksjonskrav for toganviser- og høyttaleranlegg

3.1 Generelt

Formidling av god informasjon er avhengig av at kildeinformasjonen er korrekt og er lett tilgjengelig via et åpent API (Application Programming Interface).

Datakilden som gjøres tilgjengelig følger SIRI-standard (Service Interface for Real time Information), en internasjonal standard for utveksling av sanntidsinformasjon om offentlig transport.

Informasjonen deles med togselskapene og andre tredjeparter som kan ha interesse av togtrafikk.

TRV:04314

a) Kjernesystemets informasjonskilder: Informasjon skal kunne genereres på grunnlag av opplysninger fra:

- ruteplan og annen kilde for planlagt informasjon om togrute
- system for posisjonsangivelse
- system for opplysning om togsammensetning og service
- system for opplysninger om stasjoner og servicetilbud
- system for opplysninger om infrastruktur
- system for avviksinformasjon.

TRV:04315

b) Automatiserte funksjoner i kjernesystemet:

Det skal automatisk kunne genereres informasjon om
- forsinkelser
- hvor tog befinner seg
- avvik.

TRV:04316

c) Informasjon om reisestrekning: Strekningssøk skal kunne håndteres, på anmodning fra kundeterminaler, slik at aktuell reiseinformasjon kan formidles til kunden.


3.2 Sikkerhetsrelaterte funksjoner

Informasjonssystemet til Bane NOR innehar sikkerhetsrelaterte funksjoner som varsling av passerende tog.

Dette er beskrevet i TRV Overbygning Prosjektering av plattformer og spor

Sikkerhetskulturen baserer seg på samhandling mellom operative kunnskaper og rutiner i kombinasjon med teknologi i sentrale systemer.

Informasjonseier kvalitetssikrer informasjonsinnholdet når automatiserte funksjoner i sentrale systemer overstyres.Generell trafikkforståelse (TOK) og operative rutiner (ORV KTI) skal sørge for at måltall for sikkerhetsnivået på plattformområder opprettholdes.

På stasjoner som har plattformadkomst i plan, altså der kundene må gå over sporet for å komme seg fra én plattform til en annen, følger informasjonseier en fast prosedyre ved avvik for å sikre at informasjonen som blir gitt til kundene ikke fører til farlige situasjoner.

3.3 Cybersikkerhet og sonemodell

Avdelingen for Kjøreveis IKT i Bane NOR skal konsulteres ved prosjektering av informasjonssystemer.

Sentralstyrte arkitekturprinsipper skal avstemmes mot prosjektert løsning for innplassering i Bane NOR sin sonemodell for IKT utstyr.

I tillegg skal dette sikre at systemene passer inn i en landsdekkende infrastruktur og et sentralisert driftskonsept.

TRV:04317

a) Sonemodell: Informasjonssystemer skal innplasseres i Bane NOR sin sonemodell for Kjøreveis-IKT anlegg.

TRV:04318

b) Fysisk sikring: Det bør vurderes om ytre enheter som digital skilting skal skjermes mot fysisk avtapping og mulig aksess til IKT og transmisjonsnettverk.

TRV:04319

c) Bruk av konsernstandard: Ved prosjektering av informasjonssystemer skal Bane NOR sin IKT konsernstandard (ref. 1) anvendes.

3.4 Brukergrensesnitt

Brukeren, toginformatøren, har som oppgave å påse at automatiserte kunde- og trafikkinformasjonssystemer genereres korrekt. Dette krever at brukergrensesnittet gir god oversikt over hva som går ut av meldinger til de stasjoner informatøren har ansvar for.

TRV:04320

a) Eierskap til grensesnitt: Brukergrensesnittet til toginformatører skal spesifiseres av informasjonseier (KV KTI).


3.5 Datautveksling

TRV:04321

a) Informasjonskilder: Det sentrale systemet skal ha grensesnitt mot alle informasjonskilder som informasjonseier har tilgjengelig for å realisere tjenesten "kundeinformasjon" til sluttbruker.

TRV:04322

b) Høyttalermeldinger: Sentralsystemet (kjernesystemet) skal kunne levere informasjon om ventende høyttalermeldinger.

TRV:04323

c) Distribusjon av informasjon: Sentralsystemet (kjernesystemet) skal kunne levere informasjon (for videre distribusjon) for presentasjon av trafikk- og ruteinformasjon på mobiltelefoner, nettbrett og internett og som sanntids informasjon til andre eksterne brukere.


3.6 Toganviseranlegg

3.6.1 Plassering av de enkelte elementer i et toganviseranlegg

"Retningslinjer for skilt og møblering i stasjonens publikumsareal" er veiledende i forbindelse med plassering av de enkelte elementer i et toganvisranlegg.
Anvisere på plattform plasseres hensiktsmessig i forbindelse med adkomst til plattform. På plattform beregnes en anviser for hvert spor. På større stasjoner, der det er aktuelt med flere anvisere, beregnes en avstand på omkring 80 meter mellom hver anviser.


3.7 Høyttaleranlegg

3.7.1 Generelt

TSI-PRM inneholder retningslinjer for prosjektering av høyttaleranlegg.Dette er hovedsakelig knyttet til "Speech Transmission Index" som gir et teoretisk måltall for taleforståelighet på plattform basert på EN 60268-16-2011 "Sound system equipment - Objective rating of speech intelligibility by speech transmission index". Måltall for STI er listet i TSI-PRM som et STI-PA nivå satt til 0,45. Kravet er også direkte knyttet til sikkerhetsrelaterte funksjoner på plattformområder. I tillegg er det et krav til konsistens mellom digital skilting og utrop på høyttaler.

TRV:04324

a) Meldinger over høyttaler: Høyttalermeldinger skal kunne gis automatisk som tekst til tale, som lagret informasjon, og som manuelle utrop som tekst til tale.

3.7.2 Plassering av høyttalere

TRV:04325

a) Sektordekning for høyttalere:

 1. Utførelse: Høyttalere bør plasseres slik at lyden rettes ovenfra og ned.
 2. Utførelse: Forholdet mellom avstand og høyde skal være slik at publikum befinner seg innenfor en sektor på 45 grader ut fra høyttalernes akser.
 3. Utførelse: I områder hvor høyttalere ikke kan plasseres slik at lyden rettes ovenfra og ned, som for eksempel på plattformer uten tak, bør det benyttes høyttalere av prosjektor-type som plasseres to og to på master med 12 meters avstand.

3.7.3 Lydnivå

TRV:04326

a) Terskelverdier for lydnivå: Lydnivå i høreavstand skal være omkring 75 dB(A) for bakgrunnsstøy inntil 70 dB(A).

1. Lydnivå for oppmerksomhetssignal skal ligge 10 dB under nivået for talemeldinger.


4 Anleggsspesifikke krav

4.1 Generelt

Krav fra TSI-PRM: utforming av informasjonssystemer i Bane NOR vil i egenskap av infrastrukturforvalter (IM) være omfattet av to deler.
 1. Delen som beskriver innhold og presentasjon av visuell informasjon gitt gjennom digital skilting - TSI-PRM 4.2.1.10
 2. Delen som beskriver informasjon gitt muntlig over høyttaleranlegg - TSI-PRM 4.2.1.11
Designhåndbok, STY-601808, og Stasjonshåndbok,inneholder også retningslinjer for montasje av utstyr og etablering av kabelføringer på stasjoner.

TRV:04338

a) Plassering av utstyr:

 1. Utførelse: Utstyr for informasjonsanlegg skal plasseres i teleteknisk bygning eller rom.
 2. Utførelse: Øvrige ytre enheter som digital skilting, høyttalere og kameraer skal plasseres på stasjonsområdene i henhold til stasjonshåndbok (ref. 3).

TRV:04339

b) Overvåkning: Alle enheter skal kunne overvåkes fra et sentralt driftsenter med alarmer overført vha Simple Network Management Protocol, MIB v.2 eller nyere.


4.2 Toganviseranlegg

4.2.1 Generelt

TRV:04340

a) Føringsveier for kabling:

 1. Utførelse: Mellom teleteknisk bygning eller rom og hvert informasjonspunkt skal det være 2 rør med minimum diameter 50 mm for fremføring av kabler.


4.2.2 Miljø

TRV:04341

a) Utendørs kapslingsgrad. - (IP Klassifisering -Ingress Protection Rating)

 1. Utførelse: Anvisere og monitor som plasseres utendørs skal ha kapslingsklasse IP54 i henhold til standard NEK IEC 60529.


4.2.3 Digital skilting

TRV:04342

a) Informasjonseier: Informasjonseier skal stå fritt til å disponere presentasjonsflaten som blir gjort tilgjengelig på informasjonselementer via sentrale systemer .

Retningslinjer og spesifikasjon for informasjon som presenteres spesifiseres av Bane NOR Trafikk KTI - se Operativt Regelverk :

Regelverk for operativt personell i Kunde og trafikk"

Figur 1: Eksempel utforming Digital skilting Bane NOR Monitor og Anvisere4.2.3.1 Tilkobling og Transmisjon

TRV:04343

a) Tilkobling av informasjonselementer: Informasjonselementer skal tilkoples IP/MPLS nettverk med Virtual Local Area Network (VLAN) ruting.

TRV:04344

b) Transmisjonskapasitet: Fra teletekniske rom og ut til informasjonselementer med digital skilting skal transmisjonskapasiteten være minst 40 kbps.

TRV:04345

c) Tilknytning via GPRS: Anviser og monitor skal kunne tilsluttes et GPRS-modem for kommunikasjon.

4.2.3.2 Kabling

TRV:04346

a) Kabling av informasjonselementer: Anvisere og Monitor:

 1. Utførelse : Anvisere skal ikke kobles i serie (daisy chain) med mindre det er en slaveenhet som er tilknyttet en master-enhet.

TRV:04347

b) Kabling av informasjonselementer : Hovedtavler/Stortavler

 1. Utførelse : Hovedtavler som er bygget opp av skjerm-moduler skal benytte U/S -TP kabel, minimum kategori 6 ,eller fiberkabel i kobling mellom elektroteknisk rom og tavleenheter.

4.2.3.3 Utforming av kapsling for anvisere

TRV:04348

a) Standardiserte mål for anviser og oppheng:

 1. Utførelse: Kapsling for anvisere på plattformer skal ikke ha større ytre mål enn 1.800 mm x 650 mm, medregnet plass for angivelse av spornummer.
 2. Utførelse: Avstand mellom festepunkter for oppheng skal være 1230 mm.
 3. Utførelse: For hvert festepunkt skal det benyttes 4 bolter M12, boltehull skal være orientert i et kvadrat stilt 45° i forhold til lengdeaksen, avstand mellom bolter, i tverrakse og lengdeakse, skal være 90mm.

4.2.3.4 Master med tilbehør for oppheng av anvisere og eventuelt ur

I forbindelse med plassering og montasje av master for anvisere og ur gjelder krav gitt i Teknisk regelverk/Underbygning/Prosjektering og bygging, kapittel 5 Profiler og minste tverrsnitt og Teknisk regelverk/Overbygning/Prosjektering, kapittel 5 Sporets trasé.

TRV:04351

a) Montasje av master: Master skal være tilpasset montasje på standard signalmastfundament, i henhold til tegning: S.022016.

4.2.3.5 Utforming av storskjermer

TRV:04352

a) Storskjermer/Hovedtavler: Utforming av storskjermer skal godkjennes av infrastruktureier i hvert enkelt tilfelle.

Storskjermer eller hovedtavler finnes i dag kun på Oslo Sentralstasjon, Nationaltheatret og Oslo Lufthavn. Kontakt infrastrukturforvalter ved prosjektering.

4.2.3.6 Utforming av tekst for anvisere og storskjermer

TRV:04353

a) Tekst og symboler: Informasjonseier skal utforme tekst og symboler på informasjonselementene så disse tilfredsstiller minstekrav fra TSI-PRM.

TRV:04354

b) Skjermstørrelser og dekningsområde: Informasjonseier skal ellers utforme informasjonselementer med digital skilting hensiktsmessig i forhold til skjermstørrelse og dekningsområde for publikum.

4.2.3.7 Størrelse og oppløsning

TRV:04355

a) Skjermoppløsning: Skjermer skal ha en oppløsning på 1366 x 768 punkter i format 16:9.

 1. Utførelse: Skjerm med størrelse 46 tommer skal ha mulighet for en oppløsning på 1920 x 1080 punkter.


4.3 Høyttaleranlegg

4.3.1 Generelt

TRV:04359

a) Stasjoner med EN-54 kategorisering:

 1. Vurdering : På stasjonsområder som etter prosjektering og risikovurdering blir plassert i kategori som krever EN-54 godkjenning (EVAC Certified Emergency Voice Alarm) skal det vurderes om høyttaleranlegg som normalt er i drift for publikumsinformasjon kan kombineres med høyttalerfunksjonen i brannalarmanlegg.
Stasjoner og plattformer med brannobjekter som bygningsteknisk er underlagt NS 3960 med påbygg for talevarslingsanlegg i NS 3961 vil kreve EN-54 godkjente anlegg. Der høyttaleranlegg for brannvarsling eller evakuering kan kombineres med generell publikumsinformasjon forutsetter dette at utrop i anlegget kan tildeles prioritet.

4.3.2 Miljø

TRV:04360

a) Utendørs kapslingsgrad. - (IP Klassifisering -Ingress Protection Rating)

 1. Utførelse: Høyttalere som plasseres utendørs skal ha kapslingsklasse IP54 i henhold til standard NEK IEC 60529.

4.3.3 Transmisjon

TRV:04361

a) Transmisjonskapasitet: Mellom betjeningsenhet og teleteknisk rom skal transmisjonskapasiteten være minst 512 kbps.

4.3.4 Kabling

TRV:04362

a) Krav til kabling:

 1. Utførelse:Fra forsterker til høyttalere skal det minimum benyttes kabel 2x1.5mm²/2x1,5 Cu 12mm
 2. Utførelse:Mellom mikrofonutstyr og forsterker skal det benyttes kabel for Ethernet, minimum Cat-5
 3. Utførelse:For tilkobling av forsterker til svitsj skal det benyttes U/S-TP kabel, minimum Cat-5

4.3.5 Høyttalere

TRV:04365

a) Krav til talekvalitet: Nye høyttaleranlegg skal prosjekteres for å møte krav til talekvalitet ihht TSI-PRM EN 60268-16:2011 "Objektiv kvantifisering av talekvalitet" STI

TRV:04366

b) Lydtrykk: Høyttalere skal kunne gi et lydtrykk på 86 dB på 3 meter avstand, eller 96 dB på 1 meter avstand, i høyttalerens akse ved 100V linjespenning.

TRV:04367

c) Sektordekning, støy og nattsenking: Høyttalere skal plasseres slik at lyden rettes ovenfra og ned. Akustisk effekt skal ha en mest mulig ensartet retningsfordeling innenfor en sektor 45 grader ut fra aksen der minst mulig effekt spres utenfor denne sektoren.

 1. Vurdering: På stasjonsområder med utfordrende akustisk støymiljø skal bruk av sensor for bakgrunnstøy (ANS "Ambient Noise Sensor") vurderes.
 2. Vurdering: På stasjonsområder med boligbebyggelse i umiddelbar nærhet skal "Nattsenking" av lydnivå vurderes.

4.3.6 Teleslynge

Krav til Teleslynge i Teknisk regelverk tele er begrenset til funksjonskrav i tråd med internasjonal standard IEC 60118-4(2016):

Electroacoustics - Hearing aids - Part 4: Induction-loop systems for hearing aid purposes - System performance requirements. Premissgiver for utførelseskrav til teleslyngeanlegg som en utvidelse av høyttalerfunksjonen er lagt til divisjon Trafikk og Marked. Utforming av anlegget er sterkt knyttet til stasjonstyper, byggeforskrifter (TEK.xy), skilting og objektplassering på plattformer.

"Håndbok for stasjoner"/ORV peker både på føringer fra TSI-PRM og at teleslynge er en del av «Basisstandard» som er et minimum for nye stasjoner.

TRV:04368

a) Funskjonskrav feltstyrke og frekvensområde: Målt feltstyrke for aktivt anlegg skal være 100 mA/m som langtidsgjennomsnitt, toppverdi 400 mA/m.

 1. Frekvensområde skal være fra 100 Hz til 5000 Hz ± 3 dB.

TRV:04369

b) Harmonisk forvrengning: Det skal være mindre enn 3 % harmonisk forvrengning i området fra 200 Hz til 2.000 Hz.

TRV:04370

c) Elektromagnetisk støy: Bakgrunnsstøy i området der teleslyngen monteres bør være lavere enn -20 dB. Måling utføres uten aktivt teleslyngeanlegg.


4.4 Uranlegg

4.4.1 Generelt

TRV:04371

a) Utforming av ur: Utforming av hus for ur og urskive være i henhold til retningslinjer fra Referanser 6. pkt.3)

 1. For ur med diameter mindre enn 80 cm skal urskive være bakbelyst.
Uranlegg utformes i tråd med "Stasjonshåndboken" som omhandler Informasjonselementer i avsnitt "Stasjonsur" .Videre henvisning til utforming i tråd med Bane NOR sine retningslinjer for design kan være relevant

TRV:04372

b) Synkronisering: Ur med diameter mindre enn 80 cm skal benytte Network Time Protocol (NTP) for synkronisering.

 1. Analoge ur skal ha sekundvisning som skal være synkronisert med minuttpuls.


4.4.2 Miljø

TRV:04373

a) Utendørs kapslingsgrad: Ur som plasseres utendørs skal ha kapslingsgrad i henhold til klasse IP54 i standarden NEK IEC 60529.

TRV:04374

b) Omgivelsestemeratur: Ur som plasseres utendørs skal fungere som forutsatt i omgivelsestemperatur fra -20 til +40 grader Celsius.

4.4.3 Transmisjon

TRV:04375

a) Transmisjonskapasitet: Mellom teleteknisk rom og ut til ur skal transmisjonskapasiteten være minst 40 kbps.

4.4.4 Strømforsyning

TRV:04376

a) Strømforsyning: Ur skal det benytte Power over Ethernet (PoE) som strømforsyningskilde.

4.4.5 Kabling

TRV:04377

a) Kabeltype: Ur skal kobles til svitsj med U/S-TP kabel, minimum Cat.5.

TRV:04378

b) Kabelforlegning: Kabelens forlegning og eventuell innplassering i støyende miljø (EMC) er styrende for valg av skjerming og kabeltype.


4.5 Videoanlegg ITV og kameraovervåkning

4.5.1 Generelt

Teknisk regelverk omhandler i dette avsnitt juridiske rammer og tekniske basiskrav som er begrenset til generelle føringer for kameratype, videokomprimering, transmisjonskapasiteter og strømforsyning.

Kameraovervåkning i Bane NOR sin infrastruktur benyttes i flere typer jernbanetekniske anlegg ,konstruksjoner og arealer. For prosjektering og bygging er stasjonsområder,tunnelanlegg og hensettingsområder noen eksempler på forskjellig utforming og bruk av kameraovervåkning med videopptak. Kamera kan også inngå som generell sensorteknologi for flere typer tilstandsovevåkning.

Alle kamera og overvåkningsanlegg (SRO) samler bildeinformasjon til regionalt eller Nasjonalt senter med opptaksmuligheter i serverpark. Forskjellige kameratyper som inngår tjenesteproduksjon samsvarer med krav i et sentralisert driftskonsept.

Ved planlegging av videoanlegg vil Bane NOR KV-IKT involveres iht. Vedlegg 5 (ID-nr.8) for å sikre at både omfanget av overvåkning, juridiske aspekter og valg av utstyr blir tilpasset til det sentraliserte driftskonseptet.

TRV:04379

a) Datatilsynet og personvern: Etablering og drift av videoanlegg for overvåking og tilsyn skal meldes til Datatilsynet i henhold til bestemmelser i personopplysningsloven

Eier av anlegget er ansvarlig for at melding blir gitt til Datatilsynet.

TRV:04380

a) Betjening og opptak: Videoanlegg, herunder opptaks- og lagringsfunksjoner, skal kunne betjenes fra et regionalt eller sentralt plassert kontrollsenter.


4.5.2 Kameraer

TRV:04381

a) Tilkobling av videokamera: Kameraer skal kunne tilknyttes et IP/MPLS-nettverk.

TRV:04382

b) Videokomprimering: Standarden H.264 (HEVC) skal kunne benyttes i forbindelse med bildekomprimering.

4.5.3 Transmisjon

TRV:04383

a) Transmisjonskapasitet: Det skal reserveres kapasitet i IP/MPLS transportnett på minimum 3 Mbit/s mellom hvert kamera og servere for opptak og lagring.

 1. Reservering av kapasitet skal sikre krav til bildekvalitet.
 2. Tilhørende retningslinjer for infrastrukturforvalters tjenesteklasser (QoS) skal følge krav i kapittel for transmisjonssystemer 2.4 a).

4.5.4 Strømforsyning

TRV:04384

a) Strømforsyning: Videokamera skal det benytte Power over Ethernet (PoE) som strømforsyningskilde.

 1. Kabellengde for Power over Ethernet skal være i henhold til anbefaling i standarden IEEE 802.3a(x).

4.5.5 Kabling

TRV:04385

a) Kablingstype og forlegning: Mellom nærmeste svitsj og hvert kamera skal det benyttes U/S-TP kabel, minimum kategori 5.

 1. Utførelse : Kabelens forlegning og eventuell innplassering i støyende miljø (EMC) er styrende for valg av skjerming og kabeltype.


4.6 Sentral IKT-plattform

TRV:04386

a) Innpassering av kjernesystemer: Sentralt utstyr skal plasseres i datasenter. (Kategori-0)

TRV:04387

b) Produksjonsplattform: Styringssystemer for kunde- og trafikkinformasjonsanlegg med tilhørende programvare skal kunne fungere i et virtualisert servermiljø.

TRV:04388

c) Drift og overvåkning: Alle sentrale komponenter skal være tilkoblet et overvåkingssystem.


5 Dokumentasjon

Se generelle føringer i Tele/Prosjektering_og_bygging/Dokumentasjon

Grafiske symboler som benyttes for kundeinformasjonselementer benytter SI standardiserte symboler (IEC 60617 DB) iht. NEK-144 «Grafiske symboler for el- og ekom dokumentasjon».

Kundeinformasjonselementer som Anvisere, Monitor og Høyttalere som utplasseres på stasjoner eller i utstrekning på plattformer vises på tegning «skilt og møbleringsplan».

Følgende symboler benyttes på tegninger for å vise størrelse på skjermer/dynamiske informasjonselementer og retningsorientering på høyttalere:


Figur 2: Symboler til tegningsunderlag kundeinfoelementer

6 Referanser

 1. IKT Konsernstandard STY-604658
 2. Bane NOR "Designhåndbok" (relevante deler for "Kunde og Trafikk Informasjon" - KTI )
 3. Håndbok for stasjoner (stasjonshåndbok) https://orv.banenor.no/stasjonshandboken/doku.php
 4. TSI PRM COMMISSION REGULATION (EU) No 1300/2014
 5. "Prosjekter der tele og KV-IKT-anlegg inngår - prosedyre" (STY-605302)

7 Vedlegg