Tele/Prosjektering og bygging/Informasjonssystemer

1 Hensikt og omfang

1.1 Hensikt

I dette kapittel angis overordnede krav for prosjektering og bygging av informasjonssystemer.

Hensikten er å sikre funksjon og oppetidskrav til sentrale systemer, identifisere og kravstille sikkehetsrelaterte funksjoner og sørge for lik utforming på alle stasjoner.

Teleregelverket skiller på rollene til informasjonseier og systemforvalter: Informasjonseier skal sørge for at korrekte grunnlagsdata er tilgjengelig for systemforvalter og samsvarer med hendelser i sanntid . Datakilde fra informasjonseier i kombinasjon med program og maskinvare i sentrale systemer realiserer informasjonstjenesten for publikum.

Definisjonen av informasjonseier i Teleregelverket skal samsvare med definisjoner gitt i Regelverk for operativt personell i Kunde og trafikk (ORV)

1.2 Omfang

Følgende anlegg inngår i Bane NOR's informasjonssystemer:

 • Digital skilting eller Dynamisk skilting kan bestå av toganvisere, monitorer og storskjermer/hovedskjermer
 • Høyttaleranlegg
 • Uranlegg
 • Videoanlegg

Ut over dette skal Bane NOR dekke øvrig behov for informasjon ihht TSI PRM gjennom andre tjenester som Togkartog forskjellige Mobil-app'er .Funksjonelle krav til disse informasjonstjenestene er ikke omfattet i denne delen av Teknisk regelverk

Funksjonelle krav til informasjonssystemer er i teleregelverket begrenset til sentrale systemer.Sentrale systemer består av maskin og programvare som via digital skilting eller tekst til tale ved høyttaleranlegg formidler informasjon til de reisende.

Videoanlegg i Bane NOR sin infrastruktur er informasjon om publikum og ikke for publikum. Primært skal dette dekke behovet for sikkerhet,overvåkning og kontroll.

2 Pålitelighet og tilgjengelighet

2.1 Pålitelighet

Det forutsettes at nye versjoner av programvare er uttestet før implementering i et operativt informasjonssystem, slik at systematiske systemfeil i størst mulig grad kan unngås.

TRV:04310

a) Enkeltfeil i sentrale systemer (kjernesystemer) skal ikke medføre utfall av informasjonsanlegg (KV KTI-systemer) på stasjoner av kategori 1 og 2 i Trafikk og markeds kategoreringssystem for stasjoner.


2.2 Tilgjengelighet

2.2.1 Oppetid

TRV:04311

a) Tilgjengelighet (oppetid) for sentrale systemer skal være 99,95% eller bedre, målt over ett år.

TRV:04312

b) Det skal være minimum 5 år mellom hver gang det skjer en feil av to ulike typer som angitt i avsnitt 2.2.2 om nedetid.

2.2.2 Nedetid

TRV:04313

a) Sammenhengende nedetid for sentrale systemer skal ikke overskride

- 2 timer ved feil som medfører full stans
- 10 timer for feil som har innvirkning på punktlighet
- 3 måneder for feil som ikke har innvirkning på togtrafikken.

3 Funksjonskrav for toganviser- og høyttaleranlegg

3.1 Generelt

Formidling av god informasjon er avhengig av at kildeinformasjonen er korrekt og er lett tilgjengelig via et åpent API (Application Programming Interface).

Datakilden som gjøres tilgjengelig følger SIRI-standard (Service Interface for Real time Information), en internasjonal standard for utveksling av sanntidsinformasjon om offentlig transport.

Informasjonen deles med togselskapene og andre tredjeparter som kan ha interesse av togtrafikk.

TRV:04314

a) Informasjon skal kunne genereres på grunnlag av opplysninger fra

- ruteplan og annen kilde for planlagt informasjon om togrute
- system for posisjonsangivelse
- system for opplysning om togsammensetning og service
- system for opplysninger om stasjoner og servicetilbud
- system for opplysninger om infrastruktur
- system for avviksinformasjon.


TRV:04315

b) Det skal automatisk kunne genereres informasjon om

- forsinkelser
- hvor tog befinner seg
- avvik.


TRV:04316

c) Strekningssøk skal kunne håndteres, på anmodning fra kundeterminaler, slik at aktuell reiseinformasjon kan formidles til kunden.

3.2 Sikkerhetsrelaterte funksjoner

Informasjonssystemet til Bane NOR innehar sikkerhetsrelaterte funksjoner som varsling av passerende tog.

Dette er beskrevet i TRV Overbygning Prosjektering av plattformer og spor

Sikkerhetskulturen baserer seg på samhandling mellom operative kunnskaper og rutiner i kombinasjon med teknologi i sentrale systemer.

Informasjonseier kvalitetssikrer informasjonsinnholdet når automatiserte funksjoner i sentrale systemer overstyres.Generell trafikkforståelse (TOK) og operative rutiner (ORV KTI) skal sørge for at måltall for sikkerhetsnivået på plattformområder opprettholdes.

På stasjoner som har plattformadkomst i plan, altså der kundene må gå over sporet for å komme seg fra én plattform til en annen, følger informasjonseier en fast prosedyre ved avvik for å sikre at informasjonen som blir gitt til kundene ikke fører til farlige situasjoner.

3.3 Cybersikkerhet og sonemodell

Divisjon for Digitalisering og Teknologi skal konsulteres ved prosjektering av informasjonssystemer.

Sentralstyrte arkitekturprinsipper skal avstemmes mot prosjektert løsning for innplassering i Bane NOR sin sonemodell for IKT utstyr.

I tillegg skal dette sikre at systemene passer inn i en landsdekkende infrastruktur og et sentralisert driftskonsept.

TRV:04317

a) Informasjonssystemer skal innplasseres i Bane NOR sin sonemodell for Kjøreveis-IKT anlegg.

TRV:04318

b) Det bør vurderes om ytre enheter som digital skilting skal skjermes mot fysisk avtapping og mulig aksess til transmisjon og IKT nettverk.

TRV:04319

c) Ved prosjektering av informasjonssystemer skal Bane NOR sin IKT konsernstandard (ref.01) anvendes.

3.4 Brukergrensesnitt

Brukeren, toginformatøren, har som oppgave å påse at automatiserte kunde- og trafikkinformasjonssystemer genereres korrekt. Dette krever at brukergrensesnittet gir god oversikt over hva som går ut av meldinger til de stasjoner informatøren har ansvar for.

TRV:04320

a) Brukergrenesnitt for toginformatører skal spesifiseres av informasjonseier (KV KTI)

3.5 Datautveksling

TRV:04321

a) Det sentrale systemet skal ha grensesnitt mot alle informasjonskilder som informasjonseier har tilgjengelig for å realisere tjenesten "kundeinformasjon" til sluttbruker.

TRV:04322

b) Sentralsystemet (kjernesystemet) skal kunne levere informasjon om ventende høyttalermeldinger.

TRV:04323

c) Sentralsystemet (kjernesystemet) skal kunne levere informasjon (for videre distribusjon) for presentasjon av trafikk- og ruteinformasjon på mobiltelefoner, nettbrett og internett og som sanntids informasjon til andre eksterne brukere.

3.6 Toganviseranlegg

3.6.1 Plassering av de enkelte elementer i et toganviseranlegg

"Retningslinjer for skilt og møblering i stasjonens publikumsareal" er veiledende i forbindelse med plassering av de enkelte elementer i et toganvisranlegg.
Anvisere på plattform plasseres hensiktsmessig i forbindelse med adkomst til plattform. På plattform beregnes en anviser for hvert spor. På større stasjoner, der det er aktuelt med flere anvisere, beregnes en avstand på omkring 80 meter mellom hver anviser.


3.7 Høyttaleranlegg

3.7.1 Generelt

TSI-PRM inneholder retningslinjer for prosjektering av høyttaleranlegg.Dette er hovedsakelig knyttet til "Speech Transmission Index" som gir et teoretisk måltall for taleforståelighet på plattform basert på EN 60268-16-2011 "Sound system equipment - Objective rating of speech intelligibility by speech transmission index". Måltall for STI er listet i TSI-PRM som et STI-PA nivå satt til 0,45. Kravet er også direkte knyttet til sikkerhetsrelaterte funksjoner på plattformområder. I tillegg er det et krav til konsistens mellom digital skilting og utrop på høyttaler.


TRV:04324

a) Høyttalermeldinger skal kunne gis automatisk som tekst til tale, som lagret informasjon, og som manuelle utrop som tekst til tale.

3.7.2 Plassering av høyttalere

TRV:04325

a) Høyttalere bør plasseres slik at lyden rettes ovenfra og ned, forholdet mellom avstand og høyde skal være slik at publikum befinner seg innenfor en sektor på 45 grader ut fra høyttalernes akser.

1. I områder hvor høyttalere ikke kan plasseres slik at lyden rettes ovenfra og ned, som for eksempel på plattformer uten tak, bør det benyttes høyttalere av prosjektor-type som plasseres to og to på master med 12 meters avstand.

3.7.3 Lydnivå

TRV:04326

a) Lydnivå i høreavstand skal være omkring 75 dB(A) for bakgrunnsstøy inntil 70 dB(A).

1. Lydnivå for oppmerksomhetssignal skal ligge 10 dB under nivået for talemeldinger.

4 Anleggsspesifikke krav

4.1 Generelt

Krav fra TSI-PRM: utforming av informasjonssystemer i Bane NOR vil i egenskap av infrastrukturforvalter (IM) være omfattet av to deler.
 1. Delen som beskriver innhold og presentasjon av visuell informasjon gitt gjennom digital skilting - TSI-PRM 4.2.1.10
 2. Delen som beskriver informasjon gitt muntlig over høyttaleranlegg - TSI-PRM 4.2.1.11


Designhåndbok, STY-601808, og Stasjonshåndbok,inneholder retningslinjer for montasje av utstyr og etablering av kabelføringer på stasjoner.


TRV:04338

a) Dersom ikke annet er angitt, skal utstyr for informasjonsanlegg, bortsett fra utstyr for digital skilting, høyttalere, kameraer m.v., plasseres i teleteknisk bygning eller rom.

TRV:04339

b) Alle enheter skal kunne overvåkes fra et sentralt driftsenter med alarmer overført vha Simple Network Management Protocol, MIB v.2 eller nyere.

4.2 Toganviseranlegg

4.2.1 Generelt

TRV:04340

a) Mellom teleteknisk bygning eller rom og hvert informasjonspunkt skal det være 2 rør med minimum diameter 50 mm for fremføring av kabler.

4.2.2 Miljø

TRV:04341

a) Anvisere og skjermer som plasseres utendørs skal ha tetthet i henhold til klasse IP54 i standarden NEK IEC 60529.

4.2.3 Digital skilting

TRV:04342

a) Informasjonseier skal stå fritt til å disponere presentasjonsflaten som blir gjort tilgjengelig på Digital skilting via sentrale systemer .

Retningslinjer og spesifikasjon for informasjon som presenteres spesifiseres av Bane NOR Trafikk KTI - se Operativt Regelverk :

Regelverk for operativt personell i Kunde og trafikk"

Figur 1: Eksempel utforming Digital skilting Bane NOR Monitor og Anvisere4.2.3.1 Transmisjon

TRV:04343

a) Anvisere skal tilkoples et Virtual Local Area Network (VLAN).

TRV:04344

b) Transmisjonskapasitet fra teleteknisk rom til digital skilting skal være minst 40 kbps.

TRV:04345

c) Anviser og monitorskal kunne tilsluttes et GPRS-modem for kommunikasjon.

4.2.3.2 Kabling

TRV:04346

a) Utførelse : Anvisere skal ikke kobles i serie (daisy chain) med mindre det er en slaveenhet som er tilknyttet en master-enhet.

TRV:04347

b) Utførelse : For hovedtavler som er bygget opp av skjerm-moduler, skal det for transmisjon mellom elektroteknisk rom og hver tavleenhet benyttes U/S -TP kabel, minimum kategori 6 ,eller fiberkabel.

4.2.3.3 Utforming av kapsling for anvisere

TRV:04348

a) Utførelse: Kapsling for anvisere på plattformer skal ikke ha større ytre mål enn 1.800 mm x 650 mm, medregnet plass for angivelse av spornummer.

TRV:04349

b) Utførelse: Avstand mellom festepunkter for oppheng skal være 1230 mm.

TRV:04350

c) Utførelse: For hvert festepunkt skal det benyttes 4 bolter M12, boltehull skal være orientert i et kvadrat stilt 45° i forhold til lengdeaksen, avstand mellom bolter, i tverrakse og lengdeakse, skal være 90 mm.

4.2.3.4 Master med tilbehør for oppheng av anvisere og eventuelt ur

I forbindelse med plassering og montasje av master for anvisere og ur gjelder krav gitt i Teknisk regelverk/Underbygning/Prosjektering og bygging, kapittel 5 Profiler og minste tverrsnitt og Teknisk regelverk/Overbygning/Prosjektering, kapittel 5 Sporets trasé.

TRV:04351

a) Master skal være tilpasset montasje på standard signalmastfundament, i henhold til tegning S.022016.

4.2.3.5 Utforming av storskjermer

TRV:04352

a) Utforming av storskjermer skal godkjennes av infrastruktureier i hvert enkelt tilfelle.

4.2.3.6 Utforming av tekst for anvisere og storskjermer

TRV:04353

a) Informasjonseier skal utforme tekst og symboler som tilfredsstiler minstekrav fra TSI-PRM.

TRV:04354

b) Informasjonseier skal ellers utforme digital skilting hensiktsmessig i forhold til skjermstørrelse og dekningområde for publikum

4.2.3.7 Størrelse og oppløsning

TRV:04355

a) Skjermer skal ha en oppløsning på 1366 x 768 punkter i format 16:9.

1. Skjerm med størrelse 46 tommer skal ha mulighet for en oppløsning på 1920 x 1080 punkter.

4.2.3.8 Transmisjon

TRV:04356

a) Skjermer skal tilkoples et Virtual Local Area Network (VLAN).

TRV:04357

b) Transmisjonskapasitet fra teleteknisk rom til digital skilting skal være minst 40 kbps.

TRV:04358

b) Skjermer skal kunne tilsluttes et GPRS-modem for kommunikasjon.

4.3 Høyttaleranlegg

4.3.1 Generelt

TRV:04359

a) Vurdering : På stasjonsområder som etter prosjektering og risikovurdering blir plassert i kategori som krever EN-54 godkjenning (EVAC Certified Emergency Voice Alarm) skal det vurderes om høyttaleranlegg som normalt er i drift for publikumsinformasjon kan kombineres med høyttalerfunksjonen i brannalarmanlegg.

Stasjoner og plattformer prosjektert i tunnel vil typisk kreve EN-54 godkjente anlegg. Der høyttaleranlegg for brannvarsling eller evakuering kan kombineres med generell publikumsinformasjon forutsettes det at utrop i anlegget kan tildeles prioritet.

4.3.2 Miljø

TRV:04360

a) Høyttalere som plasseres utendørs skal ha tetthet i henhold til klasse IP54 i standarden NEK IEC 60529.

4.3.3 Transmisjon

TRV:04361

a) Transmisjonskapasitet mellom betjeningsenhet og teleteknisk rom skal være minst 512 kbps.

4.3.4 Kabling

TRV:04362

a) Utførelse: Fra forsterker til høyttalere skal det benyttes kabel 2x1.5mm²/2x1,5 Cu 12mm.

TRV:04363

b) Utførelse: Mellom mikrofonutstyr og forsterker skal det benyttes kabel for Ethernet, Cat 5.

TRV:04364

c) Utførelse: For tilkobling av forsterker til svitsj skal det benyttes U/S-TP kabel, minimum Cat.5.


4.3.5 Høyttalere

TRV:04365

a) Nye høyttaleranlegg skal prosjekteres for å møte krav til talekvalitet ihht TSI-PRM EN 60268-16:2011 "Objektiv kvantifisering av talekvalitet" STI

TRV:04366

b) Høyttalere skal kunne gi et lydtrykk på 86 dB på 3 meter avstand, eller 96 dB på 1 meter avstand, i høyttalerens akse ved 100V linjespenning.

TRV:04367

c) Høyttalere som plasseres slik at lyden rettes ovenfra og ned, skal ha en mest mulig ensartet retningsfordeling av akustisk effekt innen en sektor ut fra 45 grader fra aksen, minst mulig effekt skal spres utenfor denne sektor.

 1. Vurdering: På stasjonsområder med utfordrende akustisk støymiljø skal bruk av sensor for bakgrunnstøy (ANS "Ambient Noise Sensor") vurderes.
 2. Vurdering: På stasjonsområder med boligbebyggelse i umiddelbar nærhet skal "Nattsenking" av lydnivå vurderes.

4.3.6 Teleslynge

TRV:04368

a) Målt feltstyrke for aktivt anlegg skal være 100 mA/m som langtidsgjennomsnitt, toppverdi 400 mA/m.

1. Frekvensområde skal være fra 100 Hz til 5000 Hz ± 3 dB.

TRV:04369

b) Harmonisk forvrengning skal være mindre enn 3 % i området fra 200 Hz til 2.000 Hz.

TRV:04370

c) Elektromagnetisk støy, målt uten teleslyngeanlegg, bør være lavere enn -20 dB.

Krav er gitt i henhold til standarden IEC 60118-4 Ed. 2.0 b:2006.


4.4 Uranlegg

4.4.1 Generelt

TRV:04371

a) Utforming av hus for ur og urskive skal være i henhold til dokument STY-601808 i Bane NOR's styringssystem, avsnitt 12.6 Stasjonsur.

1. For ur med diameter mindre enn 80 cm skal urskive være bakbelyst.

TRV:04372

b) For synkronisering av ur med diameter mindre enn 80 cm skal Network Time Protocol (NTP) benyttes.

1. Analoge ur skal ha sekundvisning som skal være synkronisert med minuttpuls.

4.4.2 Miljø

TRV:04373

a) Ur som plasseres utendørs skal ha tetthet i henhold til klasse IP54 i standarden NEK IEC 60529.

TRV:04374

b) Ur som plasseres utendørs skal fungere som forutsatt i omgivelsestemperatur fra -20 til +40 grader Celsius.

4.4.3 Transmisjon

TRV:04375

a) Transmisjonskapasitet fra teleteknisk rom til ur skal være minst 40 kbps.

4.4.4 Strømforsyning

TRV:04376

a) For strømforsyning skal det benyttes Power over Ethernet.

1. Kabellengde for Power over Ethernet skal være i henhold til anbefaling i standarden IEEE 802.3ax.

4.4.5 Kabling

TRV:04377

a) Utførelse: For tilkobling av ur til svitsj skal det benyttes U/S-TP kabel, minimum Cat.5.

TRV:04378

b) Utførelse: Kabelens forlegning og eventuell innplassering i støyende miljø (EMC) er styrende for valg av skjerming og kabeltype.

4.5 Videoanlegg

4.5.1 Generelt

TRV:04379

a) Etablering og drift av videoanlegg for overvåking og tilsyn skal meldes til Datatilsynet i henhold til bestemmelser i personopplysningsloven.

Eier av anlegget er ansvarlig for at melding blir gitt til Datatilsynet.

TRV:04380

b) Videoanlegg, herunder opptaks- og lagringsfunksjoner, skal kunne betjenes fra et regionalt eller sentralt plassert kontrollsenter.

4.5.2 Kameraer

TRV:04381

a) Kameraer skal kunne tilknyttes et IP-nettverk.

TRV:04382

b) Standarden H.264 skal kunne benyttes i forbindelse med bildekomprimering.

4.5.3 Transmisjon

TRV:04383

a) For å sikre krav til bildekvalitet skal det etableres kapasitet i IP/MPLS transportnett på minimum 3 Mbps mellom hvert kamera og server for opptak og lagring. Tilhørende retningslinjer for infrastrukturforvalters tjenesteklasser (Qos) følger krav i kapittel for transmisjonssystemer 2.4 a) .

4.5.4 Strømforsyning

TRV:04384

a) For strømforsyning til kameraer skal det benyttes Power over Ethernet.

1. Kabellengde for Power over Ethernet skal være i henhold til anbefaling i standarden IEEE 802.3ax.

4.5.5 Kabling

TRV:04385

a) For transmisjon mellom nærmeste svitsj og hvert kamera skal det benyttes U/S-TP kabel, minimum kategori 5.

 1. Utførelse : Kabelens forlegning og eventuell innplassering i støyende miljø (EMC) er styrende for valg av skjerming og kabeltype.

4.6 Sentral IKT-plattform

TRV:04386

a) Sentralt utstyr skal plasseres i datasenter.

TRV:04387

b) Styringssystemer for kunde- og trafikkinformasjonsanlegg med tilhørende programvare skal kunne fungere i et virtualisert miljø.

TRV:04388

c) Alle sentrale komponenter skal være tilkoblet et overvåkingssystem.

5 Dokumentasjon

Se Tele/Prosjektering_og_bygging/Dokumentasjon

6 Referanser

 1. IKT Konsernstandard STY-604658
 2. Designhåndbok: STY-601808
 3. Håndbok for stasjoner (stasjonshåndbok) https://orv.banenor.no/stasjonshandboken/doku.php
 4. TSI PRM COMMISSION REGULATION (EU) No 1300/2014

7 Vedlegg

Veiledning i forbindelse med plassering av høyttalere