Tele/Prosjektering og bygging/Informasjonssystemer

1 Hensikt og omfang

1.1 Hensikt

I dette kapittel angis overordnede krav for prosjektering og bygging av informasjonssystemer.

Hensikten er å sikre funksjon og oppetidskrav til sentrale systemer, identifisere og kravstille sikkehetsrelaterte funksjoner og sørge for lik utforming på alle stasjoner.

Teleregelverket skiller på rollene til informasjonseier og systemforvalter: Informasjonseier skal sørge for at korrekte grunnlagsdata er tilgjengelig for systemforvalter og samsvarer med hendelser i sanntid . Datakilde fra informasjonseier i kombinasjon med program og maskinvare i sentrale systemer realiserer informasjonstjenesten for publikum.

Definisjonen av informasjonseier i Teleregelverket skal samsvare med definisjoner gitt i Regelverk for operativt personell i Kunde og trafikk (ORV)

1.2 Omfang

Følgende anlegg inngår i Bane NOR's informasjonssystemer:

 • Digital skilting eller Dynamisk skilting kan bestå av toganvisere, monitorer og storskjermer/hovedskjermer
 • Høyttaleranlegg
 • Uranlegg
 • Videoanlegg

Ut over dette skal Bane NOR dekke øvrig behov for informasjon ihht TSI PRM gjennom andre tjenester som Togkartog forskjellige Mobil-app'er .Funksjonelle krav til disse informasjonstjenestene er ikke omfattet i denne delen av Teknisk regelverk

Funksjonelle krav til informasjonssystemer er i teleregelverket begrenset til sentrale systemer.Sentrale systemer består av maskin og programvare som via digital skilting eller tekst til tale ved høyttaleranlegg formidler informasjon til de reisende.

Videoanlegg, ITV utstyr eller kameraovervåkning i Bane NOR sin infrastruktur er informasjon om publikum og ikke for publikum. Primært skal dette dekke behovet for sikkerhet,overvåkning og kontroll.

2 Pålitelighet og tilgjengelighet

2.1 Pålitelighet

Det forutsettes at nye versjoner av programvare er uttestet før implementering i et operativt informasjonssystem, slik at systematiske systemfeil i størst mulig grad kan unngås.

TRV:04310

Feil som påvirker tjenesteproduksjonen: Enkeltfeil i sentrale systemer (kjernesystemer) skal ikke medføre utfall av informasjonsanlegg (KV KTI-systemer) på stasjoner av kategori 1 og 2 i Trafikk og markeds kategoreringssystem for stasjoner.

2.2 Tilgjengelighet

2.2.1 Oppetid

TRV:04311

Tilgjengelighet: Oppetid for sentrale systemer skal være 99,95% eller bedre, målt over ett år.

TRV:04312

Sviktintensitet (failure-rate): Det skal være minimum 5 år mellom hver gang det skjer en feil av to ulike typer.

TRV:04313

Nedetid: Sammenhengende nedetid for sentrale systemer skal ikke overskride:

- 2 timer ved feil som medfører full stans
- 10 timer for feil som har innvirkning på punktlighet
- 3 måneder for feil som ikke har innvirkning på togtrafikken.


3 Funksjonskrav for toganviser- og høyttaleranlegg

3.1 Generelt

Formidling av god informasjon er avhengig av at kildeinformasjonen er korrekt og er lett tilgjengelig via et åpent API (Application Programming Interface).

Datakilden som gjøres tilgjengelig følger SIRI-standard (Service Interface for Real time Information), en internasjonal standard for utveksling av sanntidsinformasjon om offentlig transport.

Informasjonen deles med togselskapene og andre tredjeparter som kan ha interesse av togtrafikk.

TRV:04314

Kjernesystemets informasjonskilder: Informasjon skal kunne genereres på grunnlag av opplysninger fra:

- ruteplan og annen kilde for planlagt informasjon om togrute
- system for posisjonsangivelse
- system for opplysning om togsammensetning og service
- system for opplysninger om stasjoner og servicetilbud
- system for opplysninger om infrastruktur
- system for avviksinformasjon.

TRV:04315

Automatiserte funksjoner i kjernesystemet:

Det skal automatisk kunne genereres informasjon om
- forsinkelser
- hvor tog befinner seg
- avvik.

TRV:04316

Informasjon om reisestrekning: Strekningssøk skal kunne håndteres, på anmodning fra kundeterminaler, slik at aktuell reiseinformasjon kan formidles til kunden.


3.2 Sikkerhetsrelaterte funksjoner

Informasjonssystemet til Bane NOR innehar sikkerhetsrelaterte funksjoner som varsling av passerende tog.

Dette er beskrevet i TRV Overbygning Prosjektering av plattformer og spor

Sikkerhetskulturen baserer seg på samhandling mellom operative kunnskaper og rutiner i kombinasjon med teknologi i sentrale systemer.

Informasjonseier kvalitetssikrer informasjonsinnholdet når automatiserte funksjoner i sentrale systemer overstyres.Generell trafikkforståelse (TOK) og operative rutiner (ORV KTI) skal sørge for at måltall for sikkerhetsnivået på plattformområder opprettholdes.

På stasjoner som har plattformadkomst i plan, altså der kundene må gå over sporet for å komme seg fra én plattform til en annen, følger informasjonseier en fast prosedyre ved avvik for å sikre at informasjonen som blir gitt til kundene ikke fører til farlige situasjoner.

3.3 Cybersikkerhet og sonemodell

Avdelingen for Kjøreveis IKT i Bane NOR skal konsulteres ved prosjektering av informasjonssystemer.

Sentralstyrte arkitekturprinsipper skal avstemmes mot prosjektert løsning for innplassering i Bane NOR sin sonemodell for IKT utstyr.

I tillegg skal dette sikre at systemene passer inn i en landsdekkende infrastruktur og et sentralisert driftskonsept.

TRV:04317

Sonemodell: Informasjonssystemer skal innplasseres i Bane NOR sin sonemodell for Kjøreveis-IKT anlegg.

TRV:04318

Fysisk sikring: Det bør vurderes om ytre enheter som digital skilting skal skjermes mot fysisk avtapping og mulig aksess til IKT og transmisjonsnettverk.

TRV:04319

Bruk av konsernstandard: Ved prosjektering av informasjonssystemer skal Bane NOR sin IKT konsernstandard (ref. 1) anvendes.

3.4 Brukergrensesnitt

Brukeren, toginformatøren, har som oppgave å påse at automatiserte kunde- og trafikkinformasjonssystemer genereres korrekt. Dette krever at brukergrensesnittet gir god oversikt over hva som går ut av meldinger til de stasjoner informatøren har ansvar for.

TRV:04320

Eierskap til grensesnitt: Brukergrensesnittet til toginformatører skal spesifiseres av informasjonseier (KV KTI).


3.5 Datautveksling

TRV:04321

Informasjonskilder: Det sentrale systemet skal ha grensesnitt mot alle informasjonskilder som informasjonseier har tilgjengelig for å realisere tjenesten "kundeinformasjon" til sluttbruker.

TRV:04322

Høyttalermeldinger: Sentralsystemet (kjernesystemet) skal kunne levere informasjon om ventende høyttalermeldinger.

TRV:04323

Distribusjon av informasjon: Sentralsystemet (kjernesystemet) skal kunne levere informasjon (for videre distribusjon) for presentasjon av trafikk- og ruteinformasjon på mobiltelefoner, nettbrett og internett og som sanntids informasjon til andre eksterne brukere.


3.6 Toganviseranlegg

3.6.1 Plassering av de enkelte elementer i et toganviseranlegg

"Retningslinjer for skilt og møblering i stasjonens publikumsareal" er veiledende i forbindelse med plassering av de enkelte elementer i et toganvisranlegg.
Anvisere på plattform plasseres hensiktsmessig i forbindelse med adkomst til plattform. På plattform beregnes en anviser for hvert spor. På større stasjoner, der det er aktuelt med flere anvisere, beregnes en avstand på omkring 80 meter mellom hver anviser.


3.7 Høyttaleranlegg

3.7.1 Generelt

TSI-PRM inneholder retningslinjer for prosjektering av høyttaleranlegg.Dette er hovedsakelig knyttet til "Speech Transmission Index" som gir et teoretisk måltall for taleforståelighet på plattform basert på EN 60268-16-2011 "Sound system equipment - Objective rating of speech intelligibility by speech transmission index". Måltall for STI er listet i TSI-PRM som et STI-PA nivå satt til 0,45. Kravet er også direkte knyttet til sikkerhetsrelaterte funksjoner på plattformområder. I tillegg er det et krav til konsistens mellom digital skilting og utrop på høyttaler.

TRV:04324

Meldinger over høyttaler: Høyttalermeldinger skal kunne gis automatisk som tekst til tale, som lagret informasjon, og som manuelle utrop som tekst til tale.

3.7.2 Akustisk desing

TRV:04325

Akustisk design: Det skal utarbeides et akustisk design for plattformer, tilkomstarealer og venterom i tråd med møbleringsplan for stasjonen.

 1. Vurdering: det skal vurderes om det det prosjekterte akustiske design ivaretar sikkerhetsmessige faktorer for stasjoner med passerende tog i høy hastighet eller med stasjonsområder som har overganger i plan.


4 Anleggsspesifikke krav

4.1 Generelt

Krav fra TSI-PRM: utforming av informasjonssystemer i Bane NOR vil i egenskap av infrastrukturforvalter (IM) være omfattet av to deler.
 1. Delen som beskriver innhold og presentasjon av visuell informasjon gitt gjennom digital skilting - TSI-PRM 4.2.1.10
 2. Delen som beskriver informasjon gitt muntlig over høyttaleranlegg - TSI-PRM 4.2.1.11
Designhåndbok, STY-601808, og Stasjonshåndbok,inneholder også retningslinjer for montasje av utstyr og etablering av kabelføringer på stasjoner.

TRV:04338

Plassering av utstyr:

 1. Utførelse: Utstyr for informasjonsanlegg skal plasseres i teleteknisk bygning eller rom.
 2. Utførelse: Øvrige ytre enheter som digital skilting, høyttalere og kameraer skal plasseres på stasjonsområdene i henhold til stasjonshåndbok (ref. 3).

TRV:04339

Overvåkning: Alle enheter skal kunne overvåkes fra et sentralt driftsenter med alarmer overført vha Simple Network Management Protocol, MIB v.2 eller nyere.


4.2 Toganviseranlegg

4.2.1 Generelt

TRV:04340

Føringsveier for kabling:

 1. Utførelse: Mellom teleteknisk bygning eller rom og hvert informasjonspunkt skal det være 2 rør med minimum diameter 50 mm for fremføring av kabler.


4.2.2 Miljø

TRV:04341

Utendørs kapslingsgrad. - (IP Klassifisering -Ingress Protection Rating)

 1. Utførelse: Anvisere og monitor som plasseres utendørs skal ha kapslingsklasse IP54 i henhold til standard NEK IEC 60529.


4.2.3 Digital skilting

TRV:04342

Informasjonseier: Informasjonseier skal stå fritt til å disponere presentasjonsflaten som blir gjort tilgjengelig på informasjonselementer via sentrale systemer .

Retningslinjer for informasjonsinnhold og presentasjonsform spesifiseres av Bane NOR Kunde og Marked KTI via ORV :

Regelverk for operativt personell i Kunde og trafikk"

Eksempel utforming Digital skilting Bane NOR Monitor og Anvisere4.2.3.1 Tilkobling og Transmisjon

TRV:04343

Tilkobling av informasjonselementer: Informasjonselementer skal tilkoples IP/MPLS nettverk med Virtual Local Area Network (VLAN) ruting.

TRV:04344

Transmisjonskapasitet: Fra teletekniske rom og ut til informasjonselementer med digital skilting skal transmisjonskapasiteten være minst 40 kbps.

TRV:04345

Tilknytning via GPRS: Anviser og monitor skal kunne tilsluttes et GPRS-modem for kommunikasjon.


4.2.3.2 Kabling

TRV:04346

Kabling av informasjonselementer: Anvisere og Monitor:

 1. Utførelse : Anvisere skal ikke kobles i serie (daisy chain) med mindre det er en slaveenhet som er tilknyttet en master-enhet.

TRV:04347

Kabling av informasjonselementer : Hovedtavler/Stortavler

 1. Utførelse : Hovedtavler som er bygget opp av skjerm-moduler skal benytte U/S -TP kabel, minimum kategori 6 ,eller fiberkabel i kobling mellom elektroteknisk rom og tavleenheter.


4.2.3.3 Utforming av kapsling for anvisere

TRV:04348

Standardiserte mål for anviser og oppheng:

 1. Utførelse: Kapsling for anvisere på plattformer skal ikke ha større ytre mål enn 1.800 mm x 650 mm, medregnet plass for angivelse av spornummer.
 2. Utførelse: Avstand mellom festepunkter for oppheng skal være 1230 mm.
 3. Utførelse: For hvert festepunkt skal det benyttes 4 bolter M12, boltehull skal være orientert i et kvadrat stilt 45° i forhold til lengdeaksen, avstand mellom bolter, i tverrakse og lengdeakse, skal være 90mm.


4.2.3.4 Master med tilbehør for oppheng av anvisere og eventuelt ur

I forbindelse med plassering og montasje av master for anvisere og ur gjelder krav gitt i Teknisk regelverk/Underbygning/Prosjektering og bygging, kapittel 5 Profiler og minste tverrsnitt og Teknisk regelverk/Overbygning/Prosjektering, kapittel 5 Sporets trasé.

TRV:04351

Montasje av master: Master skal være tilpasset montasje på standard signalmastfundament, i henhold til tegning: S.022016.


4.2.3.5 Utforming av storskjermer

TRV:04352

Storskjermer/Hovedtavler: Utforming av storskjermer skal godkjennes av infrastruktureier i hvert enkelt tilfelle.

Storskjermer eller hovedtavler finnes i dag kun på Oslo Sentralstasjon, Nationaltheatret og Oslo Lufthavn. Kontakt infrastrukturforvalter ved prosjektering.

4.2.3.6 Utforming av tekst for anvisere og storskjermer

TRV:04353

Tekst og symboler: Informasjonseier skal utforme tekst og symboler på informasjonselementene så disse tilfredsstiller minstekrav fra TSI-PRM.

TRV:04354

Skjermstørrelser og dekningsområde: Informasjonseier skal ellers utforme informasjonselementer med digital skilting hensiktsmessig i forhold til skjermstørrelse og dekningsområde for publikum.


4.2.3.7 Størrelse og oppløsning

TRV:04355

Skjermoppløsning: Skjermer skal ha en oppløsning på 1366 x 768 punkter i format 16:9.

 1. Utførelse: Skjerm med størrelse 46 tommer skal ha mulighet for en oppløsning på 1920 x 1080 punkter.


4.3 Høyttaleranlegg

4.3.1 Generelt

TRV:04359

Stasjoner med EN-54 kategorisering:

 1. Vurdering : På stasjonsområder som etter prosjektering og risikovurdering blir plassert i kategori som krever EN-54 godkjenning (EVAC Certified Emergency Voice Alarm) skal det vurderes om høyttaleranlegg som normalt er i drift for publikumsinformasjon kan kombineres med høyttalerfunksjonen i brannalarmanlegg.
Stasjoner og plattformer med brannobjekter som bygningsteknisk er underlagt NS 3960 med påbygg for talevarslingsanlegg i NS 3961 vil kreve EN-54 godkjente anlegg. Der høyttaleranlegg for brannvarsling eller evakuering kan kombineres med generell publikumsinformasjon forutsetter dette at utrop i anlegget kan tildeles prioritet.

4.3.2 Miljø

TRV:04360

Utendørs kapslingsgrad. - (IP Klassifisering -Ingress Protection Rating)

 1. Utførelse: Høyttalere som plasseres utendørs skal ha kapslingsklasse IP54 i henhold til standard NEK IEC 60529.

4.3.3 Transmisjon

TRV:04361

Transmisjonskapasitet: Mellom betjeningsenhet og teleteknisk rom skal transmisjonskapasiteten være minst 512 kbps.

4.3.4 Kabling

TRV:04362

Krav til kabling:

 1. Utførelse:Fra forsterker til høyttalere skal det minimum benyttes kabel 2x1.5mm²/2x1,5 Cu 12mm
 2. Utførelse:Mellom mikrofonutstyr og forsterker skal det benyttes kabel for Ethernet, minimum Cat-5
 3. Utførelse:For tilkobling av forsterker til svitsj skal det benyttes U/S-TP kabel, minimum Cat-5

4.3.5 Høyttalere

TRV:04365

Krav til talekvalitet: Akustisk design skal legges til grunn for utforming av høyttaleranlegg så dette tilfredsstiller krav til talekvalitet ihht TSI-PRM basert på EN 60268-16:2011 "Objektiv kvantifisering av talekvalitet" STI

TRV:04366

Rammeavtale for høyttalerutstyr: Høyttalere som inngår i det akustiske designet for en stasjon skal baseres på høyttalerelementer i Bane NOR’s rammeavtaler.

Bane NOR oppretter rammeavtale for alle typer informasjonselementer så tjenesten kundeinformasjon er mest mulig ensartet for alle typer stasjoner. Rammeavtalene sikrer også at utstyret er tilpasset en sentral nasjonal drifts og vedlikeholdsplattform.

TRV:04367

Sektordekning, støy og nattsenking: Akustisk design skal ivareta dekningsområder, montasjehøyder, støyhensyn og nattsenking av lydnivå.

 1. Vurdering: På stasjonsområder med utfordrende akustisk støymiljø skal bruk av sensor for bakgrunnsstøy (ANS "Ambient Noise Sensor") vurderes.
 2. Vurdering: På stasjonsområder med boligbebyggelse i umiddelbar nærhet skal funksjonalitet for nattsenking av lydnivå vurderes.
 3. Vurdering: På plattformområder bør det vurderes om oppheng av høyttalerelementer over 3,3 meter er hensiktsmessig mht. støy til omkringliggende områder og økte vedlikeholdskostnader.
Ved bruk av digitale verktøy i prosjektering med simulering og validering av akustisk design bør modellen vise utbredelse og lydtrykk for et større areal enn selve plattformene hvis omkringliggende dekningsområder omfatter boligbebyggelse.

4.3.6 Teleslynge

"Håndbok for stasjoner" i Operativt regelverk er førende for hvor teleslyngeanlegg skal prosjekteres.
Krav til Teleslynge i Teknisk regelverk er begrenset til funksjonskrav i tråd med internasjonal standarder . Utforming av anlegget er sterkt knyttet til stasjonstyper og byggetekniske forskrifter (TEK.xx standarder)

TRV:04368

Høyttaleranlegg med teleslyngeutvidelse: Teknisk prosjektering av teleslynge skal følge IEC 60118-4(2016) standard (Electroacoustics - Hearing aids - Part 4: Induction-loop systems for hearing aid purposes - System performance


4.4 Uranlegg

4.4.1 Generelt

TRV:04371

Utforming av ur: Utforming av hus for ur og urskive være i henhold til retningslinjer fra Referanser 6. pkt.3)

 1. For ur med diameter mindre enn 80 cm skal urskive være bakbelyst.
Uranlegg utformes i tråd med "Stasjonshåndboken" som omhandler Informasjonselementer i avsnitt "Stasjonsur" .Videre henvisning til utforming i tråd med Bane NOR sine retningslinjer for design kan være relevant

TRV:04372

Synkronisering: Ur med diameter mindre enn 80 cm skal benytte Network Time Protocol (NTP) for synkronisering.

 1. Analoge ur skal ha sekundvisning som skal være synkronisert med minuttpuls.


4.4.2 Miljø

TRV:04373

Utendørs kapslingsgrad: Ur som plasseres utendørs skal ha kapslingsgrad i henhold til klasse IP54 i standarden NEK IEC 60529.

TRV:04374

Omgivelsestemperatur: Ur som plasseres utendørs skal fungere som forutsatt i omgivelsestemperatur fra -20 til +40 grader Celsius.

4.4.3 Transmisjon

TRV:04375

Transmisjonskapasitet: Mellom teleteknisk rom og ut til ur skal transmisjonskapasiteten være minst 40 kbps.

4.4.4 Strømforsyning

TRV:04376

Strømforsyning: Ur skal det benytte Power over Ethernet (PoE) som strømforsyningskilde.

4.4.5 Kabling

TRV:04377

Kabeltype: Ur skal kobles til svitsj med U/S-TP kabel, minimum Cat.5.

TRV:04378

Kabelforlegning: Kabelens forlegning og eventuell innplassering i støyende miljø (EMC) er styrende for valg av skjerming og kabeltype.


4.5 Videoanlegg ITV og kameraovervåkning

4.5.1 Generelt

Teknisk regelverk omhandler i dette avsnitt juridiske rammer og tekniske basiskrav som er begrenset til generelle føringer for kameratype, videokomprimering, transmisjonskapasiteter og strømforsyning.

Kameraovervåkning i Bane NOR sin infrastruktur benyttes i flere typer jernbanetekniske anlegg ,konstruksjoner og arealer. For prosjektering og bygging er stasjonsområder,tunnelanlegg og hensettingsområder noen eksempler på forskjellig utforming og bruk av kameraovervåkning med videopptak. Kamera kan også inngå som generell sensorteknologi for flere typer tilstandsovevåkning.

Alle kamera og overvåkningsanlegg (SRO) samler bildeinformasjon til regionalt eller Nasjonalt senter med opptaksmuligheter i serverpark. Forskjellige kameratyper som inngår tjenesteproduksjon samsvarer med krav i et sentralisert driftskonsept.

Ved planlegging av videoanlegg vil Bane NOR KV-IKT involveres iht. Vedlegg 5 (ID-nr.8) for å sikre at både omfanget av overvåkning, juridiske aspekter og valg av utstyr blir tilpasset til det sentraliserte driftskonseptet.

TRV:04379

Datatilsynet og personvern: Etablering og drift av videoanlegg for overvåking og tilsyn skal meldes til Datatilsynet i henhold til bestemmelser i personopplysningsloven

Eier av anlegget er ansvarlig for at melding blir gitt til Datatilsynet.

TRV:04380

Betjening og opptak: Videoanlegg, herunder opptaks- og lagringsfunksjoner, skal kunne betjenes fra et regionalt eller sentralt plassert kontrollsenter.


4.5.2 Kameraer

TRV:04381

Tilkobling av videokamera: Kameraer skal kunne tilknyttes et IP/MPLS-nettverk.

TRV:04382

Videokomprimering: Standarden H.264 (HEVC) skal kunne benyttes i forbindelse med bildekomprimering.


4.5.3 Transmisjon

TRV:04383

Transmisjonskapasitet: Det skal reserveres kapasitet i IP/MPLS transportnett på minimum 3 Mbit/s mellom hvert kamera og servere for opptak og lagring.

 1. Reservering av kapasitet skal sikre krav til bildekvalitet.
 2. Tilhørende retningslinjer for infrastrukturforvalters tjenesteklasser (QoS) skal følge krav i kapittel for transmisjonssystemer 2.4 a).


4.5.4 Strømforsyning

TRV:04384

Strømforsyning: Videokamera skal det benytte Power over Ethernet (PoE) som strømforsyningskilde.

 1. Kabellengde for Power over Ethernet skal være i henhold til anbefaling i standarden IEEE 802.3a(x).


4.5.5 Kabling

TRV:04385

Kablingstype og forlegning: Mellom nærmeste svitsj og hvert kamera skal det benyttes U/S-TP kabel, minimum kategori 5.

 1. Utførelse : Kabelens forlegning og eventuell innplassering i støyende miljø (EMC) er styrende for valg av skjerming og kabeltype.


4.6 Sentral IKT-plattform

TRV:04386

Innpassering av kjernesystemer: Sentralt utstyr skal plasseres i datasenter. (Kategori-0)

TRV:04387

Produksjonsplattform: Styringssystemer for kunde- og trafikkinformasjonsanlegg med tilhørende programvare skal kunne fungere i et virtualisert servermiljø.

TRV:04388

Drift og overvåkning: Alle sentrale komponenter skal være tilkoblet et overvåkingssystem.


5 Dokumentasjon

Se generelle føringer i Tele/Prosjektering_og_bygging/Dokumentasjon

Grafiske symboler som benyttes for kundeinformasjonselementer benytter SI standardiserte symboler (IEC 60617 DB) iht. NEK-144 «Grafiske symboler for el- og ekom dokumentasjon».

Kundeinformasjonselementer som Anvisere, Monitor og Høyttalere som utplasseres på stasjoner eller i utstrekning på plattformer vises på tegning «skilt og møbleringsplan».

Følgende symboler benyttes på tegninger for å vise størrelse på skjermer/dynamiske informasjonselementer og retningsorientering på høyttalere:
Symboler til tegningsunderlag kundeinfoelementer

6 Referanser

 1. IKT Konsernstandard STY-604658
 2. Bane NOR "Designhåndbok" (relevante deler for "Kunde og Trafikk Informasjon" - KTI )
 3. Håndbok for stasjoner (stasjonshåndbok) https://orv.banenor.no/stasjonshandboken/doku.php
 4. TSI PRM COMMISSION REGULATION (EU) No 1300/2014
 5. "Prosjekter der tele og KV-IKT-anlegg inngår - prosedyre" (STY-605302)

7 Vedlegg