Tele/Prosjektering og bygging/Informasjonssystemer/Vedlegg/Veiledning i forbindelse med plassering av høyttalere

Veiledning i forbindelse med plassering av høyttalere

Der forholdene ligger til rette for det, så som i venterom og under plattformtak, bør det i forbindelse med prosjektering av høyttaleranlegg tilstrebes løsninger som vil gi en best mulig lydgjengivelse, med vekt på god taleforståelighet.

Best virkning vil oppnås ved å benytte høyttalere som retter lyden nedover i en kjegle med åpning på 45 grader fra høyttalerens akse, og med minimal spredning utenfor denne kjegle. Plasseringshøyde og avstand mellom høyttalerpunktene tilpasses slik at det oppnås fullstendig dekning i 1,5 meters høyde over gulv- eller plattformplan.


Ut fra data som kan finnes fra retningsdiagram for vedkommende høyttaler, målt med 1/3-oktav støysignal, fremkommer følgende tallkrav:

– Lfront maks = maksimumsnivå innen en sektor til 45 grader ut fra aksen

– Lfront min = minimumsnivå innen en sektor til 45 grader ut fra aksen

– Lrund = nivå hvis effekten var utstrålt likt i alle retninger

Ut fra ovenstående data beregnes følgende:


Front-middelnivå:

Lfront = (Lfront maks + Lfront min) / 2


Frontvariasjon:

ΔLfront = Lfront maks - Lfront min


Direktivitetsindeks:

d = Lfront – Lrund


For høyttalerne stilles følgende krav:

ΔLfront ≤ 3 dB for 1/3-oktavene 160 - 1250 Hz

ΔLfront ≤ 6 dB for 1/3-oktavene 1600 - 6300 Hz


d ≥ 4 dBfor 1/3-oktavene 160 - 1250 Hz

d ≥ 5 dBfor 1/3-oktavene 1600 - 6300 Hz


Hvert av kravene kan tillates overskredet i ett frekvensbånd.


Kilde:

Rapportnummer STF44 F79031, "Høyttaleranlegg Oslo Sentralstasjon", Elektronikklaboratoriet ved NTH, datert mai 1979.

Jernbaneverkets saksnr. er 2408/6-1, datert 18.juni 1979.