Tidligere regelverk:Teknisk regelverk 1993-98

Teknisk regelverk 1993-98

I januar 1993 utkom Banedivisjonens regelverk i ny form. Tidligere trykk ble erstattet med regler som var oppdatert for å dekke de krav som ble stilt til prosjektering, bygging og vedlikehold av moderne jernbaneanlegg.

Reglene ble bygd opp omkring en filosofi om total prosjektering av de jernbanespesifikke anlegg. Hensyn til anleggenes funksjonalitet, tekniske sikkerhet og tilgjengelighet var retningsgivende for arbeidet.

Reglene gjaldt nyanlegg og systematisk ombygging av eldre jernbanestrekninger og -anlegg. Reglene gjaldt det komplette jernbaneanlegg inklusive trasé, sporets overbygning, sporets underbygning, banestrømforsyningsanlegg, signalanlegg og telekommunikasjonsanlegg.

Sporets trasé omfattet geometrikrav til traseringselementene rettlinje, overgangskurve og sirkelkurve i horisontalplanet og rettlinje og sirkelkurve i vertikalplanet. I tillegg ble det stilt krav til innbyrdes sammenheng mellom de to skinnestrengene i horisontal- og vertikalplanet.

Sporets overbygning omfattet skinner, sviller, sporveksler, skinnebefestigelse, elektriske isolasjonsdeler og pukkballast.

Sporets underbygning omfattet krav til planeringen slik den ble lagt i terrenget i fylling og/eller skjæring, på bro eller i tunnel inklusive dreneringsanlegg.

Banestrømforsyningen omfattet anlegg for krafttilførsel, frekvensomforming, matestasjoner, sonegrensebrytere, kontaktledningsbrytere og fjernkontrollanlegg for styring av brytere og matestasjoner.

Signalanlegg omfattet anlegg for fjernstyring, sikringsanlegg, togdeteksjonssystemer, hastighetsovervåkningssystemer og sikring av planoverganger.

Telekommunikasjonsanlegg for togfremføring omfattet systemer for telefoni, radio- og datakommunikasjon inklusive sentraler, transmisjonssystemer og overføringsmedia.

Regelverket omfattet følgende materiale:

 • Underbygning - regler for eksisterende baner
 • Underbygning - regler for nye baner
 • Underbygning - regler for bruer
 • Sporets trasé - regler for eksisterende baner
 • Sporets trasé - regler for nye baner
 • Sporets trasé - regler for varig utfesting av linjen
 • Overbygning - regler for teknisk utforming
 • Overbygning - regler for bygging
 • Overbygning - regler for vedlikehold
 • Signalanlegg - regler for prosjektering
 • Signalanlegg - regler for bygging
 • Signalanlegg - regler for vedlikehold
 • Teleanlegg - regler for prosjektering, bygging og vedlikehold
 • Kontaktledningsanlegg - systembeskrivelse system 35
 • Kontaktledningsanlegg - systembeskrivelse system 20
 • Kontaktledningsanlegg - prosjekteringsveiledning system 20
 • Kontaktledningsanlegg - montasjeveiledning system 20
 • Trykk 503 Instruks for vedlikehold av kontakt- og fjernledningsanlegg
 • Trykk 504 Forskrifter for elektriske anlegg
 • Trykk 411 Alminnelige bestemmelser for høgspenningsanlegg

Ansvaret for det faglige innholdet og utførelse av regelverket var plassert i Banedivisjonsstaben, Teknisk kontor. Gjennomføringen av regeverksarbeidet var utført i regi av Teknisk kontors fagseksjoner, Btb, Bts og Btt.

Redaktør for første utgave av dette regelverket datert januar 1993, var Teknisk sjef Erik Gullriksrud.