Underbygning/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav/Vedlegg/Geoteknisk dokumentasjon del 2


1 KRAV TIL GEOTEKNISK DATARAPPORT

En datarapport skal inneholde (minst) følgende:

1.1 PROSJEKTBESKRIVELSE

1.1.1 Overordnet beskrivelse av prosjekt

Presenter oppdragsgiver for prosjektet. Beskriv overordnet hensikt med prosjektet og beskriv prosjektområdet for undersøkelsen.

1.1.2 Plan-nivå og undersøkelsesomfang

Plannivå angis: Teknisk hovedplan, Teknisk detaljplan etc…

Beskriv grunnlaget og bakgrunnen for valgt omfang av undersøkelsene.

Beskriv hva som er gjort av undersøkelser og under hvilke forhold: Omfang og typer felt- og lab.arbeid, forholdene under utførelse av feltarbeidene (vær, tid, terreng, tilgjengelighet, andre forhold som kan påvirke resultatene).

Angi hva som er utført av tidligere undersøkelser og kartlegging.

1.2 UNDERSØKELSESRESULTATER

1.2.1 Presentasjon av resultater

Lag en beskrivelse av løsmasser, grunnvann og fjell i forskjellige deler av området.

Beskrivelsen skal vise til: tegninger, presentasjon av sonderingsresultater samt tegninger og presentasjon av resultater fra andre kilder. Dette kan være kvartærgeologiske kart, berggrunnskart, andre rapporter som omhandler grunnforhold og tidligere grunnundersøkelsesrapporter.

Kvaliteten av boringer, prøveserier og laboratorieresultater skal vurderes og kommenteres.

Jordparametre eller vurdering av geotekniske forhold utover løsmassetyper og evt. en grov inndeling av fasthet skal som regel ikke angis. Dette bør angis i en egen geoteknisk fagrapport (vurderingsrapport).

1.2.2 Bortfalte resultater

Undersøkelser som er utført der resultatene ikke kan benyttes eller er misvisende og tilhørende årsak (skrått fjell og/eller grove masser gir brekkasje, dårlig metning CPTU, mistet rådatafiler…).

Undersøkelser som ikke er gjennomført og tilhørende årsak (for bratt for borerigg, hindret adkomst på grunn av grunneiere, kabler i bakken, vegetasjon, valgt metode er ikke mulig i foreliggende grunnforhold…).

1.2.3 Konklusjon/oppsummering av kontroll - utførelsesnivå

Angi geoteknisk kategori for utførelse av grunnundersøkelsen og kontroll av datarapporten.

Angi hva som er kontrollert og omfang av kontrollen ut fra valgt kontrollnivå og angitt geoteknisk kategori (for eksempel koordinater for gamle boringer mot plassering i nye kart, resultater i rådatafiler mot informasjon i borlogg og om omfanget er utført som full kontroll eller stikkprøvekontroll).

1.3 TEGNINGER

1.3.1 Lister, tegninger og vedlegg

Listen under viser hva som skal inn i datarapporten i den spesifiserte rekkefølge som er angitt under.

 1. Tegningsliste
 2. Oversiktskart som viser område i Norge som er undersøkt
 3. Eventuelle plantegninger; kvartærgeologiske kart, berggrunnskart og topografiske kart som kan være aktuelle i tillegg til borplaner.
 4. Enkeltark som viser resultater av sonderinger og enkeltark som viser presentasjon av laboratorie-undersøkelsene for prøveseriene (rutine og spesialforsøk), se NGF-veiledninger for krav til utførelse.
 5. Detaljert(e) borplan(er) som viser plassering og typer boringer, se NGF-veiledninger,
 6. Eventuelt vises profiler med terreng- og bergoverflate inkludert påtegnet informasjon i borestrenger. Det skal etterspørres spesielt.
 7. Borpunktliste minst med koordinater (x,y og z), sonderingstype, boret dybde evt. boret i fjell.
 8. Eventuelt skal kopi av borekort fra borformann legges ved. Det skal etterspørres spesielt.
 9. Generell geoteknisk forklaring til opptegning av sonderingsmetoder og prøveserier i henhold til NGF-veiledningene.

1.3.2 Formater for levering

Datarapport på papir;

a) Standard A3 og A4 format for enklere kopiering.

b) Forlengede A3-formater tillattes også benyttet for lange borplaner.

Datarapport elektronisk;

a) Datarapport leveres på pdf-format. Denne skal være identisk med papir-utgaven.

Elektroniske grunnlagsdata; a) GEOSUITE database inneholdende alle boringer (gamle og nye) med tilstrekkelig informasjon til opptegning i boreplan, dvs minst koordinater (x,y og z), sonderingstype, boret dybde evt. boret i fjell.

b) GEOSUITE database for alle boringer med data i borestrengen for hvert punkt. - Gjelder ikke for gamle boringer der rådatafiler ikke finnes. - Gjelder foreløpig ikke for lab-resultater for prøveserier. (Det er ikke utviklet presentasjons-system for prøveserier i GEOSUITE ennå.)

c) Rådata for alle borpunkter leveres på elektronisk standardformat. Gjelder også gamle boringer dersom rådatafiler eksisterer.

d) Datafiler for CPTU-boringer (format fra CONRAD; SGI programvare, NGI programvare eller annen programvare) leveres på xxx.cpw-format.

1.4 KRAV TIL UTFØRELSEN

 • Det settes krav til at utførelse og presentasjon av boringer følger NGF-veiledningene og/eller R210 og R211.
 • Det settes krav til entydig borpunkt-identifikasjon, spesielt med tanke på bruk i databaser der også gamle boringer må hensyntas.
 • Som standard benyttes horisontalt koordinatsystem EUREF89/UTM Sone 32/33. Benyttet sone skal oppgis. Som høydesystem benyttes det system som er brukt til å planlegge byggeprosjektet; NN1954 eller NN2000. Benyttet høydesystem skal oppgis.
 • Dersom bygge-/anleggsprosjektet benytter horisontalt koordinatsystem EUREF89/NTM Sone 5 – 30, så skal borpunktene oppgis i både EUREF89/NTM og EUREF89/UTM, med separate filer og tabeller.
 • Dersom det er benyttet eldre koordinatsystemer for boringer utført tidligere, så skal disse koordinatene transformeres som angitt over.
 • Informasjon for gamle boringer som legges inn manuelt i GeoSuite databasen (elektronisk) skal minimum inneholde følgende informasjonen: Dato for utført boring, terrengkote, x og y-koordinater, boret dybde og avslutningskode evt. boret dybde til fjell + boret dybde i fjell.

1.5 KRAV TIL KONTRAKT

Det utarbeides nye kontrakter for grunnundersøkelser i Bane NOR basert på dette notatet. Her settes krav til kompetanse og referanser som f.eks. krav til at borformenn har fullført SVV sin Grunnborerskole eller tilsvarende.