Underbygning/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav/Vedlegg/Geoteknisk dokumentasjon del 3

KRAV TIL GEOTEKNISKE FAGRAPPORTER.

Tabellen under viser planfaser i UPB-prosessen og angir de geotekniske fagrapporter som utgjør den geotekniske vurdering i de enkelte fasene.

Beslutning Fase Krav til teknisk godkjenning Geoteknisk fagrapport Ingeniørgeologi fagrapport Forurenset grunn fagrapport
Konseptvalg 1
 • NTP
 • Strategiske utredninger
 • KVU utredning
*
 • Prosjekteringsforutsetninger
 • Geotekniske vurderinger
* *
Konseptvalg 2
 • Regionale planer
 • Utredninger
*
 • Prosjekteringsforutsetninger
 • Geotekniske vurderinger

Undersøkelsesplan neste fase

* *
Valg av trasé
 • KDP – kommune-delplan
 • Teknisk hovedplan
 • Prosjekteringsforutsetninger
 • Behov for vurdering av områdestabilitet etter NVE-veilederen
 • Prosjekteringsforutsetninger
 • Geotekniske vurderinger
 • Områdestabilitet vurdering

Undersøkelsesplan neste fase

* *
Investeringsbeslutninger

Detaljerte løsningsvalg

 • Reguleringsplan
 • Teknisk detaljplan
 • Prosjekteringsforutsetninger
 • Geotekniske konstruksjoner skal inn til teknisk delgodkjenning i Bane NOR Teknologi og regelverk. Dette gjelder:
 • Alle togbærende konstruksjoner, midlertidige og permanente (høye støttemurer, spunt, bruer etc.).
 • Høye fyllinger og skjæringer langs sporet som kan påvirke togframføringen.
 • Områdestabilitet
 • Jordskjelvprinsipper
 • Prosjekteringsforutsetninger
 • Geotekniske vurderinger
 • Områdestabilitet
 • Arealbehov i byggefasen og permanentsituasjonen
 • Beregningsrapporter for alle geotekniske konstruksjoner
 • Jordskjelvvurdering, behovsavklaring
 • Total kontrollplan for prosjektering og byggefasen

Undersøkelsesplan neste fase

* *
Entreprise
 • Bygge-melding
 • Byggeplan
 • Prosjekteringsforutsetninger
 • Geotekniske konstruksjoner skal inn til teknisk godkjenning i Bane NOR Teknologi og regelverk. Dette gjelder:
 • Alle togbærende konstruksjoner, midlertidige og permanente (høye støttemurer, spunt, bruer etc.).
 • Høye fyllinger og skjæringer langs sporet som kan påvirke togframføringen. Områdestabilitet
 • Jordskjelvberegninger
 • Prosjekteringsforutsetninger
 • Geotekniske vurderinger
 • Områdestabilitet
 • Arealbehov i byggefasen og permanentsituasjonen
 • Beregningsrapporter for alle geotekniske konstruksjoner
 • Jordskjelvvurdering/beregning
 • Total kontrollplan for prosjektering og byggefasen
 • Detaljerte arbeidstegninger og -beskrivelser med mengder
Overlevering til infrastruktureier
 • Drift og vedlikehold
Ferdigattest
 • Kontrolldokumentasjon prosjektering og byggefasen
 • Total kontrollplan for driften
* *


Hva slags geotekniske fagrapporter skal produseres?

A. Geotekniske prosjekteringsforutsetninger.

B. Geotekniske vurderinger.

C. Forslag til undersøkelsesplan for neste fase.

D. Områdestabilitet etter NVE-veilederen.

E. Arealbehov i byggefasen og den permanente situasjon.

F. Beregningsrapporter for geokonstruksjoner.

G. Jordskjelv; behovsavklaring /-vurdering /-beregning.

H. Total kontrollplan for prosjekteringen og byggefasen.

I. Detaljerte arbeidstegninger og -beskrivelser med mengder

J. Kontrolldokumentasjon prosjektering og byggefasen.

K. Total kontrollplan for driften.

For ingeniørgeologi berg og forurenset grunn bør det utarbeides lister over tilsvarende fagrapporter i de forskjellige fasene.

De forskjellige fagrapportene kan presenteres som enkeltstående rapporter/notater eller som vedlegg til en overordnet rapport. Hvert tema/fagrapport vil ha en svært varierende størrelse avhengig av størrelse og kompleksitet for prosjektet og også hvilket plan-nivå arbeidet befinner seg i.

I de påfølgende vedlegg beskrives hva de geotekniske fagrapportene A og B minimum bør inneholde.