Underbygning/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav/Vedlegg/Geoteknisk dokumentasjon del 4

1 KRAV TIL GEOTEKNISK FAGRAPPORT A

1.1 GEOTEKNISKE PROSJEKTERINGSFORUTSETNINGER

Geotekniske prosjekteringsforutsetninger bør inneholde følgende:

1.1.1 PROSJEKTBESKRIVELSE

1.1.1.1 Overordnet beskrivelse av prosjekt, inkl. framdrift og plan-nivå

Tekst vedrørende overordnet hensikt med prosjektet. (Funksjonsbeskrivelse.)

Beskrive overordnet framdrift og plan-nivå samt hvem som er oppdragsgiver.

1.1.2 GRUNNFORHOLD

1.1.2.1 Generelt

Skriv noe overordnet og generelt om løsmassene i området. Henvis til datarapport + evt. andre kilder for informasjon.

1.1.2.2 Generelt

Det skal vurderes om omfanget av grunnundersøkelser er tilstrekkelig til å gjøre de nødvendige geotekniske vurderinger for fasen.

Skriv om evt. mangler som må kompenseres med f.eks. økede materialparametere og dermed tilhørende økte kostnader for de valgte løsningene som vurderes i tidlige faser.

1.1.2.3 Jordparametere

Dette punktet blir ofte svært stort. Her kan det med fordel oppsummeres kort eller henvises til andre rapporter/beregningsnotater.

Jordparametere, materialfaktorer og jordmodeller skal defineres for de forskjellige beregninger som utføres.

Typiske parametere som skal belyses er:

  • styrke, deformasjoner, setninger, stivheter, tidsavhengigheter, kryp, kort-tidseffekter, jordskjelv-kriterier, sprøbruddproblematikk (kvikkleire og områdestabilitet)

1.1.3 PROSJEKTERINGSFORUTSETNINGER

1.1.3.1 Regelverk

Jernbanens tekniske regelverk JD 520, 525 gjelder. + resten, (EUROKODER, HB, NS, ++ )

1.1.3.2 Pålitelighetsklasse, geoteknisk kategori, skadekonsekvens, sporklasse for tog, kontroll av prosjekteringen, kontroll av utførelsen som evt. skal beskrives av prosjekterende

Se krav i standarder samt resultater fra geoteknisk datarapport + tolkning av geotekniske data.

Geoteknisk kategori samt hvilke krav til kontrollregime skal angis her. Evt. behov for geoteknisk 3.partskontroll skal angis.

Også de kontrollregimene som er spesielle for Bane NOR skal beskrives. Følgende geotekniske konstruksjoner skal inn til teknisk (del)godkjenning i Bane NOR Teknologi og regelverk:

  • Alle togbærende konstruksjoner, midlertidige og permanente (høye støttemurer, spunt, bruer etc.).
  • Fyllinger og skjæringer langs sporet som kan påvirke togframføringen.
  • Evt. områdestabilitet skal godkjennes av 3.part. etter NVE-veilederen

Alle geotekniske inngrep og tiltak i anleggsperioden som er nødvendige for å bestemme midlertidig og permanent arealbehov skal ferdigstilles for regulering inkl. behov for riggplass, anleggsveger, deponier, etc.

1.1.3.3 Grensetilstander og belastningssitasjoner

Se krav i standarder.

Beskriv de tilstander og belastnings-situasjoner man forventer ut fra den aktuelle problem-stillingen i permanent situasjon og under utførelse. Ikke glem bestandighet og jordskjelv.

Beskriv situasjoner som er vurdert/beregnet. Her kommer også geometri og topografi/grunnforhold inn.

1.1.3.4 Variable laster, trafikklaster

Se krav i standarder.

Beskriv variable laster og hvordan de angriper, evt. tiltak for å unngå laster (f.eks. vannproblematikk). Laster både i permanent situasjon og i midlertidig situasjon under bygging skal angis.

Vurder om det er behov for dette ved de overordnede plan-nivåene.

1.1.3.5 Permanente laster

Se krav i standarder.

Beskriv permanente laster og hvordan de angriper, evt. tiltak for å unngå laster (f.eks. vann-problematikk). (Permanente laster er bl.a. last fra jord, vann og konstruksjoner.)

Laster både i permanent situasjon og under bygging skal angis.

Vurder om det er behov for dette ved de overordnede plan-nivåene.

1.1.3.6 Lastfaktorer og lastkombinasjoner

Se krav i standarder.

Her skal både permanente og midlertidige situasjoner/laster tilfredsstilles.

Lastfaktorer for både permanente og variable laster samt kombinasjoner angis (bruk standarder).

Vurder om det er behov for dette ved de overordnede plannivåene.

1.1.3.7 Bruddmekanisme i jord, materialkoeffisienter

Se krav i standarder samt resultater fra geoteknisk datarapport + tolkning av geotekniske data.

Angi parametere og krav for forskjellige beregningsmodeller/områder i egne rapporter/notater hvis det er fornuftig.

Vurder om det er behov for dette ved de overordnede plan-nivåene.

1.1.3.8 Deformasjoner i jord, påvirkning på løsninger og tidsbehov

Se krav i standarder samt resultater fra geoteknisk datarapport + tolkning av geotekniske data.

Angi parametere og krav for forskjellige beregningsmodeller/områder i egne rapporter/notater hvis det er fornuftig.

Angi om f.eks. deformasjoner vil påvirke framdriftskrav mhp seksjoner og utnyttelse av korttidsstyrke, forkonsolidering, kryp-effekter eller andre forhold ved deformasjoner vil påvirke løsninger og utførelse i tid.

Vurder om det er behov for dette ved de overordnede plan-nivåene.

1.1.4 KONTROLLPLANER

1.1.4.1 Kontrollplan for prosjekteringen

I Bane NOR bør det defineres utvidet kontroll. Her skal prosjekteringskontrollen vises med kontrollomfang og underskrifter. Alternativt kan det henvises til egne rapporter. (For eksempel ved uavhengig 3. partskontroll.)

Prosjekteringskontroll av tegninger og beskrivelse skal også vises. Her skal det som regel også angis tverrfaglig kontroll.

1.1.4.2 Kontrollplan for utførelsen

For prosjekter i geoteknisk prosjektklasse 3 skal det utarbeides egen kontrollplan for utførelsesfasen. Denne skal angis her. Alternativt kan det henvises til beskrivelse/anbudsbeskrivelse.

Annen kontroll under utførelsen som er en forutsetning for utførelsen skal også angis her.