Underbygning/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav/Vedlegg/Geoteknisk dokumentasjon del 5


1 KRAV TIL GEOTEKNISK FAGRAPPORT B

1.1 GEOTEKNISKE VURDERINGER

En geoteknisk vurderingsrapport bør inneholde følgende:

1.1.1 PROSJEKTBESKRIVELSE

1.1.1.1 Overordnet beskrivelse av prosjekt, inkl. framdrift og plan-nivå

Tekst vedrørende overordnet hensikt med prosjektet. (Funksjonsbeskrivelse.)

Beskrive overordnet framdrift og plan-nivå samt hvem som er oppdragsgiver.

1.1.1.2 Beskrivelse av ansvarsforhold og – avgrensning for vurderingene

Omfang og ansvarsgrenser for de geotekniske vurderinger som beskrives i rapporten. Her bør f.eks. framkomme geografisk avgrensning, faglig avgrensing eller/og tiltaksområder som man ikke skal eller har vurdert.

1.1.1.3 Løsningsbeskrivelse, geometri, planer, nødvendig rekkefølge, tiltak

Tekst vedrørende oppgave og begrensninger inkl. ansvarsbeskrivelse (grensesnitt + begrensning i ansvar for oppgaver).

Beskrive overordnet løsning samt geotekniske problemstillinger som det er utført vurderinger og beregninger av. Beskrive hvordan funksjonene vil oppnås ved de geotekniske tiltakene.

1.1.2 (DETALJERT) LØSNINGSBESKRIVELSE

I Utredning/Hovedplanfase må dette være på et noe overordnet nivå. Det må vurderes om foreslåtte løsninger lar seg gjennomføre.

I Detaljplanfasen må beskrivelsen bli mer detaljert. For enkelte krevende objekter kan det være ønskelig å få utarbeidet egne geotekniske fagrapporter.

Vurder behov og detaljeringsnivå for de overordnede plan-nivåene.

Ved større oppdrag vil dette bli til ved henvisning til flere rapporter.

1.1.2.1 Beskrivelse av løsning og utførelse, krav til rekkefølger og kontroller

Beskriv løsningene samt utførelsen.

Sporklasse og andre forhold vil styre geometri og krav til oppbygging. Henvis til tegninger, planer, beskrivelse evt. i egne rapporter/notater.

1.1.2.2 Stabilitet (alle former for stabilitet og spesielt på spor i drift)

Beskriv hvordan stabilitet skal oppnås (tiltak/konstruksjoner etc.) eller ikke er noe problem (vurdering).

Bruk gjerne skisser eller figurer i teksten for å forklare løsninger eller henvis til tegninger i vedlegg/egne rapporter. Stabiliteten skal ivaretas også under anleggsperioden. Finn kritiske tilstander/lastsituasjoner.

Henvis til beregninger i vedlegg eller i egne rapporter/notater.

1.1.2.3 Deformasjoner (generelt alle former for deformasjoner og spesielt på spor i drift)

Risikoen for deformasjoner vurderes og evt. tiltak for å minimere deformasjonene beskrives.

Beregn deformasjoner som vil påløpe og deres tidsforløp evt. tiltak som vil fjerne/minimere deformasjonene. Regn både på primær og sekundærdeformasjoner. Her er det viktig å bestemme levetiden. Ikke glem deformasjoner under anleggsperioden.

Henvis evt. til egne beregningsrapporter og tegninger.

1.1.2.4 Tegninger

Legg ved tegninger eller henvis til tegninger og tegningshefter/rapporter.

1.1.2.5 Beskrivelse

Legg ved beskrivelse eller henvis til beskrivelse/anbudsbeskrivelse.