Underbygning/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav/Vedlegg/Normgivende referanser

NORMGIVENDE REFERANSER

Regelverket inneholder daterte og ikke daterte referanser til normgivende dokumenter. Det er henvist til dokumentene på hensiktsmessige steder og publikasjonene er listet under. For daterte referanser, eller publikasjoner merket med revisjonsnummer gjelder utgaven som er beskrevet. For referanser som ikke er datert eller merket gjelder siste utgave av publikasjonen som det er referert til.

Regelverket bygger på erfaringsmateriale ved Jernbaneverket og andre europeiske jernbaneadministrasjoner gjennom årene. Følgende dokumenter er også brukt:

Norske Standarder utgitt av Norsk Standardiseringsforbund:

 • NS 2961: Plastrør – Rør og rørdeler med konstruert rørvegg av polyetylen (PE) for trykkløse overvannsledninger i grunnen.
 • NS 2962: Plastrør – Rør og rørdeler med konstruert rørvegg av polypropylen (PP) for trykkløse overvannsledninger i grunnen.
 • NS 2963: Plastrør – Rør og rørdeler med konstruert rørvegg av polyvinylklorid uten mykner (PVC-U) for trykkløse overvannsledninger i grunnen.
 • NS 3031: Beregninger av bygningers energi og effektbehov til oppvarming og ventilasjon.
 • NS 3065: Plastrør. Drensrør og drensrørdeler.
 • NS 3121: Rør og rørdeler av betong. Uarmert, stålfiberarmert og armert betong.
 • NS 3139: Kummer av betong; Uarmert, stålfiberarmert og armert betong.
 • NS 3420: Beskrivelsestekster for bygg og anlegg.
 • NS 3420-H: Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner. Del H: Grøfter, rørledninger, kummer og brønner.
 • NS 3420-I4: Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner. Del I4: Geotekstiler og geotekstilrelaterte produkter.
 • NS 3420-I5: Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner. Del I5: Fundamenter for veier, baner og plasser.
 • NS 3463: Utsetting og oppmåling på byggeplass – Metoder og toleranser.
 • NS-EN 1991: Prosjektering av betongkonstruksjoner.
 • NS-EN 1997: Geoteknisk prosjektering.
 • NS-EN 1990 Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner.
 • NS-EN 1991: Laster på konstruksjoner.
 • NS-ISO 2859: Prosedyre for prøvetaking for attributtkontroll.
 • NS-EN 476: Generelle krav til komponenter brukt i avløpsrør og avløpsledninger for selvfallssystemer.

Håndbøker og publikasjoner utgitt av Statens Vegvesen:

Andre dokumenter:

Bane NORs prosesskode: Standard arbeidsbeskrivelse for jernbaneanlegg:

 • Kapittel 1 Underbygning
 • Kapittel 2 Overbygning
 • Kapittel 3 Elektro
 • UIC Code 719 R: Earthworks and track-bed layers for railway lines (2nd Edition 1.1.1994)
 • ORE C149 "Aerodynammischen Probleme Hohgeschwindigkeitzugen in den tunnel entstehen" 198, 28 sider.
 • ORE D117: Optimum Adaption of Conventional Track to Future Traffic, report RP1-RP29.
 • Norsk betongforening, "Sprøytebetong til fjellsikring", Norsk Betongforenings Publikasjon nr. 7.
 • Alan E. Vardy "Pressure transients in a proposi". Report prepared for Norwegian State Railways.1993, 68 sider
 • Frost i jord (1976), Sikring mot teleskader, Norges Teknisk-Naturvitenskaplige forskningsråd og
 • Statens vegvesen, Utvalg for frost i jord, publikasjon nr. 17.
 • NPF produktnorm 8001 – Anleggsrør