Vedlegg b Eksempel på dokumentasjonens innhold

1 Eksempel på dokumentasjonens innhold

1.1 Generelt

Tabell 4.b.1 viser eksempel på generell dokumentasjon som kan inngå i dokumentasjonen for alle kontrakter:

Tabell 4.b.1 Eksempel på generell dokumentasjon - alle kontrakter
Beskrivelse Digitalt format (filtype)
Sluttdokumentasjonsindeks med brukerveiledning OOXML (.docx)
Leverandørens KS- prosedyrer OOXML (.docx)
Indeks for endringsordrer og avviksmeldinger OOXML (.docx)
Fullstendig dokumentoversikt OOXML (.docx/.xlsx)
Liste over entreprenører, underentreprenører, leverandører etc. OOXML (.docx/.xlsx)
Sluttrapport med Oppdatert bemanningsplan
Oversikt over
 • kostnadsutviklingen

av arbeidet.

 • Utviklingen vises for

hovedkontrakt, masseregulering og endringsordre. HMS-rapport.

OOXML (.docx/.xlsx)
Miljøvurderinger OOXML (.docx)
Inspeksjonsprotokoller OOXML (.docx)
Ferdigbefaringsrapport OOXML (.docx)
BYGGHERRENS SLUTTRAPPORT OOXML (.docx)

1.2 Dokumentasjon - Prosjektering

Tabell 4.b.2 viser eksempel på dokumentasjonen fra prosjekterende konsulenter for grunnarbeider:

Tabell 4.b.2 Eksempel på dokumentasjon for grunnarbeider - prosjektering
Beskrivelse Digitalt format
Generelt
Oversiktstegninger, Plan .dwg/.dxf

Quadri-base

Sporplaner .dwg/.dxf

Quadri-base

Støyberegninger og rapporter / støykotekart OOXML (.docx) -

.dwg/.dxf Quadri-base

Terreng- og vegetasjonsplaner .dwg/.dxf

Quadri-base

Eiendomsgrenser, eierforhold, forpliktelser utenfor eiendoms-grensene .dwg/.dxf

Quadri-base

Overgangsbruer, jernbanebruer, tunnelportaler, underganger, plattformer, støttemurer, støyskjermer, trapper, rekkverk
Plan og Profil
VIPS-prosjekt, inkludert terrengmodell, for veg og bane
 • Normalprofil
 • Tverrprofil
 • Lengdeprofil
 • Plattformer
 • Støttemurer
 • Overgangsbruer
 • Alle bruer (bruprotokollskisser)
 • Tunnel
.dwg/.dxf

VIPS-filer

Stasjonsplaner 1:1000, som bygget
 • Kartunderlag
 • Spor, Sporveksler
 • Montasjeplaner for plattformelementer på holdeplasser, plan,

snitt og oppriss

 • Holdeplasstegninger
.dwg/.dxf

Quadri-base

Grunnforhold
Geotekniske kart .dwg/.dxf

Quadri-base

Geotekniske vurderinger, beregninger etc.
Grunnundersøkelser, rapporter OOXML (.docx)
Kalk- og sementstabilisering, plan, snitt .dwg/.dxf
Poretrykksmålere, plassering og nummerering OOXML (.docx)-

.dwg/.dxf

Setningsmålere, plan og spesifikasjoner OOXML (.docx)-

.dwg/.dxf

Sikringsarbeider
Stabilitetsberegninger/Vibrasjonsberegninger Infrastruktur i grunnen
Drensplaner .dwg/.dxf
Bekkelukking, oversikt, detaljer bekkekulverter .dwg/.dxf
Detaljer grøfter, sandfang, overvannskum .dwg/.dxf
Kabeloversikt, Kabelplan .dwg/.dxf
Kabelgrøfter, inkl. E-verkets grøfter
Kabelkanaler .dwg/.dxf
Offentlige og private VA-ledninger .dwg/.dxf
Vann- og avløpsplaner (grøftesnitt og ledningskart) .dwg/.dxf
Hjelpekonstruksjoner Elektro
Belysningsplan, El-skjema .dwg/.dxf
El- og signalinstallasjoner, Fundamentplaner .dwg/.dxf
Elektrokonstruksjoner og -installasjoner OOXML (.docx) -

.dwg/.dxf

Konsoller for KL-master .dwg/.dxf
Konstruksjoner
Oversikt .dwg/.dxf

Quadri-base

Plan .dwg/.dxf

Quadri-base

Snitt .dwg/.dxf
Detaljer .dwg/.dxf
Fundamentplaner .dwg/.dxf
Statiske, dynamiske og geotekniske beregninger OOXML (.docx)

1.3 Dokumentasjon - Bygging

Tabell 4.b.3 viser eksempel på sluttdokumentasjon for grunnarbeider.

Tabell 4.b.3 Eksempel på sluttdokumentasjon - bygging
Beskrivelse Digitalt format
Generelt
Digitalt billedmateriale fra anleggsfasen
Grunnarbeider, Masseflytting
Komprimeringskontroll, resultater fra utførte prøver for:
 • Sprengt stein
 • Sand og grus
 • Morene / Skredmasse
 • Silt
 • Leire / Leirig morene
 • - Med angivelse av tilført mengde
 • - For hensiktsmessige strekninger av anleggsparsellen
Teknisk

sluttrapport

Dypstabilisering med kalk/sementpæler

Peleprotokoll, Testresultater

Teknisk

sluttrapport

Fylling med lettklinker

Krav til materiale

Teknisk

sluttrapport

Justering av jordskråninger Stikningsrapport
Justering av steinfylling og skråninger Stikningsrapport
Underbygning
Filterlag, fiberduk, leverandør, type/klasse, rsultater fra utførte prøver på

korngradering, trykkfasthet og avvik fra teoretisk høyde

Teknisk

sluttrapport

Forsterkningslag, leverandør, type/klasse, lagtykkelse, resultater fra utførte

prøver på korngradering, trykkfasthet og avvik fra teoretisk høyde

Teknisk

sluttrapport

Kontroll av formasjonsplan (toleranse) Teknisk

sluttrapport

Ballast
Ballastpukk 25 - 63 mm Stikningsrapport

Teknisk sluttrapport

Infrastruktur i grunnen
Arbeid for energiverk, stikningsrapport Stikningsrapport
Televerkets ledninger, kabelstolper, etc., stikningsrapport Stikningsrapport
Rørledninger, stikningsrapport Stikningsrapport

Teknisk sluttrapport / OOXML (.docx)

TV-inspeksjon av overvannsledninger, rapport med kart og VHS- bånd
Kummer, stikningsrapport Stikningsrapport
Kabelkanal, produsentrapport, stikningsrapport OOXML (.docx)

Stikningsrapport

Levering av lokk, rapportprodusent OOXML (.docx)
Trekkekummer, stikningsrapport Stikningsrapport
Trykkprøver av vannledninger, rapport OOXML (.docx)
Fundamentering i jord eller fylling (bolter), stikningsrapport, materialbeskrivelser Stikningsrapport

Teknisk sluttrapport

Asfaltarbeider
Leverandør, materialtype, planlagt og virkelig mengdem, binde-middelmengde,

hulroms-% Kvittert veieseddel

Stikningsrapport

Teknisk sluttrapport

Betongarbeider
Kontroll av betong Teknisk

sluttrapport

Betongpeler rammet over vann Protokoll
Betongpeler rammet under vann og utstøpte stålrørpeler Protokoll,

Teknisk sluttrapport

Betongarbeider Stikningsrapport
Spennarmering Teknisk

sluttrapport

Injisering av spennkabler, protokoll OOXML (.docx)
Betongstøp Teknisk

sluttrapport

Fylling inntil betongkonstruksjoner, steinfraksjon, lagtykkelse,

komprimeringsutstyr

Stålarbeider
Konstruksjonsdel med stålkvalitet, mengde og referanse til

kvalitetsdokumentasjon

Teknisk

sluttrapport

Stålspunt, Spuntkontroll OOXML (.docx)
Diverse
Stolper/master Stikningsrapport
Skjermvegger Stikningsrapport