501 2020 Endringsartikkel 2563

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2563
Forslagsdato 22.01.2020
Forslagsstiller Øyvind Stensby
Klassifisering Kravendring
Bok 501 Felles bestemmelser
Kapittel 2 Generelle bestemmelser
Avsnitt 14.5.1 Returkretsskjema
Forslagstekst I dag blir langsgående jordledere ikke tegnet inn i returkretsskjemaene, og heller ikke alle tverrforbindere mellom spor. Kravet til innhold i dette avsnittet i regelverket angir ikke langsgående jordledere eller tverrforbindere. De er heller ikke angitt i symbolbiblioteket for returkretsskjema.

Manglende inntegning av disse lederne/forbinderne i returkretsskjemaet gjør det vanskelig å få god oversikt over hvordan returkretsen er koplet. Disse lederne vil i mange tilfeller innebære en elektrisk sammenkopling av objekter som i dag ikke framgår av returkretsskjemaet og som derfor lett kan bli oversett.

Det foreslås derfor å endre regelverket for returkretsskjemaet slik at også langsgående jordledere og tverrforbindere skal tegnes inn i returkretsskjemaet. For langsgående jordleder må da også tilkoplinger til sporet og eventuelle seksjoneringspunkter framgå av tegningen.

Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Kontaktledningsanlegg, returkrets
Den foreslåtte endringen omhandler dokumentasjonen av kontaktledningsanleggets strømvei tilbake til matepunktet. Endringen medfører ikke endringer i selve returkretsen, men vil bidra til at man får en bedre oversikt over hvordan returkretsen er koblet sammen.

3 Vurdering av endringen

Hjelpetekst: For hver RAMSLØK-parameter gis en selvstendig vurdering, underbygget med argumentasjon, av hvordan endringen vil påvirke aspektene listet nedenfor for den aktuelle parameteren, sammen med eventuelle antakelser, forutsetninger eller kompenserende tiltak.

3.1 R - pålitelighet

Hjelpetekst: Systemets evne til å fungere som påkrevd, betingelsene som må være oppfylt for at systemet skal fungere som påkrevd, og måtene systemet kan svikte på.
Endringen vil gi en bedre oversikt over returkretsen. Dette kan bidra til bedre pålitelighet.

3.2 A - tilgjengelighet

Hjelpetekst: Hvor stor del av tiden systemet vil fungere som påkrevd.
Bedre kontroll av design vil kunne bidra positivt til tilgjengeligheten.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Hjelpetekst: Vedlikeholdet som må utføres for at systemet skal kunne opprettholde og gjenopprette sin evne til å fungere som påkrevd.
Bedre oversikt over returkretsen vil tilrettelegge for bedre kontroll på vedlikeholdet av kretsen.

3.4 S - sikkerhet

Hjelpetekst: Systemets evne til å kontrollere farer på overordnet jernbanesystemnivå.

Hjelpetekst: Muligheten for at farer kan oppstå dersom systemet svikter.
Endringen bidrar til bedre oversikt og kontroll kan bidra til økt sikkerhet.

3.5 L - levetid og kapasitet

Hjelpetekst: Systemets forventede levetid.

Hjelpetekst: Relevante kapasitetsfaktorer (antall tog/skift, hastighet, hastighetsprofil, bremsekurver, kryssingstid, punktlighet, toglengde, plattformadkomst, aksellast, sportilgang, fleksibilitet, hensetting, strømforsyning, databehandling, kommunikasjon, kabelføringsveier, menneskelige faktorer, belastningsmotstand, robusthet, arbeid i og ved spor, etc.).
Endringen påvirker ikke levetid og kapasitet.

3.6 Ø - økonomi

Hjelpetekst: Systemets livsløpskostnader.
Endringen påvirker ikke returkretsens livsløpskostnad.

3.7 K - klima og miljø

Hjelpetekst: Betingelsene knyttet til klimatiske forhold.

Hjelpetekst: Miljøbelastninger.
Endringen medfører ingen økt miljøbelastning.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Høringskommentarer

Høringssvar

4 Innstilling fra fagansvarlig

Dagens krav se: Innhold: TRV:00359

Anbefaler at krav med kravID: TRV:00359 endres til:

a) Følgende komponenter i returkretsen skal være inntegnet i returkretsskjemaet:

  • isolerte skinneskjøter
  • filterimpedanser
  • langsgående jordledere med tilkoblingspunkter til sporet og eventuelle seksjoneringspunkter
  • S-forbindere
  • tverrforbindere
  • skinneforbindere
  • overkast
  • returleder/returkabel med alle tilkoblinger til filterimpedanser og spor
  • nedføringer mellom returleder og spor, og sugetransformatorer

b) Innkjørhovedsignaler og blokksignaler, bruer, tunneler, holdeplasser og stasjoner bør være inntegnet i returkretsskjemaet.

c) For enkeltisolerte sporfelter (evt. skjøteløse sporfelter) skal den isolerte skinnestrengen fremkomme som tykk strek på skjemaene.

d) Skinnestrengen til retur og jording skal fremkomme som tynn strek på skjemaene.


Anbefaler nytt krav for stedsfesting:

Kilometrering skal angis for hovedkomponenter i returkretsskjemaet

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

--Erik Borgersen (diskusjon) 31. aug. 2020 kl. 13:16 (CEST) ok

5.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 31. aug. 2020 kl. 11:55 (CEST) oh--Magheg (diskusjon) 3. sep. 2020 kl. 09:27 (CEST)

5.3 Infrastruktureier

Ok--Tbr (diskusjon) 1. sep. 2020 kl. 22:52 (CEST)

5.4 Teknologi

Kontrollert (Elkraft) og sendes til Godkjenning --Tore Telstad (diskusjon) 26. aug. 2020 kl. 15:26 (CEST)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres --Christopher Schive (diskusjon) 3. sep. 2020 kl. 10:13 (CEST)

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!