510 2012 Endringsartikkel 251

1 Endringsinformasjon

EndringsID 251
Forslagsdato 2012-02-01 13:43:40
Forslagsstiller Tore N. Sørensen
Klassifisering Kravendring
Bok 510 Felles elektro/Prosjektering og bygging/Jording
Kapittel 6 Jordelektroder
Avsnitt 6.5 Overgangsmotstand til sann jord
Forslagstekst Viser til diskusjon vedrørende generiske arbeidsrutiner. I dag er det kun et krav til kontroll av jordelektroden, se EH-JEL-0000-01 der det er henvisning til JD 548, kap 9.

Det bør synliggjøres hvorfor vi har jordelektroden og ut fra dette differensiere kravene til elektroden og hvordan den skal kontrolleres. FEF § 4-11 setter krav om kontroll av jordinssytemet minst hvert 10 år.

Det er spesielt jordelektroden ved sugetransformator som 40 ohm kravet er for strengt. Se vedlegg 12a, Kontroll av sugetransformatorer.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Ingen påviselig endring.

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen påviselig endring.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen påviselig endring.

2.4 S - sikkerhet

Ingen påviselig endring.

2.5 L - levetid

Ingen påviselig endring.

2.6 K - kapasitet

Ingen påviselig endring.

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

FEL, FEF, EN 50122

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Krav til periodisk ettersyn er nedfelt i generiske arbeidsrutiner og er dekket opp der. Elektriske krav til jordelektroder settes i teknisk regelverk i det følgende.

I dag er det eksplisitt kun satt krav til overgangsmotstand for jordingsanlegg for elteknisk hus, men noe krav til 40 ohm i forbindelse med sugetransformator eller andre komponenter finnes ikke i teknisk regelverk, så her er det noen som trekker egne konklusjoner.

Eksisterende tekst:

Overgangsmotstanden skal ikke være større enn at berøringsspenninger ikke overskrider maksimumskravene. Kontrollmålinger og innmålinger utføres etter prosedyre i vedlegg 6.g og 6.h.

Overgangsmotstand til «sann jord» er sterkt avhengig av grunnforholdene. Enkelte bergarter har meget dårlig ledningsevne, og det samme er tilfellet med is og frossen mark. Jordelektroder må etableres i frostfri grunn for å ha en tilstrekkelig funksjon.

a) Eventuelle jordelektroder for master: Normalt er det tilstrekkelig med ett jordspyd med lengde på 6 m eller mer.

b) Jordelektroder for sammenhengende langsgående jordleder:
Normalt er det tilstrekkelig med ett jordspyd med lengde på 6 m eller mer.

c) Jordelektrode for seksjonert langsgående jordleder:
Normalt er det tilstrekkelig med ett eller to jordspyd med lengde på 6 m eller mer.

d) Jordelektrode for jording av langlinjekabel:
Normalt er det tilstrekkelig med ett jordspyd med lengde på 6 m eller mer.

e) Jordelektrode for elektriske komponenter tilkoplet kontaktledningsanlegg:

f) Jordelektrode for lynvernanlegg:
Det kan kreves et noe omfattende jordingsanlegg, for eksempel jordspyd på minst 6 m ved hvert hushjørne og sammenkoplet med en ringleder.

g) Jordelektrode for sikring av elteknisk hus:
Det kan kreves et omfattende jordingsanlegg for å begrense skade på teknisk utstyr. Overgangsmotstanden til sann jord skal bare unntaksvis være større enn 40 Ω, helst ned mot 10 Ω.

Ny tekst:

Overgangsmotstanden skal ikke være større enn at berøringsspenninger ikke overskrider maksimumskravene. FEL krever isolasjon mot spenningsførende deler og det er krav til maksimal berøringsspenning i FEF § 4-1, i EN 50122 og i HD 637 – avhenging av anleggstype.

Overgangsmotstand til «sann jord» er sterkt avhengig av grunnforholdene. Enkelte bergarter har meget dårlig ledningsevne, og det samme er tilfellet med is og frossen mark. Jordelektroder må etableres i frostfri grunn for å ha en tilstrekkelig funksjon.

a) For objekter som krever jordelektrode, og som samtidig er utjevnet til sammenhengende langsgående jordleder, er det normalt tilstrekkelig med ett jordspyd med lengde på 6 m.

b) Jordelektrode for seksjonert langsgående jordleder:
Normalt er det tilstrekkelig med ett jordspyd med lengde på 6 m.

c) Jordelektrode for jording av langlinjekabel:
Normalt er det tilstrekkelig med ett jordspyd med lengde på 6 m.

d) Jordelektrode for overspenningsvern og eventuell utjevning til sugetransformator, AT-transformator og høyspenningskabler:
Normalt er det tilstrekkelig med ett jordspyd med lengde på 6 m.

e) Jordelektrode for reservestrømstransformator (se figurer i Felles elektro/Prosjektering og bygging/Lavspent strømforsyning/Vedlegg - Skisser for oppkobling av reservestrømstransformator) skal ha en overgangsmotstand (R) mot jord som er tilstrekkelig lav for å begrense farespenninger ved brudd i returkretsen.

R = Ub * U / S

der Ub = 60 V er maksimalt tillatt berøringsspenning (Se EN 50122)

U er spenningen på primærsiden av reservestrømstransformatoren [kV]

S er transformatorytelsen for reservestrømstransformatoren [kVA]

f) Jordelektrode for lynvernanlegg:
Det kan kreves et noe omfattende jordingsanlegg, for eksempel jordspyd på minst 6 m ved hvert hushjørne og sammenkoplet med en ringleder.

g) Jordelektrode for sikring av elteknisk hus:
Det kan kreves et omfattende jordingsanlegg for å begrense skade på teknisk utstyr.

h) Kontrollmålinger og innmålinger utføres etter prosedyre i vedlegg g og h.

For elteknisk hus der det inngår vitalt og kostbart utstyr, skal det foretas en vurdering av risiko for lynskade dersom overgangsmotstanden er i området fra 40 til 100 Ω. Overgangsmotstand bør være så lav som mulig, men dette kan være kostnadsdrivende. Krav til overgangsmotstand tilpasses derfor til en vurdering av risiki, og viktige kriterier er anleggsverdien av elektronikk (sikringsanlegg og lignende) og konsekvenser for togfremføringen (tilgjengelighet av reservemateriell og forventet reparasjonstid). Om overgangsmotstanden er større enn 100 Ω eller vurderingen medfører en for stor risiko, skal jordingsanlegget for elteknisk hus forbedres ved at overgangsmotstanden reduseres.

Vedlegg e - Kråkefotelektroder gir veiledning om etablering og mulige alternative utførelser av jordelektroder og jordingsanlegg.


3.1 Klar for behandling i godkjenningsrådet

Ja.

4 Behandling i godkjenningsrådet

Endringen gjennomføres