510 2017 Endringsartikkel 1814

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1814
Forslagsdato 07.07.2017
Forslagsstiller Frank Martinsen
Klassifisering Nytt krav
Bok 510 Felles elektro
Kapittel 5 Kabellegging og kabelkanaler
Avsnitt 2.2 Høyspenningskabler
Forslagstekst Tidligere har det vært krav om prøving av høyspentkabel (kappetest), men disse kravene ble fjernet da det ble funnet at disse testene bare kan utføres for kabler i direkte i jordsmonn. Så mente en at kabler alltid ble lagt i kanaler, rør eller annet.

Denne typen krav kan muligens ha sin relevans om det åpnes for forlegning av kabler direkte i bakken, altså som det nå gjøres i ny revisjon for mate- og returforbindelser. Vurdere å ta inn tidligere krav, men også se hva som er vanlig praksis i dag (REN).

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Marginalt forbedret

2.2 A - tilgjengelighet

ingen endring

2.3 M - vedlikeholdbarhet

ingen endring

2.4 S - sikkerhet

ingen endring

2.5 L - levetid

ingen endring

2.6 Ø - økonomi

uvesentlig,

2.7 K - kapasitet

ingen endring

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Se også endringsforslag 1019. Tidligere test (i Teknisk regelverk, 510/5/2.2.1) av isolasjon var mellom leder og skjerm, mens test av skade mellom skjerm og ytterkappe/jordsmonn er en helt annen test.

Endre tittel og eksisterende tekst i 2.2 til:

2.2 Høyspenningskabler

a) (Trekant-)forlegning: Høyspenningskabler, inkludert retur- og matekabler skal alltid legges tett sammen, og mest mulig symmetrisk (for eksempel i trekant), med matekabler og eventuelle forbigangskabler, slik at det totale elektromagnetiske feltbildet rundt kablene minimaliseres.

b) Dimensjoner: For dimensjonering av matekabler og krav til forlegningsmåter henvises det også til [546].

c) Frakoblet kabel: Høyspenningskabler som ikke er i bruk, skal være kortsluttet mellom leder og skjerm i begge ender og utjevnet til returkretsen i den ene enden.

d) Annen veiledning: Det vises for øvrig til [FEF] og ulike REN-blad [REN-blad 9000] for forlegning av høyspenningskabler og avstand til øvrige kabler.

Legg til nytt underavsnitt 2.2.1:

2.2.1 Kontroll av skade på ytterkappe av høyspenningskabel

a) Visuell inspeksjon: Høyspenningskabler som installeres, skal undersøkes for skade på ytterkappe ved visuell inspeksjon.

b) Test for skade: Høyspenningskabel som skal forlegges direkte i grøft, skal testes for skade før gjenfylling.

  1. Utførelse: Test foretas tidligst ett døgn etter at det er lagt omfyllingsmasse rundt kabelen og før grøft fylles igjen.
  2. Utførelse: Test utføres med påtrykt DC-spenning på skjerm med referanse i en halvledende ytterkappe. Har kabelen isolerende ytterkappe, brukes i stedet et jordspyd som referanse. Spenningen økes trinnvis etter 1 minutt med 1 kV inntil en spenning på 10 kV (se også veiledning i REN-blad (9113, 1040)).
  3. Presisering: Tilsvarende test av kabel som forlegges i (betong-)kanal eller trekkes i rør, er upålitelig eller lite relevant og kan med fordel utelates.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 17. jan. 2018 kl. 10:29 (CET)

4.2 Prosjekter

Krav ok, men foreslår følgende struktur: 2.2 Høyspenningskabler Første del blir underavsnitt 2.2.1 Forlegning og dimensjonering a) (Trekant-)forlegning:........... Nytt underavsnitt blir 2.2.2: 2.2.1 Kontroll av skade på ytterkappe av høyspenningskabel a) Visuell inspeksjon:.................. --Jse (diskusjon) 9. jan. 2018 kl. 12:15 (CET)

4.3 Infrastruktureier

ok --Nerbre (diskusjon) 16. jan. 2018 kl. 13:58 (CET)

4.4 Teknologi

ok --Tore Telstad (diskusjon) 9. jan. 2018 kl. 12:31 (CET)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --