510 2018 Endringsartikkel 2156

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2156
Forslagsdato 04.10.2018
Forslagsstiller Steinar Danielsen
Klassifisering Annet
Bok 510 Felles elektro
Kapittel 5 Kabellegging og kabelkanaler
Avsnitt 2.6 Kabler i tunneler
Forslagstekst ERA opphevet i sommer kravet om brannklasse B2 for kabler i tunneler i SRT TSI.
Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

I dette tilfellet har ERA tilbakekalt tidligere TSI-krav i TSI SRT. Det er følgelig ikke grunnlag for å opprettholde de tilbakekalte og kostnadsdrivende kravene i Teknisk regelverk. Tekst før 29. januar 2018 tas inn i lett revidert versjon.

En tilsynelatende kravendring er at "skal"-kravet i c) og utførelse 2 erstattes med "kan", men opprinnelig tekst hindret faktisk bruk av kabelkanal montert på vegg siden kanalen da ikke er egnet som rømningsvei.

2.1 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Dokument med endring av TSI SRT der krav til CPR frafalles.

3 Innstilling fra fagansvarlig

Tekst før TSI-krav ble introdusert

a) Kabler i tunnel: Alle kabler som skal brukes, skal være halogenfrie. Dette gjelder også énledere som langsgående jordledere, beskyttelsesleder (PN), faseledere og returleder.

b) Brannegenskaper: I tillegg bør kabelforlegningen ha en utførelse som hindrer brannspredning.

 1. Utførelse: For kabelbunter i tunnel skal det være selvslukkende egenskaper - enten at kablene er selvslukkende,
 2. Utførelse: eller ved at ekstra tiltak utføres, som f.eks. med forlegning i betongkanal dekket av lokk i betong eller i rør/multikanal med overdekning.

c) Kabelkanal: I tunneler skal det etableres kabelkanal for kabler.

 1. Utførelse: Kanalene skal være utført i betong eller annet materiale som gir god brannbeskyttelse for kablene.
 2. Utførelse: Kabelkanaler i tunneler skal også legges slik at de kan benyttes som rømningsvei i en krisesituasjon.
 3. Utførelse: For krav til sikkerhetstiltak generelt i tunneler vises det til Sikkerhetstiltak.

d) Funksjonsikker forlegning/kabel: Til spesielt viktige sikkerhetsinstallasjoner i tunneler som lokal kommunikasjon og nødlys, skal det benyttes funksjonssikker kabel eller sikker forlegning (dvs. ikke eksponert for brann) som opprettholder kabelens funksjon inntil tunnelen er evakuert. Disse kablene bør forlegges på steder i tunnelprofilet der det ikke forventes stor varmebelastning fra en eventuell brann.

 1. Utførelse: Også fiberoptiske kabler bør sikres mot skader fra brann.

e) Høyspenningskabler: Matekabler med høyspenning og returledning i tunnel bør monteres på vegg eller henges i tak tilsvarende som på fri linje, se [540], kapittel 12.

 1. Utførelse: Ved innplassering av matekabler eller returkabler kan det brukes varerør eller kabelkanal plassert høyt oppe i tunnelprofilet.
 2. Utførelse: Dersom en høy plassering ikke er mulig, kan returledningen legges i kabelkanal nederst i tunnelprofilet, men da fortrinnsvis på motsatt side av andre metalliske kabelføringer (tele- og signalkabler).
 3. Utførelse: Se også avsnitt om Retur- og matekabler og Tillatte konfigurasjoner av kabler.


Ny tekst

ERA opphevet i sommer kravet om brannklasse B2 (B2CA, s1a, a1) for kabler i tunneler i TSI SRT.
Tidligere kravtekst er hentet tilbake med noen justeringer.

a) Kabler og varerør i tunnel: Alle kabler, isolerte ledere og varerør skal være halogenfrie.

 1.   Unntak:  Innstøpte (brannbeskyttede) varerør kan være i PVC siden de ikke blir en kilde til korrosive forbrenningsgasser, men halogenfritt materiale er foretrukket.  

b) Brannegenskaper: I tillegg bør kabelforlegningen ha en utførelse som hindrer brannspredning.  

 1.   Utførelse: For kabelbunter i tunnel skal det være selvslukkende egenskaper - enten at kablene er selvslukkende,  
 2.   Utførelse: eller ved at ekstra tiltak utføres, som f.eks. med forlegning i betongkanal dekket av lokk i betong eller i rør/multikanal med overdekning.

  c)  Kabelkanal: I tunneler skal det etableres kabelkanal for kabler.

 1.   Utførelse: Kanalene skal være utført i betong eller annet materiale som gir god brannbeskyttelse for kablene.
 2.   Utførelse: Kabelkanaler i tunneler kan legges slik at de kan benyttes som gangbane for rømningsvei.
 3.   Utførelse: For krav til sikkerhetstiltak generelt i tunneler vises det til Tunneler/Prosjektering og bygging/Sikkerhetstiltak.

  d)  Funksjonsikker forlegning/kabel: Til spesielt viktige sikkerhetsinstallasjoner i tunneler som lokal kommunikasjon og nødlys, skal det benyttes funksjonssikker kabel eller brannsikker forlegning (dvs. ikke eksponert for brann) som opprettholder kabelens funksjon inntil tunnelen er evakuert. Disse kablene bør forlegges på steder i tunnelprofilet der det ikke forventes stor varmebelastning fra en eventuell brann.

 1.   Utførelse: Fiberoptiske kabler bør sikres mot skader fra brann.
Eksempler på brannsikker forlegning:
 • betongkanal med heldekkende betonglokk
 • varerør med omstøping eller overdekning
 • multikanal med omstøping eller overdekning
 • metallrør i lengderetningen av tunnelen (anbefales ikke).
Konstruksjoner som har åpning ut mot tunnelprofilet, horisontalt eller vertikalt, anses ikke som en brannsikker forlegning.
Skille med betong mellom kabler og tunnelprofilet foretrekkes fremfor tett metallplate, slik at varmeeksponeringen under brann blir begrenset.
Betongkanal med betonglokk er godt egnet som gangbane for rømningsvei i tunnel.
AT-ledere kan installeres uisolert på isolatorer oppe i tunnelprofilet.

e)  Høyspenningskabler: Matekabler med høyspenning og returledning i tunnel kan monteres på vegg eller henges i tak tilsvarende som på fri linje, se Kontaktledning/Prosjektering/Returkrets. Alternativ plassering er i kabelkanal.

Se også avsnitt om Retur- og matekabler og Tillatte konfigurasjoner av kabler.

4 Behandling i godkjenningsrådet utelates - endringen iverksettes