510 2020 Endringsartikkel 2479

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2479
Forslagsdato 25.10.2019
Forslagsstiller Arne Aas
Klassifisering Kravendring
Bok 510 Felles elektro
Kapittel 5. Kabellegging og kabelkanaler
Avsnitt 2.5.5 Trekkekummer
Forslagstekst Utførelseskravet med tilhørende læreboktekst under pkt. c) 1. "Låsbart underlokk" er vanskelig å tolke for rådgivere.

Nettstrukturen med tilhørende kritikalitet for kabler kan være vanskelig å fastslå. (Transportnettstrukturen sørger for redundans med redusert kritikalitet) Evt. typer av låseanordning har ikke rotfeste i dagens driftsorganisasjon eller eksisterende generiske vedlikeholdsrutiner.

> ========================================================

Slik kravet ligger formulert i dagens utgave av TRV:

c) Lokk: Trekkekummer skal ha lokk med tilstrekkelig styrke for å tåle maskinell snørydding og lettere anleggsmaskiner.

Utførelse: Trekkes det inn (tele-)kabler med stort krav til sikkerhet mot avbrudd, skal trekkekummen ha låsbart underlokk.

Krav ut fra sårbarhet: Låsbart underlokk er relevant der det er skjøteboks i trekkekum; lite relevant der kabel føres fra kanal med lokk og gjennom trekkekum.

> ======================================================

Forslaget er å ender dette til et rent vurderingskrav og ikke et skal krav til utførelse.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 Generelt

Kravets hensikt er å begrense tilgang til skjøtebokser tilknyttet fiberkabler. Farebeskrivelser er at forstyrrelser på fiberoptiske skjøtebokser kan føre til tjenesteavbrudd for teleanlegget, og at tilgjengelige skjøtebokser kan gi uautorisert tilgang til fibernettet. Låsbart underlokk er tenkt å begrense adgang i kummen til personell som har nøkkel, og dermed begrense muligheter for fysisk adgang til skjøtebokser.

Vurdering av risiko knyttet til skade på skjøteboks og tjenesteavbrudd vil være:

  • Sannsynlighet: Åpning av kummer skjer normalt kun av personell som har behov for å gjøre noe i kummen. De vil dermed uansett skaffe seg tilgang på nødvendige nøkler for å åpne kummen. I disse tilfellene skal det mye til at man skader kabler/utstyr i kummen så mye at det kan føre til tjenesteavbrudd på teleanlegget. Uautorisert tilgang i kummer er svært begrenset på grunn av kumlokkets store vekt og medfølgende behov for verktøy for å løfte av kumlokket.
  • Konsekvens: Som forslagsstiller angir, er det nasjonale nettverket bygget opp med redundans, slik at feil og avbrudd på enkeltpunkter kan routes om via en redundant vei. Avbrudd i enkeltpunkter (som dette) skal derfor ikke kunne føre til langvarig driftsavbrudd.

Oppsummert vurderes ikke risikoen knyttet til skade på skjøteboks og tjenesteavbrudd som stor nok til å forsvare bruk av låsbart underlokk.

Vurdering knyttet til uautorisert tilgang for avlytting: Skjøtebokser i trekkekummer en av flere mulige tilgangspunkter i telenettet. Det er ikke en god løsning at det ved bygging av hver enkelt trekkekum skal vurderes om det vil bli etablert utstyr i kummen som vil kreve låsbart underlokk. Det må i stedet etableres overordnete prinsipper og krav knyttet til sikring av teleinstallasjoner, som angis i regelverket for Tele. Hvis det der kreves fysisk sikring av enkelte skjøtebokser knyttet til et telenett, er bruk av låsbart underlokk en mulig løsning - men det er også mulig å etablere låsbar kapsling rundt skjøteboksen.

2.2 R - pålitelighet

Se beskrivelse under "generelt"

2.3 A - tilgjengelighet

Tjenesteavbrudd i telenettet kan føre til driftsavbrudd for togtrafikken fordi togtrafikken er avhengig av tjenestene som overføres i telenettet. Imidlertid er det lav sannsynlighet for slike driftsavbrudd, fordi det nasjonale telenettet utformes med redundant oppbygning slik at feil i ett punkt/en skjøteboks ikke skal føre til tjenesteavbrudd.

2.4 M - vedlikeholdbarhet

Endringen vil forbedre vedlikeholdbarheten ved at: - Behov for administrasjon av nøkler med tilhørende adgangstillatelser begrenses - De som trenger tilgang til en kum kan åpne kummen (med det nødvendige standardverktøyet) og behøver ikke å tenke på nøkler.

2.5 S - sikkerhet

Personsikkerhet påvirkes ikke.

Sikkerhet mot avlytting skal ivaretas av krav i teleregelverket. Dersom dette krever fysisk sikring av skjøtebokser, er låsbart underlokk for trekkekum en mulig måte å etablere slik fysisk sikring på.

2.6 L - levetid og kapasitet

Levetid og kapasitet påvirkes ikke.

2.7 Ø - økonomi

Kummer med låsbart underlokk antas å være noe dyrere.

2.8 K - klima og miljø

Klima og miljø påvirkes ikke.

2.9 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.10 Høringskommentarer

Høringsrunde utført i møte Oslo Posthuset M1027 14012020 10:30 11:30 med deltagere : Jan Schilling (Dig&Tek Nettverkstjenester), Per Klepsland ,Øyvind Stensby og Arne Aas

- Argumenter som listet over under pkt. "Generelt" drøftet :

I både Prosjekt og Transmisjonsmiljø Dig&Tek Tele er bruk av låsbare lokk i kummer o.l ikke vurdert som kostnadseffektiv bruk av midler for sikring av kabel.

Fagmiljø for tele vurderer gjennom sårbarhetsanalyser hva slags fysiske sikringstiltak som evt. er nødvendig å fastsette i regelverket.

I risikovurdering for skade og avlytting blir EN50159 standard benyttet. I gjeldende utgave av regelverket er det kun Informasjonssystemer som har inkludert et vurderingskrav for fysisk sikring av nettverkselementer se : https://trv.banenor.no/wiki/Tele/Prosjektering_og_bygging/Informasjonssystemer#Cybersikkerhet_og_sonemodell  

Tilsvarende føringer i TRV er under vurdering for flere områder av teleinfrastrukturen.

3 Innstilling fra fagansvarlig

Eksisterende tekst:

c) Lokk: Trekkekummer skal ha lokk med tilstrekkelig styrke for å tåle maskinell snørydding og lettere anleggsmaskiner.

  1. Utførelse: Trekkes det inn (tele-)kabler med stort krav til sikkerhet mot avbrudd, skal trekkekummen ha låsbart underlokk.
Krav ut fra sårbarhet: Låsbart underlokk er relevant der det er skjøteboks i trekkekum; lite relevant der kabel føres fra kanal med lokk og gjennom trekkekum.

Forslag til ny tekst:

c) Lokk: Trekkekummer skal ha lokk med tilstrekkelig styrke for å tåle påregnelig maskinell snørydding og lettere anleggsmaskiner.

Krav til sikring av telekabelanlegg kan medføre behov for fysisk sikring av teleutstyr i trekkekummer. I de tilfellene der det stilles et slikt krav er en mulig løsning for fysisk sikring bruk av låsbart underlokk i trekkekummen

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok --Erik Borgersen (diskusjon) 22. jan. 2020 kl. 14:25 (CET)

4.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 20. jan. 2020 kl. 17:13 (CET)

4.3 Infrastruktureier

ok --Nerbre (diskusjon) 23. jan. 2020 kl. 20:46 (CET)

4.4 Teknologi

Kontrollert --Tore Telstad (diskusjon) 20. jan. 2020 kl. 10:37 (CET) og lagt til kategori "Endringsartikler til godkjenning"

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres