510 2020 Endringsartikkel 2641

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2641
Forslagsdato 14.04.2020
Forslagsstiller Øyvind Stensby
Klassifisering Kravendring
Bok 510 Felles elektro
Kapittel 4 Generelle tekniske krav
Avsnitt 2.4 Vurdering av risiko og erklæring av samsvar
Forslagstekst Jeg foreslår å revidere avsnittet slik at kravet koples tettere opp mot de relevante kravene i forskriftene (FEF og FEL, og for fastsettelse av ansvarsfordeling: FEK) og med beskrivelse av hvordan kravene skal forstås i Bane NOR.

Det innebærer at det bør etableres et tydeligere skille mellom risikovurdering (FEF §2-2 og FEL §16) og samsvarserklæring (FEF §3-1 og FEL §12).

Kravene gjelder noe ulikt i FEF og FEL, og nyanser rundt dette bør også komme fram.

Det bør angis særlige forhold som vil være gjeldende rundt disse kravene i et jernbaneanlegg.

Forslaget omfatter også en gjennomgang av vedlegg a.

Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

2.1 Generelt

Kravene i Teknisk regelverk om risikovurdering og samsvarserklæring er en oppfølging og detaljering av krav i aktuelle forskrifter FEF og FEL til det samme. FEF og FEL krever bruk av risikovurdering som arbeidsmetode ved prosjektering, bygging, drift og vedlikehold av elektriske forsyningsanlegg og elektriske lavspenningsanlegg. Den som har det faglige ansvaret for prosjektering av det elektriske anlegget skal sikre at den som gjennomfører prosjekteringen har god fagkompetanse. Den som har det faglige ansvaret skal utstede en erklæring om samsvar med aktuell forskrift. Basert på risikovurderinger og samsvarserklæringer som har blitt overlevert for faktiske prosjekter ser vi at det er store variasjoner knyttet til hvordan de ulike aktørene oppfyller kravet.

Kravet om at riskovurderingen skal ligge til grunn for valg av løsninger medfører at risikovurderingen skal være et verktøy for å dokumentere bakgrunnen for de valg av løsninger som gjøres. I de fleste tilfeller oppfylles det ved bruk av internasjonal eller nasjonal standard som grunnlag for valg av løsning.

I Teknisk regelverk i dag er det ei liste over aktuelle risikoforhold som skal vurderes. I denne endringsartikkelen foreslås det å fjerne denne lista, fordi de fleste anleggstypene som bygges har helt spesifikke risikoforhold som er beskrevet i tilhørende standarder. Mange spesifikke krav i Teknisk regelverk er også satt for å håndtere spesifikke risikoer.

Både FEF og FEL stiller krav om at som underlag for samsvarserklæringen skal det være utarbeidet en oversikt over anvendte normer, publikasjoner, spesifikasjoner og annen dokumentasjon som gjør det mulig å vurdere om anlegget er i samsvar med forskriftens krav. Vi ser flere eksempler på mottatte samsvarserklæringer som kun inneholder en erklæring om at anlegget er prosjektert i samsvar med relevant forskrift, Teknisk regelverk og noen spesifiserte normer, men uten videre detaljering. På en slik bakgrunn vil det være vanskelig å vurdere oppfyllelse av forskriftens krav. Det er nødvendig at dokumentoversikten også omfatter dokumenter med mer utfyllende teknisk beskrivelse av anlegget og hvordan anlegget er dimensjonert, innstilt og utprøvd.

Det er derfor foreslått å knytte de aktuelle kravene tettere opp mot kravene i forskriftene. For å gjøre dette deles kravet inn to krav, et for risikovurdering og et for samsvarserklæring. Kravene skal henvise til aktuelle krav i FEF og FEL. I tillegg etableres det en mer utfyllende veiledningstekst til hvert av kravene som beskriver ansvarsforhold og angir det nivået og omfanget man må forvente for at kravet i forskriften kan anses som oppfylt.

Den foreslåtte veiledningen er tydelig på at ansvaret for utarbeidelse av og innhold i dokumentene ligger hos prosjekterende/utførende. Det innebærer at prosjekterende i stor grad kan velge prosessen for gjennomføring av risikovurdering etter FEF og FEL. Vanligvis vil en prosess med selvstendig utarbeidelse ved prosjektering og med innhenting av faglig bistand for vurdering av enkeltpunkter være tilstrekkelig. Risikovurderingen kan bli et nyttig verktøy for prosjekterende for å dokumentere bakgrunnen for løsninger som velges.

Vedlegget regelverket har i dag med eksempel på samsvarserklæring er i mange tilfeller ikke tilstrekkelig for å oppfylle kravet til samsvarserklæring, og det foreslås derfor at dette vedlegget tas bort. Samsvarserklæringen må i større grad henvise til spesifikt underlag for det konkrete anlegget som prosjekteres, bygges eller endres.

2.2 Eksisterende krav

TRV:00318

a) Vurdering av risiko og kvalitetssikring: Forestående arbeider som omfatter nybygging eller vesentlige utbedringer/endringer, skal kvalitetssikres gjennom følgende aktiviteter:

 1. Vurdering: Det skal foretas en vurdering av risiko under prosjektering, og det skal der dokumenteres forhold rundt (listen er ikke uttømmende):
  • utstyrsvalg,
  • funksjon,
  • elsikkerhet,
  • påregnelig elektrisk og mekanisk belastning,
  • ytre miljø (omgivelser: klimatisk, geologisk, nærliggende virksomheter etc.),
  • levetid,
  • robusthet,
  • leveringspålitelighet,
  • personsikkerhet for sakkyndige,
  • personsikkerhet for ikke-sakkyndige,
  • anleggssikkerhet,
  • konsekvens for eksisterende anlegg,
  • levetidskostnader (økonomi),
  • omdømme.
 2. Utførelse: Vurderingen av risiko skal følge prosjektet fra prosjektering til bygging (FEF §2-2 og FEL §16) og overlevering.
 3. Utførelse: Prosjekterende enhet skal utstede samsvarserklæring som bekrefter at anlegget er prosjektert i henhold til gjeldende krav og forutsetninger.
 4. Utførelse: Utførende enhet utsteder samsvarserklæring som bekrefter at anlegget er bygd i henhold til prosjekterte planer og andre gjeldende krav som utførende enhet må forholde seg til (FEF §3-1 og FEL §12).
Eksempel for stasjonsområde eller driftsbanegård med hensetting av rullende materiell under spenningssatt kontaktledningsanlegg:
 • skal området gjerdes inn?
 • skal det stilles begrensninger til hva slags (klatrevennlig) materiell som kan hensettes?
 • skal kontaktledningsanlegget koples ut? - og/eller seksjoneres? - og/eller forrigles mot togvarmeposter?
 • skal området ha stedlig vakt/oppsyn av Bane NOR eller vekter?
 • skal området være opplyst? - eventuelt i hvilket omfang?
 • skal området ha videoovervåkning? - i tilfellet med hvilket omfang? - uten eller med lagring av opptak?
 • skal området ha kontinuerlig fjernovervåkning?

I analysen bør det innhentes informasjon slik som:

 • behov for hensetting og hva slags materiell som ønskes hensatt
 • kapasitet for området (togoppstillingsplasser)
 • togbevegelser per time/døgn på henholdsvis passerende tog og på hensettinger
 • nabolaget - oversikt over boliger, skoler, idrettsplasser, butikker og andre servicenæringer
 • registreringer av ferdsel over spor
 • registreringer av ferdsel i hensettingsområdet.

Eksempel på samsvarserklæring for prosjektering/bygging finnes i Vedlegg, vedlegg a.

2.3 Forslag til nye krav

Forskrift om elektriske forsyningsanlegg (FEF) gjelder for forsyningsanlegg med høy- og lavspenning.

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL) gjelder for lavspenningsanlegg som er tilknyttet et eksternt forsyningsanlegg, eller er forsynt med egen generator (eller andre egne strømkilder).

Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (FEK) definerer kvalifikasjonskrav til den som har faglig ansvar for arbeid knyttet til elektriske anlegg, herunder også prosjektering og bygging.

FEF krever at det utarbeides en risikovurdering for å kartlegge risiko i og i tilknytning til elektriske forsyningsanlegg, og som skal ligge til grunn for valg av løsninger. FEL krever at elektriske lavspenningsanlegg planlegges og utføres slik at mennesker, husdyr og eiendom er beskyttet mot fare og skader ved normal bruk, og slik at anlegget blir egnet til den forutsatte bruken.

a) Risikovurdering: Elektriske forsyningsanlegg og elektriske lavspenningsanlegg skal prosjekteres og bygges på grunnlag av en risikovurdering i samsvar med henholdsvis FEF §2-2 og FEL §16.

 1. Utførelse: Risikovurderingen skal dokumenteres i en rapport og følge det elektriske anlegget fra prosjektering, via bygging til videre drift og vedlikehold.

Utarbeidelse av risikovurdering er en del av prosjekteringen av et elektrisk anlegg. Den som har faglig ansvar for prosjekteringen etter FEK er ansvarlig for risikovurderingen, og for at den oppfyller kravene i FEF og FEL.

Omfanget av risikovurderingen avhenger av kompleksiteten til det spesifikke elektriske anlegget som prosjekteres. Prosjektering i henhold til relevante standarder vil i mange tilfeller oppfylle kravet til risikovurdering. Mange krav i Teknisk regelverk er satt basert på aktuelle standarder eller basert på egen risikovurdering, slik at oppfyllelse av spesifikke krav i Teknisk regelverk også i mange tilfeller vil utgjøre en tilstrekkelig risikovurdering.

Der en standard eller Teknisk regelverk angir valgmuligheter eller krever vurdering eller beregning, vil dokumentasjon av valget, vurderingen eller beregningen være nødvendig for at standarden eller regelverket kan anses som oppfylt.

FEF §3-1 og FEL §12 krever at enhver som er ansvarlig for prosjektering, utførelse eller endring av et elektrisk forsyningsanlegg eller lavspenningsanlegg, skal utstede en erklæring om samsvar med krav i respektiv forskrift (FEF eller FEL). Som underlag for en slik erklæring krever forskriftene at det skal være utarbeidet en oversikt over dokumentasjon som gjør det mulig å vurdere om anlegget er i samsvar med forskriftens krav.

b) Erklæring om samsvar: Ansvarlig for prosjektering, bygging og endring av elektriske forsyningsanlegg og elektriske lavspenningsanlegg skal utstede erklæring om samsvar med aktuell forskrift i henhold til FEF §3-1 og FEL §12.

 1. Utførelse: Samsvarserklæringen skal inneholde en entydig identifikasjon og avgrensning av anlegget eller anleggene den gjelder for.
 2. Utførelse: Samsvarserklæringen skal inneholde angivelse om arbeidet omfatter prosjektering, bygging eller endring.

Den som har faglig ansvar for arbeidet etter FEK, har ansvar for å utarbeide, utforme og utstede samsvarserklæringen.

Kravet innebærer at samsvarserklæring for prosjektering må ha en uttømmende dokumentoversikt med dokumentasjon som gjør det mulig å vurdere om anlegget er i samsvar med forskriftens krav. Samsvarserklæring for bygging og endring vil supplere samsvarserklæring for prosjektering og eventuelle tidligere samsvarserklæringer for bygging og endring, slik at dokumentoversikten kan avgrenses til endringer og tillegg til dokumentoversikten fra prosjektering.

Her er en ikke-uttømmende liste over dokumentasjon som ofte vil være viktige henvisninger i en dokumentoversikt:

 • Samsvarserklæringer fra tidligere prosjektering, bygging og endringer der de foreligger
 • Teknisk beskrivelse av anleggets funksjon og oppbygning
 • Oversikt over anvendte normer, publikasjoner og spesifikasjoner
 • Datablad, samsvarserklæringer, CE-merking og liknende erklæringer for systemer og anvendt utstyr
 • Rapport fra risikovurdering
 • Grunnlag, vurderinger og beregninger for valg av løsning og dimensjonering
 • Beregninger og innstillinger i anlegget, for eksempel knyttet til sikringer, vern og automatiske funksjoner
 • Dokumentasjon fra inspeksjoner, tester og funksjonsprøving
 • Kontroll- og vedlikeholdsinstrukser

For mer utfyllende veiledning til erklæring om samsvar med FEF henvises det til REN blad 8001.

3 Vurdering av endringen

3.1 R - pålitelighet

Tydeligere at ansvar for risikovurdering påligger prosjekterende. Det er kompetansekrav til prosjekterende i henhold til FEK. Vi håper det fører til bedre risikovurderinger og dermed bedre løsninger.

3.2 A - tilgjengelighet

Tydeligere at ansvar for risikovurdering påligger prosjekterende. Det er kompetansekrav til prosjekterende i henhold til FEK. Vi håper det fører til bedre risikovurderinger og dermed bedre løsninger.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Tydeligere at ansvar for risikovurdering påligger prosjekterende. Det er kompetansekrav til prosjekterende i henhold til FEK. Vi håper det fører til bedre risikovurderinger og dermed bedre løsninger.

Bedre dokumentliste med samsvarserklæringen vil gjøre det enklere å finne fram i anleggsdokumentasjonen og få oversikt over endringshistorikk i det elektriske anlegget.

3.4 S - sikkerhet

Bedre oppfyllese av FEF og FEL.

Tydeligere at ansvar for risikovurdering påligger prosjekterende. Det er kompetansekrav til prosjekterende i henhold til FEK. Vi håper det fører til bedre risikovurderinger og dermed at det velges løsninger som er relevante for å ivareta sikkerhet.

Bedre dokumentliste med samsvarserklæringen vil gjøre det enklere å finne fram i anleggsdokumentasjonen og få oversikt over endringshistorikk i det elektriske anlegget. Endringer i anlegg med samsvarserklæring og komplett dokumentliste vil kunne bidra til at vurderte risikoer blir hensyntatt i alle driftsfaser, også ved senere endringer i anlegget.

3.5 L - levetid og kapasitet

Endringen skal gjøre det tydeligere hva som forventes, og vi håper det skal gi bedre oversikt over anleggsdokumentasjon og endringshistorikk i anleggets levetid.

3.6 Ø - økonomi

Veiledningsteksten til utarbeidelse av risikovurdering har til hensikt å begrense omfang og kostnader knyttet til utarbeidelse av risikovurdering og etterfølgende tiltak sammenliknet med det som gjøres i dag, samtidig som det sikres at reelle risikoer blir identifisert, vurdert og håndtert.

3.7 K - klima og miljø

Tydeligere at ansvar for risikovurdering påligger prosjekterende. Det er kompetansekrav til prosjekterende i henhold til FEK. Vi håper det fører til bedre risikovurderinger og dermed bedre løsninger. Risikovurdering omfatter også risiko knyttet til miljøpåvirkninger.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Høringskommentarer

Endringsartikkelen er sendt på høring til Utbygging, Jernbaneteknikk, Energi, Driftsleder elkraft. Det er mottatt kommentar fra Utbygging, som foreslår å henvise til REN sin brukerveiledning til FEF §2-2 om risikovurdering, og til REN blad 8001 for samsvarserklæring med FEF.

Brukerveiledningen til FEF §2-2 tilførte ikke så mye nyttig, så forslaget henviser fremdeles ikke dit.

REN blad 8001 har en ganske utførlig beskrivelse av innhold og utførelse av en samsvarserklæring og en henvisning hit kan være nyttig for brukere som skal utstede en erklæring om samsvar med FEF. Lærebokteksten er derfor utvidet med en henvisning hit.

4 Innstilling fra fagansvarlig

Innstiller på foreslått endring

--Stoy (diskusjon) 24. aug. 2020 kl. 15:12 (CEST)

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 31. aug. 2020 kl. 14:52 (CEST)

5.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 31. aug. 2020 kl. 09:17 (CEST) ok--Magheg (diskusjon) 3. sep. 2020 kl. 09:37 (CEST)

5.3 Infrastruktureier

Ok--Tbr (diskusjon) 2. sep. 2020 kl. 22:02 (CEST)

5.4 Teknologi

Kontrollert (Elkraft) og sendes til Godkjenning --Tore Telstad (diskusjon) 26. aug. 2020 kl. 16:56 (CEST)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres --Christopher Schive (diskusjon) 3. sep. 2020 kl. 10:24 (CEST)

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!