510 2021 Endringsartikkel 2984

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2984
Forslagsdato 22.04.2021
Forslagsstiller Gustav Foseid
Klassifisering Kravendring
Bok 510 Felles elektro
Kapittel 5
Avsnitt 2.4
Forslagstekst Forslaget innebærer å skille mellom fiberoptisk kabel og annen telekabel, for å tillate at fiberkabel kan legges sammen med de fleste andre kabeltyper.

Krav til fiberkabel i TRV:00273, TRV:00275 og TRV:00279 sikrer at fiberkabel som kan benyttes er egnet for fellesføring med andre kabler.

Fiberkabel skal være

TRV:00465: "Utførelse: Kabler med vital informasjonsoverføring skal ikke legges sammen med kabler som er eller kan bli utsatt for varmegang og selvantennelse." fjernes.

Kravet er uklart, da "vital informasjonsoverføring" ikke er definert. For telekabler som inngår i nasjonale nett, skal redundans være sikret på høyere nivå. Ved å begrense hvordan kabler legges, vil det også være vanskeligere å oppnå redundans, da dette kravet begrenser hvilke føringsveger som er tilgjengelig for å oppnår redundans.

TRV:00466: "2) Vurdering: Dersom det gjennom en vurdering av risiko kan godtgjøres[...]" fjernes. Se begrunnelse over.

Tabellen i 00466: Metallholdig telekabel og fiberoptisk kabel skilles. For metallholdig telekabel beholdes dagens kombinasjoner. For fiberoptisk kabel tillates felles føring med alle kabeltyper.

Fotnote 1 endres til å gjelde generell metallarmering på telekabler, ikke kun fiberkabler. Fotnote 6 fjernes.

TRV:00471: Det presiseres at dette gjelder metallholdig telekabel.

Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Hjelpetekst: Definisjon av systemet regelendringen gjelder, hvilke funksjoner systemet har som berøres av endringen, hvordan disse funksjonene påvirker og påvirkes av systemets omgivelser, og hvilke betingelser som må være oppfylt for at systemet skal fungere som påkrevd. Systemet er objektet reglene er assosiert med, det være seg et teknisk system, en konstruksjon, en profil, skilting, naturinngrep, utstyr, en prosess, en fremgangsmåte, en måte å organisere noe på, etc. Systemets funksjoner er de eksterne egenskapene systemet har som gir den ønskede virkning på omgivelsene, bestemt ut fra systemets formål og hensikt.

3 Vurdering av endringen

Hjelpetekst: For hver RAMSLØK-parameter gis en selvstendig vurdering, underbygget med argumentasjon, av hvordan endringen vil påvirke aspektene listet nedenfor for den aktuelle parameteren, sammen med eventuelle antakelser, forutsetninger eller kompenserende tiltak.

3.1 R - pålitelighet

Hjelpetekst: Systemets evne til å fungere som påkrevd, betingelsene som må være oppfylt for at systemet skal fungere som påkrevd, og måtene systemet kan svikte på.

Faglig integritet er sikret.

3.2 A - tilgjengelighet

Hjelpetekst: Hvor stor del av tiden systemet vil fungere som påkrevd.

Det er ikke identifisert forhold som vil forverre tilgjengeligheten.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Hjelpetekst: Vedlikeholdet som må utføres for at systemet skal kunne opprettholde og gjenopprette sin evne til å fungere som påkrevd.

Endringene har ingen direkte betydning for vedlikeholdbarheten.

3.4 S - sikkerhet

Hjelpetekst: Systemets evne til å kontrollere farer på overordnet jernbanesystemnivå.

Det er ingen kobling mellom noe system og de stedlige forholdene i kabelkanal.

Hjelpetekst: Muligheten for at farer kan oppstå dersom systemet svikter.

Endringene involverer ikke noe system.

3.5 L - levetid og kapasitet

Hjelpetekst: Systemets forventede levetid.

Kapasiteten i kabelkanaler kan utnyttes mer effektivt.

Hjelpetekst: Relevante kapasitetsfaktorer (antall tog/skift, hastighet, hastighetsprofil, bremsekurver, kryssingstid, punktlighet, toglengde, plattformadkomst, aksellast, sportilgang, fleksibilitet, hensetting, strømforsyning, databehandling, kommunikasjon, kabelføringsveier, menneskelige faktorer, belastningsmotstand, robusthet, arbeid i og ved spor, etc.).

Ser ingen direkte følger eller konsekvens.

3.6 Ø - økonomi

Hjelpetekst: Systemets livsløpskostnader.

Endringene kan i noen tilfeller utsette investering til utøket kapasitet for kabelfremføring.

3.7 K - klima og miljø

Hjelpetekst: Betingelsene knyttet til klimatiske forhold.

Hjelpetekst: Miljøbelastninger.

Kabelkanal/lokk, varerør etc sørger for klimabekyttelse - ingen endring.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

TRV:00273, TRV:00275 og TRV:00279 er ikke relevant for 510.

Vurdering av kritikalitet med å forlegge fiberoptisk kabel sammen med kabel som kan avgi sterk varme, er tonet ned. Dette var viktigere tidligere når diversiteten i det nasjonale fiberoptiske nettet var vesentlig mindre med få alternative føringsveier.

Den store fordelen med endringene er en vesentlig forenkling av bestemmelsene med en intuitiv forståelse, og at vurderingene overlates til stedlig personale.

Forslag til ny tekst for TRV:00465 og TRV:00466:

TRV:00465

a) Forlegning av ulike kabler: Sikkerhet og sårbarhet (se overordnede prinsipper for sårbarhet i kapittel 4) er bestemmende for hvilke kabler som kan legges inntil hverandre:

  1. Utførelse: EMC-krav kan legge restriksjoner på innplassering av kabler.
  2. Utførelse: Kabler med ledende kappe (METF) eller ledende ytterskikt (TSLF) skal ikke legges i kanal med lokkutførelse eller føres inn i bygninger. (Fare for kabelskade eller farespenninger.)
    * METF- eller TSLF-kabler kan legges i grøft.
    * METF- eller TSLF-kabler kan eventuelt legges i rør eller kanalanlegg med innstøpte rør, men må tilpasses med hensyn på farespenninger og tilfeldige jordforbindelser.
TRV:00466

b) Krav til felles forlegning: Krav og veiledning av forlegning av kabler fremgår av Tabell 1, og disse bør etterfølges under etablering og ved løpende vedlikehold.

Tabell 1: Tillatt forlegning av kabler i felles rør eller felles rom i kanal
Kabeltype Fiberoptisk
kabel
Parkabel
signalkabel
Energiforsyning
lavspenning
Returledninger
utjevningsledere
Høyspennings-
kabler
Fiberoptisk
kabel
Parkabel
signalkabel
Energiforsyning
lavspenning
Returledninger
utjevningsledere
Høyspennings-
kabler
I felles grøft legges kraftkabler på den ene siden i traseen, og da med høyspenningskabler ytterst.
REN har anbefalinger (REN-blad) for hvordan ulike kabler plasseres i grøft.
Der det er flere parallelle varerør begrenses sammenblanding av kabeltyper så langt det er mulig.
Anbefalt
Alternativ forlegning
Anbefales ikke
Skal ikke legges sammen
Det er ingen elektrisk konflikt ved forlegning av fiberoptisk kabel sammen med høyspenningskabler og returledere, men ved kortslutninger kan det bli stor temperaturstigning – noe som kan medvirke til elding av optiske fibrer.

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 31. aug. 2021 kl. 13:46 (CEST)

5.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 1. sep. 2021 kl. 14:18 (CEST) ok--Magheg (diskusjon) 2. sep. 2021 kl. 11:05 (CEST) OK --Nerbre (diskusjon) 2. sep. 2021 kl. 22:31 (CEST)

5.3 Infrastruktureier

ok--Tbr (diskusjon) 2. sep. 2021 kl. 08:53 (CEST)

5.4 Teknologi

ok--Christopher Schive (diskusjon) 3. sep. 2021 kl. 07:54 (CEST)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!