510 2023 Endringsartikkel 3701

1 Endringsinformasjon

EndringsID 3701
Forslagsdato 29.06.2023
Forslagsstiller Egil Dahl
Klassifisering Kravendring
Bok 510 Felles elektro
Kapittel 2.14
Avsnitt TRV:00532
Forslagstekst Det er krav til bruk av krympeflak til skjøting av signalkabler.

Forslår å legge til ordet "armert/forsterket" til krympeflak, for å tydeliggjøre opprinnelig intensjon og gjeldende praksis. Ordlyden er også brukt i "Vedlegg b Skjøting og terminering av kabel." https://trv.banenor.no/wiki/Vedlegg_b_Skj%C3%B8ting_og_terminering_av_kabel

dagens tekst lyder slik:

a) Skjøtepraksis: Dette har ført til følgende retningslinjer for signalkabelanlegg med metalliske ledere: bruk av vaselinfylt kabel fuktsikker skjøting av ledere med krympemateriell hermetisk tett innpakning av skjøten med selvvulkaniserende bånd og krympeflak.

forslag til ny tekst/presisering:

a) Skjøtepraksis: Dette har ført til følgende retningslinjer for signalkabelanlegg med metalliske ledere: bruk av vaselinfylt kabel fuktsikker skjøting av ledere med krympemateriell hermetisk tett innpakning av skjøten med selvvulkaniserende bånd og armert/forsterket krympeflak.

Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Kravets intensjon/hensikt: Kravet hensikt er å sørge for godt utførte skjøter som er fysisk sterke og vanninntregning unngås.
Dagens krav er ikke gjort obligatorisk gjennom et modalt hjelpeverb (skal/bør). Endringen som foreslås vil gjøre kravet obligatorisk å følge.

Som en del av prosessen er det utført møter og e-postutveksling med fagansvarlig Signal, samt flere med arbeidere på Signal. I denne prosessen er det avdekket at dagens praksis ikke nødvendigvis gjenspeiles i dagens krav. Dette gjelder spesifikt for punktet "bruk av vaselinfylte kabler". Ref. Egil Dahl på Signal, er det ønskelig å skjøte inn samme kabeltype som den typen man skjøter inn på. Dette gir en bedre skjøt og et mer holdbart anlegg, enn å skjøte inn en annen kabeltype. Grunnet alder er det nødvendigvis ikke alltid man har den aktuelle kabeltypen på lager, eller er mulig å skaffe. I slike tilfeller hvor rett kabeltype er vanskelig å oppdrive, blir det skjøtet inn vaselinfylt kabel (kabel som det er krav til på nyanlegg). Fagansvarlig Signal og Egil Dahl ønsker at dagens praksis skal fremkomme bedre i kravet, enn det det gjør dag.

3 Vurdering av endringen

Hjelpetekst: For hver RAMSLØK-parameter gis en selvstendig vurdering, underbygget med argumentasjon, av hvordan endringen vil påvirke aspektene listet nedenfor for den aktuelle parameteren, sammen med eventuelle antakelser, forutsetninger eller kompenserende tiltak.

3.1 R - pålitelighet

Generelt: Dagens krav er ikke gjort obligatoriske slik de er utformet. Å gjøre kravet til et obligatorisk krav vil øke påliteligheten til anlegget.

Kabeltype ved skjøting: Kravet endrer ikke på dagens praksis, men dagens praksis sørger for bedre pålitelighet sammenlignet med dagens krav. Bruk av samme kabeltype, som ligger på stedet ved innskjøting, fører til en bedre skjøt og bør tilstrebes. Det er ikke alltids like lett å få tak i samme kabeltype og da blir det heller benyttet kabel i henhold til spesifikasjoner for nyanlegg i dag.

3.2 A - tilgjengelighet

Hjelpetekst: Hvor stor del av tiden systemet vil fungere som påkrevd.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Hjelpetekst: Vedlikeholdet som må utføres for at systemet skal kunne opprettholde og gjenopprette sin evne til å fungere som påkrevd.

3.4 S - sikkerhet

Hjelpetekst: Systemets evne til å kontrollere farer på overordnet jernbanesystemnivå.

Hjelpetekst: Muligheten for at farer kan oppstå dersom systemet svikter.

3.5 L - levetid og kapasitet

Krav til korrekt utførelse av skjøter vil øke levetiden til anlegget.

3.6 Ø - økonomi

Korrekt skjøting av kabler vil forlenge anleggets levetid og redusere antall feil. Dette vil slå positivt inn på økonomien i anleggets levetid

3.7 K - klima og miljø

Hjelpetekst: Betingelsene knyttet til klimatiske forhold.

Hjelpetekst: Miljøbelastninger.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Dagens gjeldende krav:

TRV:00532
a) Skjøtepraksis: Dette har ført til følgende retningslinjer for signalkabelanlegg med metalliske ledere:

  • bruk av vaselinfylt kabel
  • fuktsikker skjøting av ledere med krympemateriell
  • hermetisk tett innpakning av skjøten med selvvulkaniserende bånd og krympeflak.

Fremtidig krav:

TRV 00532:
Signalkabelanlegg: Skjøting av signalkabelanlegg med metalliske ledere skal uføres med:

  1. Utførelse: Fuktsikre skjøter av ledere med krympemateriell
  2. Utførelse: Hermetisk tett innpakning av skjøter med selvvulkaniserende bånd og armert/forsterket krympeflak.
  3. Utførelse: Innskjøtet kabeltype bør være av lik kabeltypen den blir skjøtet inn på.
  4. Unntak: Om lik kabeltype ikke er mulig å oppdrive, kan det benyttes kabeltype som ved nye anlegg.

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

Ok--Erik Borgersen (diskusjon) 4. sep. 2023 kl. 08:28 (UTC)

5.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 1. sep. 2023 kl. 07:15 (UTC) ok --Nerbre (diskusjon) 1. sep. 2023 kl. 07:40 (UTC) ok--Magheg (diskusjon) 6. sep. 2023 kl. 06:28 (UTC)

5.3 Infrastruktureier

Ok--Tbr (diskusjon) 4. sep. 2023 kl. 15:09 (UTC)

5.4 Teknologi

OK--Christopher Schive (diskusjon) 6. sep. 2023 kl. 06:33 (UTC)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!