515 2018 Endringsartikkel 1864

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1864
Forslagsdato 09.10.2017
Forslagsstiller John Ole Kanton
Klassifisering Kravendring
Bok 515 Skilt
Kapittel 5. Skiltoversikt
Avsnitt 2.47 Signal 74 «Toglengdeskilt» alternativ 1
Forslagstekst Henvendelsen gjelder Teknisk regelverk i BN, nærmere spesifisert signal 74, Toglengdeskilt. I Teknisk regelverk er det beskrevet at signal 74 Toglengdeskilt skal plasseres med en høyde på 2 – 2,5 m over skinnetopp (SOK). Denne høyden er nok satt i forhold til kjøretøy av type 69, som var det mest brukte kjøretøyet på strekninger hvor signal 74, Toglengdeskilt i sin tid ble montert. I dag har det skjedd store endringer i kjøretøyparken og NSB Persontog har brakt i erfaring at det ikke alltid er lett å stoppe nøyaktig ved signalet plassert i denne høyden med dagens kjøretøy.

Signal 74 Toglengdeskilt er det eneste holdepunktet fører har for å stoppe nøyaktig i forhold til plattformlengder og sektormerking på plattformer. Med dagens kjøretøy og signalet plassert i en høyde av 2 – 2,5 meter så forsvinner signalet tidlig fra førers siktlinje på grunn av større blindsoner på nye kjøretøy. Dette på bakgrunn av at i nye kjøretøy sitter fører både mer tilbaketrukket i forhold til togfront, og førerplassen er også betydelig høyere enn på type 69, samt at fører sitter midt i kjøretøyet og ikke på høyre side lenger. Utformingen av dagens kjøretøy er også slik at det er relativt store blindsoner på siden av kjøretøyet for fører. NSB Persontog har mottatt tilbakemeldinger fra våre førere at denne høyden ikke er optimal i forhold til dagens kjøretøypark.

NSB Persontog har ved de senere befaringer bemerket at signal 74 Toglengdeskilt bør plasseres i en høyde av 3 – 3,5 m, altså øke høyden med 1 m. Dette mener NSB Persontog vil være til stor hjelp for fører til se togfront i sammenheng med signal 74 Toglengdeskilt, og dermed kunne stoppe mer presist i forhold til signalet. Bruksbestemmelsene for signal 74 Toglengdeskilt beskriver at toget skal stoppe ved signalet(skiltet). NSB Persontog har satt som standard at «slingringsmonnet» er +/- 2,5 m i forhold til togfront.

På denne bakgrunn ber NSB Persontog om at Teknisk regelverk endres i forhold til høyde på signal 74 Toglengdeskilt, slik at denne økes fra 2 – 2,5 til 3 – 3,5 m.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

Endringen vurdert sammen med Morten Rasch. Endringen anbefales gjennomført.

2.1 R - pålitelighet

Økt synlighet forbedrer påliteligheten.

2.2 A - tilgjengelighet

Forbedret tilgjengeligher for fører.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Skiltets plassering heves med 1 meter. Dette kan føre til endrede forhold for de som utfører vedlikeholdet på skiltene.

2.4 S - sikkerhet

Det forventes økt sikkerhet da synligheten til skiltet er forbedret for dagens materiell.

2.5 L - levetid

Ingen endring.

2.6 Ø - økonomi

Kun 1 meter høyere stolpe. Skiltet er ofte satt på med et 50 kilos fundament. Har sjekket med leverandøren og de mener at et 50 kilos fundament er nok også når vi hever skiltet 1 meter. Dette på grunn av at skiltet er lite (250x300 mm).

2.7 K - kapasitet

Ingen endring

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Ingen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Anbefaler endringen.

Forslag til regelverksteks:

a) Skiltet skal plasseres ut fra "nullpunkt" avtalt med togselskapene.

b) Skiltet bør plasseres i en høyde av 3-3,5 meter fra skinneoverkantplan alternativt på annet godt synlig sted.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 26. jan. 2018 kl. 12:12 (CET)

4.2 Prosjekter

Det må være vanskelig å etterleve punkt a) i forslagsteksten. --Magheg (diskusjon) 29. jan. 2018 kl. 08:17 (CET)

4.3 Infrastruktureier

ok --Nerbre (diskusjon) 27. jan. 2018 kl. 16:15 (CET)

4.4 Teknologi

ok--Christopher Schive (diskusjon) 29. jan. 2018 kl. 08:20 (CET)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --