515 2020 Endringsartikkel 2283

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2283
Forslagsdato 01.03.2019
Forslagsstiller Christopher Schive
Klassifisering Kravendring
Bok 515 Skilt
Kapittel 5. Skiltoversikt
Avsnitt 2.59 Anleggsområde-jernbane begynner/slutter
Forslagstekst Fra Synergi 528393

Innmelder skriver: Bruk av skilt anleggsområde jernbane begyner og slutter gjøres forskjellig og har ikke fast mal på størelse. Det er kun for at jeg arbeider mye på Oslo S at denne saken meldes inn her. Dette kunne vært hvor som helst i landet.

1: Det bør beskrives en fast størelse og utforming på disse skiltene, av erfaring er størelse 100x80 cm veldig enkle å se, med plassering på fot plassert midt i rett spor er de enkle og se. Samt at de har en stabil plassering med å bruke ett stativ setttes fast på skinner eller bruk av fot. Enkelte leverandører benytter skilt som er så små som 20x30 stående på ett stativ kjøpt på Biltema, disse ramler ofte overende og blir lett tatt av vinden.Det benyttes mange forskjellige varianter.

2: Teknisk regelverk beskriver att disse skal plasseres på stolpe med høyde 1-3 meter. Disse skiltene bør ikke settes opp på stolpe da de ofte må flyttes på, feks ved passering av arbeidstog.

3: TJN beskriver ikke lenger klart hvor skilt skal plasseres, er dette ved siden av sporet? midt i sporet? eller hengende over sporet? Det som har fungert best er på fot midt i sporet ved rett objekt for grensen for anleggsområde jernbane.

4: Sikkerhetsrådgiver for TJN og ansvarlig for Teknisk Regelverk burde bli med på en befaring ute i sporområdet og se på dette så bruk og utforming lkan tas inn i Trafikkregler og Teknisk regelverk for lik gjennomføring over hele landet.

5: Legger ved noen bilder fra anleggsområde på Oslo S med forskjellige varianter.

Referansedokumenter

anleggsomr-bilder.pdf

2 Systemdefinisjon

Hjelpetekst: Definisjon av systemet regelendringen gjelder, hvilke funksjoner systemet har som berøres av endringen, hvordan disse funksjonene påvirker og påvirkes av systemets omgivelser, og hvilke betingelser som må være oppfylt for at systemet skal fungere som påkrevd. Systemet er objektet reglene er assosiert med, det være seg et teknisk system, en konstruksjon, en profil, skilting, naturinngrep, utstyr, en prosess, en fremgangsmåte, en måte å organisere noe på, etc. Systemets funksjoner er de eksterne egenskapene systemet har som gir den ønskede virkning på omgivelsene, bestemt ut fra systemets formål og hensikt.

Skiltene for anleggsområde-jernbane brukes for å markere grensen for anleggsområde-jernbane.

Endringen påvirker ikke skiltenes funksjon. Signal 105A «Anleggsområde-jernbane begynner»: Stopp for kjøretøy som ikke skal kjøre inn på anleggsområde-jernbane. Signal 105B «Anleggsområde-jernbane slutter»: Stopp for kjøretøy som kjører i anleggsområde-jernbane, og som ikke skal kjøre ut av det.

Betingelser for at skiltene skal fungere som påkrevd:

 • At de er plassert på rett sted
 • At de er montert på en slik måte at de er synlig for fører

3 Vurdering av endringen

Hjelpetekst: For hver RAMSLØK-parameter gis en selvstendig vurdering, underbygget med argumentasjon, av hvordan endringen vil påvirke aspektene listet nedenfor for den aktuelle parameteren, sammen med eventuelle antakelser, forutsetninger eller kompenserende tiltak.

3.1 R - pålitelighet

Hjelpetekst: Systemets evne til å fungere som påkrevd, betingelsene som må være oppfylt for at systemet skal fungere som påkrevd, og måtene systemet kan svikte på.

Krav til plassering og stabilitet kan endringen bidra positivt.

3.2 A - tilgjengelighet

Hjelpetekst: Hvor stor del av tiden systemet vil fungere som påkrevd.

Ingen endring.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Hjelpetekst: Vedlikeholdet som må utføres for at systemet skal kunne opprettholde og gjenopprette sin evne til å fungere som påkrevd.

Ingen endring.

3.4 S - sikkerhet

Hjelpetekst: Systemets evne til å kontrollere farer på overordnet jernbanesystemnivå.

Hjelpetekst: Muligheten for at farer kan oppstå dersom systemet svikter.

Krav til plassering og stabilitet kan endringen bidra positivt.

3.5 L - levetid og kapasitet

Hjelpetekst: Systemets forventede levetid.

Hjelpetekst: Relevante kapasitetsfaktorer (antall tog/skift, hastighet, hastighetsprofil, bremsekurver, kryssingstid, punktlighet, toglengde, plattformadkomst, aksellast, sportilgang, fleksibilitet, hensetting, strømforsyning, databehandling, kommunikasjon, kabelføringsveier, menneskelige faktorer, belastningsmotstand, robusthet, arbeid i og ved spor, etc.).

Ingen endring.

3.6 Ø - økonomi

Hjelpetekst: Systemets livsløpskostnader.

Ingen endring.

3.7 K - klima og miljø

Hjelpetekst: Betingelsene knyttet til klimatiske forhold.

Hjelpetekst: Miljøbelastninger.


Ingen endring.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Bør det her beskrives mer detaljert om hvordan dette skiltet passeres?
https://orv.banenor.no/orv/doku.php?id=arbeid_i_spor:anleggsomr%C3%A5de_jernbane

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Anbefaler følgende endringer:

Tilføye følgende tekst med lenke til tegningene under 2.11: Størrelse og utforming er angitt i produksjonstegningene KO-066987-000 og KO-066988-000.

2.11.1 og 2.11.2: Anbefaler at det angis mer detaljerte krav til plassering og å tilføye stativ som mulig festeanordning med krav om stabilitet.

2.11.1 Signal 105A «Anleggsområde-jernbane begynner»:

Anvendelsesområde
Angir grensepunktene for der et anleggsområde begynner.

Plassering

TRV:01315

 1. Utførelse:
  1. Skiltet skal settes opp på 1-3 m høyt stativ eller stolpe, fortrinnsvis med ett av hvert skilt på hver side av stativet/stolpen.
  2. Skiltet kan plasseres midt i spor eller til høyre for det sporet skiltet gjelder for.
  3. Skiltets festeanordning skal være utformet på en slik måte at skiltet ikke påvirkes av vind eller trykk/sug krefter fra passerende trafikk.


2.11.2 Signal 105B «Anleggsområde-jernbane slutter»

Anvendelsesområde
Angir grensepunktene for der et anleggsområde slutter.

Plassering

TRV:01316

 1. Utførelse:
  1. Skiltet skal settes opp på 1-3 m høyt stativ eller stolpe, fortrinnsvis med ett av hvert skilt på hver side av stativet/stolpen.
  2. Skiltet kan plasseres midt i spor eller til høyre for det sporet skiltet gjelder for.
  3. Skiltets festeanordning skal være utformet på en slik måte at skiltet ikke påvirkes av vind eller trykk/sug krefter fra passerende trafikk.

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 1. feb. 2021 kl. 09:54 (CET)

5.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 1. feb. 2021 kl. 10:17 (CET) --Magheg (diskusjon) 3. feb. 2021 kl. 06:57 (CET)

5.3 Infrastruktureier

Ok--Tbr (diskusjon) 1. feb. 2021 kl. 21:55 (CET)

5.4 Teknologi

OK --Christopher Schive (diskusjon) 2. feb. 2021 kl. 14:34 (CET)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!