520 2022 Endringsartikkel 3228

1 Endringsinformasjon

EndringsID 3228
Forslagsdato 08.03.2022
Forslagsstiller Thomas Kåsa
Klassifisering Nytt krav
Bok 520 Underbygning, prosjektering og bygging
Kapittel 520 5 3.5 Plassering og legging av kabelkanal
Avsnitt TRV:00771
Forslagstekst Tillegg til allerede etablerte punkt 1-6.

7. Topp kabelkanal skal ikke være høyere enn topp sville.

   -Unntak der kabelkanal etableres over 3m fra spormidt

8. Kabelkanal skal følge sporets kurvatur og ikke ha ugrunnet variasjon i høyde

   eller avstand fra spor.
Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

• Endringa gjeld plassering av kabelkanal og skal i hovudsak føre til enklare bygging/utlegging av kabelkanalar og seinare vedlikehald ved at pukk ikkje fyller kanalen eller ligg over lokket på kanalen.

Hjelpetekst: Definisjon av systemet regelendringen gjelder, hvilke funksjoner systemet har som berøres av endringen, hvordan disse funksjonene påvirker og påvirkes av systemets omgivelser, og hvilke betingelser som må være oppfylt for at systemet skal fungere som påkrevd. Systemet er objektet reglene er assosiert med, det være seg et teknisk system, en konstruksjon, en profil, skilting, naturinngrep, utstyr, en prosess, en fremgangsmåte, en måte å organisere noe på, etc. Systemets funksjoner er de eksterne egenskapene systemet har som gir den ønskede virkning på omgivelsene, bestemt ut fra systemets formål og hensikt.

3 Vurdering av endringen

Hjelpetekst: For hver RAMSLØK-parameter gis en selvstendig vurdering, underbygget med argumentasjon, av hvordan endringen vil påvirke aspektene listet nedenfor for den aktuelle parameteren, sammen med eventuelle antakelser, forutsetninger eller kompenserende tiltak.

3.1 R - pålitelighet

Betra pålitelighet gjennom enklare vedlikehald.

Hjelpetekst: Systemets evne til å fungere som påkrevd, betingelsene som må være oppfylt for at systemet skal fungere som påkrevd, og måtene systemet kan svikte på.

3.2 A - tilgjengelighet

Enklare vedlikehald skal gje kortare tid for å utføre kabelreparasjon og dermed betre tilgjengelighet for togtrafikk.

Hjelpetekst: Hvor stor del av tiden systemet vil fungere som påkrevd.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Regelendringa skal føre til enklare vedlikehald av kablar gjennom at det skal bli mindre konflikt med pukk over kabelkanalen.

Hjelpetekst: Vedlikeholdet som må utføres for at systemet skal kunne opprettholde og gjenopprette sin evne til å fungere som påkrevd.

3.4 S - sikkerhet

Påverkar ikkje sikkerhet på overordna nivå.

Hjelpetekst: Systemets evne til å kontrollere farer på overordnet jernbanesystemnivå.

Hjelpetekst: Muligheten for at farer kan oppstå dersom systemet svikter.

3.5 L - levetid og kapasitet

Kan bli mindre skade på kabelkanal.

Hjelpetekst: Systemets forventede levetid.

Hjelpetekst: Relevante kapasitetsfaktorer (antall tog/skift, hastighet, hastighetsprofil, bremsekurver, kryssingstid, punktlighet, toglengde, plattformadkomst, aksellast, sportilgang, fleksibilitet, hensetting, strømforsyning, databehandling, kommunikasjon, kabelføringsveier, menneskelige faktorer, belastningsmotstand, robusthet, arbeid i og ved spor, etc.).

3.6 Ø - økonomi

Enklare vedlikehald gir betre økonomi.

Hjelpetekst: Systemets livsløpskostnader.

3.7 K - klima og miljø

Inge påverknad.


Hjelpetekst: Betingelsene knyttet til klimatiske forhold.

Hjelpetekst: Miljøbelastninger.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

TRV:00771 ser slik ut i dag:


Kabelkanalen skal plasseres iht. krav gitt i Felles_elektro/Prosjektering_og_bygging/Kabellegging_og_kabelkanaler#Kabelfritt_profil.

1 Utførelse: Kabelkanalen skal normalt monteres på formasjonsplanet.
2 Utførelse: Når kabelkanalen legges på formasjonsplanet skal den legges oppå formasjonsplanet på et fundament av pukk innenfor fraksjonen 8-20 mm.
3 Utførelse: Fundamentet for kabelkanalen kan legges oppå formasjonsplanet.
4 Utførelse: Kabelkanalen bør plasseres innenfor mastefundamenter. Dette medfører at mastefundamenter bør plasseres i tilstrekkelig avstand fra spormidt, slik at framtidige plassbehov for kabelkanal ivaretas.
5. Utførelse: Kabelkanalen skal ha tilstrekkelig støtte på begge sider slik at den ikke forskyver seg ved f.eks. arbeider i ballastlaget. Oppfylling av pukk skal ikke fylles høyere opp enn 50 mm under lokk kabelkanal.
6. Utførelse: Kabelkanalen skal legges slik at setninger i underlaget ikke medfører vertikale forskyvninger mellom elementer.

Forslaget er vurdert saman med #3289 og #3294 som også gjeld kabelkanal. Sett i samanheng er det foreslått slik ny tekst:


7. Utførelse: Topp kabelkanal skal ikke være høyere enn topp sville når kanalen ligger innenfor formasjonsplanets bredde.

8. Utførelse: Kabelkanalen bør følge sporets kurvatur og ikke ha ugrunnet variasjon i høyde eller avstand fra spor.

Punkt 2 og 3 i utførelse bør bytte rekkefølge.


Det er foreslått eit slikt tillegg til eksisterande punkt 5: Kabelkanalen bør legges høyt nok til at dette kravet oppfylles ved normal operasjon.

Avnsittet i regelverket blir i så fall slik (Ny tekst i utheva kursiv, blir endra til normal skrift når det blir lagt inn i regelverket)

___________________________________________________________________________


Bok 520 kapittel 5:

3.5 Plassering og legging av kabelkanal

TRV:00771

Kabelkanalen skal plasseres iht. krav gitt i Felles_elektro/Prosjektering_og_bygging/Kabellegging_og_kabelkanaler#Kabelfritt_profil.

  1. Utførelse: Kabelkanalen skal normalt monteres på formasjonsplanet.
  2. Utførelse: Fundamentet for kabelkanalen kan legges oppå formasjonsplanet.
  3. Utførelse: Når kabelkanalen legges på formasjonsplanet skal den legges oppå formasjonsplanet på et fundament av pukk innenfor fraksjonen 8-20 mm.
  4. Utførelse: Kabelkanalen bør plasseres innenfor mastefundamenter. Dette medfører at mastefundamenter bør plasseres i tilstrekkelig avstand fra spormidt, slik at framtidige plassbehov for kabelkanal ivaretas.
  5. Utførelse: Kabelkanalen skal ha tilstrekkelig støtte på begge sider slik at den ikke forskyver seg ved f.eks. arbeider i ballastlaget.
  6. Utførelse: Kabelkanalen skal legges slik at setninger i underlaget ikke medfører vertikale forskyvninger mellom elementer.
  7. Utførelse: Topp kabelkanal skal ikke være høyere enn topp sville når kabelkanalen ligger innenfor formasjonsplanets bredde. Kabelkanalen bør legges i slik høyde at oppfylling av pukk ikke når høyere opp enn 50 mm under lokk kabelkanal.
  8. Utførelse: Kabelkanalen bør følge sporets kurvatur og ikke ha ugrunnet variasjon i høyde eller avstand fra spor

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 6. sep. 2022 kl. 09:47 (CEST)

5.2 Prosjekter

OK, men kan pkt 7 deles i to? Da vil det komme bedre fram at det er viktig at kanalen kommer høyt nok også. Det er ofte et problem at kabelkanalen kommer for lavt og dermed fylles med pukk.--Jse (diskusjon) 6. sep. 2022 kl. 08:24 (CEST) Dersom det skal gjøres noe med dette punktet, bør det revideres med tanke på å få til en god funksjonsbeskrivelse. Det er ikke rimelig å ha graderingskrav på pukk under kanalen, på et forutsetningsvis korrekt bygget formasjonsplan. dette bør være veiledning og lærebokstoff. --Nerbre (diskusjon) 7. sep. 2022 kl. 20:15 (CEST) Kravet om pukkgradering ble innført i 2015 gjennom https://trv.banenor.no/wiki/520_2015_Endringsartikkel_1135 på bakgrunn av en FOKK av Fellesprosjektet parsell 1 (FP1), delen Korslund. Lenke til FOKK-rapport: https://trv.banenor.no/w/images/d/d6/Rapport_kvalitetskontroll_drenering_2014.pdf --Christopher Schive (diskusjon) 8. sep. 2022 kl. 12:21 (CEST) ok--Magheg (diskusjon) 9. sep. 2022 kl. 07:41 (CEST)

OK--Nerbre (diskusjon) 9. sep. 2022 kl. 10:15 (CEST)

5.3 Infrastruktureier

ok--Tbr (diskusjon) 2. sep. 2022 kl. 09:30 (CEST)

5.4 Teknologi

OK --Christopher Schive (diskusjon) 9. sep. 2022 kl. 09:15 (CEST)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres, men krav 3 endres til:

Utførelse: Når kabelkanalen legges på formasjonsplanet skal den legges oppå formasjonsplanet på et fundament av drenerende masser.

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!