520 2023 Endringsartikkel 3510

1 Endringsinformasjon

EndringsID 3510
Forslagsdato 27.12.2022
Forslagsstiller Kjartan Kvernsveen
Klassifisering Kravendring
Bok 520 Underbygning, prosjektering og bygging
Kapittel Minste avstand jernbane—vei
Avsnitt TRV:02724
Forslagstekst Jeg foreslår en endring av TRV:02724 slik at den i større grad ivaretar jernbanens (BN og togselskapenes) økonomiske interesser og i mindre grad tar hensyn til eksterne veibyggere/andre interessenter:

Begrunnelse: Punktlighet er et viktig måleparameter på jernbanen - vi sliter med å oppfylle målene. Pålitelighet er er viktig parameter for om kundene bruker tog - eller om de velger noe annet. Årsaker til driftsforstyrrelser som har sitt utspring utenfor jernbanen og som noenlunde enkelt kan forebygges - bør forebygges konsekvent. Når farene oppstår utenfor jernbanen selv antar jeg at det er mulig å kreve av den eksterne interessenten - som regel en vegeier - å sette opp fareforebyggingen. Ift. veier snakker vi vel som regel om "autovern".


TRV:02724 Tekst i [hakeparenteser] er mine begrunnelser, de er ikke en del av tekstforslaget.

"Når den tillatte hastigheten for jernbanesporet er mindre eller lik 55 km/h og siktavstandene er større enn verdiene oppgitt i Tabell: Siktavstander som krever forebygging av faren som følge av utforkjøring, bør det likevel stilles krav til forebygging av faren som følge av utforkjøring i de tilfeller hvor en eventuell sperring av sporet vil medføre driftsulemper." [Moderasjonen "meget alvorlige" foreslås fjernet.]

Dette gjelder f.eks. når sporet har stor togtetthet, ELLER trafikken ikke kan overføres til andre spor. Konjunksjonen "og" - som innebærer at to vilkår begge må være oppfylt - foreslås erstattet med "eller" - som innebærer at kun ett av de to vilkårene må være oppfylt.] Uansett hastighet på jernbanesporet må sannsynligheten for utforkjøring tas i betraktning. Denne er bl.a. avhengig av den forutsatte maksimalt tillatte hastigheten for veitrafikken, av veiens trasé (f.eks. kurveradius) og om sporet ligger på vegens ytterside eller innside i veikurven.

Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Hjelpetekst: Definisjon av systemet regelendringen gjelder, hvilke funksjoner systemet har som berøres av endringen, hvordan disse funksjonene påvirker og påvirkes av systemets omgivelser, og hvilke betingelser som må være oppfylt for at systemet skal fungere som påkrevd. Systemet er objektet reglene er assosiert med, det være seg et teknisk system, en konstruksjon, en profil, skilting, naturinngrep, utstyr, en prosess, en fremgangsmåte, en måte å organisere noe på, etc. Systemets funksjoner er de eksterne egenskapene systemet har som gir den ønskede virkning på omgivelsene, bestemt ut fra systemets formål og hensikt.

3 Vurdering av endringen

Hjelpetekst: For hver RAMSLØK-parameter gis en selvstendig vurdering, underbygget med argumentasjon, av hvordan endringen vil påvirke aspektene listet nedenfor for den aktuelle parameteren, sammen med eventuelle antakelser, forutsetninger eller kompenserende tiltak.

3.1 R - pålitelighet

Noe bedre pålitelighet ved at flere steder forebygges for utforkjøringer.

3.2 A - tilgjengelighet

Noe bedre pålitelighet ved at flere steder forebygges for utforkjøringer.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Uendret da skader på spor og vedlikehold av gjerder vurderes som marginalt.

3.4 S - sikkerhet

Pga. lave hastigheter og tilstrekkelig sikt vil toget normalt stoppe før ev. påkjørsel.

3.5 L - levetid og kapasitet

Vurderes som marginale endringer.

3.6 Ø - økonomi

Noen flere tiltak kan bli iverksatt, men kostnader med tiltak vurderes som marginale for jernbanen relatert til kostnader som skyldes utforkjøringer.

3.7 K - klima og miljø

Endringen vurderes å ikke innvirke på klima- og miljøfaktorer

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Opprinnelig kravtrekst for TRV:02724:

Når den tillatte hastigheten for jernbanesporet er mindre eller lik 55 km/h og siktavstandene er større enn verdiene oppgitt i Tabell: Siktavstander som krever forebygging av faren som følge av utforkjøring, bør det likevel stilles krav til forebygging av faren som følge av utforkjøring i de tilfeller hvor en eventuell sperring av sporet vil medføre meget alvorlige driftsulemper.


Kravteksten foreslås endret i tråd med intensjonen i forslaget. Kravet omformuleres og MEGET ALVORLIGE strykes i andre setning.


Ny kravtekst for TRV:02724:

Når den tillatte hastigheten for jernbanesporet er mindre eller lik 55 km/h og en sperring av sporet pga. en ev. utforkjøring vil medføre driftsulemper, bør det likevel stilles krav til forebygging av faren, selv om siktavstandene er større enn verdiene oppgitt i Tabell: Siktavstander som krever forebygging av faren som følge av utforkjøring, .

Læreboksteksten beholdes som før:

Dette gjelder f.eks. når sporet har stor togtetthet og trafikken ikke kan overføres til andre spor. Uansett hastighet på jernbanesporet må sannsynligheten for utforkjøring tas i betraktning. Denne er bl.a. avhengig av den forutsatte maksimalt tillatte hastigheten for veitrafikken, av veiens trasé (f.eks. kurveradius) og om sporet ligger på vegens ytterside eller innside i veikurven.

Nytt forslag til tekst etter kommentarer i godkjenningsrådet:

Læreboksteksten tas inn som en del av kravet slik at foreslått ordlyd for ny kravtekst blir:

Når den tillatte hastigheten for jernbanesporet er mindre eller lik 55 km/h og en sperring av sporet pga. en ev. utforkjøring vil medføre driftsulemper, bør det likevel stilles krav til forebygging av faren, selv om siktavstandene er større enn verdiene oppgitt i Tabell: Siktavstander som krever forebygging av faren som følge av utforkjøring. Kravet gjelder f.eks. når sporet har stor togtetthet og trafikken ikke kan overføres til andre spor."

Uansett hastighet på jernbanesporet må sannsynligheten for utforkjøring tas i betraktning. Denne er bl.a. avhengig av den forutsatte maksimalt tillatte hastigheten for veitrafikken, av veiens trasé (f.eks. kurveradius) og om sporet ligger på veiens ytterside eller innside i veikurven.

--Christopher Schive (diskusjon) 11. sep. 2023 kl. 09:04 (UTC)

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

OK--Erik Borgersen (diskusjon) 30. aug. 2023 kl. 07:47 (UTC)

5.2 Prosjekter

OK under tvil. Det gamle kravet hadde en kvalitativ vurdering av driftsulempene, mens det nye kun henviser til driftsulemper. I praksis utløser vel det tiltak uansett dersom en utforkjøring fører til sperring av spor selv om lærebokteksten har formuleringen: «må sannsynligheten for utforkjøring tas i betraktning». Det hadde vært bedre om vurderingen lå i selve kravet, men har ikke et godt forslag til hvordan det kan formuleres.--Jse (diskusjon) 23. aug. 2023 kl. 07:15 (UTC) Enig med JSE sine kommentarer, men mener at endringen ikke skal godkjennes med foreslått formulering, da det ALLTID vil være driftsulemper. Her må det gjæres en litt større jobb og se på kravene til nærføring/ fare for utforkjøring i sin helhet.--Nerbre (diskusjon) 30. aug. 2023 kl. 12:11 (UTC) OK, etter oppdatering--Jse (diskusjon) 11. sep. 2023 kl. 12:46 (UTC) OK --Nerbre (diskusjon) 11. sep. 2023 kl. 15:29 (UTC) ok--Magheg (diskusjon) 12. sep. 2023 kl. 06:04 (UTC)

5.3 Infrastruktureier

Enig med kommentarene til Brede. --Tbr (diskusjon) 4. sep. 2023 kl. 19:36 (UTC)

5.4 Teknologi

OK--Christopher Schive (diskusjon) 12. sep. 2023 kl. 06:56 (UTC)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!