525 2020 Endringsartikkel 2320

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2320
Forslagsdato 30.04.2019
Forslagsstiller Juan Barrera
Klassifisering Nytt krav
Bok 525 Bruer, prosjektering og bygging
Kapittel 4. Generelle tekniske krav
Avsnitt 5 Kontroll og godkjenning
Forslagstekst Tabell NA.A1 (901) i NS-EN 1990:2002 angir veiledende eksempler for klassifisering av byggverk, konstruksjoner og konstruksjonsdeler.

For veg- og jernbanebruer er anbefalt å etablere Pålitelighetsklasse (CC/RC) 3 uten parentes, noe som angir normalt valg av pålitelighetsklasse.

Bane NORs tekniske regelverk for bruer (https://trv.banenor.no/wiki/Bruer_og_konstruksjoner/Prosjektering_og_bygging/Generelle_tekniske_krav#Hensikt_og_omfang ) gjelder også for konstruksjoner som skal prosjekteres, bygges og forvaltes som bru, herunder løsmassetunneler, tunnelportaler, skredoverbygg og støttemurer (betong og naturstein), permanent spunt og slissevegg samt for midlertidige konstruksjoner som kan berøre jernbanetrafikken.

Tabell NA.A1(902) angir minste prosjekteringskontrollklasse og krav til kontrollform ved prosjektering avhengig av pålitelighetsklasse. Omfang av prosjekteringskontrollen er videre definert i NA.A1(903.2), NA.A1(903.3) og NA.A1(903.4).

Utvidet kontroll kreves for både PKK2 og PKK3, men for PKK2 sier NS-EN 1990 at kontroll " kan begrenses til en kontroll av at egenkontroll og intern systematisk kontroll er gjennomført og dokumentert av det prosjekterende foretaket.

Bane NORs tekniske regelverk må derfor kreve at valg av prosjekteringskontrollklasse lavere enn PKK3 skal dokumenteres for bærende konstruksjoner som berører jernbanetrafikken som for eksempel løsmassetunneler, tunnelportaler, skredoverbygg, støttemurer (betong og naturstein), permanent spunt og slissevegg. Dette gjelder også for midlertidige bærende konstruksjoner som kan berøre jernbanetrafikken.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

Formelt må man med dagens bruregelverk søke dispensasjon for konstruksjoner nevnt under avsnittet "Hensikt og omfang" dersom konstruksjonen ikke skal ha uavhengig kontroll. Det nye kravet åpner for at prosjektet kan ha egenkontroll for skredoverbygg mot at dette dokumenteres av prosjektet. Praksis har vist at skredoverbygg ikke har vært sendt til uavhengig kontroll. Med innføring av dette kravet oppnår man en formalisering av gjeldende praksis.

2.1 R - pålitelighet

Ingen endring da kravet er i tråd med gjeldende praksis.

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring da kravet er i tråd med gjeldende praksis.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen endring da kravet er i tråd med gjeldende praksis.

2.4 S - sikkerhet

Ingen endring da kravet er i tråd med gjeldende praksis.

2.5 L - levetid og kapasitet

Ingen endring da kravet er i tråd med gjeldende praksis.

2.6 Ø - økonomi

Ingen endring da kravet er i tråd med gjeldende praksis.

2.7 K - klima og miljø

Ingen endring da kravet er i tråd med gjeldende praksis.

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Forslag til krav (nytt punkt e under 5 Kontroll og godkjenning):

  • Generelt skal alle sporbærende konstruksjoner som berører jernbanetrafikken kontrolleres etter prosjekteringskontrollklasse PKK3.
  • For skredoverbygg kan det benyttes prosjekteringsklasse PKK2. Valg av PKK2 skal dokumenteres i hvert enkelt tilfelle.

Dette kravet samordnes med endringsforslag 2250.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 29. jan. 2020 kl. 13:26 (CET)

4.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 29. jan. 2020 kl. 13:24 (CET)

4.3 Infrastruktureier

ok --Nerbre (diskusjon) 29. jan. 2020 kl. 10:53 (CET)

4.4 Teknologi

ok --Christopher Schive (diskusjon) 29. jan. 2020 kl. 15:10 (CET)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --