525 2024 Endringsartikkel 3942

1 Endringsinformasjon

EndringsID 3942
Forslagsdato 30.01.2024
Forslagsstiller John Magne Hembre
Klassifisering Kravendring
Bok 525 Bruer, prosjektering og bygging
Kapittel 525.4
Avsnitt TRV:04843
Forslagstekst For å unngå dispensasjonssøknader og uklarhet rundt krav i kapittel 525 knyttet til bruk av stikkrenner med 2 meter lysåpning foreslås å endre

"Med jernbanebruer menes konstruksjon med fri åpning (lysvidde) ≥ 2,0 m påvirket av jernbanetrafikk."

til

"Med jernbanebruer menes konstruksjon med fri åpning (lysvidde) > 2,0 m påvirket av jernbanetrafikk."

Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Regelendringen gjelder jernbanebruer

3 Vurdering av endringen

Hjelpetekst: For hver RAMSLØK-parameter gis en selvstendig vurdering, underbygget med argumentasjon, av hvordan endringen vil påvirke aspektene listet nedenfor for den aktuelle parameteren, sammen med eventuelle antakelser, forutsetninger eller kompenserende tiltak.

3.1 R - pålitelighet

Ingen påvirkning

3.2 A - tilgjengelighet

Ingen påvirkning

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen påvirkning

3.4 S - sikkerhet

Ingen påvirkning

3.5 L - levetid og kapasitet

Ingen påvirkning

3.6 Ø - økonomi

Noe redusert intern saksbehandling knyttet til spørsmål rundt stikkrenner med 2 meter lysåpning gir et lite positivt bidrag til økonomi.

3.7 K - klima og miljø

Ingen påvirkning

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Endringen i krav krav TRV:04843 anbefales gjennomført som foreslått under.

Fra:

Dette regelverket skal benyttes for prosjektering og bygging av følgende konstruksjoner på Bane NORs banenett:

 • jernbanebruer1)
 • overgangsbruer
 • andre bærende konstruksjoner2)
 • forskaling, stillaser, reisverk og andre hjelpekonstruksjoner for utførelsen av byggearbeidet hvis de går over, under eller er plassert så nært inntil jernbane at et eventuelt sammenbrudd kan berøre jernbanen
 • andre midlertidige konstruksjoner som kan berøre jernbanetrafikken
 1. Med jernbanebruer menes konstruksjon med fri åpning (lysvidde) ≥ 2,0 m påvirket av jernbanetrafikk.
 2. Med bærende konstruksjoner menes konstruksjoner som skal prosjekteres, bygges og forvaltes som bru. Dette omfatter løsmassetunneler, tunnelportaler, skredoverbygg og støttemurer (betong og naturstein), permanent spunt og slissevegg.

Til:

Dette regelverket skal benyttes for prosjektering og bygging av følgende konstruksjoner på Bane NORs banenett:

 • jernbanebruer1)
 • overgangsbruer
 • andre bærende konstruksjoner2)
 • forskaling, stillaser, reisverk og andre hjelpekonstruksjoner for utførelsen av byggearbeidet hvis de går over, under eller er plassert så nært inntil jernbane at et eventuelt sammenbrudd kan berøre jernbanen
 • andre midlertidige konstruksjoner som kan berøre jernbanetrafikken
 1. Med jernbanebruer menes konstruksjon med fri åpning (lysvidde) > 2,0 m påvirket av jernbanetrafikk.
 2. Med bærende konstruksjoner menes konstruksjoner som skal prosjekteres, bygges og forvaltes som bru. Dette omfatter løsmassetunneler, tunnelportaler, skredoverbygg og støttemurer (betong og naturstein), permanent spunt og slissevegg.

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 30. jan. 2024 kl. 11:10 (UTC)

5.2 Prosjekter

OK, men bør heller oppdateres i definisjoener og linkes dit--Jse (diskusjon) 30. jan. 2024 kl. 11:47 (UTC) OK --Nerbre (diskusjon) 30. jan. 2024 kl. 11:54 (UTC) ok--Magheg (diskusjon) 30. jan. 2024 kl. 12:09 (UTC)

5.3 Infrastruktureier

Ok.

5.4 Teknologi

OK --Christopher Schive (diskusjon) 5. feb. 2024 kl. 11:03 (UTC)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres