527 2020 Endringsartikkel 2444

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2444
Forslagsdato 13.09.2019
Forslagsstiller John Magne Hembre
Klassifisering Nytt krav
Bok 527 Bruer, vedlikehold
Kapittel 527.4
Avsnitt 1 og 2
Forslagstekst Se mail angående rutiner for inspeksjon av eksternt eide overgangsbruer oversendt til Ian Willoughby 13.09.2019.
Referansedokumenter

20191309 Notat.pdf

20190913 Epost.pdf

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Påliteligheten øker da kravet sikrer felles vedlikeholdsrutiner for alle overgangsbruer uansett eierforhold

2.2 A - tilgjengelighet

Tilgjengeligheten øker da kravet sikrer felles vedlikeholdsrutiner for alle overgangsbruer uansett eierforhold

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Vedlikeholdbarheten antas uendret da kravendringen ikke endrer hvordan utfører vedlikehold. Kravet har kun innvirkning på eksterne bruer.

2.4 S - sikkerhet

Bedre sikkerhet da kravet sikrer at også alle eksternt eide overgangsbruene blir vedlikeholdt

2.5 L - levetid og kapasitet

Bedre levetid for eksterne bruer pga. bedre vedlikeholdsrutiner

2.6 Ø - økonomi

Bedre økonomi. Vedlikeholds- og inspeksjonskostnadene for eksterne bruer økes marginalt, men bedre vedlikehold antas å være mer økonomisk.

2.7 K - klima og miljø

Kravet anses ikke å påvirke klima og miljø da disse faktorene ikke påvirkes av økt inspeksjon/vedlikehold av de eksternt eide bruene

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Notat vedlagt endringsforslaget: https://trv.banenor.no/w/images/0/0c/Notat_endringsforslag_2444.pdf

2.9 Høringskommentarer

Det er ikke innhentet høringskommentarer da forslaget kommer fra Bane NORs eget vedlikeholdsmiljø for bruer.

3 Innstilling fra fagansvarlig

Kravet tas inn som utførelseskrav til eksisterende krav 2c


▶ c) Bane NOR skal sikre at ingen overgangsbruer er i en slik stand at de utgjør en sikkerhetsrisiko.

  1. Utførelse: For å sikre dette skal det gjennomføres inspeksjoner og kontroller som angitt i Generiske arbeidsrutiner.
  2. Utførelse: Overgangsbruer med total konstruksjonslengde over 50 meter som ikke er eid av Bane NOR kan kontrolleres utelukkende med hensyn til sikkerheten mot jernbanen. Alle kontrollaktiviteter gitt i Generiske arbeidsrutiner vil i så fall ikke komme til anvendelse.

Følgende tekst tas inn under Omfang:

Punkt 2.c omfatter alle overgangsbruer, uansett eier.--Wilian (diskusjon) 15. jan. 2020 kl. 13:10 (CET)

Ny innstilling etter møtet i godkjenningsrådet 30.1.20: --Wilian (diskusjon) 30. jan. 2020 kl. 15:33 (CET)

Hensikt: Overgangsbruer som ikke eies av Bane NOR skal kontrolleres og vedlikeholdes slik at bruene ikke utgjør en sikkerhetsrisiko.

Dette bør utføres av overgangsbruenes eier, men vi må likevel følge opp at dette skjer.

Kompetansekrav for personer som utfører hovedinspeksjoner på bruer er høye og det forutsettes at den enkelte kontrollør er i stand til selv å vurdere hvilke kontroller som er nødvendige å utføre for hver enkelt overgangsbru.

Kravformulering:

Hvor ofte? Hvilke overgangsbruer/deler av overgangsbruer skal kontrolleres? Hva slags kontroll skal utføres? 1) Ta utgangspunkt i generisk arbeidsrutine for hovedinspeksjon av bruer. 2) Kontrollører vurderer selv hvilke deler av den generiske hovedinspeksjonen som skal utføres for hver enkelt bru.

Forslag til endret krav:

Krav a) og b) slås sammen for å tydeliggjøre hvilke bruer som omfattes av eksisterende krav b)


▶ a) Bane NORs bruer skal til enhver tid ha tilfredsstillende standard og sikkerhetsnivå.

  1. For å sikre dette skal det gjennomføres inspeksjoner og kontroller som angitt i Generiske arbeidsrutiner. I tillegg utføres spesialinspeksjoner og levetidskontroller som angitt i spesialinspeksjon og levetidskontroll.
  2. Inspeksjonene bør foretas om sommeren, slik at eventuelle nødvendige utbedringsarbeider skal kunne utføres i sommerhalvåret.
  3. For nye bruer skal det utføres ferdigbefaring ved overlevering og garantibefaring 3 år etter at brua er tatt i bruk.
Følgelig blir punkt c endret til punkt b.

▶ b) Overgangsbruer som ikke eies av Bane NOR skal kontrolleres slik at bruene ikke utgjør en sikkerhetsrisiko.

  1. Utførelse: Generisk arbeidsrutine for hovedinspeksjon av bruer skal utføres i tilstrekkelig omfang. Hva som er tilstrekkelig omfang av kontroll avgjøres av kontrollør for den enkelte overgangsbru.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 28. jan. 2020 kl. 12:59 (CET)

4.2 Prosjekter

Jeg forstår heller ikke grunnen til å skille ved >50m. Ellers er jeg enig i at kravene må gjelde for alle overgangsbruer, uavhengig av eier. Jeg foreslår følgende tekst under omfang: Gjelder alle overgangsbruer. For overgangsbruer som ikke eies av Bane NOR må ansvar for inspeksjon og vedlikehold framgå i avtalen for den enkelte bru.--Jse (diskusjon) 29. jan. 2020 kl. 14:38 (CET) Viser til kommentar under. Vedlagt notat drøfter andre mulig formuleringer og løsninger blant annet det å lage en ny Generisk arbeidsrutine for inspeksjon av bruer som Bane NOR ikke ha vedlikeholdsansvar for.--Wilian (diskusjon) 29. jan. 2020 kl. 16:56 (CET) OK--Jse (diskusjon) 31. jan. 2020 kl. 12:02 (CET)

4.3 Infrastruktureier

Jeg forstår ikke differensieringen på 50 meter? Videre savner jeg en drøfting av økonomiske implikasjoner knyttet til behov for vedlikehold, og mulighetene til å pålegge dette. Spesielt når man for bruer under 50 meter skal se på den totale brua, og ikke bare på sikkerhet for jernbanetrafikken. --Nerbre (diskusjon) 29. jan. 2020 kl. 11:17 (CET) Dette er omtalt i vedlagt notat på side 3. De generiske arbeidsrutinene for bruinspeksjon er mer omfattende enn nødvendig for å dokumentere sikkerheten mot jernbanen. For bruer over 50 m vil kostnadene øker mye hvis man skal utføre alt som er inkludert i GA beskrivelsen. Som nevnt i notatet, er dette ment som en samordning av dagens praksis da noen baner utfører sikkerhetsinspeksjoner på alle bruer over jernbanen mens andre bare ser på de som Bane NOR har vedlikeholdsansvar for. Det er forøvrig lettere for Bane NOR å følge opp mot de som har vedlikeholdsansvar når de har en rapport som dokumentere tilstand og behov. --Wilian (diskusjon) 29. jan. 2020 kl. 16:39 (CET) OK --Nerbre (diskusjon) 30. jan. 2020 kl. 18:01 (CET)

4.4 Teknologi

For bruer vi ikke selv eier: Jeg forstår ikke hvorfor vi i eget regelverk påtar oss oppgaven. Det er en profesjonell eier, som bør være i stand til å utføre de nødvendige kontrollene. I hva som menes med "nødvendige kontroller" har åpenbart Bane NOR noe de skulle ha sagt hva angår innhold av kontrollen for å ivareta sikkerheten, men juridisk sett bør man være tydelig på at det er den som eier brua som har ansvaret for gjennomføring. Dette bør være regulert i en avtale med den andre parten. --Tore Telstad (diskusjon) 30. jan. 2020 kl. 08:02 (CET)

Etter omformulering er kravet tydelig. OK --Christopher Schive (diskusjon) 30. jan. 2020 kl. 22:46 (CET)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --