Bruer og konstruksjoner/Vedlikehold/Generelle tekniske krav

1 Omfang

Kapittelet omfatter alle

 • Jernbanebruer på Bane NORs hoved- og sidespor, og på de i forbindelse med Bane NOR anlagte havnespor og private sidespor hvor tilsyn og vedlikehold påhviler Bane NOR. Unntatt er mindre massivbruer med ett eller flere gjennomløp dersom ingen av løpene har større lysåpning enn 2 m. Unntaket gjelder ikke bruer hvor spor eller ballast hviler direkte på bruoverbygningen.
 • Overgangsbruer som eies av Bane NOR. For øvrige overgangsbruer fremgår ansvar for inspeksjon og vedlikehold i avtalen for den enkelte bru.

Punkt 2 b) omfatter overgangsbruer som ikke eies av Bane NOR.

2 Generelt

TRV:04648

▶ a) Bane NORs bruer skal til enhver tid ha tilfredsstillende standard og sikkerhetsnivå.

 1. For å sikre dette skal det gjennomføres inspeksjoner og kontroller som angitt i Generiske arbeidsrutiner. I tillegg utføres spesialinspeksjoner og levetidskontroller som angitt i spesialinspeksjon og levetidskontroll.
 2. Inspeksjonene bør foretas om sommeren, slik at eventuelle nødvendige utbedringsarbeider skal kunne utføres i sommerhalvåret.
 3. For nye bruer skal det utføres ferdigbefaring ved overlevering og garantibefaring 3 år etter at brua er tatt i bruk.

TRV:04649

▶ b) Overgangsbruer som ikke eies av Bane NOR skal kontrolleres slik at bruene ikke utgjør en sikkerhetsrisiko.

 1. Utførelse: Generisk arbeidsrutine for hovedinspeksjon av bruer skal utføres i tilstrekkelig omfang. Hva som er tilstrekkelig omfang av kontroll avgjøres av kontrollør for den enkelte overgangsbru.

2.1 Klassifisering av skader

I Bane NOR klassifiseres skadene etter alvorlighetsgrad og omfang av skadene. Skadene sorteres som AKV (Akutt Korrektivt vedlikehold) eller UKV (Utsatt Korrektivt vedlikehold). UKV er videre delt inn etter prioritet 1 - 3 etter alvorlighetsgrad, der prioritet 1 er alvorligst og 3 er minst alvorlig.


Klassifisering av skader
Prioritet Skadegrad Tidsramme for tiltak
AKV Kritisk skade Utbedres straks
UKV/Prioritet 1 Stor skade/mangel Snarest mulig-senest i løpet av en måned
UKV/Prioritet 2 Middels skade/mangel Utbedres i løpet av ett år
UKV/Prioritet 3 Liten skade/mangel Utsatt-følges opp

TRV:04650

a) Dersom det på inspeksjon oppdages en kritisk skade som må prioriteres som AKV skal oppdragsgiver varsles umiddelbart. Sammen med UKV Prioritet 3, skal inspektøren komme med en vurdering av tidsramme som tiltaket bør utføres innen. I mange tilfeller vil det være aktuelt å sette denne slik at tiltaket er utført innen neste hovedinspeksjon, altså innen seks år. Mindre skader og mangler som ikke krever direkte tiltak skal oppføres som UKV Prioritet 3, med merknad om at det ikke er behov for tiltak.

2.2 Spesialinspeksjon

TRV:04651

▶ a) Spesialinspeksjoner skal utføres etter alvorlige skader pga. påkjørsel, overlast, oversvømmelse osv., eller der bruinspeksjonen angir at det er behov for en grundigere vurdering av skadene og utvidet prøveomfang.

Spesialinspeksjonen skal omfatte deler av brua eller hele brua. Spesialinspeksjon er nærmere beskrevet i vedlegg b: Spesialinspeksjon.

2.3 Levetidskontroll

TRV:04652

Det bør utføres en beregning av levetid for eldre stålbruer. Levetidskontroll er nærmere omtalt i vedlegg c: Levetidskontroll.

2.4 Rekkverk på eldre bruer

TRV:04653

▶ a) Det skal være rekkverk på følgende bruer:

 • Alle bruer med lengde ≥ 10 m og
 • Alle bruer med lengde ≥ 5 m og < 10 m der bruhøyden er > 3 m

På bruer hvor rekkverk allerede er montert, skal rekkverket bevares og vedlikeholdes. For nye bruer gjelder krav i Bruer/Prosjektering og bygging.

3 Rapportering

TRV:04654

▶ a) Tilstander/skader som oppdages under inspeksjon, og som av inspektøren anses som kritiske for sikkerheten skal omgående varsles til oppdragsgiver.

TRV:04655

▶ b) Utførte inspeksjoner skal registreres i Banedata.

TRV:04656

c) Hvis ikke hele brua er inspisert skal det fremgå av registreringen hvilke deler av brua som ikke er inspisert.

TRV:04657

d) Kun skader og uregelmessigheter skal rapporteres. Dvs. de brudeler, komponenter og detaljer som ikke er rapportert skadet regnes å være skadefrie.

TRV:04658

e) I rapporten skal inspektør oppgi følgende:

 • Skadetype
 • Skadeklassifisering
 • Plassering
 • Bilder av skade
 • Skadeårsak
 • Omtrentlig omfang (m² ødelagt betong, lengde og bredde på sprekk, antall sviller eller hakebolter som må byttes osv.)
 • Tiltak for utbedring.
 • Tiltaksramme (tidsramme tiltak bør utføres innen).

4 Endringer til bærende konstruksjoner

TRV:08326

Ved bytting av bruspenn, tyngre vedlikehold og andre endringer som har innvirkning på konstruksjoners bæring eller stabilitet henvises det til Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav/Prosjekteringskontroll og teknisk godkjenning for krav om prosjekteringskontroll og teknisk godkjenning.

5 Gjenbruk av fundamenter og landkar

TRV:04659

a) Ved bytting av bærende konstruksjoner skal tilstand og levetid til eksisterende fundamentering vurderes i forhold til den nye konstruksjonen.

1. Det regnes ikke som gjenbruk dersom et landkar eller fundament blir helt eller delvis demontert og bygget opp igjen. I slike tilfeller må konstruksjonen prosjekteres, kontrolleres og godkjennes i henhold til gjeldende regler og krav for nybygg.

TRV:04660

b) Endring av lastvirkning på fundamentene skal beregnes i forhold til den nye konstruksjonen.

Dette inkluderer vurdering av de geotekniske forholdene under og rundt fundamentene samt hvordan fundamentene med hensyn til byggemåte og materialer håndterer endringer i de vertikale og horisontale kreftene og angrepspunkt.

1. Tiltaket skal forbedre beregnet sikkerhet for fundamentene både under utførelsen og etter at tiltaket er ferdigstilt.

2. Eventuelle forsterkninger eller vedlikehold skal prosjekteres.

6 Sporbarhet

Det er ikke gitt krav til sporbarhet for noen komponenter knyttet til bruer, ref. Felles_bestemmelser/Generelle_bestemmelser.

7 Vedlegg

Vedlegg a: Bruinspeksjon

Vedlegg b: Spesialinspeksjon

Vedlegg c: Levetidskontroll