530 2014 Endringsartikkel 781

1 Endringsinformasjon

EndringsID 781
Forslagsdato 2014-01-15
Forslagsstiller Maria Skartsæterhagen
Klassifisering Kravendring
Bok 530
Kapittel 5 Sporets trasé
Avsnitt 3.2.7 og 3.2.8
Forslagstekst Her følger forslag til endring av de to sporveksel-avsnittene Sporveksler i hovedspor og Sporforbindelser. Forslaget går ut på at avsnittene slås sammen til ett, underavsnittsoverskriftene fjernes, tekst som ikke er krav fjernes og kravene i seg selv beholdes, men endres noe. Her er kravene listet opp med en kort forklaring av hva som bør endres. Kravene er nummerert (Kxx) for å kunne vise til hvor de havner i det endelige forslaget i endringsartikkelen.


3.2.7.1 Gjennomkjøring av hovedspor

Kravet Sporveksler i hovedsporene bør ligge i rette avsnitt. Når dette ikke er mulig... (K1) omformuleres slik at det ikke kun gjelder hovedspor. Det legges til at ved store aksellaster skal sporvekslene ligge i rette avsnitt.

Setningen som begynner med Overhøyden i sirkelkurven skal være i henhold til normale trasékrav... oppfattes som å kun være en påminnelse om kravene i tabell 1 og tas vekk.

3.2.7.2 Gjennomkjøring av avvikespor

Kravet For gjennomkjøring av avvikesporene... (K2) beholdes, men parameteren Imaks = 100 mm flyttes til et eget krav utenfor sporveksel-avsnittet (se endringsforslag 782).

3.2.7.2 Plassering av sporveksler

Kravet Sporveksler skal ikke plasseres i overgangskurver... (K3) flyttes sammen med de andre plasseringskravene.

De øvrige kravene (K4) handler om avstand mellom sporveksels begynnelse/ende og andre traseringselementer. Samles i ett krav.

Avstandskravet relatert til KL-anlegg (K5) bør flyttes til regelverket for KL (jf. endringsforslag 481).


3.2.8.1 Sporsløyfer ved dobbeltspor

Kravet om rettlinjet avsnitt mellom motsatte kurver (K6) er såpass generelt at det flyttes ut i et eget avsnitt utenfor sporveksel-delen (se endringsforslag 782).

Kravet Overhøyderamper til utjevning av overhøyden... (K7) beholdes som det er.

Tabell 6 (geometriske verdier for sporsløyfer) tas vekk, da den ikke inneholder krav. Bør heller tas inn i lærebøkene.

Kravene om plassering av sporsløyfer (K8) beholdes, men bør-kravet om å ta hensyn til en framtidig sporveksel (K9) gjøres om til lærebokstoff (grå tekst) fordi det er ulogisk å ha et slikt krav.

3.2.8.2 Avvik til krysningsspor/forgreninger av hovedspor

Kravet Dersom vekselenden i avvik (BK) møter en tilstøtende sirkelkurve med motsatt krumning... (K10) slås sammen med avstandskravet fra avsnitt 3.2.7.2. Tilhørende tabell (7) fjernes.

Kravet Dersom vekselenden i hovedspor (BK) møter en tilstøtende veksel i stokkskinneskjøten (SS)... (K11) beholdes, men tabell 8 endres.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

Endringen har blitt diskutert i en referansegruppe for Sporets trasé høsten 2013. Gruppa har bestått av åtte personer fra ulike deler av Jernbaneverket og én utenfra. Formålet har blant annet vært å vurdere avvik fra standarden EN 13803, som i de fleste tilfeller stiller noe svakere krav enn hva regelverket gjør. Dette endringsforslaget tar oss ikke noe nærmere standarden, det er en ren opprydding av to litt rotete avsnitt.

Se de aktuelle avsnittene her: https://trv.jbv.no/w/index.php?title=Overbygning/Prosjektering/Sporets_tras%C3%A9&stableid=26795#Sporveksler_i_hovedspor

2.1 Ny regelverkstekst for avsnittet om sporveksler

a) Plassering av sporveksler 1: Sporveksler bør ligge i rette avsnitt. Ved aksellast større enn 25 tonn skal sporveksler ligge i rette avsnitt [ref. K1].

b) Plassering av sporveksler 2: Sporveksler skal ikke plasseres i overgangskurver, på bruer eller i sirkelkurver med større overhøyde enn 100 mm 1) [ref. K1, K3].

 1. Unntak: Ved håndbetjent sporveksel til sidespor skal overhøyden ikke overstige 80 mm.

(lærebokstoff om kurveveksler)

c) Avstand mellom sporveksel og overgangskurve/sirkelkurve/bru/sporveksel: Avstanden mellom sporveksel og overgangskurve, sirkelkurve, bru eller annen motstående sporveksel skal ikke være mindre enn avstanden M gitt i Kurver uten overgangskurver (opprettes, se endringsartikkel 782), krav b). M skal imidlertid ikke være kortere enn 6 m [ref. K4, K10].

 1. Unntak: Ved sirkelkurver med lik, ensrettet krumning bortfaller kravet til mellomparti M.
 2. Unntak: For sporsløyfer med klotoideveksler bortfaller kravet til mellomparti M.
 3. Utførelse: Avstanden M måles fra stokkskinneskjøt (SS)/bakkant (BK) på sporvekselen til overgangskurvens begynnelse (OB)/ende (OE), bruens start-/sluttpunkt eller sirkelkurvens kurvepunkt (KP).

(figurer)

d) Plassering av sporsløyfer: Sporsløyfer skal plasseres på rettlinje eller i kurver uten overhøyde [ref. K8]

Ved plassering av sporsløyfer bør det tas hensyn til plass for framtidig ny sporveksel med mindre stigning. [ref.K9]

e) Overhøyderamper til utjevning av falsk overhøyde: Overhøyderamper til utjevning av overhøyden ("falsk overhøyde") bak kurveveksler skal ikke ha større rampestigningshastighet enn 35 mm/s (tilsv. 1:8 V) [ref. K7].

Ved små radier kan det i alle tilfeller være nødvendig med en rettlinje jamfør Bufferoverdekning i S-kurve.

Kontaktledning/Prosjektering/<kapittelnavn>#<avsnittnavn> inneholder to krav til avstand mellom sporveksler [ref. K5, forutsatt at kravene blir tatt inn i KL-regelverket].

For sporveksler i vertikalkurver, se Vertikalkurver.

f) Avstand mellom etterfølgende sporveksler: Dersom bakkant sporveksel (BK) i hovedspor møter en tilstøtende sporveksel i stokkskinneskjøten (SS), skal det legges inn en rettlinje M med lengde som angitt i tabellen [ref. K11].

(figur)

Minste rettlinje M mellom bakkant sporveksel (BK) i hovedspor og påfølgende stokkskinneskjøt
tgα 1) M [m]
1:9 6
1:12 9
1:14 12
1:18,4 15
1:26,1 18

1) Henviser til første sporveksel i figur 6.

g) Gjennomkjøring av avvikespor: Ved gjennomkjøring av avvikespor skal følgende hastigheter ikke overskrides [ref. K2]:

 • For sporveksel 1:9/ R = 190 m: 35 km/h 1)
 • For sporveksel 1:9/ R = 300 m: 40 km/h 2)
 • For sporveksel 1:12/ R = 500 m: 60 km/h
 1. Unntak: Gjelder ikke driftsbanegårder, skifteområder og andre spor uten persontrafikk.
 2. Unntak: Ved behov for å øke hastigheten til 50 km/h, skal de lokale tekniske og driftsmessige forhold for hver enkelt sporveksel vurderes spesielt.

For alle andre sporveksler uten klotoide gjelder krav a) fra avsnittet Kurver uten overgangskurver (opprettes, se endringsartikkel 782).

2.2 Kravendringer og påvirkning på R A M S L K

2.2.1 Krav a)

Kravet er gjort mer generelt ved at det gjelder for sporveksler, istedenfor sporvekler i hovedspor. Kravet er gjort sterkere (skal-krav) for aksellast over 25 tonn, ettersom kurveveksler krever mer vedlikehold, noe som gir særlig utslag ved stor aksellast. Endringen vil gi en bedring av R - pålitelighet, A - tilgjengelighet, M - vedlikeholdbarhet og L -levetid. Øvrige parametre vil være uforandret.

2.2.2 Krav c)

Formel 4 for utregning av avstand M beholdes som den står, men flyttes vekk fra dette avsnittet (det gjøres også klart at det er hastigheten over kurvene som gjelder, altså avvikshastighet). Opprinnelig krav K4 blir ikke endret, men K10 endres som følge av at tabell 7 fjernes og avstanden isteden bestemmes av formel 4. Referansegruppa har ikke klart å finne ut hvor de opprinnelige (beregnede) verdiene i tabell 7 kommer fra, de har ikke å gjøre med verken ombufring, tilstøtende radius eller langsvilleparti. Men gruppa mente det var fornuftig å ha en rettlinje mellom sporveksel og kurve slik at ikke kurven drar sporvekselen skjev. Endringen vil gi større avstand M for de minste sporvekslene, men mindre avstand for de store. Det er ikke avdekket at endringen kan få negative konsekvenser for noen av RAMSLK-parametrene.

2.2.3 Krav d)

Kravet endres ved at det åpnes for å plassere sporsløyfer i kurver uten overhøyde. Begrunnelse for endringen er at det i mange tilfeller er umulig å finne en rettlinje for sporsløyfer og at det er overhøyden som skaper mest problemer ved plassering i kurve. Fordi kurveveksler krever mer vedlikehold, vil endringen kunne føre til en negativ påvirkning på parametrene R - pålitelighet, A - tilgjengelighet, M - vedlikeholdbarhet og L - levetid. Øvrige parametre vil ikke påvirkes.

2.2.4 Krav f)

Tabell 9 endres: Referansegruppa vet ikke hvor de opprinnelige tallene i tabellen kommer fra, men har diskutert seg fram til at det bør være et avstandskrav mellom etterfølgende sporveksler av hensyn til

 • langsvilleparti for første sporveksel
 • drivmaskinkasse for andre sporveksel
 • sveisemuligheter (f.eks ved skinnebrudd)
 • (gangdynamikk)

De nye verdiene i tabellen er større enn de opprinnelige verdiene og det følger da at RAMSLK-parametrene ikke vil påvirkes negativt.


Øvrige krav har kun endringer i ordlyd.

2.3 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.4 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Foreslår å endre regelverket slik teksten ovenfor viser. Avsnittet foreslås å hete Sporveksler og sporforbindelser.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

OK

4.2 Utbygging

OK

4.3 Bane

OK

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres