530 2015 Endringsartikkel 1172

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1172
Forslagsdato 16.07.2015
Forslagsstiller Halstein Gåsemyr
Klassifisering Kravendring
Bok 530 Overbygning, prosjektering
Kapittel Generelle tekniske krav
Avsnitt Overbygningsklasser
Forslagstekst Har laget et forslag til ny tabell 2 i regelverket vedr. aksellaster og hastigheter.

Det foreslås en økning i hastighet for arbeidsmaskiner som er testet og verifisert med godkjent resultat iht. forenklet metode og ved simulering etter EN 14363.

Dette ble gjort i forrige revisjon for godsvogner og det er naturlig å gjøre det samme for arbeidsmaskiner!

Et aspekt som må diskuteres særskilt, er overbelastning på grunn av vinterutstyr.

Referansedokumenter

Arbeidsmaskiner_tabell2.pdf

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Uendret - Gjennom krav til at materiell/boggier skal tilfredstille EN 14363 vil overbygningsklasse C og C+ ha god nok kapasitet til hastigheter iht dette forslaget.

2.2 A - tilgjengelighet

Tilgjengelighet påvirkes ikke av denne endringen

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Vedlikeholdbarhet påvirkes ikke av denne endringen

2.4 S - sikkerhet

Uendret - Gjennom krav til at materiell/boggier skal tilfredstille EN 14363 vil overbygningsklasse C og C+ ha god nok kapasitet til hastigheter iht dette forslaget.

2.5 L - levetid

Uendret - Gjennom krav til at materiell/boggier skal tilfredstille EN 14363 vil overbygningsklasse C og C+ ha god nok kapasitet til hastigheter iht dette forslaget.

2.6 Ø - økonomi

Økonomi påvirkes ikke av denne endringen

2.7 K - kapasitet

Mulighet for bedre kapasitet ved å tillate høyere hastighet på godstog og arbeidstog hvor sporet har overbygningsklasse C og C+

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Denne endringen har sammenheng med endring ID 930 hvor tillatt hastighet for godstog/arbeidsmaskiner med boggier iht EN 14363 ble økt for overbygningsklasse D. Med denne endringen økes tillatt hastighet også i overbygningsklasse C og C+ for boggier som er godkjent iht. EN 14363.

Forslaget medfører en uforholdsmessig stor økning som det ikke er forsvarlig å implementere i sin helhet. Det er imidlertid elementer i forslaget som det er rimelig å gjennomføre:

- Tillate økt hastighet for boggier iht EN14363 også for overbygningsklasse C og C+. Tillatt hastighet økes med 10 km/h i forhold til boggier som ikke er iht EN 14363

- Legge til et nytt intervall, med aksellast 20,5 tonn for overbygningsklasse C+ da det i dag er et unaturlig stort sprang fra 22,5 tonn til 18 tonn aksellast. Det nye intervallet med 20,5 t aksellast gis tillatt hastighet 100 km/h og 110 km/h avhengig av om boggier er iht EN 14363

Tabell 1 i https://trv.jbv.no/wiki/Overbygning/Prosjektering/Generelle_tekniske_krav bør endres som vist under mhp. tillatt hastighet for godsvogner og arbeidsmaskiner med boggier harmonisert etter krav i TSI Wagon og EN 14363:

Tabell 1: Tillatt hastighet og maksimal aksellast for overbygningsklasser
Overbygningsklasse Vogner i persontog Motorvognsett Godstog/arbeidsmaskiner
Nominell
aksellast
(tonn)
Maks
hastighet
(km/h)
Nominell
aksellast
(tonn)
Maks
hastighet
(km/h)
Nominell
aksellast
(tonn)
Maks
hastighet
(km/h)
Maks hastighet
boggier godkjent iht
EN 14363
(km/h)
a 16 90 16 90 22,5
16,5
30
70
30
70
b 18 100 18 100 22,5
20,5
18
30
70
80
30
70
80
c 18 160 20,5
18
130
160
22,5
20,5
18
80
90
100
90
100
110
c+ 18 160 20,5 160 241
22,5
20,5
18
50
90
100
110
50
100
110
120
d 18 230 20,5
20
18
17
160
200
250
300
25
22,5
18
70
100
110
70
120
120
Ofotbanen 18 130 20,5 130 30
22,5
50
702
50
702

1) Gjelder bare Nordlandsbanen mellom Guldsmedvik (km 499,517) og Ørtfjell (km 534,630)
2) Maksimal hastighet for tomme malmvogner er 60 km/h

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

Enig i forslaget til fagansavarlig

4.2 Prosjekter

OK

4.3 Infrastruktureier

OK

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres