530 2017 Endringsartikkel 1576

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1576
Forslagsdato 31.10.2016
Forslagsstiller Arne Svensøy
Klassifisering Kravendring
Bok 530 Overbygning, prosjektering
Kapittel 6 Ballastfritt spor
Avsnitt 6.1 Anvendelse av ballastfrittt spor
Forslagstekst Siste kulepunkt angir hvordan situasjonen ved 'utsprengning av tunnel med tradisjonelle metoder' kan behandles og at man kan ha 'ikke bundne masser' under det ballastfrie sporet. Jeg tolker imidlertid 'Teknisk spesifikasjon for ballastfri sporkonstruksjon' kap. 4.4. 'Pavements' til å utelukke anvendelse av 'ubundne materialer' idet det står i punkt 4.4.1 'General design rules' at 'Only concrete pavements can be used in the ballastless track system'.

Jeg foreslår derfor primært at siste kulepunkt strykes i sin helhet. Subsidiært kan jeg foreslå modifikasjoner som begrenser bruken av 'ubundne materialer'

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Bedre pålitelighet ved å sikre at det anvendes ubundet materiale.

2.2 A - tilgjengelighet

Tilgjengelighet påvirkes ikke av denne endringen

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Mindre sannsynlighet for å måtte utføre kostbare korreksjoner i sporkonstruksjonen som følge av evt. setninger

2.4 S - sikkerhet

Sikkerhet påvirkes ikke av denne endringen

2.5 L - levetid

Økt levetid ved å sikre at det anvendes ubundet materiale.

2.6 Ø - økonomi

Kan medføre noe høyere byggekostnader, men levetidskostnader blir lavere som følge av at sannsynligheten for setninger reduseres

2.7 K - kapasitet

Kapasitet påvirkes ikke av denne endringen

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Kravet om at det fortrinnsvis skal anvendes bundet material for opparbeidelse av jevn såle i bunn i tunneler, er en vag formulering som kan gi opphav til ulike tolkninger.

Stabilitet er spesielt viktig ved anvendelse av ballastfri sporkonstruksjon. For å sikre dette bør kravet i siste kulepunkt endres slik at det blir et entydig krav om at ubundet materiale ikke skal anvendes for å opparbeide jevn såle under ballastfrie sporkonstruksjoner.

Kulepunkt i https://trv.jbv.no/wiki/Overbygning/Prosjektering/Sporkonstruksjoner#Anvendelse_av_ballastfrittt_spor blir erstattet av bokstaver a), b) ... i tråd med mal for regelverk

Kravtekst i siste kulepunkt endres til

e) I tilfeller med utsprengning av tunnel med tradisjonelle metoder skal det ettersprenges eller utføres tilleggsarbeider for opparbeidelse av jevn såle i bunn. I nederste lag av tunnelsålen under det konstruktive sjikt skal anvendes bundet materiale.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok --Erik Borgersen (diskusjon) 25. jan. 2017 kl. 15:50 (CET)

4.2 Prosjekter

dette er ok fra min side, men da må dette gjelde på samme måte som for ballastfritt spor i dagen og ha definerte dybder til fast/ sprengt berg --Nerbre (diskusjon) 25. jan. 2017 kl. 22:07 (CET)


Informasjon fra fagansvarlig: Ballastfritt spor tillates bare i tunneler og på bruer (ref Overbygning/Prosjektering/Sporkonstruksjoner#Anvendelse av ballastfrittt spor).

ok --Nerbre (diskusjon) 27. jan. 2017 kl. 09:09 (CET)

4.3 Infrastruktureier

ok--Jens Melsom (diskusjon) 26. jan. 2017 kl. 21:38 (CET)

4.4 Teknologi

ok --Christopher Schive (diskusjon) 27. jan. 2017 kl. 09:10 (CET)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --