Overbygning/Prosjektering/Sporkonstruksjoner

Innhold

1 Hensikt og omfang

Kapitlet fastlegger krav til prosjektering av sporkonstruksjoner. I tillegg beskrives her sporkonstruksjoner som for øvrig forekommer i sporet. Sporkonstruksjonen består av følgende komponenter:

 • skinner
 • sviller
 • befestigelse
 • isolerte skjøter

2 Sporkonstruksjoner

2.1 Sporombygging og nyanlegg

TRV:02528

For sporombygging og nyanlegg skal det anvendes sporkonstruksjon gitt i Tabell: Sporkonstruksjoner som skal anvendes ved sporombygging og nyanlegg. Svilleavstand skal være 600 mm.


Tabell: Sporkonstruksjoner som skal anvendes ved sporombygging og nyanlegg
Navn Skinner Skinnebefestigelse Sviller Overbygningsklasse
JBV60 FE 60E1 Pandrol FE 1404 Fastclip Betongsville JBV 60 d
BNF60 FE 60E1 Pandrol FE 1404 Fastclip Betongsville BNF 60 d
BN24 W30 HH 60E2 Vossloh system W30 Betongsville BN 24 Ofotbanen 35t
JBV54 FE 49E1/54E3 Pandrol FE 1404 Fastclip Betongsville JBV 54 c

Figurer som viser sporkonstruksjoner finnes i Vedlegg/Sporkonstruksjoner

Materialkostnader som medgår for å bygge et spor med JBV 60 sviller/60E1 skinner er bare marginalt høyere enn for spor med JBV 54 sviller/54E3 skinner, men sporkonstruksjonen gir vesentlig høyere kapasitet og forventet levetid. Ved sporombygging og nyanlegg vil det derfor i mange tilfeller være naturlig å velge sporkonstruksjon med 60E1 skinner selv om overbygningsklasse c er tilstrekkelig for dagens trafikksituasjon.


2.2 Sporkonstruksjoner for ballastfritt spor

TRV:07973

Tabell: Sporkonstruksjoner for ballastfritt spor viser sporkonstruksjoner for bruk i ballastfritt spor. Krav til Ballastfritt spor er gitt i Ballastfritt spor


Tabell: Sporkonstruksjoner for ballastfritt spor
Navn Skinner Skinnebefestigelse Sviller Overbygningsklasse
Rheda 2000 VIPA DFC 1) 60E1 PANDROL VIPA DFC Innstøpt Rheda 2000 B 355.3-DFC d
Rheda 2000 Fastclip FCA 2) 60E1 PANDROL Fastclip P FCA Innstøpt Rheda 2000 B 355.3-FCA d
Rheda 2000 Vanguard retrofit 3) 60E1 PANDROL Vanguard/VIPA DFC retrofit Innstøpt Rheda 2000 B 355.3-DFC d

1) Sporkonstruksjon med dobbelt elastisk lag i befestigelse for bruk i tunneler, og bruer med lengde over 100 meter

2) Sporkonstruksjon med enkelt elastisk lag i befestigelse som kan brukes i masse/fjær system for demping av strukturstøy.

3) Sporkonstruksjon for demping av strukturstøy som kan ettermonteres i sville med VIPA DFC innfesting.

2.3 Sporkonstruksjoner som kan oppgraderes

TRV:02529

Svilleavstand skal være 600 mm.


Sporkonstruksjoner som kan oppgraderes
Navn Skinner Skinnebefestigelse Sviller Overbygningsklasse
JBV60 FE "Dual Rail" 49E1/54E3 Pandrol FE 1404/1408 Betongsville JBV 60 c (kan oppgraderes til d)
BNF60 FE "Dual Rail" 49E1/54E3 Pandrol FE 1404/1408 Betongsville BNF 60 c (kan oppgraderes til d)
JBV54 FE "Dual Rail" 35,7 kg/NSB40 Pandrol FE 1404/1408 Betongsville JBV 54 b (kan oppgraderes til c)

Figurer som viser sporkonstruksjoner finnes i Vedlegg/Sporkonstruksjoner

Sporkonstruksjonene gjør det mulig å oppgradere til et større skinneprofil/bedre overbygningsklasse i fremtiden uten behov for svillebytte.


2.4 Spesielle sporkonstruksjoner

TRV:02530

Svilleavstand skal være 600 mm.

 • Unntak: Svilleavstand for sporkonstruksjon Tre 54 Fastclip på Ofotbanen skal være 520 mm


Sporkonstruksjoner som i spesielle tilfeller kan anvendes på kortere strekninger
Navn Skinner Skinnebefestigelse Sviller Overbygningsklasse
VIPA 54 Tre 54E3 Pandrol VIPA Tresville X c
VIPA 54 Stål 54E3 Pandrol VIPA Direkte til bru uten sviller c
VIPA 54 Railfree 54E3 Pandrol VIPA Direkte til bru uten sviller c
Tre 54 Fastclip 54E3 Pandrol Fastclip FC Tresville X for 30 tonn aksellast Ofotbanen
Tre 60 e-clip 60E1 Pandrol e1877 Tresville X d
Ballastfritt spor d


Eksempler på unntak er

Figurer som viser sporkonstruksjoner finnes i Vedlegg/Sporkonstruksjoner.

2.5 Eksisterende spor

Sporkonstruksjoner som forekommer på eksisterende spor
Navn Skinner Befestigelse Sviller Overbygningsklasse
NSB­95 FC 60E1 Pandrol FC 1501 Fastclip Betongsville NSB 95
d
NSB93 60 e-clip 60E1 Pandrol e1877 Betongsville NSB 93
d
JBV60 FE HAL 60E2 Pandrol FE 1504 Fastclip Betongsville JBV 60 Ofotbanen
JBV97 54 Fastclip 49E1/54E3 Pandrol FC1501 Fastclip Betongsville JBV 97
c
NSB90 49/54 e-clip S41/49E1/54E3 Pandrol e1877 Betongsville NSB 90
b/c
Enhetssville 41/49/54 e-clip S41/49E1/54E3 Pandrol e1877 Betongsville NSB ENHETSSVILLE
b/c
Enhetssville 41/49/54 PR-clip S41/49E1/54E3 Pandrol PR341A Betongsville NSB ENHETSSVILLE
b/c
Enhetssville 35/40 PR-clip 35,7 kg/NSB40 Pandrol PR341A Betongsville NSB ENHETSSVILLE
b
Enhetssville spesial 35/40 PR-clip 35,7 kg/NSB40 Pandrol PR341A Betong NSB Enhetssville i spesialutførelse
b
Betong2 41/49/54 PR-clip S41/49E1/54E3 Pandrol PR323 Betongsville type 2
b/c
Betong 2 støp 41/49/54 PR-clip S41/49E1/54E3 Pandrol PR401 Betongsville type 2
b/c
Betong 2 41/49 Hey-Back S41/49E1 Hey-Back HBFJ49 Betongsville type 2
b/c
Tre 49/54 e-clip 49E1/54E3 Pandrol e1877 Tresville type X
c
Tre 41/49/54 Hey-Back S41/49E1/54E3 Hey-Back HBFJ54 Tresville type X
b/c
Tre 35/40 Hey-Back 35,7 kg/NSB40 Hey-Back HBFJ35 Tresville type X
b
Tre 54/60 Dbl fjærspiker 54E3/54E1/60E1 Dobbel fjærspiker Dn4 Tresville type X
c
Tre 54/60 Nabla 54E1/60E1 Nabla RNTN Tre
c

Figurer som viser sporkonstruksjoner finnes i Vedlegg/Sporkonstruksjoner.

2.6 Sporveksler

Sporkonstruksjoner som skal anvendes ved sporombygging og nyanlegg i sporveksler
Navn Skinner Befestigelse Sviller Overbygningsklasse
SPV 60 FC 60E1 Pandrol FC 1501 Fastclip/Pandrol e2039 Betongsville for sporveksel d
SPV 54 e2039 54E3 Pandrol e2039 Betongsville for sporveksel c
SPV 54 e2039 TRE 54E3 Pandrol e2039 Tresville for sporveksel c

Figurer som viser sporkonstruksjoner finnes i Vedlegg/Sporkonstruksjoner.

2.7 Kompatibilitet med virvelstrømbremser

TRV:02531

a) Sporkonstruksjoner i ballastspor som er angitt i Sporkonstruksjoner er ikke dimensjonert for bruk av virvelstrømbremser (Eddy current).

2.8 Bruk av ledeskinner for å redusere avsporingsfølger

TRV:02532

Ledeskinner skal vurderes der sannsynlighet og konsekvens av en avsporing er store. Ved følgende tilfeller skal det gjennomføres en risikoanalyse for å bestemme nødvendigheten av ledeskinner.

 • i kurver med små radier (< 400 meter)og tilhørende overgangskurver på steder med bratt sideterreng/høye fyllinger.

I tillegg kan det være andre steder hvor spesielle forhold gjør at konsekvensene ved en avsporing blir svært høy og hvor man må vurdere bruk av ledeskinner.

TRV:02533

Beslutning om bruk av ledeskinner skal baseres på Bane NORs risikoakseptkriterier og risikobeslutningsprinsipper i henhold til retningslinjer gitt i [STY 605019 - Styring av sikkerhet og tilgjengelighet på jernbanen - konsernprosedyre].

TRV:03482

Ved prosjektering av ledeskinner skal det tas hensyn til evt. baliser som skal monteres i sporet. Signal/Bygging/ATC beskriver baliseplassering i ledeskinner.

I betongsvillespor monteres ledeskinner ved å benytte brusville 95 eller brusville 97 avhengig av skinneprofil. I tresvillespor monteres ledeskinner ved å skru fast ledeskinnene med svilleskruer som vist i Overbygning/Prosjektering/Spor på bruer


På bruer gjelder egne regler for bruk av ledeskinner, se Overbygning/Prosjektering/Spor på bruer.

3 Skinner

3.1 Formål og krav

Skinner skal
 • fungere som bærebjelke
 • fungere som kjørevei
 • fungere som returleder for kjørestrømmen
 • sørge for en jevn, stabil og slitesterk kjørevei for det rullende materiell
 • overføre belastningene fra det rullende materiell til svillene

TRV:02535

a) Tekniske krav til skinner er gitt i Teknisk spesifikasjon for skinner

3.2 Skinneprofiler

Profiler som skal anvendes ved sporombygging og nyanlegg
Profil Art.nr.(L=120 meter)
R260Mn R350HT R400HT
54E3 108025 105919 -
54E4 - - 110742
60E1 105658 105919 -
60E2 - - 114288
Skinneprofiler 60E2 og 54E4 (som anvendes på Ofotbanen) er identiske med hhv. 60E1 og 54E3 bortsett fra overgang kjøreflate/kjørekant hvor 60E2 og 54E4 har noe større radier i overgangen.


Profiler som for øvrig er i bruk i sporet
Profil
35,7 kg
NSB40
S41
49E1
54E1
54E2
S64

Tegninger på skinneprofiler finnes i Vedlegg/Skinneprofiler.

3.3 Skinnekvalitet

TRV:02536

a) Standard skinnekvalitet i Bane NOR er R260Mn, men avhengig av trafikkbelastning og kurveradius skal det velges skinnekvaliteter i henhold til Tabell: Skinnekvaliteter som skal anvendes ved sporombygging og ved nyanlegg.


Tabell: Skinnekvaliteter som skal anvendes ved sporombygging og ved nyanlegg
Kurveradius (m) Trafikkbelastning (MBT/år) Stålkvalitet
r > 500 m R260Mn
250 m < r < 500 m < 5 MBT/år R260Mn
> 5 MBT/år R350HT
r < 250 m R350HT
Bruk av R350HT gir økt levetid på steder hvor skinnene er utsatt for sideslitasje. På rettlinje og i kurver med store radier gir ikke bruk av R350HT skinner noen fordeler fremfor R260Mn, men kan derimot medføre kontaktutmattingsskader dersom slitasjeraten blir svært lav.

TRV:02537

b) På baner med aksellaster > 24t skal det anvendes skinner i en av følgende kvaliteter uavhengig av kurveradius:

 • R350HT
 • R370CrHT
 • R400HT
 • R400 UHC XR
Skinnekvaliteter som for øvrig er i bruk i sporet:
 • R200 med strekkfasthet min. 680 N/mm2
 • R260 med strekkfasthet min. 880 N/mm2
 • R320Cr med strekkfasthet min. 1080 N/mm2
 • Spesialkvaliteter med strekkfasthet min. 1200 N/mm2

3.4 Lengder

Skinner kan leveres direkte fra valseverk i lengder fra 40 - 120 m, og blir normalt sveist til lengder fra 120 m til 400 m ved hjelp av elektrisk motstandssveising (brennstuksveising) før utkjøring i spor.

TRV:02538

Ved valg av skinnelengder skal det legges vekt på å minimere antall aluminiotermiske sveiste skjøter, se Helsveist spor#Sveisemetoder

For minste avstand mellom to sveis, vises til Overbygning/Prosjektering/Helsveist spor.

3.5 Gjenbruk

TRV:02540

a) Ved gjenbruk skal skinnene kontrolleres for defekter med ultralyd før skinnene tas ut av sporet.

TRV:02541

b) Kontrollen skal utføres i henhold til Arbeidsanvisning for ultralydkontroll av skinner.

TRV:02542

c) Partier med skinnefeil som klassifiseres i klasse 0,1 og 2 (jf.Overbygning/Vedlikehold/Skinner) skal kappes vekk.

TRV:02543

d) Gamle Smw-sveiseskjøter ("4-hullssveiser") skal kappes vekk før gjenbruk.

TRV:02544

e) Ved innlegging av brukte skinner skal det tas hensyn til at det skal være minimum 5 m avstand mellom to sveiser i spor med hastighet > 40km/h og minimum 10 m avstand mellom to sveiser i spor med hastighet > 160km/h.

TRV:02545

f) Slitasje av skinnehodet skal kontrolleres i forhold til største tillatte slitasje som er angitt i Overbygning/Vedlikehold/Skinner

TRV:02546

g) Ved avvik tett opp til den tillatte grense (2-3 mm) bør skinnen ikke benyttes i kurver med radius < 700 m.

TRV:02547

h) Ved gjenbruk bør det videre legges vekt på:

 • Den aktuelle overbygningsklasse på strekningen hvor skinnene skal innlegges
 • Kapping i egnede lengder (100 - 160 m) for transport med langskinnetoget
 • Skinnene bør etter vurdering reprofileres ved fresing eller sliping
 • Ved legging i sporet må den brukte skinne tilpasses naboskinnenes eksisterende profil ved helsveising. Overgang kan eventuelt gjøres ved innlegging av profilert passkinne.

3.6 Overgangsskinner

Overgangsskinner brukes ved overgang mellom to ulike skinneprofiler.


Tabell: Overgangsskinner
Overgangsskinne Skinnekvalitet Lengde Artikkel nr.
60E1 / 54E3 Høyre R260Mn 12000 mm 106264
60E1 / 54E3 Venstre R260Mn 12000 mm 108139
60E1 / 54E3 Høyre R350HT 12000 mm 106475
60E1 / 54E3 Venstre R350HT 12000 mm 107704
60E1 / 49E1 Høyre R260Mn 12000 mm 103616
60E1 / 49E1 Venstre R260Mn 12000 mm 105597

Høyre og venstre angir hvilken skinnestreng overgangsskinnen er tilpasset sett i retning fra det minste mot det største profilet.

Overgangsskinner i Tabell: Overgangsskinner anvendes også ved overgang fra 60E2 skinneprofil til mindre profil.

Regler for overgang mellom skinneprofiler er gitt i Helsveist spor#Overgang mellom skinneprofiler

4 Sviller

4.1 Formål og krav

Svillene skal overføre de horisontale og vertikale belastninger til ballasten gjennom svillenes opplagerflater og sideflater.

TRV:02586

Betongsviller skal anvendes ved nyanlegg, sporombygging og gjennomgående utskifting av sviller. Tresviller skal bare anskaffes for stikkbytte i eksisterende spor med tresviller. I tillegg kan de anvendes ved unntaksforhold nevnt i Spesielle sporkonstruksjoner

4.2 Betongsviller

Betongsviller fremstilles i betongkvalitet C60 og blir forspent. Et anker (festebøyle) blir støpt inn i svillen for forankring av befestigelsen. Ankeret er fremstilt av smidd stål, støpestål eller støpejern.

TRV:02587

a) Tekniske krav til betongsviller er gitt i Teknisk spesifikasjon for betongsviller


Betongsviller som skal anvendes ved sporombygging og nyanlegg
Svilletype Tegning Anker Art.nr. standardutgave Art.nr. med sherardiserte

svilleankere og fjærer 4)

JBV 60 KO-800136 KO-800122 1053351) 1163591)
JBV 60 "Dual rail" KO-800136 KO-800122 1055682) 1163582)
JBV 54 KO-800135 KO-800122 1053372) 1163602)
BN 24 3) KO-071044 dybler 116368

1) m/ komplett Pandrol Fastclip FE befestigelse for 60E1 skinner påmontert

2) m/ komplett Pandrol Fastclip FE befestigelse for 49E1/54E3 skinner påmontert

3) for 35 tonn aksellast

4) For bruk i tunneler med vanndrypp og andre korrosjonsutsatte steder


Øvrige betongsviller som finnes i sporet
Svilletype Tegning Anker Artikkel nr.
NSB 95 KO-701258 KO-701250 1072231)
JBV 97 KO-701259 KO-701250 1034751)
JBV 54 "Dual rail" KO-800135 KO-800122 1064782)
NSB 93 KO-701234 KO-701210 -
NSB 90 KO-701208 KO-701210 -
NSB Enhetssville i spesialutførelse KO-700841 KO-700846 -
Betongsville type 2 for Pandrol KO-700821 KO-700846 -
Betongsville type 2 for Hey-Back KO-700551 - -
Betongsville type 2 med støpejernsanker KO-700818 KO-700844 -
OB35 HAL KO-064966 KO-701250 116.003.3003)

1) m/ komplett Pandrol Fastclip FC befestigelse påmontert

2) m/ komplett Pandrol Fastclip FE befestigelse påmontert for 35,7 og NSB40 skinner

3) leveres bare med svillematte 0,25 N/mm3

Tegninger på betongsviller finnes i Vedlegg/Sviller.

4.2.1 Friksjonssviller

Friksjonsviller er en spesialutviklet betongsville som øker sidestabiliteten i kurver både på grunn av design og vekt. Sammen med ballastpukken vil friksjonssvillen flytte skjærplanet mellom svillens underside og ballasten ned i selve ballastmaterialet. Pukkballast har større intern friksjon enn friksjonen som kan oppnås mellom en jevn betongflate og pukk.


Friksjonssvillen kan benyttes sammen med skinneprofilene 49E1, 54E3 og 60E1.

TRV:07974

a) Ved nyanlegg og svillefornyelse hvor kurveradien er mindre enn 250 m, skal det benyttes friksjonssviller

TRV:07975

b) Ved nyanlegg og svillefornyelse hvor kurveradien er mellom 250 m og 300 m, bør det benyttes friksjonssviller.

TRV:07976

I små kurveradier (R < 250 m) kan friksjonssviller legges med følgende sporutvidelser i forhold til designsporvidden 1 437 mm:

 • 200 < R < 250 m: + 3(4) mm (sporvidde 1 440 (1 441) mm)
 • R < 200 m: + 5 (6) mm (sporvidde 1 442 (1 443) mm)


Friksjonssviller
Svilletype Tegning Sammenstilling

befestigelse

Skinneprofil Design sporvidde Artikkelnummer Fargekode ved svilleende
BNF 60 KO-067429 KO-067873 60E1 1437 mm 110975 Blå
49E1/54E3 1437 mm 111052 Svart
1441 mm 111053 Grønn
1443 mm 111054 Brun
BNF 60+ KO-067501 KO-067874 60E1 1440 mm 112036 Rosa
1442 mm 112037 Hvit

4.2.2 Betongsviller med svillematter

TRV:02588

Betongsviller JBV 54 og JBV 60 kan leveres med elastisk belegg pålimt svillens underside, "svillematter".


Betongsviller med svillematter
Svilletype tegning anker Statisk stivhet Artikkel nr.
JBV 60 KO-800136 KO-800122 0,10 - 0,15 N/mm3 106393
JBV 60 KO-800136 KO-800122 0,25 - 0,30 N/mm3 106092
OB35 HAL KO-064966 KO-701250 0,25 - 0,30 N/mm3
JBV 60 Ofotbanen KO-800136 KO-800122 0,30 - 0,35 N/mm3 104893
JBV 54 KO-800135 KO-800122 0,15 - 0,20 N/mm3 108295
JBV 54 KO-800135 KO-800122 0,25 - 0,30 N/mm3 107087

TRV:02589

Svillematter med statisk stivhet ≤ 0,15 N/mm3 kan benyttes på steder hvor det ikke er mulig å oppnå full ballasthøyde (se Overbygning/Prosjektering/Ballast#Manglende ballasthøyde) og på steder med store endringer i elastisitet i sporet (f. eks. betongkulverter med redusert ballasthøyde og ved brukar)

TRV:02590

Svillematter med statisk stivhet ≤ 0,35 N/mm3 kan benyttes på fri linje for å redusere nedknusing av ballast og utvikling av korte bølger på innerstreng.

4.3 Tresviller

TRV:02591

Det skal benyttes tresviller av type X i bøk og eik. Se Formål og krav for anvendelse.

TRV:02592

Tekniske krav til tresviller er gitt i Teknisk spesifikasjon for tresviller


Tresviller
Treslag Boring Vekt Tegning Artikkel nr.
Bøk 49E1 for Hey-Back-befestigelse 80 kg KO-700872 107655
49E1 for Pandrol PR/e-befestigelse 105739
60E1 for Nabla-befestigelse 104343
54E3 for Pandrol Fastclip-befestigelse (l=2500mm) 105422
54E3 for Pandrol Fastclip-befestigelse Ofotbanen (l=2600mm) 104917
Bruk av dobbeltsviller bør begrenses da det ikke er mulig med maskinell sporjustering rundt disse svillene.

Tegninger på tresviller finnes i Vedlegg/Sviller.

4.3.1 Bormønster

TRV:02593

a) For R < 300 m skal svillene bores iht. flg. sporvidder:

200 m < R < 300 m: 1440 mm

R ≤ 200 m: 1445 mm

Figur: Bormønster for 35 kg og Hey-Back befestigelse - Sk 3122, Figur: Bormønster for 49E1 med Hey-Back befestigelse - Sk 3120 og Figur: Bormønster for 49E1 med Pandrol befestigelse - Sk 3123 har bormønster for kurver med R ≥ 300 m og rettlinje.

TRV:02594

b) Hulldiameteren på tegningen gjelder furusviller. Hulldiameteren skal økes med 1 mm for bøk- og eikesviller.

Figur: Bormønster for 35 kg og Hey-Back befestigelse - Sk 3122
Figur: Bormønster for 49E1 med Hey-Back befestigelse - Sk 3120
Figur: Bormønster for 49E1 med Pandrol befestigelse - Sk 3123

4.4 Sporvekselsviller

Nye sporveksler leveres kun med betongsviller med unntak av DKV 1:9 54E3, som leveres med komposittsviller. Nye sporveksler blir levert komplett med sviller. Tresviller er kun aktuelt i forbindelse med fornying av sviller i eksisterende sporveksler.

TRV:02595

a) Sporvekselsviller av tre i hovedspor og hovedtogspor skal være av eik.

TRV:02596

b) Tresviller skal ikke kappes for tilpasninger i sporveksler da dette ødelegger impregneringshinnen og setter ned levetiden for svillene vesentlig.

Tegninger på sporvekselsviller finnes i Vedlegg/Sviller.

4.5 Brusviller

TRV:02597

Betongsviller på bruer med gjennomgående ballast og lengde over 30 m skal ha mulighet for feste av ledeskinner.

TRV:03476

Det skal benyttes betongsviller med svillematter med statisk stivhet 0,15 N/mm3 gjennom hele bruen og i en lengde på minimum 3/4 x v (m/s) x 0,5 (s) på hver side av bruen.

 • Unntak: På baner med aksellast >24 tonn skal det benyttes betongsviller med svillematter med statisk stivhet 0,25-0,30 på bruer som ikke krever bruk av ledeskinner.
Svillene har innstøpt anker for feste av ledeskinner (type A). Ved begge ender av brua avsluttes ledeskinnene i en spiss. Figur: Platesett til avslutning av ledeskinner (SK3187) og Figur: Platesett til avslutning av ledeskinner ved overgang fra tresviller på bru til betongsviller utenfor (SK3188) viser eksempler på en slik konstruksjon. Til dette anvendes et platesett med bøyde skinner påmontert. Platene festes i 9 sviller på begge sider av brua ved hjelp av innstøpte plastdybler (type B). Alternative løsninger kan anvendes forutsatt at skinnene er forsvarlig festet til svillene med skinnebefestigelse. Brusviller i betong leveres med svillematter.

TRV:02598

På stålbruer uten ballast skal det anvendes tresviller med tverrsnitt 230 x 230 mm som produseres i lengder fra 2500 mm til 5000 mm i 100 mm intervall.

Se for øvrig Overbygning/Prosjektering/Spor på bruer


Brusviller som nyanskaffes
Svilletype Anvendes til skinneprofil Tegning Artikkel nr.
JBV 60 BRU A med svillematte 0,15 N/mm3
60E1
KO-800139
106268
JBV 60 BRU B med svillematte 0,15 N/mm3
108398
JBV 60 BRU A HAL med svillematte 0,15 N/mm3 (for Ofotbanen)
60E1
KO-800139
104877
JBV 60 BRU B HAL med svillematte 0,15 N/mm3 (for Ofotbanen)
107338
JBV 54 BRU A med svillematte 0,15 N/mm3
49E1/54E3
KO-800138
104310
JBV 54 BRU B med svillematte 0,15 N/mm3
105408
Brusville i tre for stålbruer uten ballast
Alle
-
107414 og 106172
Figur: Platesett til avslutning av ledeskinner (KO-701265)
Figur: Platesett til avslutning av ledeskinner ved overgang fra tresviller på bru til betongsviller utenfor (KO-701266)


Øvrige brusviller som finnes i sporet
Svilletype Anvendes til skinneprofil Tegning
BRUSVILLE 95 type 1
60E1
KO-701264
BRUSVILLE 95 type 2
BRUSVILLE 97 type 1
49E1/54E3
KO-701263
BRUSVILLE 97 type 2

Tegninger på brusviller finnes i Vedlegg/Sviller.

4.6 Kabelsville

Kabelsville er en kassesville av stål for kabelgjennomføringer som i noen tilfeller kan legges inn på steder i betongsvillespor hvor det er nødvendig å ha kryssing av ledninger/kabler over sporet. Bruk av kabelsville krever dispensasjon fra krav til kabelkryssinger TRV:00510

TRV:08268

Kabelsville skal kun brukes under følgende forutsetninger:

 • Svilleavstand: 60 cm
 • Minimum 15 m mellom to kabelsviller
 • Kurveradius R > 400 m
 • Ikke i overgangskurver
 • Maksimal aksellast: 22,5 tonn
 • Største hastighet: 120 km/h

4.7 Gjenbruk

4.7.1 Tresviller

TRV:02599

a) Tresviller kan gjenbrukes dersom de består foreskrevet test og om nødvendig rehabiliteres.

TRV:02600

b) Testing av tresviller skal gjennomføres etter følgende metoder:

 • Visuell inspeksjon
 • Kontroll av skruenes feste som skjer ved tiltrekning av skruene til 150 Nm. Sviller med skruer som er løse etter testen må rehabiliteres før gjenbruk. Dersom mer enn 2 skruer på en plate er løse etter testen, vrakes svillen.

TRV:02601

c) Rehabilitering av tresviller skal gjennomføres etter følgende metoder:

 • Rehabilitering av skruehull ved innsetting av kunststoffdybler, eventuelt kan aluminiumsspiraler anvendes.
 • Oppretting av underlagsplater med plastkiler (spesielt aktuell i skarpe kurver).

Se for øvrig Overbygning/Vedlikehold/Sviller

4.7.2 Betongsviller

TRV:02602

a) Kriterier for gjenbruk av betongsviller er at de

 • ikke skal være utsatt for riss eller sprekker større enn 0,6 mm
 • ikke har skader i betongen rundt innstøpte svilleanker
 • ikke har skade på anleggsflate for skinne
 • ikke skal ha knust underside mot ballast
 • ikke skal ha synlig armering (pga. produksjonsmetoden vil armeringstverrsnittet av spenntauene i begge ender av svillene være synlig.)

TRV:02603

b) Eldre betongsviller med svilleskruer av type Dywidag kan rehabiliteres ved innsetting med kunststoffdybler i utsparingene for svilleskruene.

5 Befestigelse

5.1 Formål og krav

Skinnebefestigelsen skal forbinde skinnen med svillen og overføre krefter fra skinne til sville.

Krefter som påvirker befestigelsen er

 • langsgående krefter på grunn av temperaturendringer i sporet
 • langsgående krefter forårsaket av oppbremsing av rullende materiell i sporet
 • vertikale krefter forårsaket av trafikken i sporet
 • tverrkrefter forårsaket av trafikken i sporet

Befestigelsen skal under de opptredende krefter

 • sikre sporvidden
 • bidra til motstand mot utknekking av sporet

5.2 Typer

Det skilles mellom flere typer befestigelse:
 • direkte feste hvor skinnen festes direkte til svillen
 • indirekte feste hvor skinnen festes til en underlagsplate som deretter igjen festes til svillen
 • spesialfeste for støyreduksjon hvor skinnen er festet til en dobbel underlagsplate med elastisk mellomlegg både mellom stålplatene og under skinnefot.


Eksempler direkte / indirekte feste
Direkte feste Indirekte feste
Skinnespiker eller skinneskruer Hey-Back befestigelse
Pandrol befestigelse K - befestigelse

Det skilles videre mellom to typer befestigelser:

 • ikke fjærende befestigelse som gir en stiv forbindelse mellom skinne og sville
 • fjærende befestigelse som gir fjærende forbindelse mellom skinne og sville


Eksempler - fjærende/ikke fjærende befestigelser
Ikke fjærende befestigelse Fjærende befestigelse
Skinnespiker eller skinneskruer Pandrol befestigelse

Den ikke fjærende befestigelsen forårsaker store spissbelastninger i festet ved togpasseringer og slitasjen blir dermed stor.

Den fjærende befestigelsen tillater skinnen å fjære og reduserer spissbelastningene i festet. Slitasjen blir dermed mindre.

5.2.1 Valg av befestigelse

TRV:02604

a) Det skal for skinner på betongsviller anvendes direkte feste med fjærende befestigelse.

TRV:02605

b) For skinner på tresviller skal det benyttes indirekte feste med fjærende befestigelse.

5.2.1.1 Betongsviller

TRV:02606

Befestigelse som skal anvendes i sporkonstruksjoner på betongsviller ved sporombygging og ved nyanlegg er

 • Pandrol Fastclip
 • Pandrol e2039 (sporveksler)
 • Vossloh system W30 (for 35 tonn aksellast)

Befestigelse som for øvrig forekommer i sporkonstruksjoner på betongsviller er

 • Pandrol e 1877
 • Pandrol PR341A
 • Pandrol PR323
 • Pandrol PR401
 • Hey-Back underlagsplate med Hey-Back fjærer

5.2.1.2 Tresviller

TRV:02607

a) Befestigelse som skal anvendes i sporkonstruksjoner på tresviller ved sporombygging og nyanlegg er

 • Pandrol Fastclip
 • Pandrol e 2039 (sporveksler)
 • Pandrol e 2071 (brusviller med glidende befestigelse)

5.3 Befestigelseskomponenter

Befestigelsen består av flere komponenter.

Fjærende befestigelse for betongsviller består av

 • fjær
 • isolator
 • mellomleggsplate
 • (underlagsplate og svilleskruer ved indirekte befestigelse)


Fjærende befestigelse for tresviller består av

 • fjær
 • mellomleggsplate
 • underlagsplate
 • svilleskrue
Tegninger på befestigelseskomponenter finnes i Vedlegg Befestigelse.

5.3.1 Fjærer

Det er fjæren som holder skinnen på plass ved å presse skinnefoten ned mot sville/underlagsplate. Kraften som fjæren øver mot skinnefoten (klemkraft) er avhengig av fjærkarakteristikken og hvor mye fjæren er forspent (fjærvei). Fjærene er fremstilt av fjærstål.

TRV:02608

a) Til bruk ved sporombygging og nyanlegg skal det benyttes fjærer med følgende egenskaper:

Nominell klemkraft: min. 9 kN
Nominell fjærvei: min. 10 mm
Utmattingsgrense ved fjærbevegelse: min. ±0,75 mm
Permanent deformasjon maks. 1,0 mm


Nominell fjærkraft og nominell fjærvei er fjærkraft/fjærvei ved nominelle mål på alle befestigelseskomponenter, sville og skinne. Toleranser i målene for de forskjellige komponenter gjør at klemkraft og fjærvei kan variere med opp til ±30 % for et nybygd spor.

TRV:02609

b) I fuktige tunneler og andre steder hvor fjærene er utsatt for korrosjon skal det benyttes fjærer som er som er diffusjonsbelagt med sink (”sherardisering”).


Fjærer som skal anvendes ved sporombygging og nyanlegg på betongsviller
Type Tegning Art.nr. Anvendes sammen med
Sville Skinneprofil
Pandrol FE 1404 KO-800120 104535 JBV 60 60E1
JBV 54 49E1/54E3
Pandrol FE 1404 - sinkbelagt KO-800120 114793 2) JBV 60 60E1
JBV 54 49E1/54E3
Vossloh Skl 30 KO-071068 116728 BN 24 60E2
Pandrol e2039 KO-701119 103320 Sporvekselsville 54E3/60E1


Fjærer som for øvrig forekommer på betongsviller
Type Tegning Art.nr. Anvendes sammen med
Sville Skinneprofil
Pandrol FC1501 KO-701247 103443 NSB 95 60E1
JBV 97 49E1/54E3
Pandrol FC1501- sinkbelagt KO-701247 103429 2 NSB 95 60E1
JBV 97 49E1/54E3
Pandrol FE 1408 KO-800140 104311 JBV 54 "Dual rail" 3)

JBV 60 "Dual rail" 3)

35,7kg/NSB40

49E1/54E3

Pandrol FE 1408-sinkbelagt KO-800140 114794 2) JBV 54 "Dual rail" 3)

JBV 60 "Dual rail" 3)

35,7kg/NSB40

49E1/54E3

Pandrol FE 1504 (HAL) KO-800151 107234 JBV 60 60E2
Pandrol FC 1604 (HAL) KO-064967 110426 OB35 HAL 60E2
Pandrol e1877 KO-701203 103697 (104648)2 NSB 90 S41/49E1/54E3
NSB enhetssville S41/49E1/54E3
Pandrol PR341A KO-065615 103804 NSB enhetssville 35 kg/NSB40/S41/49E1/54E3
NSB Enhetssville i spesialutførelse 35 kg/NSB40
Sporvekselsville 49E1
Pandrol PR323 KO-700800 103.201.510 Betongsville type 2 for Pandrol S41/49E1/54E3
Pandrol PR401 KO-700801 103.201.72 Betongsville type 2 for Pandrol S41/49E1/54E3
Hey-Back HBFJ49 KO-700804 105790 Betongsville type 2 for Hey-Back S41/49E1
Pandrol PR607A KO-700799 103586 Sporvekselsville 54E3/60E1

2) Sinkbelagt for bruk i tunneler

3) FE 1408 brukes på utside, mens FE 1404 brukes på kjørekantside i "Dual rail" konstruksjonen


Fjærer som skal anvendes ved sporombygging og nyanlegg på tresviller
Type Tegning Art.nr. Anvendes sammen med
Underlagsplate Skinneprofil
Pandrol FC1501 KO-701247 103443 Pandrol underlagsplate for 49E1/54E3 og Fastclip FC på tresviller 49E1/54E3
Pandrol e20714 KO-701240 103468 Pandrol underlagsplate for 49E1/54E3 og e-fjær på tresviller 49E1/54E3
Pandrol e1877 KO-701203 103697 Pandrol underlagsplate for 60E1 og e-fjær på tresviller 60E1
Nabla RNTN1 KO-701241 107884 direkte befestigelse5 54E1/UIC60E1


Fjærer som forøvrig anvendes på tresviller
Type Tegning F.nr. Anvendes sammen med
Sville Skinneprofil
Pandrol e1877 Sk 3100 103.201.56 (103.201.53)2 Sk 3049 49E1/54E3
Hey-Back HBFJ49 Sk 1577 103.201.05 Sk 691 S41/49E1
Hey-Back HBFJ54 Sk 1578 103.201.12 Sk 691 54E3
Pandrol PR 341A Sk 1584 103.201.54 for sporveksler 49E1
Pandrol PR 607A Sk 1572 103.201.57 for sporveksler 54E3
Dobbel fjærspiker Dn46 Sk 1579 103.201.55 direkte befestigelse 54E3/54E1/60E1


4) Anvendes til Pandrol Railfree befestigelse på bruer uten glideskjøt og i sporveksler

5) Til NABLA befestigelse på tresviller benyttes 4,5 mm gummiplate mellom sville og skinne (Tegn. Sk 3142)

6) Anvendes i lange og fuktige tunneler

5.3.2 Isolatorer

Isolatorenes funksjon er å isolere for elektrisk strøm mellom skinne og fjær/svilleanker på betongsviller slik at det ikke blir elektrisk lekkasje mellom de to skinnestrenger gjennom svillene. Sammen med tykkelsen på mellomleggsplaten og tykkelsen av skinnefoten er isolatorens utforming med på å bestemme fjærvei og dermed klemkraften til fjæren. Isolatorene er fremstilt av kunststoff.

TRV:02610

a) Til bruk ved sporombygging og nyanlegg stilles følgende krav til isolatorene:

Strekkfasthet:

 • min. 4,5 kN (på "øret") for isolatorer til Pandrol e og PR
 • min. 7,8 kN for Fastclip tåisolator
 • min. 6,9 kN for Fastclip sideisolator


Isolatorer som skal anvendes i sporkonstruksjoner på betongsviller ved sporombygging og nyanlegg
Tegning Farge F.nr. Anvendes sammen med
Fjær Mellomlegg Sville Skinneprofil
KO-800121 (tåisolator) hvit 103.202.020 FE 1404 KO-800128 JBV 60 60E1
KO-800124 (sideisolator) hvit 103.202.030 KO-800129 JBV 54 49E1/54E3
KO-071069 sort 116729 Vossloh Skl 30 Vossloh Zw BN 24 60E2
Sk 3118 beige 103.101.58 e 2039 Sk 3125 sporvekselsville 60E1
Sk 3109 blå 103.101.57 e 2039 Sk 3111 sporvekselsville 54E3


Isolatorer som for øvrig forekommer i sporkonstruksjoner på betongsviller
Tegning Farge F.nr. Anvendes sammen med
Fjær Mellomlegg Sville Skinneprofil
Sk 3162a (tåisolator) hvit 103.203.06 FC1501 Sk 3164 NSB 95 60E1
Sk 3163 (sideisolator) hvit 103.203.03 Sk 3166 JBV 97 49E1/54E3
KO-800124 (9mm) brun 103.202.110 FE 1404 KO-800142 JBV 54 ("Dual rail") 35,7 kg / NSB40
KO-800143 (18 mm) hvit 103.202.120 FE 1408
KO-800143 (15,5 mm) grønn 103.202.140 FE 1404 KO-800129 JBV 60 ("Dual rail") 49E1 / 54E3
KO-800143 (22 mm) blå 103.202.150 FE 1408
Sk 3118 beige 103.101.58 e1877/PR607 Sk 3125 NSB 93/spv.sville 60E1
Sk 3109 blå 103.101.57 e1877/PR607 Sk 3111 NSB 90/spv.sville 54E3
Sk 3107 rød 103.101.55 e 1877 Sk 3111 NSB 90 S41/49E1
KO-800144 blå 103.101.540 e 1877 KO-800145 NSB enhetssville S41/49E1
KO-800146 hvit 103.101.560 e 1877 KO-800145 NSB enhetssville 54E3
Sk 3117 svart 103.101.50 PR341A Sk 1632 NSB enhetssville S41/49E1/54E3
Sk 1587 gul 103.101.44 PR341A Sk 1632 NSB enhetssville 35 kg/NSB40
Sk 1581 svart 103.101.49 PR341A Sk 1581A Betongsville i sporveksel 49E1


Isolatorer som skal anvendes på tresviller
Tegning Farge F.nr. Anvendes sammen med
Fjær Mellomlegg Sville Skinneprofil
Sk 3162a/ Sk 3163 hvit 103.203.06 FC1501 10x170x125 tre 49E1/54E3

5.3.3 Mellomlegg

Mellomlegg er plater i plast eller gummi som ligger mellom skinne og betongsville, eller mellom underlagsplate og skinne på tresviller. Mellomlegget har følgende funksjoner:
 • hindre slitasje mellom skinne og betongsville/underlagsplate
 • dempe vibrasjoner
 • isolere for elektrisk strøm mellom skinne og betongsville
 • gjennom høy friksjonskoeffisient gi stor lengdeforskyvningsmotstand mellom skinne og sville.

Vi skiller mellom to typer mellomlegg:

 1. Uelastisk mellomlegg som er produsert i plast. Disse platene demper vibrasjoner i liten grad.
 2. Elastisk mellomlegg som er produsert i gummi eller en kork-gummi blanding. Disse platene demper vibrasjoner godt og gir dessuten økt friksjon i forhold til plater av plast.

TRV:02611

a) Ved sporombygging og nyanlegg på betongsviller skal det benyttes elastiske mellomlegg som tilfredsstiller følgende krav:


Statisk stivhet: 40 - 60 kN/mm

Strekkfasthet: min. 17 N/mm2

Friksjonskoeffisient mellomlegg/skinne: min. 0,70

Elektrisk motstand: min. 1 x 108 Ωcm


Mellomlegg som skal anvendes i sporkonstruksjoner på betongsviller ved sporombygging og nyanlegg
Type Tegning Art.nr. Anvendes sammen med
Sville Skinneprofil
Pandrol 10 mm gummi KO-800128 105342 JBV 60 60E1
Vossloh Zw KO-071070 116730 BN24 60E2
Pandrol 10 mm gummi KO-800129 103973 JBV 54 49E1/54E3
Pandrol 10 mm gummi KO-701215 103506 sporvekselsville 54E3


Mellomlegg som for øvrig forekommer i sporkonstruksjoner på betongsviller
Type Tegning F.nr. Anvendes sammen med
Sville Skinneprofil
Pandrol 10 mm gummi Sk 3164 103.203.04 NSB 95 /sporvekselsville 60E1
Pandrol 10 mm gummi Sk 3166 103.203.05 JBV 97 49E1/54E3
Pandrol 10,5 mm gummi KO-800142 103.202.130 JBV 54 ("Dual rail") 35,7kg/NSB40
Pandrol 9 mm PU (HAL) KO-800150 103.203.210 JBV 60 60E2
Pandrol 10,5 mm PU (HAL) KO-064968 103.101.320 OB35 HAL 60E2
Pandrol 10 mm gummi Sk 3125 103.101.310 NSB 93 / sporvekselsville 60E1
Pandrol 10 mm gummi Sk 3111 103.101.390 NSB 90 / sporvekselsville 49E1/54E3
Walker 10 mm korkgummi Sk 3119 103.101.380 NSB 90 49E1/54E3
Hytrel 6,5 mm KO-800145 103.101.300 NSB enhetssville (e-clip) S41/49E1/54E3
Hytrel 6,5 mm Sk 3169 103.101.280 NSB enhetssville (PR-clip) 35 kg/NSB40/S41/49E1/54E3
EVA 5 mm Sk 1632 103.101.330 NSB enhetssville (PR-clip) 35 kg/NSB40/S41/49E1
EVS 5 mm Sk 1629 103.101.100 NSB enhetssville-spesial 35 kg/NSB40
EVA 5 mm Sk 1581A 103.101.350 Sporvekselsviller 49E1


Mellomlegg som forekommer i sporkonstruksjoner på tresviller
Type/dimensjon F.nr. Anvendes til
Skinner Befestigelse
PU 10 x 175 x 160 103.101.370 49E1/54E3 Pandrol Fastclip
2,0 x 170 x 125 103.101.15 S41/49E1 Pandrol/Hey-Back
2,0 x 160 x 110 103.101.16 35 kg/NSB40 Pandrol/Hey-Back
4,5 x 180 x 148 103.205.04 60E1 NABLA
4,5 x 180 x 138 103.205.03 54E1 NABLA

5.3.4 Underlagsplater

Underlagsplater brukes ved indirekte befestigelse og er festet til svillene ved hjelp av svilleskruer. Underlagsplater, som brukes først og fremst på tresviller, bidrar til å fordele trykket fra skinnefoten til svillen over en større flate slik at skinnen ikke graver seg ned i svillen. Underlagsplater bidrar også til at sidekrefter i kurver blir tatt opp av flere svilleskruer. Dette er nødvendig for å motvirke sporutvidelser på tresviller. Underlagsplater er fremstilt av valset eller smidd stål. På alle underlagsplater anvendes 2 mm plastmellomlegg.


Underlagsplater som skal anvendes i sporkonstruksjoner på tresviller ved sporombygging og nyanlegg
Type Tegning F.nr. Anvendes sammen med
Fjær Mellomlegg Svilleskrue Skinneprofil
Pandrol FC Sk 3049 103.049.19 Fastclip FC 1501 10x180x12 Sk 1086 49E1/54E3
Pandrol e KO-800137 103.049.20 e 1877 - Sk 1086 60E1


Underlagsplater som for øvrig forekommer i sporkonstruksjoner på tresviller
Type Tegning F.nr. Anvendes sammen med
Fjær Mellomlegg Svilleskrue Skinneprofil
Pandrol e Sk 3131 103.049.18 e1877 2x170x125 Sk 1086 49E1/54E37
Hey-Back Sk 691 103.049.01 HBFJ 49 2x170x125 Sk 1086 49E1
HBFJ 54 2x170x125 Sk 1086 54E3
Hey-Back Sk 695 103.035.03 HBFJ 35 2x160x110 Sk 1086 35 kg/NSB40

7) Ved bruk av skinneprofil 54E3 skal det ikke anvendes mellomlegg i denne sporkonstruksjonen


Underlagsplater med fjærbefestigelse som forekommer i sporkonstruksjoner på betongsville type 2
Type Tegning F.nr. Anvendes sammen med
Fjær Mellomlegg Svilleskrue Skinneprofil
Hey-Back Sk 972 103.049.03 HBFJ 49B 2x110x125 Sk 946 S41/49E1

Ved denne underlagsplaten skal det benyttes et 2,5 mm tykt mellomlegg av polyester mellom plate og sville.

Ved sporombygging og nyanlegg skal det normalt ikke anvendes underlagsplater i sporkonstruksjoner på betongsviller.

5.3.5 Svilleskruer

Svilleskruer brukes for å feste underlagsplater til svillene eller ved direkte befestigelse på tresviller (NABLA). På tresviller er skruene skrudd direkte ned i svillen. På betongsviller er skruene skrudd ned i dybler av kunststoff som er støpt inn i svillene.


Svilleskruer som skal anvendes i sporkonstruksjoner på tresviller ved sporombygging og nyanlegg
Type Tegning Lengde Art. nr. svilleskrue Art. nr. fjærring Anvendes sammen med underlagsplate
Svilleskrue m/dobbel fjærring Fn6 KO-700582 160 mm 107972 115195 Sk 3049 / Sk 3131 / Sk 691
200 mm 106884
260 mm 106980
Vossloh Ss NG KO-071071 161 mm 116731 Direkte befestigelse til BN24 betongsville
Svilleskrue for NABLA KO-701242 115 mm 106961 Direkte befestigelse til tresviller


Svilleskruer som forekommer i sporkonstruksjoner på betongsviller
Type Tegning F.nr. Anvendes sammen med underlagsplate
Svilleskrue m/dobbel fjærring Sk 946 104.101.52 Sk 972/Underlagsplater i sporveksler

6 Ballastfritt spor

Ballastfritt spor er en sporkonstruksjon hvor skinner og sviller ikke ligger i et lag av ballastpukk. Ballastlaget er erstattet av en fast konstruksjon. Ballastfritt spor gir normalt mindre byggehøyde enn spor med ballast og gir en mer stabil sporgeometri og krever mindre vedlikehold.

Ballastfritt spor som er utformet og dimensjonert i henhold til krav i dette kapittel vil ha samme kapasitet med hensyn på aksellast og hastighet som overbygningsklasse d.

6.1 Generelle krav

TRV:02613

a) Ballastfri sporkonstruksjon skal være konstruert og bygget i henhold til EN 16432-1 og EN 16432-2

TRV:02614

b) Ballastfri sporkonstruksjon skal konstrueres for en levetid på minimum 50 år

TRV:02615

c) Den ballastfrie sporkonstruksjonen skal være konstruert for å ivareta god vedlikeholdbarhet gjennom mulighet for inspeksjon, reparasjon og utskifting av komponenter og delsystemer

TRV:02616

d) Den ballastfrie sporkonstruksjonen skal være konstruert for anvendelse i spor med horisontal kurveradius ned til R=200 meter.

TRV:02617

e) Den ballastfrie sporkonstruksjonen skal være konstruert for anvendelse i spor med vertikal kurveradius ned til R=1300 meter.

TRV:02618

f) Den ballastfrie sporkonstruksjonen skal være konstruert for anvendelse i spor med overhøyde opp til 180 mm.

6.2 Anvendelse av ballastfritt spor

TRV:02619

a) Ballastfrie sporkonstruksjoner kan anvendes i tunneler og på bruer.

TRV:02620

b) Ballastfrie sporkonstruksjoner kan anvendes i dagsoner hvor underbygning er bygget i henhold til Underbygning/Setninger#Setningskrav_for_ballastfritt_spor i dagsone

TRV:02621

d) Ballastfritt spor kan bare anvendes i forbindelse med sporveksler dersom sporvekslene i sin helhet ligger i spor med ballastfri sporkonstruksjon.

6.3 Dimensjonerende laster

TRV:02622

a) Dimensjonerende laster for ballastfri sporkonstruksjon er gitt i EN 16432-1, kap 5.1

6.4 Krav til underliggende konstruksjoner/underbygning

TRV:02623

a) Fyllinger, skjæringer, bruer og tunneler som understøtter en ballastfri sporkonstruksjon skal oppfylle krav gitt i EN 16432-1, kap 5.2, samt krav i Bruer/Prosjektering og bygging, Tunneler/Prosjektering og bygging og Underbygning/Prosjektering og bygging

TRV:02624

b) Det skal gjøres geologiske og geotekniske undersøkelser for vurdering av egnethet av ballastfritt spor. Det skal ikke anvendes ballastfritt spor på steder med instabile formasjoner som kan medføre større deformasjoner.

TRV:02625

c) Krav til setninger er gitt i Underbygning/Setninger#Setningskrav_for_ballastfritt_spor i dagsone

TRV:02626

d) I tilfeller med utsprengning av tunnel med tradisjonelle metoder skal det ettersprenges eller utføres tilleggsarbeider for opparbeidelse av jevn såle i bunn. I nederste lag av tunnelsålen under det konstruktive sjikt skal det anvendes bundet materiale.

6.5 Miljøpåkjenninger

TRV:02627

a) Design av den ballastfrie sporkonstruksjonen skal ta hensyn til miljøpåkjenninger angitt i EN 16432-1, kap. 5.3

6.6 Konstruksjonskrav til ballastfritt spor

6.6.1 Generelle konstruksjonskrav

TRV:02628

a) Konstruksjonskrav til ballastfri sporkonstruksjon er gitt i EN 16432-2

TRV:02629

b) Kun materialer med etablert egnethet skal brukes.

TRV:02630

c) Materialer der aldring kan påvirke mekaniske egenskaper, skal ikke brukes i bærelagene til den ballastfrie sporkonstruksjonen

TRV:02631

d) Den ballastfrie sporkonstruksjonen skal ikke inneholde brannfarlige materialer i bærelag som ikke er tildekket.

6.6.2 Vertikal sporstivhet

TRV:02632

a) Den globale statiske stivheten fra mellomlegg i befestigelse og alle andre elastiske lag i sporkonstruksjonen skal ligge i området 20 - 25 kN / mm målt i henhold til EN 13146-9

TRV:02633

b) Den globale dynamiske stivheten fra mellomlegg i befestigelse og alle andre elastiske lag i sporkonstruksjonen skal ikke overstige 37,5 kN / mm målt i henhold til EN 13146-9

TRV:02634

c) På steder hvor det er behov for å dempe strukturstøy kan det være behov for å anvende spesielle løsninger med lavere vertikal sporstivhet.

6.6.3 Skinner

TRV:02635

a) Sporet skal være konstruert for skinner med profil 60E1 i henhold til EN 13674-1

TRV:02636

b) Sporet skal være konstruert med skinnehelning 1:20

TRV:02637

c) Sporet skal være konstruert med helsveiste skinner.

TRV:02638

d) Sporkonstruksjonen skal tillate aluminiotermisk sveising av skinner med sveisemetoder godkjent i henhold til EN 14730-1

TRV:02639

e) Sporkonstruksjonen skal tillate mobil brennstuksveising av skinner i henhold til EN 14587-2

6.6.4 Befestigelse

TRV:02640

a) Sporkonstruksjonen skal være utformet med befestigelse i kategori D i henhold til EN 13841-5.

TRV:02641

b) Minimum gjennomsnittlig klemmekraft for hver skinne skal være 16 kN i henhold til EN 13146-7.

TRV:02642

c) Befestigelsen i dagsone, tunneler og på bruer med lengde mindre enn 100 meter, skal muliggjøre vertikal justering av skinne -4mm/+70 mm og horisontal justering av skinne på ± 8 mm for hvert festepunkt ved installasjon.

TRV:02643

d) Befestigelsen i dagsone, tunneler og på bruer med lengde mindre enn 100 meter skal muliggjøre vertikal justering av skinne +50 mm og horisontal justering av skinne på ± 5 mm for hvert festepunkt etter at sporet er satt i drift.

TRV:02644

e) Befestigelse i tunneler og på bruer med lengde over 100 meter skal muliggjøre vertikal justering av skinne +20 mm og horisontal justering av skinne på ± 5 mm for hvert festepunkt etter at sporet er satt i drift.

TRV:02645

f) Alle befestigelseskomponenter skal være forhåndsinstallert i sporkonstruksjonen

TRV:02646

g) Befestigelsen skal tillate fullstendig mekanisk frigjøring og festing av skinnene uten bruk av skruverktøy

TRV:02647

h) Senteravstand mellom festepunkter skal være 600 - 650 mm.

6.6.5 Plasstøpt bærelag (pavement)

TRV:02648

a) Dersom plasstøpt bærelag inngår i sporkonstruksjonen skal denne være i henhold til EN 16432-2, kap.10.2

TRV:02649

b) Det skal anvendes betong i henhold til NS-EN 206:2013 + A1:2016 + NA:2017

TRV:02650

c) Det skal anvendes betong med styrkeklasse C30/37 N/mm2

TRV:02651

d) Bøyestyrken skal være klasse F4,5 (4,5 N / mm2) eller høyere

6.7 Sporgeometri

TRV:02652

a) Vertikalgeometri, horisontalgeometri og sporvidde skal tilfredstille krav til nyjustert spor i kvalitetsklasse Q0 gitt i Overbygning/Vedlikehold/Sporets geometri, beliggenhet og kvalitet

6.8 Avslutning av ballastfritt spor

TRV:02653

I overgangssoner fra ballastfritt spor til ballastspor skal det anordnes konstruktive løsninger som utjevner forskjellene i elastisitetsegenskapene til sporkonstruksjonene. Det skal gjøres undersøkelser om overgangssonen skal lokaliseres i sin helhet i tunnel eller i dagsone eventuelt om overgangssonen kan være i delvis i tunnel og delvis i dagsone.

TRV:02654

Lengde (m) av overgangssone skal være minimum v (m/s) x 0,5 (s)

TRV:02655

3/4 av overgangssonens lengde skal ligge i ballastsporet.

TRV:07961

Ballastmatte skal ikke brukes for å lage overgangssone mellom ballastfritt spor og ballastspor.


7 Isolerte skjøter

7.1 Formål og krav

Isolerte skinneskjøter brukes for å dele inn sporet i sporfelter for signalsystemet og for å skille mellom seksjoner i returledningen av kjørestrømmen.

TRV:02656

a) Krav til limte isolerte skjøter er gitt i Teknisk spesifikasjon - Limte_isolerte_skjøter_med_stållasker

TRV:02657

b) Isolerte skjøter skal danne en forbindelse i skinnestrengen som ikke tillater elektrisk strøm å passere. Isolasjonsevnen skal være så god at skjøten kan isolere kjørestrømmen i alle mulige værforhold. Krav til minimum isolasjonsmotstand for limte isolerte skjøter ved levering og montering i spor er minimum 150 kΩ.

TRV:02658

c) Den isolerte skjøten skal kunne motstå de mekaniske belastninger i sporet. I helsveist spor skal skjøten kunne ta opp strekkrefter på min. 1000 kN uten at den åpner seg eller mister isolasjonsevnen.

TRV:02659

d) Se Kontaktledning/Prosjektering/Seksjonering#Seksjonsfelt for plassering av isolerte skjøter i forbindelse med sugetransformatorer.

7.2 Konstruksjon

Isolerte skinneskjøter består av isolerte lasker, bolter og et isolerende profilmellomlegg.

TRV:02660

a) Krypstrømsveien skal være min. 6 mm for isolerte skinneskjøter.

Vi skiller mellom to hovedtyper isolerte skjøter, friksjonsskjøter og limte skjøter

Figurer som viser isolerte skjøter finnes i Vedlegg/Isolerte skjøter.

7.2.1 Friksjonsskjøter

Aksialkrefter blir overført dels mellom bolt og laskehull, og dels ved friksjon mellom skinne og lask. For å oppnå stor nok friksjon er det nødvendig med en høy forspenningskraft i boltene (800 - 900 Nm). Laskene er av kunststoff med eller uten stålkjerne. Friksjonsskjøter monteres normalt i sporet.

7.2.1.1 Friksjonsskjøter for helsveist spor

For at skjøtene skal kunne benyttes i helsveist spor må de ta opp langsgående krefter i skinnene uten at de åpner seg.

Friksjonsskjøter skal være konstruert med minimal klaring mellom bolt og laskehull. Dette krever langt større presisjon ved boring og montering enn andre typer isolerte skjøter.

TRV:02661

a) Boltene skal være dimensjonert for å ta opp aksialkreftene i sporet.


Friksjonsskjøter for helsveist spor
Type Profil Tegning F.nr. (komplett skjøt)
Exel 49E1 Sk 1067 102.051.25
54E3 102.051.26
54E1/54E2 Sk 1069 102.051.28
60E1 Sk 1068 102.051.27

7.2.1.2 Friksjonsskjøter for lasket spor

For skjøter som skal monteres i lasket spor tillates det at det skjer langsgående bevegelse mellom skinne og lask.


Friksjonsskjøter for lasket spor
Type Profil Tegning F.nr. (komplett skjøt)
Benkler 35 kg/NSB40 Sk 1061 102.051.180
49E1 Sk 1062 102.051.200
54E3 102.051.210

7.2.2 Limte skjøter

I limte isolerte skjøter blir laskene limt til skinnesteget med et 2-komponent epoxylim eller kunstharpiksmørtel. Kreftene blir her overført gjennom limfugene. Boltene tiltrekkes til 900-1000 Nm. Laskene er av stål. Limte skjøter leveres i to utgaver: Normal og forsterket. Den forsterkede utgaven har et profil med større treghetsmoment i området rundt skjøtåpningen. Dette gjør at skjøten blir stivere slik at den elastiske nedbøyningen ved togpassering blir mindre.

7.2.2.1 Skjøter for montering i verksted

Isolerte skjøter som blir limt med 2-komponent epoxy-lim må monteres i verksted pga. limets lange herdetid (12-24 t) Disse skjøtene blir levert ferdig montert med standard skinnelengder på 6000 mm og 7200 mm og 10800 mm. Skjøter som monteres i verksted kan leveres i to utgaver med hensyn på profilmellomleggets vinkel i forhold til skinnens lengderetning, 90° og 30°. Se fig 6.
Figur: Profilmellomleggets vinkel på isolerte skjøter


Isolerte skjøter for montering i verksted - type "S"
Profil Vinkel

profilmellomlegg

laskehull skinnekvalitet Tegning Artikkelnummer
L=6000 mm L=7200 mm L=10800 mm
49E1 90° 6 R350HT KO-067024 104210 103571 ikke tilgjengelig
30° 4 KO-701767 105631 105914
54E3 90° 6 R350HT KO-067023 106487 103572 110693
30° 4 KO-701767 107881 105873 ikke tilgjengelig
54E4 90° 6 R400HT KO-067023 110215 ikke tilgjengelig
60E1 90° 6 R350HT KO-067022 103509 108023 107070
30° 4 R350HT KO-701768 102.051.75 102.051.78 102.051.79
60E2 90° 6 R400HT KO-067022 110216

7.2.2.2 Skjøter for montering i spor

Isolerte skjøter som blir limt med kunstharpiks-mørtel kan monteres i spor. Herdetiden er 20-90 min. avhengig av temperaturen.


Limte isolerte skjøter for montering i spor
Type Profil Tegning F. nr.
MT-normal 35 kg/NSB40 Sk 1058 102.051.04
S41 Sk 1059A 102.051.05
MT-forsterket 49E1/54E3 Sk 1065 102.051.11
54E2 Sk 1070 102.051.12
60E1 Sk 1066 102.051.13

7.3 Materialer

7.3.1 Lasker

TRV:02662

a) Laskene skal fremstilles i stål eller kunststoff. Lasker av stål skal være belagt med en mansjett av isolerende materiale.

7.3.2 Bolter

TRV:02663

a) Boltene skal fremstilles av stål i fasthetsklasse 10/9 eller høyere. Boltene isoleres fra skinnesteget med en fôring av isolerende materiale. Denne fôringen er ikke nødvendig når laskene er av kunststoff.

7.3.3 Isolasjonsmateriale

TRV:02664

a) Isolasjonsmateriale i profilmellomlegg, isolasjonsmansjetter og isolasjonsfôringer er i kunststoff og skal tilfredsstille følgende krav:

 • Min. strekkfasthet = 150 N/mm2
 • Min. trykkfasthet = 100 N/mm2
 • Maks. vannabsorpsjon = 0,1 %
 • Min. spesifikk motstand = 1010 cm/cm2
 • Isolasjonsmaterialet skal være motstandsdyktig mot sollys
 • Isolasjonsmaterialet skal ikke inneholde stoffer som danner elektrolytter sammen med vann
 • Isolasjonsmaterialet skal ikke være brennbart

7.4 Anvendelse og plassering

7.4.1 Helsveist spor

TRV:02665

a) Godkjent for permanent plassering i helsveist spor er limte isolerte skjøter av type S, MT, og friksjonsskjøt av type Exel.

TRV:02666

b) Friksjonsskjøt av type Benkler er godkjent for midlertidig plassering i helsveist spor.

7.5 Beskyttelse mot overslag fra stålspon/støv

TRV:02668

a) På steder hvor det oppstår mye stålspon/støv som kan legge seg over profilmellomlegget og kortslutte skjøten bør det monteres en permanentmagnet for å fange opp metallpartikler. Magneten plasseres på begge sider av laskene i nærmeste svillemellomrom.


Magnet for å fange opp metallpartikler ved isolerte skjøter
Skinneprofil F. nr.
49E1/54E2/54E3 102.051.370
60E1 102.051.380
Figur: Magnet for å fange opp metallspon ved isolerte skjøter

7.6 Bormaler

Figur: Bormaler


Tabell: Bormaler for isolerte skjøter
Type Profil A (mm) B (mm) D (mm)
Limte isolerte skjøter 35kg/NSB40 165 ± 0,5 45 ± 0,5 30 ± 0,5
S41/49E1/54E3 165 ± 0,5 45 ± 0,5 33 ± 0,5
54E1/54E2 200 ± 0,5 65 ± 0,5 33 ± 0,5
60E1 165 ± 0,5 67 ± 0,5 33 ± 0,5
Friksjonsskjøter for helsveist spor S41/49E1/54E3 165 ± 0,2 46 ± 0,2 33 -0,0/+0,2
54E1/54E2 200 ± 0,2 65 ± 0,2 34 -0,0/+0,2
60E1 165 ± 0,2 67 ± 0,2 36 -0,0/+0,2
Friksjonsskjøter for lasket spor 35,7 kg/NSB40 165 ± 0,5 45 ± 0,5 30 ± 0,5
S41/49E1/54E3 165 ± 0,5 45 ± 0,5 30 ± 0,5

8 Sporstoppere

8.1 Formål og krav

TRV:02669

a) Sporstopperen skal bremse opp rullende materiell ved sporets ende.

TRV:02670

b) Sporstopperen skal fungere slik at rullende materiell ikke blir skadet ved påkjøring.

TRV:02671

c) Sporstopperen skal beskytte mennesker, bygninger og installasjoner.

8.2 Konstruksjon

Vi skiller mellom 3 ulike grunnkonstruksjoner av sporstoppere:
 • fast sporstopper
 • glidende sporstopper
 • sporstopper med hydrauliske buffere

TRV:02672

Sporstoppere for persontog skal både kunne ta opp krefter fra sidebuffere og fra sentralkoppelet

8.2.1 Fast sporstopper

Faste sporstoppere kan ikke forskyves langs sporet. Ved påkjørsel stopper det rullende materiell tilnærmet momentant. Faste sporstoppere finnes som både betong- og stålkonstruksjoner. En fast sporstopper vil ikke tilfredsstille krav til maksimal reaksjonskraft og akselerasjon

8.2.2 Glidende sporstopper

Glidbare sporstoppere kan forskyves langs sporet. Ved påkjørsel bremses toget ved at sporstopperen utretter et bremsearbeid når den forskyves langs sporet. Bremsearbeidet er avhengig av friksjonen i bremseelementene og bremsestrekningens lengde. Bremseelementene er forbundet med skrueforbindelser. Bremsekraften bestemmes av tiltrekkingsmoment og forspenningskraft i skrueforbindelsene.

8.2.3 Sporstopper med hydrauliske buffere

I denne typen sporstoppere opptar hydrauliske buffere bremsearbeidet ved påkjørsel. Sporstopper med hydrauliske buffere kan også monteres som glidbar sporstopper hvor bremsearbeidet blir tatt opp dels av de hydrauliske bufferene og dels av forskyvning langs sporet.

8.3 Valg av sporstopper

TRV:02673

a) Sporstopper skal dimensjoneres slik at den kan ta opp bevegelsesenergien fra rullende materiell med dimensjonerende togvekt og hastighet for det aktuelle sporet uten at det rullende materiell eller bakenforliggende konstruksjoner blir skadet.

8.3.1 Dimensjonerende parametere

8.3.1.1 Hastighet

TRV:02674

a) Sporstoppere skal dimensjoneres for følgende hastigheter:

 • togspor: 15 km/h
 • skiftespor: 10 km/h

TRV:02675

b) På steder hvor sporet har fall før sporstopperen skal dimensjonerende hastighet velges lik den hastighet løpske vogner eller tog uten virksomme bremser kan oppnå ved påkjøring av sporstopper, dersom denne er høyere enn hastighetene nevnt ovenfor.

8.3.1.2 Togvekt

TRV:02676

a) Sporstoppere skal dimensjoneres for den maksimale togvekt som kan forventes å trafikkere sporet.

8.3.1.3 Maksimal reaksjonskraft

TRV:02677

a) For å unngå skade på det rullende materiell ved sammenstøt, skal reaksjonskraft fra sporstopper begrenses til maks. 1500 kN.

8.3.1.4 Akselerasjon

TRV:02678

a) For å unngå skade på passasjerer ved sammenstøt skal sporstoppere for passasjertog dimensjoneres slik at avbremsingsakselerasjonen for de letteste togsettene ikke overstiger 1,5 m/s2.

8.3.2 Sporstoppere - kategorier

Tabell: Sporstoppere kategorier viser sporstoppere som anskaffes i Bane NOR inndelt i kategorier med hensyn til togvekt, hastighet og hvilken type tog/buffere som sporstopperen skal ta i mot.

Ved behov for sporstoppere med større kapasitet kan dette anskaffes på grunnlag av Technical specification - Buffer stops

Dersom spor mot sporstopper skal brukes av flere ulike togtyper med ulik togvekt, må retardasjon beregnes for de letteste togene. I beregningene legges det til grunn en bremsekraft på 40 kN pr. bremseelement i sporstopperen.


Tabell: Sporstoppere kategorier
Type Tog (buffer) Tog masse Hastighet Artikkel nr. Tegning
A Med eller uten sentralkoppel 100 tonn 15 km/h 110878 KO-070352
B Med eller uten sentralkoppel 200 tonn 15 km/h 110879
C Med eller uten sentralkoppel 500 tonn 15 km/h 110880
D uten sentralkoppel 100 tonn 10 km/h 110881 KO-070351
E uten sentralkoppel 200 tonn 10 km/h 110882
F uten sentralkoppel 500 tonn 10 km/h 110883
G uten sentralkoppel 1000 tonn 10 km/h 110884
H uten sentralkoppel 1500 tonn 10 km/h 110885

Vedlegg Sporstoppere viser sporstoppere som anskaffes i Bane NOR.

8.4 Sporstandard

TRV:02679

a) Ved sporstoppere som festes til skinnene, er det viktig at sporet er i stand til å ta opp langsgående krefter ved sammenstøt. Det stilles følgende krav til sporkonstruksjonen:

 • skinneprofil skal være 49E1 eller større
 • det tillates ingen sveiste eller laskede skjøter i sporstopperens glidestrekning
 • sporet skal være helsveist i min. 40 m eller mot nærmeste sporveksel foran sporstopperen
 • befestigelsen skal være av fjærende type
 • det tillates ingen isolerte skjøter nærmere enn 2 m fra sporstopperen

TRV:02680

b) Ved dimensjonerende togvekt over 200 tonn skal sporet forsterkes med 2 skinnestrenger som festes innenfor kjøreskinnene. Skinnene festes med svilleskruer til tresviller eller med Pandrol-fjærer til brusviller av betong. Sporet skal forsterkes i hele sporstopperens glidestrekning samt min. 2 m foran sporstopperen.

9 Andre sporkomponenter

9.1 Skinnestoppere

Skinnestoppere brukes for å hindre skinnevandring i sporkonstruksjoner som har liten lengdeforskyvningsmotstand mellom skinne og sville. Det vises for øvrig til Overbygning/Prosjektering/Helsveist spor og Overbygning/Bygging/Helsveist spor.


Skinnestoppere
Skinneprofil Tegning F. nr.
35 kg Sk 3061 104.201.91
S49 Sk 3060 104.201.92

Figurer som viser skinnestoppere finnes i Vedlegg/Andre sporkomponenter.

9.2 Strekkbolter

Strekkbolter brukes for å forhindre sporutvidelse.

TRV:02681

Strekkbolter skal bare brukes som en midlertidig løsning inntil en permanent utbedring av problemet har funnet sted.

TRV:02682

I hovedspor og hovedtogspor skal ikke strekkbolter ligge lenger enn 12 måneder. Bare nye strekkbolter tillates montert i hovedspor (gjenbruk er ikke tillatt).

TRV:02683

I togspor og sidespor skal ikke strekkbolter ligger lenger enn 48 måneder

TRV:02684

Maksimal brukstid for en strekkbolt skal ikke overstige 60 måneder.

Strekkbolter finnes i to utgaver; isolert og uisolert. Isolert strekkbolt har elektrisk isolasjon slik at det ikke dannes en elektrisk forbindelse mellom de to skinnestrengene.


Strekkbolter
Type Tegning F. nr.
Isolert Sk 631b 104.201.54
Uisolert Sk 631 104.201.46

Figurer som viser strekkbolter finnes i Vedlegg/Andre sporkomponenter.

9.3 Oppkjørsbjelke

Oppkjørsbjelke brukes for å beskytte følgende komponenter i sporet fra å bli skadet av snøryddingsutstyr.
 • Planovergangselementer
 • Avslutningparti av ledeskinner
 • Detektorer og annet utstyr som er fast montert til skinner eller sviller

Oppkjørsbjelker benyttes ikke i tunneler der detektorer er plassert mer enn 60 meter fra tunnelåpning (ref. Signal/Prosjektering/Togdeteksjon)

Det finnes to typer oppkjørsbjelke, Type 1 og Type 2. Oppkjørsbjelke Type 1 er kortere, men har brattere stigning enn Type 2. Ved påkjørsel av visse typer snøryddingsutstyr på Type 1, kan skader på snøryddingsutstyr og sville forekomme.

For krav til beskyttelse av hjuldetektorer se Signal/Prosjektering/Togdeteksjon

TRV:02685

Oppkjørsbjelke Type 1 skal ved nyanlegg monteres på JBV 60 BRU B / JBV 54 BRU B med dybler, eller tresviller. Ved montering av oppkjørsbjelke i et allerede eksisterende spor med betongsviller kan alternativ festeanordning vist i Vedlegg/Andre sporkomponenter benyttes.

TRV:08272

Ved montering av oppkjørsbjelke av Type 2 skal brakett vist i tegning KO-069419 benyttes.

TRV:02686

Oppkjørsbjelke skal ikke monteres i spor med mindre skinneprofil enn 49E1. I spor med mindre skinneprofil må beskyttelse tilordnes med hjelp av tilpasset trekonstruksjon (”oppkjørsplanke”).

TRV:02687

Skilt ”Hev sporrenser” og ”Senk sporrenser” skal settes opp i tilfeller hvor oppkjørsbjelke eller oppkjørsplanke monteres.


Oppkjørsbjelke
Type Tegning Artikkel nr.
Oppkjørsbjelke Type 1 KO-800053 104626
KO-800054
Oppkjørsbjelke Type 2 KO-069419 115035

Figurer som viser oppkjørsbjelke finnes i Vedlegg/Andre sporkomponenter .

10 Vedlegg

Sporkonstruksjoner

Skinneprofiler

Sviller

Befestigelse

Isolerte skjøter

Sporstoppere

Andre sporkomponenter