530 2019 Endringsartikkel 2375

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2375
Forslagsdato 28.06.2019
Forslagsstiller Safiye Dursun
Klassifisering Kravendring
Bok 530 Overbygning, prosjektering
Kapittel Plattformer og spor på stasjoner
Avsnitt 2.5 Atkomst til plattform
Forslagstekst Foreslår nytt unntak for gult område for stasjoner med samtidige togbevegelser, tilsvarende for unntaket for grønt område i Tabell 6: Tiltak for plankryssing ved stasjoner.

Dagens krav: Ferdsel over sporene skal sikres med automatisk bomanlegg Nytt forslag: Ferdsel over sporene skal sikres med automatisk bomanlegg Unntak: lyd- og lyssignaler kan utelates ved overgang over ett spor til midtplattform dersom alle tog stopper ikke mindre enn 10, og ikke mer enn 35 meter foran overgangen.

Begrunnelse: Det er ikke identifisert økt risiko ved dette kjøremønsteret ved samtidige togbevegelser sammenliknet med rekkefølgebaserte togbevegelser. Unntaket bør gjelde tilsvarende for gult område som for grønt område.

Se også vedlagt oppsummering etter møte med TTG.

Referansedokumenter

Planoverganger og samtidig innkjør.pdf

2 Vurdering av endringen

Risikoanalyse RA-2018-0354 (Samtidige togbevegelser på stasjoner med planoverganger) viser ingen økt risiko ved samtidige togbevegelser sammenliknet med rekkefølgebaserte togbevegelser for dette scenariet. På bakgrunn av dette bør det tillates at automatisk bomanlegg kan utelates i gult område under forutsetning av at alle tog stopper ikke mindre enn 10, og ikke mer enn 35 meter foran overgangen.

2.1 R - pålitelighet

Endringen påvirker ikke pålitelighet

2.2 A - tilgjengelighet

Endringen påvirker ikke tilgjengelighet i nevneverdig grad

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Redusert vedlikeholdsbehov for bommer der dette kan utelates

2.4 S - sikkerhet

Risikoanalyse RA-2018-0354 viser ingen økt risiko

2.5 L - levetid og kapasitet

Endringen legger til rette for økt bruk av samtidige togbevegelser, noe som øker kapasitet

2.6 Ø - økonomi

Reduserte kostnader der lys og lydanlegg kan benyttes i stedet for bomanlegg

2.7 K - klima og miljø

Endringen påvirker ikke klima eller miljø

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Endringen anbefales implementert med følgende tekst i tabell 6, celle rad 3 - kolonne3:

(Se her for eksisterende tabell: Overbygning/Prosjektering/Plattformer og spor på stasjoner#Atkomst til plattform)

Tabell 1: Tiltak for plankryssing ved stasjoner
Kombinasjon av passasjer- og trafikkmengde Tiltak for stasjoner uten samtidige togbevegelser Tiltak for stasjoner med samtidige togbevegelser
grønt område (minimumstiltak for alle stasjoner)
 • Planoverganger på stasjoner skal plasseres hensiktsmessig mht. kjørendes og gåendes sikt til hhv. planovergangene og sporet
 • Plassering og merking av personoverganger skal utføres slik at stans av tog er mulig i en avstand ikke mindre enn 10 m fra overgangen– benytt toglengdeskilt (Signal 74)
 • Mekanisk stengsel bør benyttes for å bevisstgjøre de reisende på kryssing av sporet
 • Planoverganger på stasjoner skal plasseres hensiktsmessig mht. kjørendes og gåendes sikt til hhv. planovergangene og sporet
 • Plassering og merking av personoverganger skal utføres slik at stans av tog er mulig i en avstand ikke mindre enn 10 m fra overgangen– benytt toglengdeskilt (Signal 74)
 • Mekanisk stengsel skal benyttes for å bevisstgjøre de reisende på kryssing av sporet
 • Ferdsel over sporene skal sikres med lyd- og lyssignaler.
  • Unntak: lyd- og lyssignaler kan utelates ved overgang over ett spor til midtplattform dersom alle tog stopper ikke mindre enn 10, og ikke mer enn 35 meter foran overgangen.
gult område (tiltak som skal utføres i tillegg til tiltak i grønt område)
 • Ferdsel over sporene skal sikres med lyd- og lyssignaler
 • Gjerder/beplantning bør benyttes for å sikre at passasjerer kun benytter tilrettelagt ferdselsveg over sporene på stasjonen
 • Ferdsel over sporene skal sikres med lyd- og lyssignaler
 • Ferdsel over sporene skal sikres med automatisk bomanlegg
  • Unntak: bomanlegg kan utelates ved overgang over ett spor til midtplattform dersom alle tog stopper ikke mindre enn 10, og ikke mer enn 35 meter foran overgangen.
 • Gjerder/beplantning bør benyttes for å sikre at passasjerer kun benytter tilrettelagt ferdselsveg over sporene på stasjonen
rødt område *Planskilt kryssing (over- eller undergang) skal benyttes

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 4. sep. 2019 kl. 12:14 (CEST)

4.2 Prosjekter

ok--Magheg (diskusjon) 3. sep. 2019 kl. 16:35 (CEST) OK--Jse (diskusjon) 4. sep. 2019 kl. 21:03 (CEST)

4.3 Infrastruktureier

ok --Nerbre (diskusjon) 4. sep. 2019 kl. 10:06 (CEST)

4.4 Teknologi

ok --Christopher Schive (diskusjon) 4. sep. 2019 kl. 23:05 (CEST)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --