530 2022 Endringsartikkel 3361

1 Endringsinformasjon

EndringsID 3361
Forslagsdato 15.08.2022
Forslagsstiller Kjell Kristian Hageland
Klassifisering Nytt krav
Bok 530 Overbygning, prosjektering
Kapittel 9.3 Oppkjørsbjelker
Avsnitt
Forslagstekst ERTMS-programmet foreslår å innføre ny type oppkjørsbjelke (Oppkjørsbjelke type 2) for å sikre at påkjørsler ikke skader utstyr eller infrastruktur. Løsningen er utviklet og testet på Nordlandsbanen, se vedlagte rapport. Foreløpige tegninger av festebrakett og oppkjørsbjelke er vedlagt. Oppdaterte tegninger med målsetting og større detaljer ettersendes.

Følgende krav endringer foreslås: TRV 02685 bør endres til å begynne med "Oppkjørsbjelke av type 1 skal..."

Nytt krav settes inn etter TRV 02685: Ved montering av oppkjørsbjelke av type 2 skal brakett type (referanse til tegning) benyttes.

Tabell nederst i kapittel 9.3 utvides til å inneholde begge typer oppkjørsbjelke.

Videre anbefales det å revurdere bruk av oppkjørsbjelke type 1 da stigningen er veldig bratt og ved påkjørsel kan det forekomme skader på sporrenser og sviller.

Referansedokumenter

Rapport og underlag for endringsforslag oppkjørsbjelke.pdf
oppkjørspbjelke type 2.pdf
Oppkjørsbjelke tegninger

2 Systemdefinisjon

Oppkjørsbjelke er en stålbjelke som er festet til svillene midt i sporet. Funksjonen til en oppkjørsbjelke er å beskytte detektorer, planoverganger og ledeskinner mot sammenstøt fra snøryddingsutstyr.

3 Vurdering av endringen

3.1 R - pålitelighet

Påliteligheten til jernbanesystemet vil påvirkes positivt da det vil være mindre sjanse for at utstyr for akseltellere blir skadet ved snørydding. Dersom plog ikke heves og det skjer en påkjørsel er løsningen mer skånsom enn dagens oppkjørsbjelker.

3.2 A - tilgjengelighet

Tilgjengeligheten til jernbanesystemet sikres med god pålitelighet og vedlikeholdbarhet.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Løsning minsker konsekvensen ved påkjørsel av anordning for løfting av sporrenser sammenlignet med dagens oppkjørsbjelker. Det vil redusere vedlikeholdsbehovet etter en påkjørsel av anordningen sammenliknet med dagens oppkjørsbjelker. Løsningen bidrar til at snørydding er tilfredsstillende på strekning med akseltellere, også inntil skinnens innerkant.

3.4 S - sikkerhet

Løsningen har mindre risiko enn dagens oppkjørsbjelker for å løfte kjøretøy med påmontert sporrenser med påfølgende fare for avsporing. Påkjørsel av oppkjørsplanke har mindre risiko enn dagens oppkjørsbjelker for å påføre skade på sviller ved påkjørsel med påfølgende fare for redusert sporstabilitet. Løsningen reduserer fare for skade på hjuldetektor og sørger derfor for bedre oppetid på signalanlegg. Feil på signalanlegg kan medføre fremføring av tog ved bruk av manuelle prosedyrer, noe som har et lavere sikkerhetsnivå enn ved fremføring på signal.


3.5 L - levetid og kapasitet

Endringen har ingen betydning for kapasitet.

Mindre sannsynlighet for skade ved påkjørsel øker levetid for sviller hvor oppkjørsbjelke er festet.

3.6 Ø - økonomi

Endringen har ingen vesentlig betydning for økonomi.

3.7 K - klima og miljø

Økt mengde av stål i ny oppkjørsbjelke medfører marginal økning i klimautslipp.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Rapport_og_underlag_for_endringsforslag_oppkjørsbjelke.pdf

Oppkjørsbjelke_tegninger.pdf

Oppkjørspbjelke_type_2.pdf

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Oppkjørsbjelke som beskrives i dag har en relativ bratt rampe som kan medføre skade på sporrenser og sville dersom den blir truffet av sporrenser. Ny foreslått oppkjørsbjelke har slakere stigning, hvor tester har vist at sporrenser i nedestilling kan passere uten å påføre skade.

Forslaget anbefales med beskrivelse og tegning av ny oppkjørsbjelke i Overbygning/Prosjektering/Sporkonstruksjoner#Oppkjørsbjelke

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 6. sep. 2022 kl. 10:15 (CEST)

5.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 5. sep. 2022 kl. 10:28 (CEST) Har vi mange skader på grunn av påkjøring av oppkjøringsbjelker, slik at det var behov for en ny type? ok --Nerbre (diskusjon) 7. sep. 2022 kl. 14:45 (CEST) ok--Magheg (diskusjon) 7. sep. 2022 kl. 15:21 (CEST)

5.3 Infrastruktureier

ok--Tbr (diskusjon) 6. sep. 2022 kl. 17:14 (CEST)

5.4 Teknologi

ok --Christopher Schive (diskusjon) 7. sep. 2022 kl. 15:51 (CEST)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!