530 2023 Endringsartikkel 3730

1 Endringsinformasjon

EndringsID 3730
Forslagsdato 15.08.2023
Forslagsstiller Arve Hustadnes
Klassifisering Kravendring
Bok 530 Overbygning, prosjektering
Kapittel 14 Plattformer og spor på stasjoner
Avsnitt 2.1 Plattformhøyder/ TRV:03950
Forslagstekst Det blir stadig større fokus på Universell utforming (ingen skal føle seg diskriminert). Dessuten bør det gjøres flere tiltak for å bedre punktligheten for persontog (unngå bruk av rullestolramper og heis i toget). Jeg foreslår derfor å stramme inn adgangen til å bygge 550 mm høy plattform. Dette kan gjøres ved at 550 mm høyde må avviksbehandles som skal-krav. Det bør ikke gis disp til å bygge 550 mm høyde på lokaltogplattformer i Oslo-området. Krav TRV:03951 er for svakt i og med at det bare henviser til alminnelig avviksbehandling, som i dette tilfelle tolkes slik at det bare er nye plattformer som skal være høye. Selv ved større ombygginger av eksisterende plattformer bygges de nå som lav plattform uten dispensasjon.

Ny tekst for TRV:03950: b) Ved bygging av ny plattform og ved ombygging av eksisterende plattform skal det velges høy plattform.

TRV:03951 foreslås tatt ut.

Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

For å minimere gapet mellom plattform og stigtrinn må plattformens høyde være tilpasset togene. I Europa er det i dag to standardhøyder; 760mm og 550mm over skinnetopp. Nye tog som anvendes i Nore i dag er tilpasset 760mm plattformhøyde.

Jernbaneinfrastrukturforskriften stiller krav til at universell utforming skal sikres ved bygging av nye plattformer og ved vesentlige endringer av eksisterende plattformer (§ 3-4). Universell utforming krever 760 mm plattformhøyde ved bruk av nye togtyper som anvendes i Norge.

3 Vurdering av endringen

TRV:03951 hvor det åpnes for 550 mm plattformhøyde etter behandling i hovedplanprosess skulle ta høyde for togtyper på dieselstrekninger som var tilpasset denne plattformhøyde. Disse eldre togtypene er nå i ferd med å bli utfaset til fordel for nyere togtyper som er tilpasset 760 mm plattformhøyde.

TRV:03951 er ikke lenger relevant. Forslaget om å fjerne dette kravet anbefales.

3.1 R - pålitelighet

Endringen påvirker ikke plattformenes pålitelighet.

3.2 A - tilgjengelighet

Endringen påvirker ikke plattformenes tekniske tilgjengelighet. Men, endringen medfører bedre tilgjengelighet for passasjerer.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Endringen påvirker ikke plattformenes vedlikeholdbarhet.

3.4 S - sikkerhet

Endringen bidrar til enklere av- og påstigning, og vil slik sett redusere sannsynlighet for feiltrinn/fall mellom plattform og tog.

3.5 L - levetid og kapasitet

Levetid påvirkes ikke av endringen.

Endringen reduserer behovet for bruk av mobile rullestolramper og heisløsninger i togene, noe som er tidkrevende å bruke. Dette vil påvirke kapasitet i positiv retning.

3.6 Ø - økonomi

Endringen kan i noen tilfeller medføre økte byggekostnader ved etablering av nye, og oppgradering av eksisterende plattformer.

3.7 K - klima og miljø

Klima og miljø påvirkes ikke av endringen.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Forslaget anbefales med tekst i TRV:03950:

Ved bygging av ny plattform og ved ombygging av eksisterende plattform skal det benyttes 760 mm plattformhøyde.


TRV:03951 anbefales fjernet.

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

OK--Erik Borgersen (diskusjon) 30. aug. 2023 kl. 09:00 (UTC)

5.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 28. aug. 2023 kl. 12:53 (UTC) OK --Nerbre (diskusjon) 30. aug. 2023 kl. 20:20 (UTC) ok--Magheg (diskusjon) 5. sep. 2023 kl. 13:18 (UTC)

5.3 Infrastruktureier

Ok--Tbr (diskusjon) 4. sep. 2023 kl. 21:01 (UTC)

5.4 Teknologi

OK--Christopher Schive (diskusjon) 5. sep. 2023 kl. 15:51 (UTC)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!