532 2020 Endringsartikkel 2701

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2701
Forslagsdato 21.07.2020
Forslagsstiller Alf Helge Løhren
Klassifisering Kravendring
Bok 532 Overbygning, vedlikehold
Kapittel 10 Planoverganger
Avsnitt
Forslagstekst Kapittel 10 Planoverganger med vedlegg i Overbygninger/Vedlikehold er gjennomarbeidet i sin helhet og ajourført med kravendringer, presiseringer, bl.a. oppdatert med endringer i Statens vegvesen sine håndbøker N100 og N300 og Bane NORS sine egne regelverk, foruten å være språkvasket bl.a. for å få inn korrekte faglige ord og uttrykk. I tillegg er kapittelet oppdatert på grunnlag av flere endringsforslag og innspill som bl.a. er kommet fra en egen planovergangsgruppe. I denne gruppen er det deltagere fra Sikkerhet og kvalitet og prosjektledere som arbeider med nedlegging av planoverganger. Til slutt er kapittel 10 Planoverganger justert på bakgrunn av innspill til høringsutgaven fra områdene.

I vedlagte notat er forslag til kravendringer, presiseringer og annet av endringer listet opp for hhv. kapittel 10 Planoverganger, vedlegg «Veiledning sikringsmetoder og tiltak», vedlegg «Skilting av planoverganger», vedlegg «Veiledning veigeometri» og vedlegg «Visitasjonsrutiner». Endringer i forbindelse med ren «språkvask» for å forsøke og bedre språket og tydeliggjøre innholdet, er i liten grad tatt med i notatet.

Referansedokumenter

Fil:20200722 ENDRINGSFORSLAG TIL TEKNISK REGELVERK- Overbygning-Vedlikehold-Planoverganger.pdf

2 Systemdefinisjon

I avsnitt 2.1 Siktkrav, punkt c) bestemmes nødvendig siktlengde ved en planovergang for det dimensjonerende kjøretøyet som skal krysse sporet. Utfra kjøretiden til det dimensjonerende kjøretøyet som skal passere planovergangen (tabell 1), og skiltet hastighet for tog, finnes nødvendig siktlengde ved planovergangen i tabell 2.

Nå er tabell 1 endret, dvs. oppdelingen av de ulike dimensjonerende kjøretøy, og kjøretiden som dimensjonerende kjøretøy må ha for å komme over planovergangen. Dimensjonerende kjøretøy blir delt i 3 grupper i motsetning til tidligere 4 grupper, og kjøretidene er justert opp for traktorer uten og med henger og Vogntog (VT) :

Ny Tabell 1: Kjøretid over planoverganger (Dimensjonerende kjøretøy og Kjøretid)

Personbiler, varebiler og kombibiler (P) / Mindre lastebil (LL) 5s

Lastebiler (inkl. brannbiler med stige) (L) 7s

Traktor uten og med henger / Andre landbruk- og skogbruksmaskiner / Vogntog (VT) 15s med fotnote 1)

I første kjøretøygruppe er det ingen endringer. I andre kjøretøygruppe er "Traktor uten henger" fjernet og overført til den tredje gruppen. Den tredje gruppen består nå av "Traktor uten og med henger", "Andre landbruk- og skogbruksmaskiner" og av "Vogntog (VT)". "Vogntog (VT) var tidligere egen kjøretøygruppe. Før stod det "Traktor med henger etc.", men nå er "etc." byttet ut med "Andre landbruk- og skogbruksmaskiner" som er tydeligere og mer konkret.

Dimensjonerende kjøretøygruppe (P), (LL), (L) og (VT) er fra Statens vegvesen Håndbok N100 Veg- og gateutforming.

Selv om det tidligere var skilt mellom traktor uten og traktor med henger, er det nå svært lite aktuelt å definere dimensjonerende kjøretøy som traktor uten henger. De aller fleste med en traktor har også henger eller annen redskap som de henger på traktoren. Dette endringsforslaget bygger på tilbakemeldinger fra banesjefer.

Når det gjelder kjøretid for traktor uten/med henger, ble det høsten 2019 foretatt målinger av kjøretid for en traktor uten henger og en traktor med tilhenger over en planovergang rett sør for Støren stasjon på Rørosbanen (endringsforslag #2489). Traktorens lengde med løfteaggregatet og skuffe i senket stilling for kjøring var 6,2 m og totallengden med tilhenger var 10,8 m.

Traktoren stod stille med skuffekanten 2,2 m (minste tverrsnitt for nye baner) fra spormidt før den startet å kjøre. Passeringstiden ble målt 1,7 m (lasteprofil) fra spormidt på andre siden av planovergangen. Gjennomsnittlig passeringstid for traktoren med henger av 6 passeringer tatt ved kjøring begge veier over planovergangen, var 14,83 s. Kjøretid for traktor uten og med henger er derfor foreslått økt til 15 s.

Etter høringsrunden av foreslåtte endringer i kapittel 10 Planoverganger er oppfatningen at Vogntog (VT) ikke bør ha mindre kjøretid enn traktorer, dvs. 15 s og at fotnoten 1) skal gjelde for alle kjøretøy i denne gruppen av dimensjonerende kjøretøy (traktor uten og med henger, andre landbruk- og skogbruksmaskiner og vogntog (VT)). I fotnoten står det at ved dimensjonering av siktkrav for denne gruppen kjøretøy, skal man vurdere

 • veiføring
 • behov for ringerutiner eller bevoktning
 • og/eller lavere kjørehastighet for tog.

Denne fotnoten gjaldt tidligere bare Vogntog (VT).

Den nye oppdelingen av dimensjonerende kjøretøy og de endrede kjøretidene vil kreve lengre siktlengder på mange planoverganger.

3 Vurdering av endringen

3.1 R - pålitelighet

Nødvendig siktlengde skal sørge for at kjørende kommer trygt og sikkert over planovergangen. I de tilfellene hvor endringene fører til økt siktlengde, fordi dimensjonerende kjøretøy får lengre kjøretid, øker også påliteligheten for at planovergangen fungerer som påkrevd, dvs. at kjørende kommer sikkert over planovergangen.

3.2 A - tilgjengelighet

Lengre kjøretid for kryssende kjøretøy vil øke tilgjengeligheten for planovergangen, dvs. tiden hvor planovergangen vil fungere som påkrevd.

For tog kan imidlertid tilgjengeligheten blir mindre i de tilfellene hastigheten må reduseres pga. eksisterende siktlengde for kjørende/gående over planovergangen ikke kan forlenges og oppfylle kravet til nødvendig siktlengde.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Vedlikeholdet vil øke for å kunne opprettholde lengre siktlengder.

3.4 S - sikkerhet

Lengre kjøretid vil gi lengre siktlengder og dermed større mulighet for å krysse planovergangen sikkert, dvs. økt sikkerhet. Dersom nødvendig siktlengde reduseres igjen pga. f.eks. vegetasjon eller nye bygninger/konstruksjoner, vil sikkerheten kunne reduseres igjen.

3.5 L - levetid og kapasitet

Liten eller ingen innvirkning på planovergangens levetid.

Hvis ikke påkrevd siktlengde oppnås, kan nedsatt hastighet for tog være aktuelt, og slik sett redusere kapasiteten på linjen.

3.6 Ø - økonomi

Livsløpskostnadene vil øke både ved opprettelse av lengre siktlengder og for vedlikehold av de nødvendige siktlengdene.

3.7 K - klima og miljø

Liten eller ingen innvirkning på klimaet.

Lengre siktlengder kan i noen tilfeller gi større inngrep i naturen langs linjen for å oppnå påkrevd sikt.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Vedlagt notat til endringsforslag #2701:Fil:20200722 ENDRINGSFORSLAG TIL TEKNISK REGELVERK- Overbygning-Vedlikehold-Planoverganger.pdf

3.9 Høringskommentarer

https://trv.banenor.no/w/images/9/96/20200722_H%C3%B8ringsuttalelser_til_TRV_10_Planoverganger.pdf

4 Innstilling fra fagansvarlig

Forslaget anbefales - gjelder kravendringer i flere avsnitt, samt vedlegg:

1 Hensikt og omfang:

Det tilføyes henvisninger til vedlegg:

Oversikt over alternative sikringsmetoder og tiltak finnes i vedlegg «Veiledning sikringsmetoder og tiltak.». https://trv.banenor.no/wiki/Sandkasse/Veiledning_sikringsmetoder_og_tiltak Definisjoner av begrep knyttet til planoverganger finnes her. https://trv.banenor.no/wiki/Felles_bestemmelser/Definisjoner,_forkortelser_og_symboler

2.1 Siktkrav:

Det tilføyes presisering:

Ved planoverganger med veisikringsanlegg eller bevoktning er det ikke krav til siktlengde, jf. Jernbaneinfrastrukturforskriften §3-6 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-04-11-388#KAPITTEL_3.

Krav TRV:04391 anbefales endret til følgende tekst:

TRV:04391


▶ c) Nødvendig siktlengde fra planovergang uten veisikringsanlegg til tog er gitt i Tabell 2. Valg av dimensjonerende kjøretid, t, avgjøres ut fra hva slags kjøretøy som benytter planovergangen, Tabell 1 .

I denne sammenheng menes dimensjonerende kjøretøy å være det største kjøretøy som forventes benytte den enkelte planovergang daglig eller flere ganger pr. uke.


Tabell 1: Kjøretid over planoverganger
Dimensjonerende kjøretøy Kjøretid, t (sek)
Personbiler, varebiler og kombibiler (P) / Mindre lastebil (LL)
5
Lastebiler (inkl. brannbiler med stige) (L)
7
Traktor med og uten henger

Andre landbruk- og skogbruksmaskiner

Vogntog (VT)

15 1)

1) Ved dimensjonering for denne klassen skal man i tillegg vurdere følgende forhold knyttet til sikker passering :

 • vegføring (bør være hor.lengdeprofil og vinkelrett kryssing)
 • behov for ringerutiner eller vaktmann (siktkrav bortfaller ved bevoktning)
 • midlertidig lavere kjørehastighet for tog (siktkrav endres ift. ny kjørehastighet for tog)

Tabell 2: Nødvendig siktlengde [m] ved planoverganger
Toghastighet

(km/h)

Kjøretid/sikttid t (s)
3,75 5 6 7 15
30 35 45 50 60 125
40 45 60 70 80 170
45 50 65 75 90 190
50 55 70 85 100 210
55 60 80 95 110 230
60 65 85 100 120 250
65 70 95 110 130 275
70 75 100 120 140 295
75 80 105 125 150 315
80 85 115 135 160 335
85 90 120 145 170 355
90 95 125 150 175 375
95 100 135 160 185 400
100 105 140 170 195 420
105 110 150 180 205 440
110 115 155 185 215 460
115 120 160 195 225 480
120 125 170 200 235 500
125 135 175 210 245 525
130 140 185 220 255 545


De anvendte hastigheter, akselerasjoner, lengder og adferdsmønstre representer i ulik grad konservative verdier. De mest konservative betraktninger er knyttet til passering av planovergang med personbil. Disse betraktninger skal ivareta følgende forhold :

 • dårlig veidekke
 • vinterforhold
 • stigningsforhold
 • krysningsvinkel

Modellen tar ikke hensyn til ekstremt dårlige kjøreforhold som for eksempel islagt kjørebane eller tåke.

For veggeometri (lengdeprofiler, veglinje og vegbredde) er det gitt anbefalinger i vedlegg c [«Veiledning veigeometri» ].

Under krav TRV:04392 tilføyes følgende forklarende tekst:

Hvis det henges opp speil, vil fotgjengere og syklister kunne se toget tidligere enn uten speil. Virkelig siktlengde kan derfor reduseres.
Det er viktig å påse ved høringer av reguleringsplaner at siktsoner er tegnet inn på reguleringsplaner. Ved utarbeidelse av reguleringsplaner for bolig, næring eller annet nær eksisterende planovergang (eller som innbefatter planovergangen), bør siktsoner for planoverganger tegnes inn på plankartet.

2.1.1 Måling av sikt

Krav TRV:04393 anbefales endret til følgende tekst:

TRV:04393

a) Ved måling av sikt for

 • Personbiler, varebiler og kombibiler (P)

skal sikt måles i avstand 6,0 m fra spormidt (~ 5,25 fra nærmeste skinne) i det aktuelle kjørefeltet. Hvis sikthinder (bygning, fjellskjæring eller lignende) eller veiføring tilsier at man stopper nærmere sporet for å oppnå sikt, skal det måles sikt herfra. Sikt skal ikke måles nærmere enn 4,0 m fra spormidt.

Sikt skal måles i høyde 1,1 m over veibanen (ved planovergangen) og mot et siktepunkt 2,0 m over skinnetopp.


Krav TRV:04394 anbefales endret til følgende tekst:

TRV:04394

b) Ved måling av sikt for

 • Mindre lastebil (LL)
 • Lastebiler (inkl. brannbiler med stige) (L)
 • Vogntog (VT)

skal sikt måles i avstand 6,0 m fra spormidt (~ 5,25 fra nærmeste skinne) i det aktuelle kjørefeltet. Hvis sikthinder (bygning, fjellskjæring eller lignende) eller veiføring tilsier at man stopper nærmere sporet for å oppnå sikt, skal det måles sikt herfra. Sikt skal ikke måles nærmere enn 4,0 m fra spormidt.

Sikt skal måles både 1,1 m og 2,0 m over veibanen (ved planovergangen), og mot et siktepunkt 2,0 m over skinnetopp. Av de to målte verdiene, skal korteste siktavstand velges.

Sikt må måles i to høyder for også å ta vare på nødvendig sikt for personbiler, varebiler og kombibiler (P), selv om dimensjonerende kjøretøy for planovergangen er et større kjøretøy enn (P). Siktforholdene kan være dårligere ved den laveste målehøyden.


Krav TRV:04395 anbefales slettet da det kun henviser til et annet krav

Krav TRV:04396 anbefales endret til følgende tekst:

TRV:04396

c) Ved måling av sikt for

 • Traktor uten og med henger
 • Andre landbruk- og skogbruksmaskiner

skal sikt måles i avstand 7,8 m fra spormidt (~ 7,05 m fra nærmeste skinne) i det aktuelle kjørefeltet.

Sikt skal måles i høyde både 1,1 m og 2,0 m over veibanen (ved planovergangen), og mot et siktepunkt 2,0 m over skinnetopp. Av de to målte verdiene, skal korteste siktavstand velges.


2.2 Skilting

Navn på avsnitt foreslås endret til 2.2 Skilting av vei ved planoverganger.

2.3 Orienteringssignal fra tog

Navn på avsnitt foreslås endret til 2.3 Skilting for tog med 2 nye underkapittel:

 • 2.3.1 Orienteringssignal for tog - dette avsnitt vil inneholde krav 04399
 • 2.3.2 Skilting for tog ved nedsatt hastighet - avsnitt med nytt krav

2.3.2 Skilting for tog ved nedsatt hastighet

Nytt krav TRV:0xxxx anbefales:

a) I de tilfellene hvor eksisterende siktlengde ikke oppfyller siktkravet med skiltet toghastighet, skal toghastigheten reduseres. Ny tillatt hastighet bestemmes ut fra tabell 2 basert på kjøretid/sikttid og eksisterende siktlengde.

Nytt krav TRV:0xxxx anbefales:

b) Nedsatt hastighet skal gjelde fra enden av eksisterende siktlengde, dvs. fra det punktet hvor kryssende kjøretøy kan se toget.

2.4 Bruk av grinder

Krav TRV:04401 anbefales endret til følgende tekst:

TRV:04401


▶ b) Når grind fjernes, skal det vurderes om andre tiltak skal gjennomføres, f.eks. oppsetting av skilt eller at planovergangen fjernes.

2.5 Andre tiltak for å øke sikkerheten

Krav TRV:04402 anbefales endret til følgende tekst (tilføyd nye kulepunkter):

TRV:04402

a) For å bedre sikkerheten utover kravene i avsnittene 2.1 - 2.4, bør følgende forhold vurderes:

 • Nedleggelse / fjerning av planovergangen
 • Forbedring av vegkvalitet
 • Økt siktlengde
 • Avtale om bruksbegrensninger
 • Redusere toghastighet
 • Montering av veisikringsanlegg ved planoverganger som kun benyttes av fotgjenger og syklister


2.5.4 Reduksjon av toghastighet

"Grå boks" foreslås fjernet

2.6 Sidespor

Innhold i første avsnitt blir oppdatert til:

For planoverganger på sidespor gjelder Trafikkregler for jernbanenettet (TJN), kapittel 3 Skifting og Strekningsbeskrivelse for jernbanenettet (SJN), Særbestemmelser. Egne regler for skifting er beskrevet i SJN for den enkelte banestrekning og sidespor.

3 Vedlegg

Følgende vedlegg har anbefalte endringer (lenke til vedlegg med ny tekst):

Sandkasse/Veiledning_sikringsmetoder_og_tiltak

Sandkasse/Skilting_av_planoverganger

Sandkasse/Veiledning_veggeometri

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

Bør det ikke skrives "Planovergang uten veisikringsanlegg" i stedet for "usikret planovergang", jf. tidligere diskusjoner?--Erik Borgersen (diskusjon) 2. sep. 2020 kl. 11:53 (CEST)

FT: Jo, det var også hensikten i forslaget. "Usikret planovergang" er nå endret til "Planovergang uten veisikringsanlegg"

5.2 Prosjekter

ok--Magheg (diskusjon) 3. sep. 2020 kl. 11:23 (CEST) OK--Jse (diskusjon) 3. sep. 2020 kl. 22:28 (CEST)

5.3 Infrastruktureier

Ok--Tbr (diskusjon) 3. sep. 2020 kl. 21:01 (CEST)

5.4 Teknologi

ok --Christopher Schive (diskusjon) 3. sep. 2020 kl. 23:00 (CEST)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres