532 2020 Endringsartikkel 2802

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2802
Forslagsdato 22.10.2020
Forslagsstiller Alf Helge Løhren
Klassifisering Kravendring
Bok 532 Overbygning, vedlikehold
Kapittel 10 Planoverganger
Avsnitt 2.1 Siktkrav
Forslagstekst På bakgrunn av innspill fra ledelsen i Bane NOR om ytterligere å øke sikkerheten på planoverganger uten veisikringsanlegg, er det utarbeidet forslag til noen endringer i forbindelse med siktkrav TRV:04391.

De 3 gruppene for dimensjonerende kjøretøy foreslås beholdt, men "Traktorer uten og med henger" deles igjen opp og legges i hver sin gruppe. "Traktor uten henger" legges til gruppen "Lastebiler (inkl. brannbiler med stige) (L)" og kjøretiden foreslås økt fra 7 s til 10 s. Det er på bakgrunn av målinger utført høsten 2019.

Tanken med endringsforslaget er også at det innføres muligheter for ringerutiner for alle planoverganger, men det er kun hvor siktkrav bare oppfylles for kjøretid på hhv. 5 s og 10 s som trenger eget underskilt til "Opplysningsskilt for lange eller tunge kjøretøy".

På planoverganger hvor siktkravet er oppfylt for 5 s kjøretid over planovergangen, foreslås at det settes opp "Opplysningsskilt for lange eller tunge kjøretøy" med underskilt hvor det står "Gjelder også traktorer og lastebiler".

På planoverganger hvor siktkravet er oppfylt for 10 s kjøretid over planovergangen, foreslås at det settes opp "Opplysningsskilt for lange eller tunge kjøretøy" med underskilt hvor det står "Gjelder også traktor med henger".

Tabell 2 "Nødvendig siktlengde [m] ved planoverganger" må oppdateres med ny kolonne for kjøretid 10 s, mens kolonnen for 7 s slettes.

Det foreslås også en ny kolonne i Tabell 1: Kjøretid over planoverganger som viser hvilket underskilt som skal brukes sammen med "Opplysningsskilt for lange eller tunge kjøretøy".

Se https://trv.banenor.no/wiki/Sandkasse/plo/sikt

Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

I avsnitt 2.1 Siktkrav, punkt c) bestemmes nødvendig siktlengde ved en planovergang for det dimensjonerende kjøretøyet som skal krysse sporet. Utfra kjøretiden til det dimensjonerende kjøretøyet som skal passere planovergangen (tabell 1), og skiltet hastighet for tog, finnes nødvendig siktlengde ved planovergangen i tabell 2. Dett skal sørge for nødvendig sikkerhet ved kryssing av planoverganger uten veisikringsanlegg eller bevoktning.

3 Vurdering av endringen

3.1 R - pålitelighet

Nødvendig siktlengde skal sørge for at kjørende kommer trygt og sikkert over planovergangen. Når siktlengden ikke er oppfylt for større kjøretøy enn dimensjonerende kjøretøy, vil bruk av ringerutine, øke sannsynligheten betraktelig for at de kjøretøyene som er større enn dimensjonerende kjøretøy, kommer sikkert over.

I de tilfellene hvor endringene fører til økt siktlengde, dvs. der hvor dimensjonerende kjøretøy er "Lastebiler (inkl. brannbiler med stige) (L) / Traktor uten henger" og som får økt kjøretid over planovergangen, øker også påliteligheten for at planovergangen fungerer som påkrevd, dvs. at kjørende kommer sikkert over planovergangen.

3.2 A - tilgjengelighet

Ved innføring av ringerutine istedenfor å redusere toghastigheten, økes tilgjengeligheten for tog på planovergangen.

Økt kjøretid for én kjøretøygruppe kan imidlertid føre til at nødvendig siktlengde ikke oppnås på de planovergangene hvor "Lastebiler (inkl. brannbiler med stige) (L) / Traktor uten henger" er dimensjonerende kjøretøy, og derfor må toghastigheten settes ned. Dette vil kunne redusere tilgjengeligheten.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

I de tilfellene hvor det settes opp skilt for ringerutiner, vil behovet for rydding av siktsoner bli det samme som tidligere, og redusert i forhold til å måtte rydde lengre siktsoner. Noe ekstra vedlikehold vil komme i forbindelse med flere skilt som skal kontrolleres og vedlikeholdes.

Vedlikeholdet vil øke på de planovergangene som får økt kjøretid fra 7 s til 10 s når siktlengdene skal opprettholdes.

3.4 S - sikkerhet

Innføring av ringerutine vil sikre at kjøretøy som trenger mer kjøretid over planovergangen enn det dimensjonerende kjøretøyet for planovergangen har behov for, vil kunne krysse sikkert.

Lengre kjøretid for "Lastebiler (inkl. brannbiler med stige) (L) / Traktor uten henger" vil gi lengre siktlengder og dermed økt sikkerhet for å krysse planovergangen.

3.5 L - levetid og kapasitet

Liten eller ingen innvirkning på planovergangens levetid.

Hvis ikke påkrevd siktlengde oppnås, kan nedsatt hastighet for tog være aktuelt, og slik sett redusere kapasiteten på linjen. Imidlertid vil innføring av ringerutine fjerne behovet for redusert toghastighet i de fleste tilfellene.

3.6 Ø - økonomi

Livsløpskostnadene vil i all hovedsak ikke endres, fordi innføring av ringerutine vil fjerne behovet for lengre siktlengder. Vedlikeholdet vil derfor ikke øke. En eventuell økning vil ligge i noe mer kontroll og vedlikehold av nødvendige skilt.

På planovergangene hvor "Lastebiler (inkl. brannbiler med stige) (L) / Traktor uten henger" er dimensjonerende, vil både opprettelse av lengre siktlengder og vedlikehold av de nødvendige siktlengdene, øke livsløpskostnadene.

3.7 K - klima og miljø

Liten eller ingen innvirkning på klimaet.

Mindre behov for å øke siktlengdene ved innføring av ringerutine vil redusere inngrep i naturen langs linjen for å oppnå påkrevd sikt.

Økt kjøretid for "Lastebiler (inkl. brannbiler med stige) (L) / Traktor uten henger" gir lengre siktlengder, og kan i noen tilfeller gi større inngrep i naturen langs linjen for å oppnå nødvendig sikt.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

I avsnitt 2.2 Siktkrav punkt c) er det gjort endringer i tabell 1, dvs. "Traktor med og uten henger" er igjen splittet i to forskjellige kjøretøygrupper, og kjøretiden som dimensjonerende kjøretøy må ha for å komme over planovergangen, er økt i én kjøretøygruppe. I tillegg er det lagt til en kolonne som viser hvilket underskilt som må settes opp i tillegg til "Opplysningsskilt for lange eller tunge kjøretøy" i det aktuelle tilfellet.

"Traktor uten tilhenger" er nå slått sammen med "Lastebiler (inkl. brannbiler med stige) (L)", mens "Traktor med henger" blir værende i den kjøretøygruppen som den er i dag. Kjøretidene er justert opp for "Lastebiler (inkl. brannbiler med stige) (L)/Traktor uten henger" fra 7 s til 10 s.

Ny Tabell 1: Kjøretid over planoverganger (Dimensjonerende kjøretøy og Kjøretid)

Personbiler, varebiler og kombibiler (P) / Mindre lastebil (LL) 5 s

Lastebiler (inkl. brannbiler med stige) (L) / Traktor uten henger 10 s

Traktor med henger / Andre landbruk- og skogbruksmaskiner / Vogntog (VT) 15 s med fotnote 1)


Dimensjonerende kjøretøygruppe (P), (LL), (L) og (VT) er fra Statens vegvesen Håndbok N100 Veg- og gateutforming.

Selv om ofte traktor har med en henger eller annen redskap, er det ønskelig å kunne differensiere på traktor uten og med henger, fordi det har betydning for nødvendig kjøretid over planovergangen og dermed siktlengde. Når det gjelder kjøretid for traktor uten/med henger, ble det høsten 2019 foretatt målinger av kjøretid for en traktor uten henger og en traktor med tilhenger over en planovergang rett sør for Støren stasjon på Rørosbanen (endringsforslag #2489). Forslaget til kjøretid etter disse målingene var 10 s for traktor uten henger og 15 s for traktor med henger.

De nye underskiltene for "Opplysningsskilt for lange eller tunge kjøretøy" vil ha følgende tekster: 

- Gjelder også traktorer og lastebiler

- Gjelder også traktorer med henger

og skal settes opp hhv. i forbindelse med kjøretøygruppe "Personbiler, varebiler og kombibiler (P) / Mindre lastebil (LL)" og "Lastebiler (inkl. brannbiler med stige) (L) / Traktor uten henger" hvor siktkravet for kjøretid 15 s ikke er oppfylt.

Tabell 2 "Nødvendig siktlengde [m] ved planoverganger" er oppdatert med en kolonne for siktlengder når kjøretiden er 10 s, mens kolonnen for kjøretid 7 s, er slettet.

Deling av "Traktor uten og med henger" i forskjellige kjøretøygrupper, økning av kjøretiden for kjøretøygruppe "Lastebiler (inkl. brannbiler med stige) (L) / Traktor uten henger" til 10 s og forslaget om skilting for ringerutine på på alle planoverganger som ikke har nødvendig siktlengde for større kjøretøy, vil øke sikkerheten uten at siktlengden nødvendigvis behøver å bli lengre. Oppsetting av opplysningsskilt om ringerutine på planoverganger med siktkrav i henhold til 5 s og 10 s, krever behov for unntak fra Jernbaneinfrastrukturforskriften §3-6 i hvert enkelt tilfelle.

På planoverganger hvor "Lastebiler (inkl. brannbiler med stige)(L) / Traktor uten henger" er dimensjonerende kjøretøy vil den økte kjøretiden for denne kjøretøygruppen, uansett kreve lengre siktlengder.

Forslaget anbefales med følgende tekst:


TRV:04391


▶ c) Nødvendig siktlengde fra planovergang uten veisikringsanlegg til tog er gitt i Tabell 2. Valg av dimensjonerende kjøretid, t, avgjøres ut fra hva slags kjøretøy som benytter planovergangen, Tabell 1 .

I denne sammenheng menes dimensjonerende kjøretøy å være det største kjøretøy som forventes å benytte den enkelte planovergang daglig eller flere ganger pr. uke.


Tabell 1: Kjøretid over planoverganger
Dimensjonerende kjøretøy Kjøretid, t (sek) Underskilt til skilt for ringerutiner
Personbiler, varebiler og kombibiler (P) / Mindre lastebil (LL)
5 1)
Gjelder også traktor og lastebil
Lastebiler (inkl. brannbiler med stige) (L) / Traktor uten henger
10 1)
Gjelder også traktor med henger
Traktor med henger

Andre landbruk- og skogbruksmaskiner

Vogntog (VT)

15 1) 2)

1) Innføring av ringerutine krever unntak fra Jernbaneinfrastrukturforskriften §3-6 i hvert enkelt tilfelle. Ringerutinen utformes i henhold til Krav i operativt regelverk for togframføring.

2) Ved dimensjonering for denne klassen skal man i tillegg vurdere følgende forhold knyttet til sikker passering :

  • vegføring (bør være hor.lengdeprofil og vinkelrett kryssing)
  • behov for ringerutine eller hovedsikkerhetsvakt (siktkrav bortfaller ved ringerutine eller bevoktning)
  • midlertidig lavere kjørehastighet for tog (siktkrav endres i forhold til ny kjørehastighet for tog)


Tabell 2: Nødvendig siktlengde [m] ved planoverganger
Toghastighet

(km/h)

Kjøretid/sikttid t (s)
3,75 5 6 10 15
30 35 45 50 85 125
40 45 60 70 115 170
45 50 65 75 125 190
50 55 70 85 140 210
55 60 80 95 155 230
60 65 85 100 170 250
65 70 95 110 180 275
70 75 100 120 195 295
75 80 105 125 210 315
80 85 115 135 225 335
85 90 120 145 240 355
90 95 125 150 250 375
95 100 135 160 265 400
100 105 140 170 280 420
105 110 150 180 295 440
110 115 155 185 305 460
115 120 160 195 320 480
120 125 170 200 335 500
125 135 175 210 350 525
130 140 185 220 365 545


De anvendte hastigheter, akselerasjoner, lengder og adferdsmønstre representerer i ulik grad konservative verdier. De mest konservative betraktninger er knyttet til passering av planovergang med personbil. Disse betraktninger skal ivareta følgende forhold :

  • dårlig veidekke
  • vinterforhold
  • stigningsforhold
  • krysningsvinkel

Modellen tar ikke hensyn til ekstremt dårlige kjøreforhold som for eksempel islagt kjørebane eller tåke.

For veggeometri (lengdeprofiler, veglinje og vegbredde) er det gitt anbefalinger i Vedlegg/Veiledning veggeometri.

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

Bør det tas inn noe om behov for unntak fra jernbaneinfrastrukturforskriften? Jf. sak 202011970 og Sjt sitt svar. Synes det er litt vanskelig å se sammenheng med instruksen for ringerutiner og kravene der. https://orv.banenor.no/orv/doku.php?id=togframforing:passering_av_usikrede_planoverganger_med_grind&s[]=ringe

Tabell 3 er oppdatert med fotnoter som tydeliggjør dette forholdet. --Christopher Schive (diskusjon) 3. feb. 2021 kl. 12:22 (CET)

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 4. feb. 2021 kl. 11:02 (CET)

5.2 Prosjekter

Er de nye ringerutinene avklart med de som mottar oppringning?--Magheg (diskusjon) 3. feb. 2021 kl. 07:31 (CET) OK--Jse (diskusjon) 3. feb. 2021 kl. 10:23 (CET) ok--Magheg (diskusjon) 3. feb. 2021 kl. 11:03 (CET)

5.3 Infrastruktureier

Ok--Tbr (diskusjon) 3. feb. 2021 kl. 10:34 (CET)

5.4 Teknologi

ok --Christopher Schive (diskusjon) 3. feb. 2021 kl. 12:10 (CET)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!