532 2021 Endringsartikkel 2835

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2835
Forslagsdato 20.11.2020
Forslagsstiller Lars Bjålie
Klassifisering Nytt krav
Bok 532 Overbygning, vedlikehold
Kapittel 11 (Sporveksler)
Avsnitt 22 (Toleranser og utløsende krav)
Forslagstekst Forslag fra Team Sporovervåkning.

Annen kontaktperson: Jørgen Torgersen, jorgen.torgersen@banenor.no.

Referansedokumenter

20201120 Team Sporovervåking Grenseverdier Omleggingsmargin Overbygning.pdf

2 Systemdefinisjon

Ved å overvåke effekt, strøm og tid som drivmaskiner bruker under omlegging av sporveksler er det mulig å innhente informasjon om sporvekselens tilstand med hensyn til bevegelse av tungene. Ved hjelp av overvåking er det mulig å fastslå hvor stor margin drivmaskiner har før sluring oppstår og omlegging ikke lenger er mulig, slik at nødvendig vedlikehold kan planlegges før stoppende feil oppstår.

3 Vurdering av endringen

3.1 R - pålitelighet

Klare grenseverdier for omleggingsmarin vil medføre bedre pålitelighet som følge av at nødvendig vedlikehold blir utbedret før stoppende feil oppstår.

3.2 A - tilgjengelighet

Bedre tilgjengelighet av infrastrukturen som følge av mindre stoppende feil.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Endringen vil kunne medføre mer målrettet vedlikehold.

3.4 S - sikkerhet

Endringen påvirker ikke sikkerhet

3.5 L - levetid og kapasitet

Gjennom mer målrettet vedlikehold vil endringen medføre mindre belastninger på drivmaskiner og dermed lengre levetid for drivmaskiner.

Endringen har ingen betydning for kapasitet.

3.6 Ø - økonomi

Gjennom mer målrettet vedlikehold vil endringen medføre lavere livsløpskostnader for drivmaskiner. Endringen vil også i noen tilfeller redusere behov for smøring av glideplater, og slik sett redusere vedlikeholdskostnader

3.7 K - klima og miljø

Endringen har ingen direkte betydning for klima eller miljø.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

For å få full nytte av overvåking av drivmaskiner, er det viktig at det finnes klare grenseverdier i Teknisk regelverk. Forslaget anbefales med følgende tekst i https://trv.banenor.no/wiki/Overbygning/Vedlikehold/Sporveksler:

4.1 Omleggingsmargin for drivmaskin

Omleggingsmargin regnes ut fra maks strøm/effekt-trekk i omleggingsfasen og slureverdi (strøm/effekttrekket ved sluring), som vist i Figur 1 Omleggingsmargin = 1 – (maksverdi i omleggingsfase/slurefase) x 100 %
Figur 1: Omleggingsmargin

Vedlikeholdsgense:

TRV XXXXX

b) Omleggingsmargin for hver individuell drivmaskin i sporvekselen skal være minimum 20%.

Analyse av omleggingsmargin-relatert sluring (funksjonsfeil) viser at ved 20% eller høyere omleggingsmargin inntreffer svært få sluringer de neste 30 dagene. Ved vedlikehold kan man oppfylle denne grenseverdien for å forhindre fremtidig sluring.

Tiltaksgrense:

TRV XXXXX

a) Omleggingsmargin for hver individuell drivmaskin i sporvekselen skal være større enn 0%.

Omleggingsmargin på 0% eller lavere genererer varsel i Sporovervåking-appen (https://sporovervaking.kv.banenor.no/alarms) og automatisk Arbeidsordre, forutsatt at drivmaskinen har sensorovervåking. 0% omleggingsmargin eller lavere betyr at drivmaskinen har et større strøm/effekt-trekk enn det som inntraff ved tidligere sluring (funksjonsfeil).

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 1. feb. 2021 kl. 13:58 (CET)

5.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 2. feb. 2021 kl. 16:49 (CET) ok--Magheg (diskusjon) 3. feb. 2021 kl. 11:10 (CET)

5.3 Infrastruktureier

Ok--Tbr (diskusjon) 2. feb. 2021 kl. 12:46 (CET)

5.4 Teknologi

Jeg skal ikke motsette meg dette, men jeg finner ingen analytisk tilnærming med kost/nytte som forklarer at metodikken og innslaget for vedlikehold gir besparelser og riktig vedlikeholdsintervall. Andre forhold som også kan påvirke strømtrekk er ikke omtalt. --Tore Telstad (diskusjon) 2. feb. 2021 kl. 22:22 (CET)

FT: Estimerte kostnadsbesparelser ved å organisere "Smøre/rengjøre - sporveksel" aktivitet basert på tilstand istedenfor kalenderbaserte intervaller er beskrevet i dokumentet "Sporvekseldrivmaskin Gevinst Tilstandsbasert Overvåking".

OK --Christopher Schive (diskusjon) 8. feb. 2021 kl. 09:55 (CET)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!