Overbygning/Vedlikehold/Sporveksler

1 Omfang

De etterfølgende regler omfatter et fast periodisk tilsyns- og vedlikeholdsprogram som skal sikre høy standard i sporveksler og sporkryss. Siktemålet er å oppnå gode gjennomkjøringsegenskaper og lang levetid. For å sikre god vedlikeholdsstandard er det nødvendig at
 • sporveksel og sporkryss alltid er godt pakket
 • korrekt geometrisk beliggenhet er sikret
 • all befestigelse og forbindelsesdeler er korrekt montert og tilspent
 • påkrevde kontrollmålinger av geometrien i sporveksler og sporkryss blir foretatt
Sporveksler kan ha skinnekryss med og uten bevegelig krysspiss.

Kapitlet beskriver utløsende krav (toleranser) for sporveksler for følgende feilmoder:

 • sporgeometriske feil
 • sporviddefeil
 • ledeviddefeil
 • slitasje i skinnekryss med og uten bevegelig krysspiss
 • slitasje på tunge og stokkskinne
 • feil i tungens posisjon i forhold til stokkskinnen

Med utløsende krav menes krav for når vedlikeholdstiltak skal iverksettes.


1.1 Kvalitetsklasser

Noen toleranser er avhengig av kvalitetsklassen. For disse toleransene gjelder kvalitetsklassen som samsvarer med største tillatte hastighet i hovedspor og avvikespor i en sporveksel og største tillatte gjennomkjøringshastighet i sporkryss. Det betyr at samme sporveksel kan ha forskjellig kvalitetsklasse i hovedspor og avvikespor og derfor ulike toleransegrenser. Kvalitetsklasser med tilhørende hastighetsområder er gitt i Overbygning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav.

2 Toleranser og utløsende krav

2.1 Høyde- og sidejustering

For sporveksler og sporkryss gjelder samme toleransekrav til høyde- og sidejustering som sporet for øvrig, jf. Overbygning/Vedlikehold/Sporets geometri, beliggenhet og kvalitet.

2.2 Generelle krav - tungeparti

2.2.1 Tunge og stokkskinne

TRV:04419

▶ Når sporveksel er i kontroll, og et mellomlegg tykkere enn 3 mm kan føres mellom tungespiss og stokkskinne, skal dette utbedres umiddelbart.

TRV:04420

▶ Slitasje og avskalling for stokkskinne og tunge som overstiger grensene gitt i Vedlegg/Undersøkelse av tungeanordninger skal utbedres umiddelbart. (ORE70 undersøkelser)

TRV:04421

▶ Sprekker eller sår i feilgruppe 0 eller 1 i henhold til Vedlegg/Ultralyd- og visuell kontroll av sporveksler skal utbedres umiddelbart.

TRV:07779

I hovedspor og hovedtogspor skal hele tungeanordningen skiftes.

 • Unntak: I sporveksler som ikke ligger i hovedspor eller hovedtogspor, kan tungen skiftes alene, dersom stokkskinnen samtidig tilpasses ny tunge ved sliping og påleggssveising. Tilsvarende gjelder for separat utskifting av stokkskinne.

Vedlikeholdskrav:

TRV:04422

▶ Avstand mellom fraliggende tunge og stokkskinne skal være ≥ 58 mm kontrollert i hele tungens lengde.

TRV:04423

Minste avstand mellom fraliggende tunge og stokkskinne ved tungespiss skal være min.:

 • 160 mm for sporveksler med en drivmaskin
 • 110 mm for sporveksler med to eller flere drivmaskiner

TRV:08232

I sentralstilte sporveksler med rådegrav bør avstanden mellom tungespiss og kjørnemerket ikke avvike mer enn +/- 15 mm og skal ikke avvike mer enn +/- 20 mm.

Kravet gjelder uavhengig av temperatur når kontroll utføres

TRV:04424

▶ Sprekker eller sår i feilgruppe 2a/2b i henhold til Vedlegg/Ultralyd- og visuell kontroll av sporveksler

2.2.2 Tungestøtter

Vedlikeholdskrav:

TRV:04425

Når stokkskinnens geometriske beliggenhet er sikret, skal åpningen mellom tungestøtte og tunge ikke være mer enn:

 • 2 mm for sporveksler med gjennomkjøringshastighet > 40 km/h
 • 5 mm for sporveksler med gjennomkjøringshastighet ≤ 40 km/h

2.2.3 Tungeruller

Vedlikeholdskrav:

TRV:04426

Tungeruller skal være tilskrudd og godt festet til stokkskinnen. Det brukes også en konstruksjon hvor tungerullene er festet til glideplatene. Akslene skal sitte godt fast i brakettene. Rullene skal løpe lett, hvis ikke skal de skiftes ut. Dekkplatene for nylonfôringene skal være tilskrudde og skruene låst.

TRV:04427

Type sporvekseldrivmaskin bestemmer maksimal størrelse på løftet ved tungespiss når den hviler på rullene i fraliggende stilling. Tungen skal være løftet maksimalt

 • ca. 2 mm (Alstom MET sporvekseldrivmaskin)
 • ca. 3 mm (Siemens ELS710 sporvekseldrivmaskin)
 • ca. 5 mm (Siemens Bsg 9 sporvekseldrivmaskin)

ved tungespiss når den hviler på rullene i fraliggende stilling.


Rullebanen må helle inn mot stokkskinnen, og rullene skal løpe lett og uhindret.

Horisontal avstand mellom tilliggende tunge og tungerull skal være min. 3 mm.

2.3 Generelle krav - kryssparti

2.3.1 Skinnekryss

TRV:04428

▶ a) Sprekker eller sår i feilgruppe 0 i henhold til Katalog over feil og skader i skinnekryss skal utbedres umiddelbart

TRV:04429

▶ b) Sprekker eller sår i feilgruppe 1 i henhold til Katalog over feil og skader i skinnekryss skal utbedres innen 1 måned.


Vedlikeholdskrav:

TRV:04430

▶ c) Sprekker eller sår i feilgruppe 2a/2b i henhold til Katalog over feil og skader i skinnekryss

TRV:04431

▶ d) Sporrillene skal være fri for hindringer. Minimum rillebredde er 38 mm, og minimum rilledybde er 40 mm.

TRV:04432

▶ e) Eventuelle bolter skal være godt tilskrudd.


2.3.1.1 Skinnekryss med bevegelig krysspiss

TRV:04433

▶ Dersom krysspissen tilslutter mangankrybben med over 1 mm mellomlegg mellom spiss og mangankrybbe, skal dette utbedres umiddelbart.

TRV:08233

▶ Sprekker eller sår i feilgruppe 0 i henhold til Vedlegg/Ultralyd-_og_visuell_kontroll_av_sporveksler#SPORVEKSELTUNGER skal utbedres umiddelbart.

TRV:08234

▶ Sprekker eller sår i feilgruppe 1 i henhold til Vedlegg/Ultralyd-_og_visuell_kontroll_av_sporveksler#SPORVEKSELTUNGER skal utbedres innen 2 uker etter feilrapportering. I tiden mellom feilrapportering og utbedring settes hastigheten ned til maks 40 km/h.

TRV:08274

Avstand mellom krysspiss og mangankrybbe/vingeskinne ved fraliggende krysspiss skal være minimum 58 mm.

Vedlikeholdskrav:

TRV:04434

▶ Krysspissen skal tilslutte mangankrybben med maks. 1 mm mellomlegg mellom spiss og mangankrybbe.

TRV:08236

▶ Avstanden fra spissen (reell spiss) til den bevegelig krysspissen og til punktet på krysspissen hvor det er hjulkontakt, skal være større enn 10 mm.

Se Vedlegg/Tilstandskontroll_av_bevegelige_krysspiss#Tilslutning_mellom_krysspiss_og_mangankrybbe

TRV:08237

▶ Avstanden mellom den bevegelige krysspissen og krysspisstøttene skal ikke overstige 2 mm.

Se Vedlegg/Tilstandskontroll av bevegelig krysspiss#Krysspissens sideslitasje

TRV:08238

▶ Den bevegelige krysspissen skal ikke være skjev, det vil si at maksimalt tillatt avvik fra normalen er ± 1,80 som tilsvarer 2,5 mm på 80 mm.

Se Vedlegg/Tilstandskontroll av bevegelig krysspiss#Kontroll av skjevhet i den bevegelige krysspissen

TRV:08239

Høyden mellom kjøreflaten på mangankrybben og glideflaten for den bevegelige krysspissen skal være mellom 140,0 mm og 142,5 mm.

Se Vedlegg/Tilstandskontroll av bevegelig krysspiss#Kontroll av høyden mellom kjøreflaten på mangankrybben og glideflaten for den bevegelige krysspissen

TRV:08240

Åpningen mellom undersiden til den bevegelige krysspissen og glideflaten skal maksimalt være 2 mm.

Se Vedlegg/Tilstandskontroll av bevegelig krysspiss#Åpning mellom undersiden til den bevegelige krysspissen og glideflaten

TRV:08241

Lengdeprofilet i skinnekrysset målt fra 5 m før til 5 m etter mangankrybben, skal maksimalt ha et avvik på 2 mm.

Se Vedlegg/Tilstandskontroll av bevegelig krysspiss#Lengdeprofilet i skinnekrysset

TRV:08242

Glideplatene til den bevegelige krysspissen skal være fri for forurensning og fremmede gjenstander.

TRV:04435

▶ Festene til drivstenger og kontrollstenger skal være i orden.

TRV:04436

▶ Drivmaskinen skal være fast forankret til svillene.

TRV:04437

▶ Eventuell dilatasjonsanordning skal kunne bevege seg fritt.

2.3.2 Ledeskinner

Overskridelser av følgende grenseverdier krever umiddelbar retting:

TRV:04438

▶ a) Dersom høyde av ledeskinne over skinnetopp er større eller lik 70 mm, skal dette utbedres umiddelbart.

TRV:04439

▶ b) Dersom rillebredde er mindre eller lik 38 mm, skal dette utbedres umiddelbart.


Vedlikeholdskrav:

TRV:04440

▶ a) Braketter og befestigelse skal være feilfrie.

TRV:04441

▶ b) Sporriller skal være fri for hindringer.

2.4 Sporvidder og ledevidder

2.4.1 Sporvidde i tungeparti og mellomparti

TRV:04442

▶ Toleranser for sporvidde i tungeparti (A5- rett linje, A7 - avvik), mellomparti (A9 - rett linje, A10 - avvik) og mellomparti i avvik gjennom kryssveksler (A25, A26, A27, A28) er gitt i Tabell: Toleranser for sporvidder ved tungeparti og mellomparti.


Tabell: Toleranser for sporvidder ved tungeparti og mellomparti
Kvalitetsklasse Umiddelbar grense (mm) Vedlikeholdsgrense (mm)
minimum maksimum minimum maksimum
Q0 1432 1445 1432 1441
Q1 1432 1445 1432 1441
Q2 1432 1445 1432 1441
Q3 1430 1450 1432 1445
Q4 1430 1455 1432 1450
Q5 1430 1465 1432 1460

TRV:04443

▶ Vedlikeholdsgrense: Ved tungespiss (A1, A2, A3, A4) skal sporvidden ikke avvike mer enn 5 mm fra målene som er angitt på sporvekseltegningene.

2.4.2 Sporvidde i kryssparti

TRV:04444

▶ Toleranser for sporvidde i krysspartiet er gitt i Tabell: Toleranser for sporvidder kryssparti i enkel sporveksel, endekryss i kryssveksler og usymmetrisk dobbeltveksel (A11, A12, A17, A18, A19, A20) og Tabell: Toleranser sporvidder sidekrysspar, dobbel og enkel kryssveksel/sporkryss (A21, A22, A23, A24,).


Tabell: Toleranser for sporvidder ved kryssparti i enkel sporveksel og usymmetrisk dobbeltveksel og endekryss i kryssveksler og sporkryss
Kvalitetsklasse Umiddelbar grense (mm) Vedlikeholdsgrense (mm)
minimum maksimum minimum maksimum
Q0 1432 1442 1432 1439
Q1 1432 1442 1432 1439
Q2 1432 1442 1432 1439
Q3 1432 1450 1432 1443
Q4 1432 1450 1432 1443
Q5 1432 1455 1432 1450


Tabell: Toleranser for sporvidder i sidekrysspar, i dobbel og enkel kryssveksel og sporkryss
Kvalitetsklasse Umiddelbar grense (mm)
minimum maksimum
Q0 1433 1444
Q1 1433 1444
Q2 1433 1444
Q3 1433 1444
Q4 1433 1444
Q5 1433 1444

2.4.2.1 Sporvidde ved bevegelig krysspiss

TRV:08244

▶ Sporvidden over den bevegelige krysspissen målt ved hver sville, har følgende vedlikeholdsgrenser (Q0 – Q5):

 • minimum 1431 mm
 • maksimum 1443 mm

2.4.3 Ledevidde kryssparti

TRV:04445

▶ a) Toleranser for ledevidder er gitt i Tabell: Toleranser for ledevidder. (G1,G2,G7,G8,G9,G10,G11,G12,G13,G14)


Tabell: Toleranser for ledevidder
Kvalitetsklasse Umiddelbar grense
minimum (mm)
Vedlikeholdsgrense
minimum (mm)
Q0 1393 1394
Q1 1393 1394
Q2 1393 1394
Q3 1392 1393
Q4 1392 1393
Q5 1392 1393

TRV:04446

▶ b) Umiddelbar grense: Ved inngangen til ledeskinnene skal ikke ledevidden være større enn 1370 mm (F1,F2,F3,F4,F13,F14,F15,F16,F17,F18,F19,F20).

2.4.4 Endringer i sporvidde

TRV:04447

a) For endring i sporvidde gjelder de samme toleranser som for sporet for øvrig, jf. Overbygning/Vedlikehold/Sporets geometri, beliggenhet og kvalitet#Sporvidde.

2.5 Slitasje krysspiss

TRV:04448

a) Toleranser for høydenivåer mellom vingeskinne og krysspiss er gitt i Tabell: Høydenivå vingeskinne/krysspiss i nullpunkt og Tabell: Høydenivå vingeskinne/krysspiss ytterst på krysspissen.


Tabell: Toleranser for høydenivå mellom vingeskinne og krysspiss i nullpunkt1
Kvalitetsklasse Normalmål (mm) Vedlikeholdsgrense (mm)
Q0 0 ± 1,0
Q1 0 ± 1,0
Q2 0 ± 1,0
Q3 0 ± 1,5
Q4 0 ± 2,0
Q5 0 ± 3,0

1) Nullpunktet er der hvor krysspissen har samme "hodebredde" som skinneprofilet i sporvekselen.


Tabell: Toleranser for høydenivå mellom vingeskinne og krysspiss ytterst på krysspissen
Kvalitetsklasse Normalmål (mm) Vedlikeholdsgrense (mm)
Q0 10 7
Q1 10 7
Q2 10 7
Q3 10 5
Q4 10 4
Q5 10 3

2.6 Omleggingsmargin for drivmaskin

Omleggingsmargin regnes ut fra maks strøm/effekt-trekk i omleggingsfasen og slureverdi (strøm/effekttrekket ved sluring), som vist i Figur: Omleggingsmargin.
Kravene under gjelder kun for drivmaskiner med clutch
Omleggingsmargin = 1 – (maksverdi i omleggingsfase/slurefase) x 100 %
Figur: Omleggingsmargin

2.6.1 Omleggingsmargin vedlikeholdsgrense

TRV:07979

b) Omleggingsmargin for hver individuell drivmaskin i sporvekselen skal være minimum 20%.

Analyse av omleggingsmargin-relatert sluring (funksjonsfeil) viser at ved 20% eller høyere omleggingsmargin inntreffer svært få sluringer de neste 30 dagene. Ved vedlikehold kan man oppfylle denne grenseverdien for å forhindre fremtidig sluring.

2.6.2 Omleggingsmargin tiltaksgrense

TRV:07980

a) Omleggingsmargin for hver individuell drivmaskin i sporvekselen skal være større enn 0%.

Omleggingsmargin på 0% eller lavere genererer varsel i Sporovervåking-appen (https://sporovervaking.kv.banenor.no/alarms), forutsatt at drivmaskinen har sensorovervåking. 0% omleggingsmargin eller lavere betyr at drivmaskinen har et større strøm/effekt-trekk enn det som inntraff ved tidligere sluring (funksjonsfeil).

3 Forebygging og utbedring av feil

3.1 Frister for utbedring av feil

TRV:04449

▶ a) Ved feil som overstiger umiddelbar grensene skal hastigheten umiddelbart nedsettes til en kvalitetsklasse som gjør at feilen ikke overstiger umiddelbar grensen. Ved feil som overskrider umiddelbar grensen i kvalitetsklasse Q5 skal hastigheten settes til maks. 20 km/h.

TRV:04450

b) Feil som overstiger vedlikeholdsgrense/vedlikeholdskrav skal utbedres før neste kontroll.

3.2 Tiltak

Beskrivelse av forebyggende og korrektive tiltak er gitt i Vedlegg/Tiltaksbeskrivelser.

3.3 Påleggsveising av sporveksler og skinner

3.3.1 Sveiseprosedyre

TRV:04451

a) Påleggsveising på skinner og sporveksler skal følge de generelle arbeidsanvisninger gitt i Arbeidsanvisning for påleggsveising av sporveksler og skinner.

TRV:04452

b) Påleggsveisingen skal følge en sveiseprosedyrespesifikasjon (WPS) som er godkjent i henhold til reglene gitt i Prosedyretesting Påleggsveising.

3.3.2 Kompetansekrav

TRV:04453

a) Alt sveisearbeid i sporet skal utføres av sveisere som har nødvendig opplæring og er sertifisert som skinnesveisere i henhold til Overbygning/Bygging/Helsveist spor/Vedlegg/Godkjenning av skinnesveisere.

3.3.3 Sveisekoordinasjon

TRV:04454

a) Hver virksomhet som utøver sveisearbeider i Bane NOR sitt spor, skal ha en sveiseansvarlig som skal koordinere sveisearbeidet i henhold til Overbygning/Bygging/Helsveist spor#Sveisekoordinasjon.

3.3.4 Kvalitetssikring av sveisearbeidene

TRV:04455

a) Leverandøren skal følge et kvalitetssystem bygget på prinsippene i [NS-EN ISO 3834-2]. Før sveising skal leverandøren fremvise følgende for byggherren:

 • Sertifikater på alle sveisere og NDT personale
 • Sveiseprosedyrespesifikasjoner for sveiseprosesser som skal anvendes
 • Dokumentasjon av den sveiseansvarliges kompetanse.
 • Inspeksjonsplan for sveisearbeidet.

4 Vedlegg

ORE 70 Undersøkelse av tungeanordninger

Vedlegg b Inspeksjon av enkel sporveksel

Vedlegg c Inspeksjon av kryssveksel

Vedlegg d Inspeksjon av usymmetrisk dobbeltveksel

Vedlegg k Inspeksjon av sporkryss

Vedlegg l Inspeksjon av enkel sporveksel med bevegelig krysspiss

Arbeidsanvisning for påleggsveising av sporveksler og skinner

Beskrivelse av vedlikeholdstiltak i sporveksler

Tilstandskontroll av bevegelig krysspiss

Prosedyretesting Påleggsveising

Vedlegg h Sveiserapport - Påleggsveising (pdf)

Katalog over feil og skader i skinnekryss

Ultralyd- og visuell kontroll av sporveksler