532 2021 Endringsartikkel 2939

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2939
Forslagsdato 18.02.2021
Forslagsstiller Alf Helge Løhren
Klassifisering Kravendring
Bok 532 Overbygning, vedlikehold
Kapittel Sporjustering og stabilisering
Avsnitt Andre vedlikeholdsarbeider
Forslagstekst I https://trv.banenor.no/wiki/Overbygning/Vedlikehold/Sporjustering_og_stabilisering#Andre_vedlikeholdsarbeider punkt a) står det:

Vedlikeholdsarbeider som ballastrensing, løfting av sporet, svillebytting, svilleregulering, nedgraving av kabler i ballastkanten og andre arbeider som kan svekke sporets stabilitet, skal bare utføres innenfor skinnetemperaturområdet: 0 oC - +30 oC.

Noen entreprenører tolker dette som om det ikke kan utføres arbeider i sporet ved lavere skinnetemperaturer enn 0 grader hvis det har innvirkning på sporstabiliteten. Spørsmålet har nå kommet opp i forbindelse med forlengelse av plattformer på Trønderbanen. For å sette ned plattformelementer graver man helt inn til svilleende. Jeg har hatt møter med prosjektet og hvor jeg sier at vi kan arbeide i sporet også vinterstid, men man må følge opp sporets geometri med kontroller. Endringer av sporets beliggenhet sideveis (endring av nøytraltemperatur) og eventuelle slag i sporet pga. dårlig opplagring av svillene (vindskjevheter) og setninger når de tiner opp grunnen helt inntil svillene (vindskjevheter) må følges opp kontinuerlig.

Det er nå ønskelig at teksten i TRV blir klarer og mer tydeligere på at hva grensen på 0 oC gjelder. 2.4.2 Andre vedlikeholds arbeider er et underavsnitt under 2.4 Temperaturgrenser – sikring mot solslyng. Det er jo ikke fare for solslyng når vi har temperaturer under 0 oC, men man må være klar over at en mulig forskyvning av sporet endrer nøytraltemperaturen, og kan senere føre til solslyng.

Jeg har et forslag til endring av dagens krav med et tillegg (kunne tillegget bli en læreboksetning?):

Vedlikeholdsarbeider som ballastrensing, løfting av sporet, svillebytting, svilleregulering, nedgraving av kabler i ballastkanten og andre arbeider som kan svekke sporets stabilitet, skal bare utføres når skinnetemperaturen er lik eller under +30 oC. Når skinnetemperaturer synker ned mot og under 0 oC, bør slike arbeider unngås.

Ved arbeider som kan svekke sporets stabilitet og med skinnetemperaturer ned mot 0 oC og lavere, øker faren for at sporet kan flytte seg sideveis. Sideforskyvning vil føre til endring av nøytraltemperaturen i sporet som igjen kan forårsake solslyng når skinnetemperaturen senere blir tilstrekkelig høy. I slike tilfeller må sporet bakses tilbake til opprinnelig leie eller nøytraliseres på nytt etter arbeidene. I tillegg kan denne typen sporarbeider gi differensielle (forskjellige/ujevne?) vertikalsetninger i sporet som forårsaker vindskjevhetsfeil. Dette må følges opp kontinuerlig og kontrolleres før togpasseringer.

Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Krav til temperatur ved vedlikeholdsarbeider i sporet skal dels sikre at høye skinnetemperaturer ikke medfører solslyng, og dels sikre at sporet ikke flytter seg sideveis ved lave temperaturer, når sporstabilitet reduseres på grunn av vedlikeholdsarbeidene.

3 Vurdering av endringen

Endringen anbefales for å enklere kunne gjennomføre prosjekter i kalde perioder, ved at det tillates å utføre vedlikeholdsarbeider ved lavere temperaturer enn 0 gr. C dersom det kan kontrolleres og dokumenteres at arbeidene ikke påvirkes sporets beliggenhet utover grenseverdiene.

3.1 R - pålitelighet

Pålitelighet sikres gjennom krav til kontroll av sporets beliggenhet ved arbeider under 0 gr.C.

3.2 A - tilgjengelighet

Tilgjengelighet sikres gjennom krav til kontroll av sporets beliggenhet ved arbeider under 0 gr.C.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Økt vedlikeholdbarhet gjennom å tillate vedlikeholdsarbeider ved lavere temperaturer.

3.4 S - sikkerhet

Sikkerhet ivaretas gjennom krav til kontroll av sporets beliggenhet ved arbeider under 0 gr.C.

3.5 L - levetid og kapasitet

Levetid eller kapasitet påvirkes ikke av endringen

3.6 Ø - økonomi

Kan i enkelte tilfeller medføre lavere kostnader gjennom å tillate vedlikeholdsarbeider ved lavere temperaturer.

3.7 K - klima og miljø

Klima eller miljø påvirkes ikke av endringen

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Forslaget anbefales med følgende tekst i TRV:05017:

▶ a) Vedlikeholdsarbeider som ballastrensing, løfting av sporet, svillebytting, svilleregulering, nedgraving av kabler i ballastkanten og andre arbeider som kan svekke sporets stabilitet, skal bare utføres innenfor skinnetemperaturområdet: 0 °C - +30 °C.

  • Unntak: Vedlikeholdsarbeider kan utføres ved lavere skinnetemperatur enn 0 °C, dersom det er mulig å kontrollere at arbeidet ikke flytter sporets beliggenhet utover grenseverdier som er gitt i avsnitt Sporets beliggenhet.
Ved arbeider som kan svekke sporets stabilitet og med skinnetemperaturer ned mot 0 0C og lavere, øker faren for at sporet kan flytte seg sideveis. Sideforskyvning vil føre til endring av nøytraltemperaturen i sporet som igjen kan forårsake solslyng når skinnetemperaturen senere blir tilstrekkelig høy. I slike tilfeller må sporet bakses tilbake til opprinnelig leie eller nøytraliseres på nytt etter arbeidene. I tillegg kan denne typen sporarbeider gi ujevne vertikalsetninger i sporet som kan forårsake vindskjevhetsfeil. Dette må følges opp kontinuerlig og kontrolleres før togpasseringer.

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 3. sep. 2021 kl. 08:11 (CEST)

5.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 2. sep. 2021 kl. 16:35 (CEST) OK --Nerbre (diskusjon) 2. sep. 2021 kl. 22:10 (CEST) ok--Magheg (diskusjon) 3. sep. 2021 kl. 08:16 (CEST)

5.3 Infrastruktureier

ok--Tbr (diskusjon) 2. sep. 2021 kl. 22:30 (CEST)

5.4 Teknologi

Rette oC til °C.

ok--Christopher Schive (diskusjon) 3. sep. 2021 kl. 08:43 (CEST)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres