532 2022 Endringsartikkel 3287

1 Endringsinformasjon

EndringsID 3287
Forslagsdato 03.05.2022
Forslagsstiller Thomas Vatn Bjørge
Klassifisering Nytt krav
Bok 532 Overbygning, vedlikehold
Kapittel 2 Toleranser og utløsende krav
Avsnitt
Forslagstekst Målepunktene K1 og K2 som ligger i vedlegg "l Inspeksjon av enkel sporveksel med bevegelig krysspiss" og er krav til minste avstand mellom fraliggende krysspiss og vingeskinne er ikke oppført noe annet sted i regelverket enn i vedlegget. DIsse målepunktene er vell tilsvarende de i TRV:04422 utenom at de gjelder mellom krysspiss og vingeskinne?

Målepunkt A7 er kun med i vedlegget til inspeksjon av sporveksel med bevegelig kryss, men ikke for sporveksel med fast kryss. Er det hensiktsmessig og også innføre målepunkt A7 for veksler med fast kryss?

Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

En sporveksel er en sporkonstruksjon som gjør det mulig å kjøre jernbanekjøretøy fra et spor over i et annet. Et skinnekryss med bevegelig krysspiss har ingen føringsløst parti som i et fastskinnekryss. Hjulpasseringen mellom vingeskinne/mangankrybben og krysspiss vil være ubrutt, og de nedbrytende slagene som oppstår i skinnekryss med fast krysspiss, vil derfor ikke forekomme. Bevegelig krysspiss sikrer en god og stabil føring av hjulet gjennom skinnekrysset og hindrer at flensen kan komme på feil side av krysspissen med påfølgende avsporing.

3 Vurdering av endringen

3.1 R - pålitelighet

Påliteligheten vil øke med krav om minimum avstand mellom krysspiss og mangankrybbe i sporveksel med bevegelig krysspiss. Oppfølgingen av sporveksel vil bli mer detaljert og lettere å følge opp, slik at svikt unngås.

3.2 A - tilgjengelighet

Tilgjengeligheten vil øke: inspeksjon og tilstandskontroll for den bevegelige krysspissen blir bedre beskrevet enn tidligere (flere krav og toleranseverdier). Dermed sikres at den fungerer som den skal, og tilgjengeligheten forbedres.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Avstand mellom fraliggende tunge og stokkskinne overvåkes allerede i dag. Det er logisk å også definere dette målepunktet mellom fraliggende krysspiss og mangankrybbe.

Vedlikeholdet øker veldig litt (en ekstra kontroll) men oppfølgingen av sporveksel blir bedre.

3.4 S - sikkerhet

For liten avstand mellom krysspiss og mangankrybbe vil få dramatiske konsekvenser: togene vil ikke kunne kjøre gjennom sporvekselen uten i det minste å skade sporvekselen, men i verst fall vil dette trolig forårsake en avsporing av rullende materiell.

Sikkerheten vil øke: en bedre oppfølging av skinnekrysset med bevegelig krysspiss vil reduserer faren for sikkerhetskritiske feil som kan føre til avsporinger.

3.5 L - levetid og kapasitet

Forventet levetid vil øke, fordi bedre kontroll og oppfølging av skinnekrysset med bevegeligkrysspiss vil sørge for at nødvendig vedlikehold blir utført, så komponentene får forlenget levetid.

Kapasiteten vil øke, fordi oppetid og robusthet for skinnekrysset vil bli bedre. Dette gir mindre feil og behov for utskifting, dvs. færre arbeider som reduserer sporets kapasitet.

3.6 Ø - økonomi

Livsløpskostnadene for sporveksel med bevegelig krysspiss vil blir de samme eller reduseres: flere krav vil redusere nedbrytningen og forlenge levetiden til skinnekryssene. Behovet for utskifting minskes, sporveksel med en økt tilstandskontroll kan tåle større trafikkbelastning før utskifting.

3.7 K - klima og miljø

Ingen innvirkning på klima.

Med et bedre vedlikehold av bevegelig kryss vil støy og strukturlyd reduseres. Så en positiv innvirkning på støy og miljø.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

https://trv.banenor.no/wiki/Overbygning/Vedlikehold/Sporveksler#Skinnekryss_med_bevegelig_krysspiss

https://trv.banenor.no/wiki/Overbygning/Vedlikehold/Sporveksler#Vedlegg Vedlegg I

TSI Infrastruktur 4.2.8.6. The immediate action limits for switches and crossings pkt a): Maximum value of free wheel passage; 1380 mm.

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Innføring av et krav om minste avstand mellom krysspiss og mangankrybbe/vingeskinne ved fraliggende krysspiss for kjøring i rettsporet og avviksporet, vil sikre funksjonen, dvs. at den bevegelige krysspissen ligger riktig i forhold til mangankrybbe og vingeskinne. Det vil sikre at det er nødvendig plass for hjulene å følge vingeskinnen langs sporvekselen. Utilsiktet opplåsing av drivmaskiner på grunn av slag fra bakside hjulflens vil unngås.

Kravet er nødvendig for å hindre at hjulene til rullende materiell kolliderer med krysspiss eller mangankrybbe og forårsaker støt og skader på sporvekselen, støy og i verste fall mulig avsporing

Forslag til tekst: Avstand mellom krysspiss og mangankrybbe/vingeskinne ved fraliggende krysspiss skal være minimum 58 mm.

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 6. sep. 2022 kl. 10:17 (CEST)

5.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 5. sep. 2022 kl. 10:34 (CEST) ok--Magheg (diskusjon) 7. sep. 2022 kl. 15:10 (CEST) ok --Nerbre (diskusjon) 7. sep. 2022 kl. 21:54 (CEST)

5.3 Infrastruktureier

ok--Tbr (diskusjon) 6. sep. 2022 kl. 17:28 (CEST)

5.4 Teknologi

ok --Christopher Schive (diskusjon) 8. sep. 2022 kl. 07:36 (CEST)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!