540 2021 Endringsartikkel 3154

1 Endringsinformasjon

EndringsID 3154
Forslagsdato 30.11.2021
Forslagsstiller Steinar Danielsen
Klassifisering Kravendring
Bok 540 Kontaktledning, prosjektering og bygging
Kapittel 10 Komponenter
Avsnitt Vedlegg Kontaktledningsbrytere
Forslagstekst Teknisk regelverk Banestrømforsyning/Prosjektering/Fjernstyring og Banestrømforsyning/Bygging/Fjernstyring er utdaterte og foreslått erstattet av Felles Elektro/Prosjektering og bygging/Driftskontrollsystemer for elektriske forsyningsanlegg. Disse kapitlene har stilt og stiller relevante krav for driftskontroll av kontaktledningsbrytere.

I samme gjennomgang er det identifisert behov for endring av noen krav til banestrømforsyningsanlegg.

Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Hjelpetekst: Definisjon av systemet regelendringen gjelder, hvilke funksjoner systemet har som berøres av endringen, hvordan disse funksjonene påvirker og påvirkes av systemets omgivelser, og hvilke betingelser som må være oppfylt for at systemet skal fungere som påkrevd. Systemet er objektet reglene er assosiert med, det være seg et teknisk system, en konstruksjon, en profil, skilting, naturinngrep, utstyr, en prosess, en fremgangsmåte, en måte å organisere noe på, etc. Systemets funksjoner er de eksterne egenskapene systemet har som gir den ønskede virkning på omgivelsene, bestemt ut fra systemets formål og hensikt.

Kontaktledningsbryterne kontrolleres via driftskontrollsystemet. Se systemdefinisjon i 510 2021 Endringsartikkel 3152. Kravene for driftskontroll av kontaktledningsbrytere har frem til nå stått i Banestrømforsyning/Prosjektering/Fjernstyring og Banestrømforsyning/Bygging/Fjernstyring.

3 Vurdering av endringen

Hjelpetekst: For hver RAMSLØK-parameter gis en selvstendig vurdering, underbygget med argumentasjon, av hvordan endringen vil påvirke aspektene listet nedenfor for den aktuelle parameteren, sammen med eventuelle antakelser, forutsetninger eller kompenserende tiltak.

Endringen innebærer

 • Erstatte dagens Banestrømforsyning/Prosjektering/Fjernstyring og Banestrømforsyning/Bygging/Fjernstyring med nytt Felles elektro/Prosjektering og bygging/Driftskontrollsystemer for elektriske forsyningsanlegg. Kontaktledning/Prosjektering og bygging/Komponenter Vedlegg Kontaktledningsbrytere må henvise til Felles elektro/Prosjektering og bygging/Driftskontrollsystemer for elektriske forsyningsanlegg.
 • Endring av krav i Kontaktledning/Prosjektering og bygging/Komponenter Vedlegg Kontaktledningsbrytere
  • TRV:01023 Fjernkontroll (inklusive konsepter for fjernkontroll av kontaktledningsbrytere)
  • TRV:01026 Lokal betjening
 • Overføring av krav fra dagens Banestrømforsyning/Prosjektering/Fjernstyring til Kontaktledning/Prosjektering og bygging/Komponenter Vedlegg Kontaktledningsbrytere
  • (Uten nummer) Avbruddsfri strømforsyning
  • (Uten nummer) Kapasitet for avbruddsfri strømforsyning

Se vurdering i 510 2021 Endringsartikkel 3152.

3.1 R - pålitelighet

Hjelpetekst: Systemets evne til å fungere som påkrevd, betingelsene som må være oppfylt for at systemet skal fungere som påkrevd, og måtene systemet kan svikte på.

3.2 A - tilgjengelighet

Hjelpetekst: Hvor stor del av tiden systemet vil fungere som påkrevd.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Hjelpetekst: Vedlikeholdet som må utføres for at systemet skal kunne opprettholde og gjenopprette sin evne til å fungere som påkrevd.

3.4 S - sikkerhet

Hjelpetekst: Systemets evne til å kontrollere farer på overordnet jernbanesystemnivå.

Hjelpetekst: Muligheten for at farer kan oppstå dersom systemet svikter.

3.5 L - levetid og kapasitet

Hjelpetekst: Systemets forventede levetid.

Hjelpetekst: Relevante kapasitetsfaktorer (antall tog/skift, hastighet, hastighetsprofil, bremsekurver, kryssingstid, punktlighet, toglengde, plattformadkomst, aksellast, sportilgang, fleksibilitet, hensetting, strømforsyning, databehandling, kommunikasjon, kabelføringsveier, menneskelige faktorer, belastningsmotstand, robusthet, arbeid i og ved spor, etc.).

3.6 Ø - økonomi

Hjelpetekst: Systemets livsløpskostnader.

3.7 K - klima og miljø

Hjelpetekst: Betingelsene knyttet til klimatiske forhold.

Hjelpetekst: Miljøbelastninger.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Høringskommentarer

Se oversikt over dokumenter som er relevante for endringen.

4 Innstilling fra fagansvarlig

Anbefaler at endringen gjennomføres slik at kravsettet er samlet. Dett gjør det mer oversiktlig for brukerne av Teknisk regelverk å få oversikt over gjeldende krav.

--Bjørn Ivar Olsen (diskusjon) 26. jan. 2022 kl. 09:42 (CET)

Kontrollert--Jse (diskusjon) 27. jan. 2022 kl. 11:08 (CET)

4.1 Eksisterende krav

4.1.1 Krav i dagens 540/10

TRV:01023

Fjernstyring: Kontaktledningsbrytere skal utstyres med manøvermaskin for fjernstyring.

 1. Unntak: Der det planlegges utelukkende lokal betjening av bryteren kan den etableres uten manøvermaskin.
 2. Utførelse: Fjernstyring kan skje via sentralt plassert RTU tilkoblet flere manøvermaskiner eller via lokalt plassert RTU i den enkelte manøvermaskin

TRV:01026

Lokal betjening: Fjernstyringen av fjernstyrte brytere skal kunne blokkeres lokalt med vender ("Fjern"/"Lokal"/"Av"), og manøvermaskinen skal kunne betjenes lokalt med trykknapper ("Åpne"/"Lukk") når venderen står i posisjonen "Lokal".

4.1.2 Krav i dagens 546/11

4.1.2.1 Strømforsyning

a) Avbruddsfri strømforsyning: Strømforsyning til RTU-er som styrer kontaktledningsbrytere skal være avbruddsfri der dette er vesentlig for tilgjengligheten for drift og vedlikehold, og bør være avbruddsfri der dette ikke fører til urimelig økning i kostnad.

 1. Utførelse: Strømforsyning til RTU-er som får sin forsyning fra kontaktledningsanlegget skal være avbruddsfri, for å sikre at bryteren kan fjernstyres også når kontaktledningsanlegget ikke har spenning.
 2. Utførelse: Strømforsyning til RTU-er som får sin forsyning fra kilder med lav tilgjengelighet, spesielt forsyninger basert på alternative kilder som sol, vind, etc. skal være avbruddsfri.
 3. Utførelse: Dersom en avbruddsfri strømforsyning er etablert på stedet for andre formål, denne har tilstrekkelig ledig kapasitet og tilkopling til denne ikke er kostnadsdrivende, bør RTU forsynes fra denne avbruddsfrie strømforsyningen.
 4. Utførelse: Avbruddsfri strømforsyning til RTU-er som fjernstyrer et stort antall brytere, eller brytere som har en særlig viktig funksjon, kan vurderes selv om kilden har høy tilgjengelighet og avbruddsfri strømforsyning er kostnadsdrivende; eventuell vurdering skal dokumenteres.
 5. Utførelse: Ut over ovenstående skal det ikke investeres i avbruddsfri strømforsyning for RTU-er.
  Dersom kilden har normalt høy tilgjengelighet og er uavhengig av kontaktledningen, er tilgjengelighet for fjernstyring av kontaktledningsbrytere normalt ikke er så kritisk for jernbanens tilgjengelighet at det forsvarer investeringen.

b) Kapasitet for avbruddsfri strømforsyning: Der det etableres avbruddsfri strømforsyning for forsyning av RTU og fjernstyring av kontaktledningsbrytere, skal kapasiteten for batteriene vurderes opp mot forventet utetid for kilden og bruk av bryteren(e).

 1. Utførelse: Den avbruddsfrie strømforsyningen bør dimensjoneres tilstrekkelig for forventet betjening av kontaktledningsbryteren for feilsøking og vedlikehold i løpet av perioden med brudd i hovedforsyningen.
Det kan forventes at utetiden for ekstern 50 Hz forsyning vil være kortvarig (~1 - 2 timer), mens utetiden for strømforsyning fra kontaktledningsanlegget kan være mer langvarig ved vedlikehold (~6 - 24 timer avhengig av sted).

Antall bryterkoblinger ved vedlikehold antas å være en utkopling i starten av en arbeidsperiode, og en innkobling mot slutten av en arbeidsperiode.

Antall bryterkoblinger for en enkelt kontaktledningsbryter ved feilsøking antas å være i størrelsesorden 1 - 2 ut- og innkoblinger i løpet av en periode på rundt 10 minutter.

Det er rimelig å dimensjonere en avbruddsfri strømforsyning med marginer slik at det blir mulig å gjennomføre noen koblinger utover de antakelsene som gjøres.

4.2 Revidert krav

4.2.1 Forslag til samling i 540/10

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 27. jan. 2022 kl. 15:33 (CET)

5.2 Prosjekter

OK --Nerbre (diskusjon) 27. jan. 2022 kl. 21:54 (CET) OK--Jse (diskusjon) 28. jan. 2022 kl. 09:27 (CET) ok--Magheg (diskusjon) 3. feb. 2022 kl. 09:11 (CET)

5.3 Infrastruktureier

ok--Tbr (diskusjon) 27. jan. 2022 kl. 19:05 (CET)

5.4 Teknologi

OK --Christopher Schive (diskusjon) 27. jan. 2022 kl. 23:15 (CET)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!