510 2021 Endringsartikkel 3152

1 Endringsinformasjon

EndringsID 3152
Forslagsdato 30.11.2021
Forslagsstiller Steinar Danielsen
Klassifisering Nytt krav
Bok 510 Felles elektro
Kapittel NY Driftskontrollsystemer for elektriske forsyningsanlegg
Avsnitt
Forslagstekst Teknisk regelverk Banestrømforsyning har frem til nå inneholdt krav for prosjektering og bygging av fjernstyringsanlegg. Hovedomfanget har vært banestrømforsyningsanlegg og kontaktledningsanlegg, men andre anlegg har også vært nevnt. Teknisk Elkraft har seneste to år gjennomgått disse regelverkskapitlene, oppdatert dem til dagens standard og myndighetskrav (i hovedsak kraftberedskapsforskriften) og utvidet omfanget til å gjelde alle Bane NORs elektriske forsyningsanlegg. Foreslår derfor at det nye regelverket for "Driftskontrollsystemer for elektriske forsyningsanlegg" etableres i regelverksboken for Felles elektro med felles krav for alle anleggene. Anleggsspesifikke krav vil plasseres i regelverkskapittel for respektive anleggstype.
Referansedokumenter EH-024636-000

2 Systemdefinisjon

Hjelpetekst: Definisjon av systemet regelendringen gjelder, hvilke funksjoner systemet har som berøres av endringen, hvordan disse funksjonene påvirker og påvirkes av systemets omgivelser, og hvilke betingelser som må være oppfylt for at systemet skal fungere som påkrevd. Systemet er objektet reglene er assosiert med, det være seg et teknisk system, en konstruksjon, en profil, skilting, naturinngrep, utstyr, en prosess, en fremgangsmåte, en måte å organisere noe på, etc. Systemets funksjoner er de eksterne egenskapene systemet har som gir den ønskede virkning på omgivelsene, bestemt ut fra systemets formål og hensikt.

Dette er en kortversjon av systemdefinisjonen. Full systemdefinisjon er gitt i innledningen til det foreslåtte regelverkskapittelet med definisjoner og systemskisse.

 • Driftskontroll er kontroll (dvs. styring og overvåking) og beskyttelse av anlegg i kraftforsyningen.
 • Anlegg i kraftforsyningen er alle Bane NORs elektriske forsyningsanlegg omfattet av Forskrift om elektriske forsyningsanlegg (dvs. banestrømforsyningsanlegg, kontaktledningsanlegg, togvarmeanlegg og infrastrukturforsyning 22 kV eller tilsvarende) og omfatter også sambandsinfrastruktur som benyttes for driftskontroll.
 • Oppgavene til driftskontrollsystemet er manuell styring, automatisk styring, datainnsamling og generell utkoblingsmulighet.
 • Driftskontroll kan utøves lokalt i anlegget eller fjernt i fra en driftssentral.

Konseptet er uendret fra tidligere:

 • De elektriske forsyningsanleggene fjernkontrolleres fra en døgnbemannet sentral
 • De elektriske forsyningsanleggene lokalkontrolleres stedlig om nødvendig ved vedlikehold og ekstraordinære situasjoner.
 • Lokalkontrollanleggene er i slike situasjoner selvstendige og ikke avhengig av fjernkontroll.

3 Vurdering av endringen

Hjelpetekst: For hver RAMSLØK-parameter gis en selvstendig vurdering, underbygget med argumentasjon, av hvordan endringen vil påvirke aspektene listet nedenfor for den aktuelle parameteren, sammen med eventuelle antakelser, forutsetninger eller kompenserende tiltak.

Forslaget til regelverkskapittel er etablert etter en prosess basert på RAMS-standarden EN 50126-1 og dokumentert i analyserapporten. Arbeidet er utført av en arbeidsgruppe ledet av Teknisk Elkraftsystem og med medlemmer fra Energi Systemdrift, Trafikk TSS Sør/Vest og Utbygging. Følgende RAMS-faser er behandlet og gjenspeiles i rapportens kapittelnummerering:

 1. Konsept: Videreføring av eksisterende konsept, se forrige avsnitt om systemdefinisjon, og identifisering av overordnede farer.
 2. Systemdefinisjon: Definisjon av systemet og omgivelser, se forrige avsnitt om systemdefinisjon, samt vurdering av hvilke behov brukerne av regelverket har.
 3. Risikovurdering: Det er gjennomført to vurderinger
  • Kritikalitetsvurdering etter STY-604815 Sikringsrisikovurdering objekter – prosedyre med fokus på svikt og feilbetjening
  • Top-down analyse etter STY-604342 Helhetlig risikostyring - konsernprosedyre med fokus på personsikkerhet og drift og forvaltning
 4. Systemkrav: Regelverkskapittelet med foreslåtte generelle krav til driftskontrollsystemer basert følgende prosess
  1. Kravelisitering: Identifisering av kravforslag basert på de tre første RAMS-fasene, eksisterende krav, innkomne endringsforslag og en forbedringsorientert kvalitetskontroll.
  2. Kravvurdering: Vurdering av hvert enkelt identifiserte kravforslag iht. STY-604847 Teknologisk standardisering og utvikling - konsernstandard (RAMSLØK).
  3. Kravdokumentering: Etablering av regelverkskapittelet.
  4. Kravvalidering: Informasjon om arbeidet og høring av ferdig regelverkskapittel.
 5. Delsystemkrav: Identifiserte krav til spesifikke typer forsyningsanlegg etter samme prosess som systemkrav
 6. -14. Andre faser: Overordnet vurdert og identifisert.

Ettersom driftskontroll av elektriske forsyningsanlegg omfatter mer en fagområdet Banestrømforsyning, dvs. Kontaktledning, Lavspenning og 22 kV og Tele, er regelverkskapittelet foreslått flyttet til regelverksboken om Felles elektro. De ulike fagkapitlene må henvise til de felles kravene i driftskontrollregelverket. Tilsvarende må driftskontrollregelverket henvise til fagkapitlene for fagspesifikke krav.

Det gjenstår noe arbeid som kan utføres etter at regelverket er publisert:

 • Avklaring av status for "Alarmfilosofi for Jernbaneverket" (2015) i Bane NOR
 • Klassifisering av alarmer (krav DK36), planlagt samarbeid mellom Teknisk Elkraftsystem og Energi Systemdrift rundt årskiftet 2021/2022
 • Etablering av av retningslinjer eller mal for hvilke funksjoner som skal gjennomføres, planlagt samarbeid mellom Teknisk Elkraftsystem og Energi Systemdrift rundt våren 2022
 • Etablering av operative rutiner, må gjennomføres av operativt miljø, Teknisk Elkraftsystem kan bistå
 • Implementering av regelverkskapittelet i organisasjonen, tilpasset opplæring for ulike målgrupper vurderes av Teknisk Elkraftsystem
 • Spesifisering av driftskontrollkrav for hver type forsyningsanlegg gjenstår for togvarmeanlegg og infrastrukturforsyning i TRV Lavspenning og 22 kV
 • Spesifisering av funksjoner som normalt fjernkontrolleres for hver type forsyningsanlegg
 • Eksisterende vedlegg Driftsmerking i Felles elektro/Generelle tekniske krav må flyttes til nytt driftskontrollkapittel
 • Vurdering av eventuelle utløsende krav for vedlikehold i Vedlikeholdsregelverket.

3.1 R - pålitelighet

Hjelpetekst: Systemets evne til å fungere som påkrevd, betingelsene som må være oppfylt for at systemet skal fungere som påkrevd, og måtene systemet kan svikte på.

Forslaget legger opp pålitelighet for

 • driftskontrollsystemet gjennom bl.a. krav til RAMS-parametere, uavhengighet, feilhåndtering og bruk av standarder
 • forsyningsanleggene gjennom bl.a. krav til fjernkontroll

Hvert enkelt krav er vurdert mtp. pålitelighet.

3.2 A - tilgjengelighet

Hjelpetekst: Hvor stor del av tiden systemet vil fungere som påkrevd.

Forslaget legger opp tilgjengelighet for

 • driftskontrollsystemet gjennom bl.a. krav om RAMS-parametere, uavhengighet og redundans
 • forsyningsanleggene gjennom bl.a. krav til fjernkontroll og lokalkontroll samt driftsovervåking (alarmer og hendelser)

Hvert enkelt krav er vurdert mtp. tilgjengelighet.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Hjelpetekst: Vedlikeholdet som må utføres for at systemet skal kunne opprettholde og gjenopprette sin evne til å fungere som påkrevd.

Forslaget legger opp vedlikeholdbarhet for

 • driftskontrollsystemet gjennom bl.a. krav til vedlikeholdbarhet, redundans, selvovervåking, dokumentasjon, omstart og lagring av informasjon for videre analyse
 • forsyningsanleggene gjennom bl.a. krav om fjernkontroll og lokalkontroll
 • jernbaneinfrastrukturen forøvrig gjennom bl.a. krav om fjernkontroll for effektivt arbeid nær ved forsyningsanleggene

Hvert enkelt krav er vurdert mtp. vedlikeholdbarhet.

3.4 S - sikkerhet

Hjelpetekst: Systemets evne til å kontrollere farer på overordnet jernbanesystemnivå.

Forslaget legger opp sikkerhet og sikring for

 • driftskontrollsystemet gjennom bl.a. krav til IKT-sikring og tekniske barrierer og støttefunksjoner etter Forskrift om sikkerhet ved elektriske anlegg
 • forsyningsanleggene gjennom bl.a. krav til forriglinger, låser og kommandosperre

Hvert enkelt krav er vurdert mtp. sikkerhet.

Det er tilrettelagt for identifisering av sikkerhetsfunksjoner og sikkerhetsrelaterte funksjoner (iht. EN 50126-1) dersom det er av nytte for Bane NOR.

Hjelpetekst: Muligheten for at farer kan oppstå dersom systemet svikter.

3.5 L - levetid og kapasitet

Hjelpetekst: Systemets forventede levetid.

Hjelpetekst: Relevante kapasitetsfaktorer (antall tog/skift, hastighet, hastighetsprofil, bremsekurver, kryssingstid, punktlighet, toglengde, plattformadkomst, aksellast, sportilgang, fleksibilitet, hensetting, strømforsyning, databehandling, kommunikasjon, kabelføringsveier, menneskelige faktorer, belastningsmotstand, robusthet, arbeid i og ved spor, etc.).

Forslaget legger opp kapasitet for

 • forsyningsanleggene gjennom bl.a. krav om fjernkontroll og lokalkontroll og innsamling av data for driftsoptimalisering
 • jernbaneinfrastrukturen forøvrig gjennom bl.a. krav om fjernkontroll for effektivt arbeid nær ved forsyningsanleggene

Hvert enkelt krav er vurdert mtp. kapasitet.

3.6 Ø - økonomi

Hjelpetekst: Systemets livsløpskostnader.

Forslaget legger opp levetidskostnader for

 • driftskontrollsystemet gjennom bl.a. gjennom bruk av åpne standarder i grensesnitt som gir stort leverandørmarked og modulbasert oppbygning og utbytting av komponenter.

Hvert enkelt krav er vurdert mtp. levetidskostnader.

3.7 K - klima og miljø

Hjelpetekst: Betingelsene knyttet til klimatiske forhold.

Hjelpetekst: Miljøbelastninger.

Hvert enkelt krav er vurdert mtp. ytre miljø og energibruk. Driftskontrollsystemer har liten innvirkning på ytre miljø og energibruk. Fjernkontroll reduserer behov for lokalkontroll (reising), men kontrollanlegg har generelt kortest levetid av komponentene i forsyningsanlegget pga. bruk av elektronikk og rask teknologisk utvikling.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

 • EH-024636-000 Analyserapport Gjennomgang Teknisk regelverk driftskontrollsystemer for elektriske forsyningsanlegg
 • 201700616-
  • -17 Teknisk regelverk Driftskontrollsystemer for elektriske forsyningsanlegg til høring
  • -22 Høring av teknisk regelverk driftskontrollsystemer for elektriske forsyningsanlegg - Informasjonsmøte før høringsfrist
  • -25 Behandling av høringskommentarer Teknisk regelverk Driftskontrollsystemer for elektriske forsyningsanlegg
 • Endringsforslag:
  • #96 til TRV 546/11 (Banestrømforsyning/Prosjektering/Fjernstyring) 2011-11-11 fra Andre i JBV om gjennomgang av kapittelet etter innføring av FJEL. Forslaget gjennomføres ved denne endringen.
  • #2616 til TRV 547/11 (Banestrømforsyning/Bygging/Fjernstyring) 2020-03-10 fra Teknologi og regelverk om oppdatering av referanser til standarder og IKT-regelverk. Forslaget gjennomføres ved denne endringen.
 • Andre endringsartikler

3.9 Høringskommentarer

Det er gjennomført to informasjonsmøter:

 • 2021-02-16 Informasjon om arbeidet fase 1,2 og 3
 • 2021-09-24 Informasjon om høringen

Foreslått regelverk er sendt på høring (med tre måneders høringsfrist) til

 • Drift og teknologi divisjonen
  • Teknisk inklusive Asset management og Elkraft
  • IKT
  • Trafikk
  • Bane inklusive Energi
 • Eiendomsdivisjonen
 • Utbyggingsdivisjonen

Høringskommentarer er mottatt fra Bane Energi Systemdrift og Plan samt Teknisk Elkraftsystem.

Det har vært avholdt et eget høringsmøte med Bane Energi Systemdrift.

4 Innstilling fra fagansvarlig

Nytt regelverkskapittel i Felles elektro, kapittel 10: Driftskontrollanlegg for elektriske forsyningsanlegg, er vist i EndringsID 3171.

Innstilling med kommentarer for nye krav til kap. «Driftskontrollsystemer» :
Referanser til Transmisjon og «Tele» som bærer for driftskontroll informasjon er forankret i bruk av standard protokoller - IEC og IETF (IP/MPLS) (DK13)
Krav til redundans og aksess i transmisjonsnettet er henvist til korrekt og gjeldende føringer for tele/transmisjonssystemer/Nettverkstopologi (DK19).
Henvisning til risikovurdering for uautorisert aksess er i tråd transmisjonsnettets definisjon av EN 50159 CAT-03 (DK15).
Krav til «fjernkontroll og lokalkontroll» for Samband ,grensesnitt og administrasjon av IP adresser er i tråd med Bane NOR IP/MPLS nettverksplan(DK53)
Overvåkning og drift av Samband/Transmisjonssystemer er i tråd med gjeldende operative rutiner i IKT Nettverksforvalters driftsorganisasjon (DK17)

--Aasarn (diskusjon) 15. des. 2021 kl. 14:07 (CET)

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 25. jan. 2022 kl. 13:38 (CET)

5.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 27. jan. 2022 kl. 10:51 (CET) OK --Nerbre (diskusjon) 27. jan. 2022 kl. 12:37 (CET) OK--Magheg (diskusjon) 3. feb. 2022 kl. 08:25 (CET)

5.3 Infrastruktureier

ok--Tbr (diskusjon) 25. jan. 2022 kl. 21:20 (CET)

5.4 Teknologi

OK --Christopher Schive (diskusjon) 27. jan. 2022 kl. 23:04 (CET)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!