540 2022 Endringsartikkel 3187

1 Endringsinformasjon

EndringsID 3187
Forslagsdato 26.01.2022
Forslagsstiller Bjørn Ivar Olsen
Klassifisering Kravendring
Bok 540 Kontaktledning, prosjektering og bygging
Kapittel Mekanisk utforming
Avsnitt Ledningsføring over sporveksler og i vekslingsfelt, TRV:00574
Forslagstekst Endre krav slik at levetiden til kontaktledningsanlegget (kontakttråd) økes.

Ledningsføring over sporveksler og i vekslingsfelt Ingress: Ledningsføring i sporveksler utføres primært som tangentiell ledningsføring. I sporveksler med stort stigningstall og krapp kurvatur kan tangentiell ledningsføring være utfordrende og i slike tilfeller er kryssende ledningsføring en alternativ metode. Lærebokstoff: Dagens praksis med kryssende ledningsføring medfører høy punktslitasje av kontakttråd i selve krysningspunktet. Noe som igjen medfører redusert levetid for kontaktledningsanlegget. Ved å endre praksis til tangentiell ledningsføring i sporveksler med faste prosjekteringsregler ser man at punktslitasjen reduseres og levetiden for kontaktledningen kan økes. Eksempelvis vil baner klassifisert som K0 kunne øke forventet levetid på kontakttråden fra 25 år til +90 år. For baner med lavere klassifiseringer øker forventet levetid på kontakttråden fra 50 år til +80 år.

TRV:00574 Sporveksler: Kontaktledninger over sporveksler og sporkryss skal være utformet slik at strømavtakere kan krysse i alle retninger med de planlagte hastighetene, mens de fortsatt oppfyller kravene til den tillatte variasjonen av kontaktkrefter, se Tabell: Dynamisk kontaktkraft.. Utførelse: Sporveksler med stigningsforhold 1:15 eller mindre skal prosjekteres med tangentiell ledningsføring i sporveksler og slik at kjøring i hovedspor ikke gir samtidig kontakt med avviksledningen. Utførelse: Sporveksler med stigningsforhold 1:14 eller større skal prosjekteres med tangentiell ledningsføring i sporveksler og slik at kjøring i hovedspor gir samtidig kontakt med avviksledningen. Utførelse: Sporveksler med stigningsforhold 1:9 eller større kan grunnet lav hastighet prosjekteres med kryssende ledningsføring i sporveksler og slik at kjøring i hovedspor ikke gir samtidig kontakt med avviksledningen. Utførelse: Geometrien til tangentielle og kryssende ledningsføringer for kontaktledninger skal utformes slik at ingen kontakttråd er i stand til å gli under strømavtakervippa. Utførelse: Strømavtakerens svingning og skjevvinkling skal betraktes så vel som kontakttrådens oppløft og vindutblåsing. Utførelse: På det punktet hvor den innkommende kontakttråd berører strømavtagerens vippe, skal begge kontakttråder plasseres på samme side av strømavtakerens vippe, relatert til dennes senterlinje. Utførelse: Egnede hjelpemidler, som krysshengetråder, skal brukes for å sikre at begge kontakttrådene løftes når de krysses av en strømavtaker. Temperaturrelaterte lengdeutvidelser av kontakttråder skal vurderes ved bruk av slike hjelpemidler.

Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Ved å endre fra kryssende til tangentiell ledningsføring over sporveksler vil det oppnås en effekt på litt kortere installasjons tid for nye kontaktledninger. Men den største effekten vil være økt levetid for kontaktledningen da kontakttråden slites mindre. Ved økt levetid for det en positiv innvirkning på miljøet ettersom det går lengre tid mellom hver gang kobberlederne må byttes. Mindre naturinngrep og lavere CO2 avtrykk.

3 Vurdering av endringen

Hjelpetekst: For hver RAMSLØK-parameter gis en selvstendig vurdering, underbygget med argumentasjon, av hvordan endringen vil påvirke aspektene listet nedenfor for den aktuelle parameteren, sammen med eventuelle antakelser, forutsetninger eller kompenserende tiltak.

3.1 R - pålitelighet

Påliteligheten vil øke noe ettersom slitasjen på kontakttråden vil være lavere for tangentiell ledningsføring over sporveksler enn den er ved kryssende ledningsføring over sporveksler.

3.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring knyttet til tilgjengelighet ettersom endringen kun består av hvordan kontaktledningene forlegges over sporvekslene. Ingen endring av komponenter.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Vedlikeholdet vil reduseres ettersom slitasjen på kontakttråden vil være lavere for tangentiell ledningsføring over sporveksler enn den er ved kryssende ledningsføring over sporveksler.

3.4 S - sikkerhet

En endring av kontaktledningenes forlegning over sporveksler vil ikke ha noen innvirkning på farer for overordnet jernbanesystemnivå.
En endring av kontaktledningenes forlegning over sporveksler vil ikke ha noen endring av dagens farer som kan oppstå dersom systemet svikter.

3.5 L - levetid og kapasitet

Systemets levetid forventes å øke med +30 år på baner med kvalitetsklassene K1 - K5 og + 65 år på baner med kvalitetsklasse K0.
Ingen endring knyttet til kapasitetsfaktorer ettersom endringen kun består av hvordan kontaktledningene forlegges over sporvekslene. Ingen endring av komponenter.

3.6 Ø - økonomi

Systemets livsløpskostnader reduseres ettersom levetiden til kontaktledningene forlenges med mellom +30 år og +65 år avhengig av sporets klassifisering. (Dvs. hvor stor hastighet togene kan ha på strekningen)

3.7 K - klima og miljø

Ingen endring knyttet til klimatiske forhold ettersom endringen kun består av hvordan kontaktledningene forlegges over sporvekslene. Ingen endring av komponenter.
Miljøbelastninger reduseres ettersom levetiden til kontaktledningene forlenges. Ingen endring av komponenter.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Kravendringen anbefales gjennomført da forventet levetid til kontaktledningen økes betraktelig.

--Bjørn Ivar Olsen (diskusjon) 26. jan. 2022 kl. 13:43 (CET)

Kontrollert--Jse (diskusjon) 27. jan. 2022 kl. 11:20 (CET)

4.1 Eksisterende krav

00574

Sporveksler: Kontaktledninger over sporveksler og sporkryss skal være utformet slik at strømavtakere kan krysse i alle retninger med de planlagte hastighetene, mens de fortsatt oppfyller kravene til den tillatte variasjonen av kontaktkrefter, se 🔗 ???.

 1. Utførelse: Ved kontaktledningsutforming S20(A/B/C) i gjennomgående- og avviksspor skal ferdig prosjektert løsning iht. 🔗 ??? benyttes.
 2. Utførelse: Ved kontaktledningsutforming S25 i gjennomgående spor og S20(A/B/C) i avviksspor skal ferdig prosjektert løsning iht. 🔗 ??? benyttes.
 3. Utførelse: Ved kontaktledningsutforming S20(D/E) i avviksspor skal ferdig prosjektert løsning iht. 🔗 ??? benyttes.
 4. Unntak: I forbindelse med hensettingsområder, lokstallområder og godsterminaler hvor hastigheten i både gjennomgående- og avviksspor er ≤ 60 km/h kan det benyttes kryssende ledningsføring.
  1. Utførelse: Ledningsføring i sporveksler med kryssende ledningsføring skal prosjekteres og bygges på en slik måte at strømavtakeren kun har kontakt med en utligger uansett kjøreretning.
 5. Utførelse: Geometrien til tangentielle og kryssende ledningsføringer for kontaktledninger skal utformes slik at ingen kontakttråd er i stand til å gli under strømavtakervippa.
 6. Utførelse: Strømavtakerens svingning og skjevvinkling skal betraktes så vel som kontakttrådens oppløft og vindutblåsing.
 7. Utførelse: På det punktet hvor den innkommende kontakttråd berører strømavtagerens vippe, kan avviksporets kontakttråd plasseres maksimalt 200 mm på motsatt side av strømavtakerens vippe, relatert til dennes senterlinje i forhold til gjennomgående spor.
 8. Utførelse: Egnede hjelpemidler, som krysshengetråder, skal brukes for å sikre at begge kontakttrådene løftes når de krysses av en strømavtaker. Temperaturrelaterte lengdeutvidelser av kontakttråder skal vurderes ved bruk av slike hjelpemidler.

4.2 Endret krav

4.2.1 Ledningsføring over sporveksler og i vekslingsfelt

Ledningsføring i sporveksler utføres primært som tangentiell ledningsføring. I sporveksler med stort stigningstall og krapp kurvatur kan tangentiell ledningsføring være utfordrende og i slike tilfeller er kryssende ledningsføring en alternativ metode.

Dagens praksis med kryssende ledningsføring medfører høy punktslitasje av kontakttråd i selve krysningspunktet. Noe som igjen medfører redusert levetid for kontaktledningsanlegget. Ved å endre praksis til tangentiell ledningsføring i sporveksler med faste prosjekteringsregler ser man at punktslitasjen reduseres og levetiden for kontaktledningen kan økes. Eksempelvis vil baner klassifisert som K0 kunne øke forventet levetid på kontakttråden fra 25 år til +90 år. For baner med lavere klassifiseringer øker forventet levetid på kontakttråden fra 50 år til +80 år.

00574

Sporveksler: Kontaktledninger over sporveksler og sporkryss skal være utformet slik at strømavtakere kan krysse i alle retninger med de planlagte hastighetene, mens de fortsatt oppfyller kravene til den tillatte variasjonen av kontaktkrefter, se Tabell: Dynamisk kontaktkraft..

 1. Utførelse: Sporveksler med stigningsforhold 1:15 eller mindre skal prosjekteres med tangentiell ledningsføring i sporveksler og slik at kjøring i hovedspor ikke gir samtidig kontakt med avviksledningen.
 2. Utførelse: Sporveksler med stigningsforhold 1:14 eller større skal prosjekteres med tangentiell ledningsføring i sporveksler og slik at kjøring i hovedspor gir samtidig kontakt med avviksledningen.
 3. Utførelse: Sporveksler med stigningsforhold 1:9 eller større kan grunnet lav hastighet prosjekteres med kryssende ledningsføring i sporveksler og slik at kjøring i hovedspor ikke gir samtidig kontakt med avviksledningen.
 4. Utførelse: Geometrien til tangentielle og kryssende ledningsføringer for kontaktledninger skal utformes slik at ingen kontakttråd er i stand til å gli under strømavtakervippa.
 5. Utførelse: Strømavtakerens svingning og skjevvinkling skal betraktes så vel som kontakttrådens oppløft og vindutblåsing.
 6. Utførelse: På det punktet hvor den innkommende kontakttråd berører strømavtagerens vippe, skal begge kontakttråder plasseres på samme side av strømavtakerens vippe, relatert til dennes senterlinje.
 7. Utførelse: Egnede hjelpemidler, som krysshengetråder, skal brukes for å sikre at begge kontakttrådene løftes når de krysses av en strømavtaker. Temperaturrelaterte lengdeutvidelser av kontakttråder skal vurderes ved bruk av slike hjelpemidler.

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 27. jan. 2022 kl. 15:35 (CET)

5.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 27. jan. 2022 kl. 12:04 (CET) OK --Nerbre (diskusjon) 27. jan. 2022 kl. 13:31 (CET) ok--Magheg (diskusjon) 3. feb. 2022 kl. 09:13 (CET)

5.3 Infrastruktureier

Ok--Tbr (diskusjon) 27. jan. 2022 kl. 20:44 (CET)

5.4 Teknologi

OK --Christopher Schive (diskusjon) 27. jan. 2022 kl. 23:18 (CET)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!