540 2022 Endringsartikkel 3325

1 Endringsinformasjon

EndringsID 3325
Forslagsdato 28.06.2022
Forslagsstiller Gunnar Olving
Klassifisering Kravendring
Bok 540 Kontaktledning, prosjektering og bygging
Kapittel Generelle tekniske krav
Avsnitt 5.1.1 Koblingsskjema
Forslagstekst Det bes med dette om at regelverk for innhold i koblingsskjemaer (TRV 5.1.1) justeres med eksplisitte angivelser av hvilke signalobjekter som skal være inntegnet.

Bakgrunn Koblingsskjemaene benyttes av interne og eksterne ressurser for planlegging av arbeid på eller nær ved Bane NORs høyspentanlegg. Angivelse av togbegrensninger på elsikkerhetsplanene er en vesentlig del av dette - for å hindre overkjøringer og at tog blir uplanlagt strømløse. I tillegg er koblingsskjemaene styrende for hvilken informasjon som legges inn i fjernstyringssystemet for elkraft; FJEL (Siemens Spectrum-løsningen).

Dagens regelverk angir hverken hvilke objekttyper fra signalfaget som skal være inntegnet på koblingsskjemaer (TRV 5.1.1) eller krav til innholdet i elsikkerhetsplaner. Det siste vil ivaretas av en egen STY (instruks) som vil bli utarbeidet av Energi i regi av ESP-prosjektet. Ifm kravarbeidet for ny innmeldingsløsning for elsikkerhetsplaner har vi i samråd med Trafikk kommet frem til en omforent oversikt over hvilke objekttyper (signaler og sporveksler) som skal kunne brukes for angivelse av togbegrensninger.

Det foreslås at det eksplisitt angis hvilke signalobjekter som bør tegnes på koblingsskjemaer (bør i denne sammenheng betyr at det skal inntegnes med mindre det gis unntak av leder Elkraft), og hvilke signalobjekter som er valgfrie. Samtlige nevnte signalobjekter er relevante for angivelse av togbegrensninger. Fjerning av krav til format er begrunnet i at det ikke lenger er relevant, samt at A1 allerede er benyttet flere steder.

Forslag til ny tekst er vedlagt

Til informasjon har følgende personer vært involvert i kvalitetssikringen av listen over signalobjekter: • Tom Bjelland, ass. Driftsleder (Energi) • Kjersti Amalie Myklebust, Leder Fremføringssikkerhet (Trafikk) • Terje Rennemo, Senioringeniør funksjonell godkjenning (Trafikk) • Bård Øyvind Kvaal, Leder Driftsstøtte Fremføringssikkerhet (Trafikk) • Fredrik Jacobsen, Leder Operativt Rutekontor (Trafikk) • Bjørn Ivar Olsen, Senioringeniør Elkraft (Teknisk) • Pål Foshaugen, Leder Elkraftsystem (Teknisk) • Tom Rune Sandmo, Sportilgangskoordinator, TSS Oslo • representanter for planleggere i Spordrift

Referansedokumenter

2022-06-28 Underlag til endringsanmodning til krav til innhold i koblingsskjema.pdf

1.1 Endringsinformasjon #3281

EndringsID 3281
Forslagsdato 27.04.2022
Forslagsstiller Helen Helland
Klassifisering Nytt krav
Bok 540 Kontaktledning, prosjektering og bygging
Kapittel Generelle tekniske krav
Avsnitt 5.1.1 Koblingsskjema
Forslagstekst TRV:00363 Tilføye utførelseskrav om at seksjonsdele skal angis med kilometer på koblingsskjema for KL.

Denne informasjonen benyttes av ruteplanleggere og de som sitter på elkraftsentralen.

Referansedokumenter

1.2 Endringsinformasjon #3315

EndringsID 3315
Forslagsdato 15.06.2022
Forslagsstiller Pål Foshaugen
Klassifisering Presisering
Bok 540 Kontaktledning, prosjektering og bygging
Kapittel Generelle tekniske krav
Avsnitt 5.1.1 Koblingsskjema
Forslagstekst Innspill til presisering fra driftsleder i Bane NOR. Se vedlegg
Referansedokumenter 2022-05-xx Notat til Elkraft vedr krav til innhold i koblingsskjema.pdf

2 Systemdefinisjon

Denne regelverksendringen gjør sikte på å sikre at relevant informasjon om kontaktledningsanleggets elektriske oppbygging også inneholder nødvendig trafikal informasjon slik at planlegging av arbeider på og nær ved kontaktledningsanlegget sikrer at kun området som skal frakobles for arbeid sperres for trafikkavvikling. Dette for å sikre at arbeidet på eller nær ved kontaktledningsanlegget kan gjennomføres på en sikker måte iht. FSE samtidig som normal tog avvikling kan skje uten at det fører til farlige situasjoner for arbeidene som gjennomføres på eller nær ved kontaktledningsanlegget. Det er samtidig viktig at informasjonen på koblingsskjemaet begrenses til den informasjonen som er strengt nødvendig, slik at den som benytter koblingsskjemaet for planlegging av arbeider ikke mister fokus på elsikkerhet.

3 Vurdering av endringen

Hjelpetekst: For hver RAMSLØK-parameter gis en selvstendig vurdering, underbygget med argumentasjon, av hvordan endringen vil påvirke aspektene listet nedenfor for den aktuelle parameteren, sammen med eventuelle antakelser, forutsetninger eller kompenserende tiltak.

3.1 R - pålitelighet

Denne endringen tar sikte på å at koblingsskjemaet skal inneholde tilstrekkelig informasjon for planlegging av arbeider på og nær ved kontaktledningsanlegget slik at påliteligheten til ikke frakoblet anlegg opprettholdes uten negativ påvirkning.

3.2 A - tilgjengelighet

Denne endringen tar sikte på å at koblingsskjemaet skal inneholde tilstrekkelig informasjon for planlegging av arbeider på og nær ved kontaktledningsanlegget slik at tilgjengeligheten til ikke frakoblet anlegg opprettholdes uten negativ påvirkning.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Denne endringen tar sikte på å at koblingsskjemaet skal inneholde tilstrekkelig informasjon for planlegging av arbeider på og nær ved kontaktledningsanlegget slik at vedlikeholdbarheten til frakoblet anlegg opprettholdes uten negativ påvirkning på ikke frakoblet anlegg.

3.4 S - sikkerhet

Denne endringen tar sikte på å at koblingsskjemaet skal inneholde tilstrekkelig informasjon for planlegging av arbeider på og nær ved kontaktledningsanlegget slik at systemets evne til å kontrollere farer på overordnet jernbanesystemnivå opprettholdes ved frakobling av deler av anlegget.

Denne endringen tar sikte på å at koblingsskjemaet skal inneholde tilstrekkelig informasjon for planlegging av arbeider på og nær ved kontaktledningsanlegget slik at muligheten for at farer ikke kan oppstå dersom systemet svikter.

3.5 L - levetid og kapasitet

Denne endringen tar sikte på å at koblingsskjemaet skal inneholde tilstrekkelig informasjon for planlegging av arbeider på og nær ved kontaktledningsanlegget slik at vedlikehold kan utføres sikkert for å nå forventet levetid for anlegget.

Denne endringen tar sikte på å at koblingsskjemaet skal inneholde tilstrekkelig informasjon for planlegging av arbeider på og nær ved kontaktledningsanlegget slik at vedlikehold ikke unødig skal forstyrre banestrømforsyningen til ikke frakoblet anlegg.

3.6 Ø - økonomi

Denne endringen tar sikte på å at koblingsskjemaet skal inneholde tilstrekkelig informasjon for planlegging av arbeider på og nær ved kontaktledningsanlegget slik at teknisk/økonomiske løsninger velges.

3.7 K - klima og miljø

Denne endringen medfører ingen påvirkning av klimatiske forhold eller miljøbelastninger da det her dreier seg utelukkende om utforming av symbolbruk og tekstinformasjon som er nødvendig i forbindelse med planlegging av arbeid på eller nær ved kontaktledningsanlegget.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Endring av krav

I forbindelse med kravendringer til innhold på koblingsskjema er det sendt inn tre endringsforslag #3281, #3315 og #3325. Velger derfor å samle all disse endringsforslagenes vurderinger og høringssvar i denne endringsartikkelen slik at alle aspekter kommer fram i kun en saksbehandling.

3.9.1 Opprinnelig krav

TRV:00362

Utarbeidelse av koblingsskjema: Ved utarbeidelse av koblingsskjema for kontaktledningsanlegg skal standard mal og symboler benyttes. Se vedlegg: Tegningsmaler og symboler for tegninger for kontaktledningsanlegget.

 1. Utførelse: Malens lagstruktur skal benyttes.
 2. Utførelse: Skjemaet skal være ordnet slik at retning mot Oslo blir mot venstre. Stigende kilometer blir da mot høyre.
 3. Utførelse: Koblingsskjema lages i format A3. For store stasjonsområder kan det benyttes format A2 hvis det er mer hensiktsmessig.

TRV:00363

Koblingsskjemaet skal innholde:

 1. Utførelse: Brytere med bryternummer og mastenummer, seksjonsfelt, dødseksjoner, sonegrensebryter, kondensatorbatteri, koblingsanlegg (inkludert samleskinne), seksjonsisolatorer, høyspenningskabler, mate, forbigang og forsterkningsleder, biforbruk/reservestrømstransformatorer, sugetransformatorer, innkjørhovedsignaler og stasjoner. Eventuelle transformatorer tilknyttet kontaktledningsanlegget inntegnes.
 2. Utførelse: Informasjon om blokksignaler og holdeplasser bør fremkomme.
 3. Utførelse: Der komponenter i kontaktledningsanlegget står plassert i/på tunnel/bru skal bru/tunnel tegnes inn på koblingsskjema med km henvisning i begge ender.
 4. Utførelse: Tunneler og bruer skal ikke tegnes inn dersom det ikke er komponenter i kontaktledningsanlegget i/på dem.
 5. Utførelse: Stedsangivelse: Angivelse av km på alle komponenter/anleggsdeler og stasjoner.

3.9.2 Revidert krav

TRV:00362

Utarbeidelse av koblingsskjema: Ved utarbeidelse av koblingsskjema for kontaktledningsanlegg skal standard mal og symboler benyttes. Se vedlegg: Tegningsmaler og symboler for tegninger for kontaktledningsanlegget.

 1. Utførelse: Malens lagstruktur skal benyttes.
 2. Utførelse: Skjemaet skal være ordnet slik at retning mot Oslo blir mot venstre. Stigende kilometer blir da mot høyre.
 3. Utførelse: Koblingsskjema lages i format A3. For store stasjonsområder kan det benyttes større A(X) format hvis det er mer hensiktsmessig.

TRV:00363

Koblingsskjemaets innehold: For enkelt å se kontaktledningsanleggets elektriske oppbygging og nødvendig grunnlag for planlegging av arbeid på eller nær ved kontaktledningsanlegget skal koblingsskjemaet inneholde.

 1. Utførelse: Obligatorisk informasjon
  1. brytere med bryternummer og mastenummer
  2. seksjonsfelt angitt med utstrekning fra – til (km)
  3. nøytralseksjoner angitt med utstrekning fra – til (km)
  4. sonegrensebryter angitt med utstrekning fra – til (km)
  5. kondensatorbatteri
  6. koblingsanlegg (inkludert samleskinne)
  7. seksjonsisolatorer
  8. høyspenningskabler
  9. mate-, forbigangs- og forsterkningsleder
  10. negativ- og positivleder
  11. biforbruk/reservestrømstransformatorer
  12. sugetransformatorer
  13. autotransformatorer
  14. eventuelle andre transformatorer tilknyttet kontaktledningsanlegget inntegnes
 2. Utførelse: Alle brytere skal merkes i henhold til regler beskrevet i driftsmerking
 3. Utførelse: De forskjellige elektriske seksjonene bør inntegnes med forskjellig farger for å lette planlegging av arbeider på og nær ved kontaktledningsanlegget.
 4. Utførelse: På enkeltsporede strekninger skal AT-ledere plasseres geografisk i forhold til kontaktledningen slik at kryssinger mellom AT-ledere og kontaktledning enkelt framkommer.
 5. Utførelse: Der komponenter i kontaktledningsanlegget står plassert i/på tunnel/bru/kulvert skal tunnel/bru/kulvert tegnes inn på koblingsskjema med km-henvisning i begge ender.
 6. Utførelse: Tunneler, bruer og kulverter skal ikke tegnes inn dersom det ikke er komponenter i kontaktledningsanlegget i/på dem
 7. Utførelse: Angivelse av km på alle komponenter/anleggsdeler og stasjoner/holdeplasser
 8. Utførelse: Følgende signaler skal være inntegnet
  1. (ETCS) Innkjørstoppskilt med identifikasjon
  2. (Lyssignal) Innkjørhovedsignal og enkelt innkjørsignal med identifikasjon
 9. Utførelse: Sporveksler nummereres i henhold til signalplan

TRV:08251

Valgfri informasjon: Inntegning av følgende signalobjekter er valgfritt (kun aktuelt dersom de ligger ved seksjonsdele).

 1. Utførelse: Følgende signaler kan være inntegnet
  1. (ETCS) Stopp for skift, blokkstoppskilt, indre stoppskilt, utkjørstoppskilt
  2. (Lyssignal) Utkjørhovedsignal, dvergsignal, blokksignal, indre hovedsignal, arbeidsområde
Signalenes km plassering må ved revisjon av koblingsskjemaet alltid sjekkes med signalressurser og BaneData slik at disse til enhver tid har rett plassering og identifikasjon. Revisjon av koblingsskjema gjennomføres iht. STY-600997. Dersom avvik oppdages, må dette meldes til rett instans.

Lyssignal:
Alle lyssignal har mulighet for å kombineres med forsignal

Valgfri informasjon:

 • Valgfri informasjon meldes inn til Driftsleder
 • Driftsleder avgjør om forespurt valgfri informasjon skal legges inn på koblingsskjema

3.10 Høringskommentarer

3.10.1 Bane, Energi, Drift

 • Forslaget støttes.
 • Kommentar til TRV:00363, bør spesifiseres at alle brytere i koblingsanlegg skal medtas (E, SX, SF, SJ…)

3.10.2 Bane, Energi, Drift, Systemdrift

 • Forslaget støttes
 • Vedr format (A3 eller A2), ser jeg ser at noen koblingsskjemaer i dag er tegnet i A1. Slik forslaget fremkommer nå, bryter altså disse med kravet allerede.
  • Det bør derfor åpnes for flere formater, evt. kan kanskje formatkravet strykes helt?
 • Ser ellers at høyt skiftesignal er kommet med på kan-lista. Det signalet har ikke kommet som forslag fra oss, og antar derfor at det er foreslått av noen andre. Tenker at det er greit at det er angitt som valgfritt, som det er foreslått nå.
 • Ser det under må-kravene ikke er skilt mellom Innkjørhovedsignal og Innkjørhovedsignal med forsignal, mens det under valgfri informasjon kun nevnt Indre hovedsignal m/ forsignal. (og altså ikke Indre hovedsignal)
  • Dette er egnet til å skape misforståelser, og foreslår at man eksplisitt angir alle signaltypene, både med og uten forsignal. Evt. kan teksten «m/forsignal» tas bort, og at man dermed antar implisitt antar at folk tolker det slik at variantene med forsignal implisitt er omfattet. Dette andre alternativet er imidlertid mindre tydelig, og vil kunne føre til tolkningsfeil.
 • Vedr høyt skiftesignal: Jeg har sjekket med arbeidsplanlegger Ståle Smedvold Sundeng i Spordrift, og han bekrefter at Høyt skiftesignal ikke er relevant som togbegrensning. Det er derfor uten betydning for elsikkerhetsplaninnmelding om det signalet tegnes inn eller ei.

3.10.3 Bane, Område Øst

Banestrekning Østlandet:

 • Ingen bemerkning til forslaget.

Banestrekning Østfold:

 • Ingen tilbakemelding innen høringsfristen.

Banestrekning Innlandet:

 • Mener at bakgrunn her blir litt feil da det i revidert utgave blir tatt bort punkter med informasjon som er viktige ift. planlegging av arbeider og elsikkerhet.
  • Sikter da til fjerningen av hovedsignaler, dverger, blokksignaler.
  • Alle som skal planlegge eller utføre arbeider trenger denne informasjonen ifb. med arbeidsområder ved planlegging av arbeid/ sikkerhetsavstand.
  • Viktig at all denne informasjonen er på et skjema (slik som koblingsskjema i dag), ved å fjerne denne informasjonen fra koblingsskjema må denne innhentes andre steder for å sammenligne og man vil da få en større fare for feil/ overkjøring.
 • Mener denne revisjonen gjør det vanskeligere i fremtiden og øker faren for feil. Det vil ikke inneholde nødvendig informasjon dersom denne revisjonen blir vedtatt.
 • Forslag til nye punkter
  • Alle overspenningsvern (eks. kabler og trafoer)
  • Farepunkter (eks. der det er flere innmatinger)
   • Markering på koblingsskjemaer. Vet at dette er en sak som driftsleder apparatet har startet et arbeid på.
  • Arbeidsområder
   • Det er ønskelig at arbeidsområder fremgår der det er akseltellere. De elektriske seksjonene bør være farget sorte der det er arbeidsområder som er farget i skjema, slik at de er enkle og skille fra hverandre.
 • Legg til kulvert
 • Mener at utkjrøsignaler, dverger og blokksignaler også må være med.
 • ...valgfritt (kun aktuelt dersom de ligger ved seksjonsdele).
  • Mener dette forbeholdet må fjernes. Punktene under b. ønskes å ha med på koblingsskjema. Forbeholdet fører til at vi ikke får ha denne informasjonen i Innlandet. Hvem avgjør hvilken info som skal inn av de «valgfrie» punktene i underpunkt b?

3.10.4 Bane, Område Sør-Vest

Banestrekning Vestlandet:

 • Har ikke noen kommentarer av vesentlig betydning, men synes at Erik Rønning sine forslag (pkt «o», «p» og «q») bør vurderes frem mot en endelig løsning. Det er for øvrig viktig at skjemaet ikke blir vanskelig å lese ved at det påføres for mye informasjon. En utfordring kan være at skjemaene brukes av både «faglige» og «ikke faglige» LFS’er.

Banestrekning Vestfold-Telemark:

 • Ingen tilbakemelding innen høringsfristen.

3.10.5 Bane, Område Nord

Banestrekning Trønderlag:

 • Ingen tilbakemelding innen høringsfristen.

Banestrekning Ofotbanen:

 • Ingen kommentar til endringen.

3.10.6 Trafikk, Funksjonell godkjenning

 • Forslaget støttes.
 • Endre ordbruk som er gått ut av bruk i trafikkregelverket.
  • Endre fra litrering til identifikasjon.
  • Sporveksler nummereres i henhold til signalplan.
 • Utfordringen angående retning på tegningene, som ennå til en hvis grad benyttes til elsikkerhetsplan for trafikkpersonale, hvor tegningen ikke er orientert i forhold til fjernstyringssystemet/stiller apparat og må legges opp ned ved dette bruk.
  • Følgende kommentar til TRV:00362. Her må det tydeliggjøres på tegningen, hvis den skal benyttes for trafikkpersonale som elsikkerhetsplan, hvor Oslo er og hvilken stasjon endepunktet er i andre enden. Kommentar: Det er derfor viktig at det systemet vi har for indikering av strømløse seksjoner i togleders fjernstyringssystem (Gule rammer evt. tynnestreker i spor) er 100% ferdigstilt og harmonisert mot Fjel systemet, slik disse tegningene ikke behøver benyttes til elsikkerhetsplan.

3.10.7 Teknisk, Elkraft, Kontaktledning

 • Ingen tilbakemelding innen høringsfristen.

3.10.8 Teknisk, Elkraft, Elkraftsystem

Ett aspekt som ble uteglemt i høringsutkast, men som vil være av overordnet betydning for å minimere behovet for særskilt farevarsling vil være å utforme koblingsskjemaet for enkeltsporede strekninger slik at AT-ledere inntegnes med geografisk plassering i forhold til kontaktledningsanlegget. Derved vil kryssinger framkomme i koblingsskjemaet slik at planlegging av sikringstiltak lett kan ivaretas. Kravet utformes da som følger og legges inn i kravet TRV:00363.

 1. Utførelse: På enkeltsporede strekninger skal AT-ledere plasseres geografisk i forhold til kontaktledningen slik at kryssinger mellom AT-ledere og kontaktledning enkelt framkommer.

4 Innstilling fra fagansvarlig

Gjennomgått alle høringskommentarer og implementert relevante innspill i 🔗 Revidert krav. Endringene er markert med gul bakgrunn.

Anbefaler at denne endringen gjennomføres for å bedre nødvendig informasjon opp mot planlegging av arbeider på og nær ved kontaktledningsanlegget.

--Bjørn Ivar Olsen (diskusjon) 19. aug. 2022 kl. 13:07 (CEST)

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

Ok. Signalet Stopp for skift kan også settes opp der det er "lyssignaler", skulle det vært med? TRV:08251--Erik Borgersen (diskusjon) 29. aug. 2022 kl. 13:30 (CEST)

5.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 5. sep. 2022 kl. 10:58 (CEST) ok--Magheg (diskusjon) 7. sep. 2022 kl. 14:49 (CEST) OK --Nerbre (diskusjon) 7. sep. 2022 kl. 22:24 (CEST)

5.3 Infrastruktureier

Ok (For øvrig er Innlandet i Nord og ikke i Øst....)--Tbr (diskusjon) 6. sep. 2022 kl. 17:39 (CEST)

5.4 Teknologi

OK --Christopher Schive (diskusjon) 9. sep. 2022 kl. 05:36 (CEST)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!